Підвищення грамотності медичних працівників: на чому будувати навчання?

Підвищення грамотності медичних працівників — одне з ключових завдань керівників медичного закладу. Проте з чого почати навчання, аби воно було комплексним і всебічним? Як зрозуміти, яких конкретно знать бракує підлеглим? Читайте статтю-дослідження про найпоширеніші прогалини у знаннях медичних працівників.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Діяльність медичних працівників нині відбувається у непростих соціальних, правових та психологічних умовах. Серед усього масиву негативних чинників, що безпосередньо впливають на здійснення спеціалістом своїх обов’язків, першочергового значення набувають такі:

 • значна кількість нормативно-­правових актів, якими врегульована медична діяльність;
 • ускладнення психоемоційних стосунків із колегами та пацієнтами.

Неостанню роль відіграє факт, що не у кожному закладі охорони здоров’я є посада юриста. Саме тому проблема правової та деонтологічної обізнаності працівників медичної сфери, володіння ними комунікативними та іншими практичними навичками є вельми актуальною. Адже наразі спостерігається стійка тенденція до зростання кількості правових та етичних конфліктів у сфері охорони здоров’я, значна частина яких завершуються судовим розглядом, а в окремих випадках — застосуванням заходів юридичної відповідальності.

Підвищення грамотності медичних працівників: на чому будувати навчання?Читайте: "Дезинфекция и стерилизация инструментов в стоматологии — основные требования"

Проведені з цього питання аналітичні соціологічні та юридичні дослідження висвітлюють вагому причину фактів конфліктних ситуацій та неналежного здійснення своїх професійних обов’язків — критично низький рівень знань та навиків медичного персоналу саме в етико-­правовій сфері. Результати досліджень свідчать про те, що медичні працівники загалом не проявляють необхідної зацікавленості до знань, що виходять за межі їхніх вузькоспеціалізованих функцій. Насамперед ідеться про незнання основних законів держави, в яких закладено підвалини правового статусу громадян, їхніх основних прав і обов’язків та базових актів, що регулюють медичну сферу. Зокрема, лікарі мало обізнані у правах пацієнтів на інформовану згоду, правилах оформлення згоди та відмови пацієнта, юридичного значення медичної документації тощо.

Всі ці факти правового нігілізму медиків у цілому негативно впливають на якість їхньої роботи, адже незнання алгоритму дій у правому полі все частіше призводить до дефектів надання медичної допомоги, неправильної поведінки та інших логічно очікуваних несприятливих наслідків. Навпаки, правова грамотність медичних працівників, що включає належне усвідомлення власного правового статусу та знання правових основ професійної діяльності, може слугувати надійним фундаментом належного виконання обов’язків та захисту себе й інших учасників правовідносин.

Підвищення грамотності медичних працівників: на чому будувати навчання?Читайте: "Дезінфекція рук медичного працівника під час догляду за пацієнтами"

Окреслений несприятливий стан щодо правової обізнаності медиків вже є предметом державної політики у сфері модернізації системи середньої, вищої та післядипломної медичної освіти. Із огляду на це, впроваджуються нові державні освітні стандарти, до яких включено комплекс дисциплін правового та гуманітарного профілю. Процес надання правової освіти майбутнім медикам все більше налаштовується відповідно до мети — максимально повно надати необхідні знання і навики студентам, аби у майбутньому їхня професійна діяльність була найменш тернистою.

У процесі навчання студенти­-медики набувають знань із низки актуальних питань:

 • юридичного регламентування медичної діяльності в Україні;
 • конституційного регулювання прав людини, загального і спеціального законодавства у сфері охорони здоров’я;
 • видів юридичної відповідальності за професійні правопорушення;
 • прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин (пацієнтів, медичних працівників, законних представників пацієнта тощо);
 • правового регулювання сімейної медицини в Україні;
 • правового регулювання надання психіатричної допомоги;
 • юридичних аспектів профілактики і лікування інфекційних хвороб;
 • законодавчого забезпечення донорства (крові, тканин, репродуктивних клітин);
 • правового регулювання паліативної допомоги;
 • регулювання експертної діяльності за законодавством України;
 • особливостей правового забезпечення населення лікарськими засобами.

Закладення фундаменту з правових знань зі студентської лави сприятиме формуванню правової свідомості та правової культури майбутніх фахівців і налаштуванню гармонійних відносин «лікар — пацієнт».

Підвищення грамотності медичних працівників: на чому будувати навчання?Читайте: "Історія розвитку дитини: форма № 112/о"

Також медики недостатньо використовують інформаційні ресурси із інших дотичних сфер — практичної психології, деонтології, менеджменту, маркетингу, які теж є важливими структурними елементами роботи керівника установи, лікарів, медичних сестер, обслуговуючого персоналу сфери охорони здоров’я. Адже фахівці, які не знають правових основ своєї діяльності, своїх повноважень та меж дозволеного, не вміють правильно поводитися, неспроможні гармонійно вписатися у сучасний простір медичної діяльності, більшою мірою схильні до помилок і втрат (як матеріальних, так і іміджевих), від яких залежить їхня конкурентоздатність, затребуваність та, зрештою, — матеріальне становище.

Підсумовуючи написане, зауважимо, що сучасний медичний працівник, безумовно, повинен орієнтуватися у правовому контексті своєї діяльності, вміти знаходити потрібну правову та іншу інформацію, а також включати до кола своїх професійних інтересів юридичну, деонтологічну і комунікативну складові. Саме це дасть змогу ефективно оволодіти засобами профілактики та контролю конфліктних випадків у повсякденній роботі медичного персоналу, а за потреби — конструктивно розв’язувати складні етичні та правові ситуації на досудових стадіях.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді