Програма медичних гарантій — 2023: перелік послуг, особливості

Автор

Абанкіна Анжела

провідний консультант з питань охорони здоров'я
Охарактеризуємо специфіку Програми медгарантій на 2023 рік та пакети послуг, які можуть надавати заклади в її межах

Приватна медична практика: як убезпечити свій бізнес

Вимоги до надавачів медичних послуг не змінилися, вони затверджені постановою КМУ «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» від 28.03.2018 № 391.

Серед них:

 • наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законом;
 • наявність у надавача необхідної для надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) за договором матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ;
 • наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвлідністю та інших маломобільних груп населення;
 • реєстрація надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) або як фізичної особи – підприємця;
 • відповідність критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори про медичне обслуговування населення.

Відповідно до договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, надавач зобов’язується:

 • залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до електронної системи охорони здоров’я, і тільки стосовно тих послуг, для яких передбачена така можливість;
 • забезпечувати внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня зміни.

Програма медичних гарантій — 2023: перелік послуг

На громадському обговоренні Національної служби здоров’я України (НСЗУ) було оприлюднено 36 проєктів вимог до медичних послуг за Програмою медичних гарантій — 2023. Наразі погоджені специфікації та умови закупівлі за 42-ма напрямами.

Станом на 20 червня 2023 року НСЗУ опублікувала вимоги за напрямами:

1. Екстрена медична допомога
2. Первинна медична допомога
3. Ведення вагітності в амбулаторних умовах
4. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту
5. Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз
6. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
7. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах
8. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
9. Медична допомога при гострому мозковому інсульті
10. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
11. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах
12. Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
13. Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах
14. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
15. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
16. Стоматологічна допомога дорослим та дітям
17. Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги
18. Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах
19. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
20. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
21. Бронхоскопія
22. Гістероскопія
23. Езофагогастродуоденоскопія
24. Колоноскопія
25. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
26. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
27. Мамографія
28. Медична допомога при пологах
29. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
30. Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими
31. Цистоскопія
32. Неонатальний скринінг
33. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги
34. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
35. Готовність закладу охорони здоро'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
36. Секційне дослідження
37. Психіатрична допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах
38. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах
39. Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії
40. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах
41. Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території
42.Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки

Погоджені специфікації та умови закупівлі послуг, які ЗОЗ і лікарі-ФОП надаватимуть за програмою медичних гарантій у 2023 році, можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі «Вимоги ПМГ 2023».

ПМГ-2023: тарифи

Запланований бюджет — понад 142 млрд грн. Також 4 млн 700 тис. грн передбачено на реімбурсацію лікарських засобів.

Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затверджений постановою КМУ від 27.12.2022 № 1464 (далі —  Порядок). У березні та квітні 2023 року до Порядку були внесені зміни постановами КМУ від 17.03.2023 №232 та від 18.04.2023 № 343.

Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, що пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності та нейтральності бюджету екстреної, первинної, спеціалізованої та паліативної медичної допомоги, реабілітації у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги дітям до 16 років, а також медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, які застосовуються шляхом множення, визначеними в Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, які подані надавачами медичних послуг та складені на підставі інформації, яка внесена до ЕСОЗ не пізніше десятого робочого дня після закінчення відповідного звітного періоду.

Первинна медична допомога

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги визначається як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію, та становить 786,65 гривні на рік.

До базової капітаційної ставки застосовуються коригувальні коефіцієнти:

1) залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років — 2,465;

від 6 до 17 років — 1,356;

від 18 до 39 років — 0,616;

від 40 до 64 років — 0,739;

понад 65 років — 1,232;

2) гірський коефіцієнт, який становить 1,2

До капітаційної ставки на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, які надані пацієнтам, що подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення ліміту

Коефіцієнт

Від 100 відсотків ліміту плюс одна декларація до 110 відсотків ліміту включно

0, 616

Від 110 відсотків ліміту плюс одна декларація

0, 493

НСЗУ з 1 липня 2023 р. один раз на квартал здійснює доплату надавачам медичних послуг за фіксування факту смерті пацієнтів, які не подали декларації, у розмірі 55,65 гривні за кожне таке фіксування.

Екстрена медична допомога

Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) визначається як глобальна ставка, яка розраховується на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом року, яка становить 289 гривень на рік.

Запланована вартість медичних послуг ЕМД розраховується як добуток 1/12 глобальної ставки, кількості місяців строку дії договору та чисельності населення, яке проживає на території відповідного регіону згідно з даними:

 • Держстату щодо чисельності наявного населення та
 • Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідного регіону станом на 1 січня 2022 року.

Запланована вартість медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Тариф на медичні послуги за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 8635 гривень.

Глобальна ставка на місяць встановлюється як сума добутків середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою за січень, липень, серпень 2022 р., крім тих, оплата за які здійснюється за іншими пакетами медичних послуг.

До глобальної ставки на місяць застосовуються коригувальні коефіцієнти:

1) коефіцієнт частки застосування глобальної ставки, який становить:

протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2023 р. — 0,95;

протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2023 р. — 0,85;

протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2023 р. — 0,65;

2) коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, який становить 1,3 (застосовується до пакетів медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»);

3) гірський коефіцієнт, який становить 1,2

Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць, без урахування коригувального коефіцієнта частки застосування глобальної ставки та кількості місяців строку дії договору.

Фактична вартість медичних послуг за місяць розраховується як сума відповідної глобальної ставки на місяць з урахуванням коригувального коефіцієнта частки застосування глобальної ставки та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті

Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить:

 • 131472 гривні за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті з застосуванням ендоваскулярних втручань,
 • 62565 гривень за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із застосуванням тромболітичної терапії,
 • 14952 гривні за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда визначається як ставка на пролікований випадок, становить:

 • 43573 гривні за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда із проведенням стентування,
 • 25261 гривня за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування.

Медична допомога при пологах

Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 15137 гривень.

До ставки на пролікований випадок застосовується коригувальний коефіцієнт за надання комплексних медичних послуг матері та дитині, який становить 1,3. Коригувальний коефіцієнт застосовується до надавачів медичних послуг, які відповідають додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі.

Як формувати собівартість медичних послуг: тренінг

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках визначається як ставка на пролікований випадок та становить:

 • 135026 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла до 1500 грамів,
 • 33073 гривні за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла 1500 грамів і більше.

До ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти:

 • готовність надавати медичну допомогу за допомогою виїзної неонатальної бригади - 1,05  — застосовується до надавачів медичних послуг, які мають у своєму складі одну виїзну неонатальну бригаду або більше та відповідають додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі щодо надання зазначених медичних послуг;
 • забезпечення надання медичних послуг новонародженим у складних неонатальних випадках на період дії воєнного стану, який становить 1,2  — застосовується до одного з надавачів медичних послуг, який визначений в регіоні як перинатальний центр ІІІ рівня за переліком, наданим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними/військовими адміністраціями.

Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з профілактики, діагностики, спостереження та лікування в амбулаторних умовах визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як сума добутків кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 150 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, із заокругленням до двох знаків після коми:

Коефіцієнти залежно від складності медичної послуги, які становлять:

0,371 — за консультації;

0,721 — за основні лабораторні дослідження;

1,412 — за специфічні лабораторні дослідження;

2,165 — за інші лабораторні дослідження;

1,174 — за інструментальну діагностику з використанням рентгенологічних (скопічних), ультразвукових, ендоскопічних методів дослідження;

3,935 — за інструментальну діагностику з використанням комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії та методів радіонуклідної діагностики;

2,236 — за іншу інструментальну діагностику;

3,379 — за хірургічні втручання;

1,298 — за лікувально-профілактичні процедури;

0,823 — за лікувально-діагностичні процедури;

5,628 — за інші діагностичні процедури;

1,2  — гірський коефіцієнт.

Стоматологічна допомога дорослим та дітям

Тариф на медичні послуги із стоматологічної допомоги дорослим та дітям, пов’язаної із зняттям гострого болю та станами, що потребують невідкладної медичної допомоги, та планової стоматологічної допомоги дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 130 гривень, та гірського коригувального коефіцієнта, який становить 1,2.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 786 гривень.

Фактична вартість медичних послуг із ведення вагітності в амбулаторних умовах за місяць, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток капітаційної ставки та кількості вагітних, яким надано медичну допомогу протягом місяця.

Мамографія

Тариф на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 240 гривень.

Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2023

Гістероскопія

Тариф на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 2311 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

Езофагогастродуоденоскопія

Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовахвизначається як ставка на медичну послугу, яка становить 881 гривню, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

Езофагогастродуоденоскопія

Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовахвизначається як ставка на медичну послугу, яка становить 881 гривню, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

Цистоскопія

Тариф на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовахвизначається як ставка на медичну послугу, яка становить 943 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

Бронхоскопія

Тариф на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 1138 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовахвизначається як ставка за медичну послугу, яка становить 2473 гривні.

Запланована вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої кількості осіб, яким буде надано медичну допомогу, 13 послуг, які в середньому надаються на місяць одному пацієнтові, та кількості місяців строку дії договору.

Колективний договір: зміни для роботодавців

Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовахвизначається як капітаційна ставка за одну особу на день становить:

 • 1129 гривень за проведення постійного перитонеального діалізу;
 • 1814 гривень за проведення апаратного перитонеального діалізу.

Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах за місяць, що надаються за кожним договором, розраховується як сума добутків кількості пацієнтів, відповідної капітаційної ставки та фактичної кількості днів надання медичних послуг у звітному періоді.

Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з хіміотерапевтичного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовахвизначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як 1/12 суми добутків кількості унікальних пацієнтів, капітаційної ставки на рік, яка становить 36807 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта, із заокругленням до двох знаків після коми:

3,555 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,97 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з радіологічного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 51368 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,5 у разі наявності у надавача медичних послуг переліку обладнання, визначеного додатковими вимогами в умовах закупівлі.

Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовахвизначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як 1/12 суми добутків кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, капітаційної ставки, яка становить 74429 гривень на рік, із застосуванням таких коригувальних коефіцієнтів залежно від віку пацієнтів із заокругленням до двох знаків після коми:

3,008 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,824 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги дорослим та дітям у стаціонарних умовах визначається як глобальна ставка на місяць.

Розраховується глобальна ставка як сума добутків кількості послуг у розрізі складності пролікованого випадку, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на пролікований випадок, яка становить 13151 гривню.

До ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти, залежно від складності пролікованого випадку , згідно з класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я», затвердженим Мінекономіки:

1,317 — F00—F09. Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади;

0,518 — F10—F19. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин;

1,672 — F20—F29. Шизофренія, шизотипові стани, маревні розлади;

1,296 — F30—F39. Розлади настрою (афективні розлади);

0,751 — F40—F48. Невротичні, пов’язані із стресом та соматоформні розлади;

0,474 — F50—F59. Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами;

0,412 — F60—F69. Розлади особистості та поведінки у дорослому віці;

0,900 — F70—F79. Розумова відсталість;

0,951 — F80—F83, F85—F89. Розлади психічного розвитку;

1,672 — F84. Первазивні розлади психологічного розвитку;

0,924 — F90—F98. Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та підлітковому віці;

0,318 — F99. Розлади психіки, неуточнені.

До глобальної ставки застосовуються такі коригувальні коефіцієнти за готовність надавати медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії:

1,102 — за готовність надавати послуги в умовах інтенсивної терапії відповідно до додаткових умов закупівлі;

0,982 — за готовність надавати послуги без інтенсивної терапії.

Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами

НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з психіатричної допомоги дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами, які діють у порядку, затвердженому МОЗ, із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями із розрахунку одна мультидисциплінарна команда на 200 тис. населення регіону станом на 1 січня 2022 р.

Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами визначається як глобальна ставка на місяць на одну команду, що становить 107156 гривень.

Фактична вартість медичних послуг розраховується як добуток кількості мобільних мультидисциплінарних команд та глобальної ставки на місяць, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, які визначаються залежно від навантаження зазначених команд та розраховуються як співвідношення кількості пацієнтів, які отримали медичну допомогу протягом місяця за зазначеним пакетом медичних послуг, до кількості мобільних мультидисциплінарних команд, утворених надавачем медичних послуг, із заокругленням до цілого числа та становить:

1 — за надання медичної допомоги 50 пацієнтам і більше протягом місяця;

0,75 — за надання медичної допомоги 35—49 пацієнтам протягом місяця;

0,5 — за надання медичної допомоги 20—34 пацієнтам протягом місяця;

0,25 — за надання медичної допомоги 1—19 пацієнтам протягом місяця.

У разі ненадання медичних послуг жодному пацієнту протягом звітного місяця оплата за такий період становить 0.

Як налагодити клієнтський сервіс в медзакладі

Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги

Тариф на медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 183 гривні.

Запланована вартість медичних розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості пацієнтів з психічними розладами, які потребують супроводу та лікування, яким надавач медичних послуг готовий надавати медичні послуги та кількості місяців строку дії договору.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги за місяць, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більш 18.

Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з діагностики та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 49620 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

1 — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу;

1,4 — за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

Фактична вартість медичних послуг розраховується як сума добутків кількості пацієнтів, які почали отримувати лікування туберкульозу в цьому місяці, капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнта та коефіцієнта початку лікування, який становить 0,75, та кількості пацієнтів, які закінчили лікування туберкульозу в цьому місяці, капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнта та коефіцієнта закінчення лікування, який становить 0,25.

Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

Тариф на медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 835 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, які встановлюються відповідно до результату лікування:

2 — за місяць, в якому пацієнт досяг результату «вилікуваний» і «лікування завершено», за даними електронної системи охорони здоров’я;

0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)

Тариф на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ) визначається як капітаційна ставка, яка становить 4091,04 гривні на рік.

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

Тариф на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії визначається як капітаційна ставка, яка становить 6874,2 гривні на рік.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям

Тариф на медичні послуги із стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка — розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги протягом місяця, та ставки на пролікований випадок, яка становить 19041 гривню.

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

Тариф на медичні послуги з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям визначається як глобальна ставка — розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені послуги протягом місяця, та ставки на медичну послугу, яка становить 19101 гривню.

Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя

Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 10820 гривень.

Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах

Тариф на медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить:

 • 19769 гривень за надання реабілітаційних послуг за одним напрямом реабілітації,
 • 33607 гривень за надання одночасно реабілітаційних послуг за двома і більше напрямами реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах.

Ставка на пролікований випадок за надання одночасно реабілітаційних послуг за двома і більше напрямами реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовахвключається до умов договору з надавачами медичних послуг, які відповідають додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі.

Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах

Тариф на медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у амбулаторних умовах визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 10820 гривень.

Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними/військовими адміністраціями, із розрахунку один надавач медичних послуг на 200 тис. населення станом на 1 січня 2022 р.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні/військові адміністрації у кожному регіоні визначають надавача медичних послуг, який буде надавати медичні послуги дітям.

Тариф на медичні послуги із забезпечення готовності до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить 1 053 510 гривень.

Преміювання працівників за виконання індикаторів якості

Неонатальний скринінг

Тариф на медичні послуги з неонатального скринінгу визначається як ставка на медичну послугу за проведення одного дослідження та становить 961 гривню.

Запланована вартість медичних послуг з неонатального скринінгу, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, яка становить 5840, та кількості місяців строку дії договору.

Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів

НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів, визначеного МОЗ.

Тариф за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» визначається як добуток мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» — 6700 грн, та коефіцієнта 1,22.

Секційне дослідження

НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг із секційного дослідження із закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними/військовими адміністраціями.

Тариф на медичні послуги із секційного дослідження визначається як ставка за медичну послугу, яка становить 1327 гривень за одне секційне дослідження.

Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території

Тариф за пакетом медичних послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як мінімальне значення із:

 • суми добутків ставки, кількості працівників відповідної категорії (фактично зайнятих штатних одиниць в закладі охорони здоров’я) та коригувального коефіцієнта — 1,22;
 • суми щомісячного фонду оплати праці (без нарахувань) та нарахування на оплату праці відповідно до інформації про оплати та витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, поданої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання пропозиції.

Кількість працівників відповідної категорії (фактично зайнятих штатних одиниць в закладі охорони здоров’я) для розрахунку глобальної ставки дорівнює кількості, яка зазначена в пропозиції, але не більше ніж кількість працівників відповідної категорії відповідно до інформації про оплати та витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання пропозиції.

Ставка становить:

 • для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, — 20000 гривень;
 • для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства — 13500 гривень;
 • для керівників закладів охорони здоров’я та керівників структурних підрозділів — 26000 гривень;
 • для інших працівників та лікарів-інтернів — 6 700 гривень.
Ліцензія на поводження з небезпечними медичними відходами

Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії

Тариф за пакетом медичних послуг «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» визначається як глобальна ставка на місяць, але не більше мінімального значення із:

 • суми щомісячного фонду оплати праці (без нарахувань) та нарахування на оплату праці відповідно до інформації про оплати та витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, поданої надавачем медичних послуг, станом на перше число місяця, що настає за звітним періодом;
 • суми добутків ставки, кількості працівників відповідної категорії (фактично зайнятих штатних одиниць в закладі охорони здоров’я) станом на перше число місяця, що настає за звітним періодом, та коригувального коефіцієнта — 1,22.

Кількість працівників відповідної категорії (фактично зайнятих штатних одиниць в закладі охорони здоров’я) для розрахунку фактичної вартості медичних послуг дорівнює кількості, яка зазначена в пропозиції, але не більше ніж кількість працівників відповідної категорії відповідно до інформації про оплати та витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання пропозиції.

Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки

НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» із закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (військовими адміністраціями).

Тариф на медичні послуги з медичного огляду осіб, що визначені специфікаціями, визначається як ставка за медичну послугу, яка становить 883 гривні за один медичний огляд.

Запланована вартість медичних що надаються розраховується як добуток ставки за медичну послугу, запланованої середньомісячної кількості медичних оглядів та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних оглядів встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції закладу охорони здоров’я, але не більше ніж кількість медичних послуг за інформацією, наданою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (військовими адміністраціями).

Запланована середньомісячна кількість медичних оглядів не може перевищувати 150 на місяць.

Фактична вартість медичних послуг розраховується як добуток ставки за медичну послугу та фактичної кількості медичних оглядів за місяць.

НСЗУ оплачує медичні послуги за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами чи хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в ЕСОЗ, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг із кодами національного класифікатора НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій», затверджених Мінекономіки, у разі відповідності специфікаціям та умовам закупівлі.

Зверніть увагу, коли ЗОЗ одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, за пакетами, зазначених у главах 8 і 10—21 або 23, або 25, або 27—28, або 31, або 33 розділу II Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 10—21 або 23, або 25, або 27—28, або 31, або 33 розділу II Порядку.

У разі коли ЗОЗ одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, за пакетами зазначених у главах 3 і 4—7 або 19—22, або 25, або 29, або 31—32 розділу II Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 4—7 або 19—22, або 25, або 29, або 31—32 розділу II Порядку.

У разі коли ЗОЗ одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, за пакетами, зазначених у главах 19 і 21 розділу II Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакету медичних послуг, зазначених у главі 21 розділу II Порядку.

До тарифів на медичні послуги не включається вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які мають забезпечуватися в централізованому порядку за рахунок коштів інших програм державного бюджету.

УВАГА! Вимагати та отримувати винагороду в будь-якій формі від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які надані за кошти програми медичних гарантій, забороняється.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які:

 • надаються за направленнями в паперовій формі, крім випадків направлення пацієнтів, які тримаються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, а також у таборах та дільницях для тримання військовополонених;
 • оплачені за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, та не передбачені договором.

Інформація про такі медичні послуги вноситься їх надавачами до ЕСОЗ.

Особливості ПМГ – 2023

За деяким напрямами під час розгляду проектів вимог до медичних послуг за Програмою медичних гарантій-2023 експертними групами були прийняті зміни та доповнення.

«Медична допомога при гострому мозковому інсульті»

За напрямом маємо такі доповнення:

 • перший пункт специфікацій містить вимогу «Проведення та документування оцінки тяжкості інсульту за шкалою Національних інститутів здоров’я США (NIHSS)»;
 • додали уточнення до пункту щодо невідкладної нейровізуалізації пацієнтам з підозрою на гострий мозковий – «з обов’язковою терміновою візуалізацією судин голови та шиї»;
 • доповили пункт щодо проведення спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією у цілодобовому режимі фразою – «обов’язково всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт»;
 • доповнили пункт щодо ультразвукових досліджень з проведенням доплерографії фразою «зокрема, трансторакальної ехокардіографії  за потребою».

Зміни зазнав і маршрут пацієнта з підозрою на інсульт, зокрема, обов’язкове та пріоритетне направлення пацієнта в інший ЗОЗ, який може який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта із забезпеченням термінового транспортування пацієнтів екстреною медичною допомогою.

У додаткових вимогах до обсягу медпослуг, які стосуються цілодобових інструментальних досліджень, прибрали підпункт щодо проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 годин.

З 2023 року відсутня вимога обов’язкової наявністі у закладі місця проведення тромболізису та  палати інтенсивної терапії.

А вимоги організації надання послуг потребують наявністі неврологічного/нейрохірургічного відділення або окремого підрозділу (інсультне відділення/інсультний блок) для пацієнтів з гострим мозковим інсультом: щонайменше 4 обладнаних ліжка, зокрема для проведення тромболітичної терапії, постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню.

Додані нові пункти у вимоги до організації надання послуг. Вони стосуються, зокрема:

 • забезпечення проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 годин після госпіталізації;
 • термінове транспортування пацієнта до іншого ЗОЗ (в інсультний центр) для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затвердженого внутрішнім наказом ЗОЗ клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки зокрема з оклюзією великих церебральних судин в межах 24 годин від розвитку клініки, геморагічним інсультом зумовленим розривом аневризми, артеріовенозною мальформацією, кавернозною ангіомою, злоякісним перебігом ішемічного та геморагічного інсульту;
 • проведення медичним персоналом оцінювання (скринінгу) на виникнення пролежнів у перші 48 годин після госпіталізації для визначення плану профілактики пролежнів у гострому періоді з документуванням у медичній карті.

У додаткових вимогах до організації надання медичних послуг змінилася редакція п’ятого пункту.

 

ПМГ-2022

ПМГ-2023

Забезпечення невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії в найгострішому періоді ішемічного інсульту, аневризми судин головного мозку при субарахноїдальному крововиливі або артеріовенозної мальформації при внутрішньомозковому крововиливі й проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань

Забезпечення проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань

 

«Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»

Зміни пакета «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»стосуються переліку обладнання.

А саме, у відділенні інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, що включає катетеризаційну лабораторію, або кардіологічного відділення з рентген-операційним блоком має бути система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення кольорового доплерівського картування і спектральної доплерографії та обов’язковою наявністю секторного фазованого датчика для дорослих.

Як проводити скринінг пацієнтів на аерогенні та крапельні інфекції

«Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах»

Наразі медичні експерти внесли до пакета такі зміни:

1. Додати до пункту з організації надання допомоги забезпечення цілодобового проведення досліджень.

2. Змінити редакцію пункту щодо вимог до спеціалістів та їх кількості. А саме:

ПМГ-2022

ПМГ-2023

Лікар-онколог та/або лікар-онколог дитячий – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі

Лікар-онколог – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.

Для закладів, що надають медичну допомогу дітям: лікар-онколог дитячий та/або лікар гематолог-онколог дитячий, та/або лікар-гематолог дитячий – щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

 

Лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург та/або лікар-хірург дитячий та/або лікар-нейрохірург дитячий —  щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництво

 

Лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-гінеколог-онколог – щонайменше одна особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

Для закладів, що надають медичну допомогу дітям: лікар-хірург дитячий та/або лікар-нейрохірург дитячий – щонайменше одна особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

 

 

«Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах»

Змін до зазначеного пакета, які стосуються:

 • забезпечення необхідною нутритивною підтримкою пацієнтів в умовах стаціонару;
 • цілодобового забезпечення пацієнтів необхідною трансфузійною підтримкою;
 • обов’язкового інформування закладами усіх форм власності регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про хворого, відповідно до форми первинної облікової документації № 090/о «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення» та № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (після кожного етапу лікування);
 • включення до переліку обладнання коагуляційного аналізатора.

«Ведення вагітності в амбулаторних умовах»

Доповнення стосуються переліку необхідних лабораторних досліджень:

 • xii.      дослідження функції щитоподібної залози (тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (FТ4)) вагітним із симптомами дисфункції щитовидної залози або високим ризиком розвитком такої дисфункції;
 • дослідження на наявність цитомегаловірусу (антитіла IgG);, хламідіозу, гонореї та трихомоніазу

Специфікація доповнена вимогою постконтактної профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, у випадку насильства за ознакою статі.

У підставах до надання послуг змінити редакцію пункту «самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД» на «самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога».

У вимоги до організації надання допомоги додали:

 1. наявність лікарських засобів для надання невідкладної допомоги;
 2. забезпечення проведення лабораторних досліджень, у тому числі швидкими тестами (експрес-тестами) для тестування на ВІЛ та сифіліс, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у ЗОЗ або на умовах договору підряду

Гігієна рук на робочих місцях у ЗОЗ

«Медична допомога при пологах»

Доданий пункт до додаткових вимоги до переліку обладнання.

У 2023 році відділенні патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування) повинен мати монітор фетальний  з автоматичним аналізом КТГ.

«Діагностика, лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіцитк людини (та підозрою на ВІЛ )»

Були прийняті наступні зміни до специфікацій:

 • у переліку необхідних лабораторних досліджень виділити окремим пунктом визначення HBsAg, антитіл до HCV;
 • конкретизувати проведення ідентифікаційного етапу обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом;
 • розширити пункт щодо потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці, додавши вимогу – скерування до відповідних установ і надання особистісно-орієнтованої допомоги.

Увага! Змінили з'явилися у співпраці за договорами з НСЗУ від 15.11.2022.

КМУ постановою від 04.11.2022 № 1268 уніс наступні зміни:

Зіни посилюють контроль НСЗУ до законтрактованих надавачів медпослуг і контроль за виконанням договорів.

Змінилися строки та обсяг інформації про розрахунки із заробітної плати для законтрактованих ЗОЗ державної та комунальної форми власності.

Раніше ці дані потрібно було надіслати НСЗУ до 25 числа поточного місяця. Чинна редакція Типового договору зобов’язує державні та комунальні ЗОЗ подавати щомісяця відомості:

 • про стан розрахунків із заробітної плати за попередній місяць;
 • залишок коштів на банківських рахунках до 15 числа місяця, що настає за звітним (абз. 5 п. 28 Типового договору).

Окрім того, усі надавачі медпослуг незалежно від форми власності мусять щомісяця надавати інформацію про оплату й витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медгарантій за попередній місяць. Це необхідно робити до 15 числа місяця, що настає за звітним. Форми для подання інформації встановлює НСЗУ (абз. 6 п. 28 Типового договору).

НСЗУ зупиняє виплати:

 • якщо суб’єкту господарювання чи його підряднику припиняють ліцензію;
 • втратили чинність інші дозвільні документи, необхідні для надання медпослуг (п. 33. Типового договору);
 • суб’єкт господарювання несвоєчасно подає звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором;
 • суб’єкт господарювання не вносить медичну документацію до системи, або не виконує обов’язки, передбачені підпунктами 14, 18, 19, 23, 25—27 пункту 19 та пунктом 28 Типового договору.

Оплату за медичні послуги, надані до дати усунення відповідних порушень, ЗОЗ отримає в наступних звітних періодах після їх усунення (п. 34 Типового договору).зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики