Програма медичних гарантій — 2024: перелік послуг, тарифи, особливості

Автор
провідний консультант системи «Експертус Медзаклад»
Охарактеризуймо специфіку Програми медгарантій на 2024 рік та пакети послуг, які можуть надавати заклади в її межах

Зміни до Програми медичних гарантій від 16.04.2024

Законодавство про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення базується на Конституції України і складається з: 

 • Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII, 
 • Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від19.10.2017 № 2168-VIII;
 • постанови КМУ «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» від 28.03.2018 № 391;
 • постанови КМУ «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» від 22.12.2023 № 1394, зі змнами від 13.04.2024 № 428 (далі – Постанова №1394, Зміни № 428);
 • інших законів і нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров’я.

Що таке Програма медичних гарантій

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — Програма медичних гарантій, ПМГ) — це програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг, медичних виробів та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

У межах Програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) спеціалізованої медичної допомоги;

4) паліативної медичної допомоги;

5) реабілітації у сфері охорони здоров’я;

6) медичної допомоги дітям до 16 років;

7) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у межах Програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

Медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.

Вимоги до надавачів медичних послуг затверджені постановою КМУ «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» від 28.03.2018 № 391.

Серед них:

 • наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законом;
 • наявність у надавача необхідної для надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) за договором матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ;
 • наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • реєстрація надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) або як фізичної особи – підприємця;
 • відповідність критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори про медичне обслуговування населення.

Відповідно до договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, надавач зобов’язується:

 • залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до електронної системи охорони здоров’я, і тільки стосовно тих послуг, для яких передбачена така можливість;
 • забезпечувати внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня зміни.

Програма медичних гарантій — 2024: перелік послуг

Після громадського обговорення Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ) оприлюднено погоджені специфікації за 44 напрямом медичних послуг за Програмою медичних гарантій — 2024:

 1. Бронхоскопія
 2. Гістероскопія
 3. Езофагогастродуоденоскопія
 4. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
 5. Колоноскопія
 6. Мамографія
 7. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
 8. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
 9. Неонатальний скринінг
 10. Секційне дослідження
 11. Цистоскопія  
 12. Первинна медична допомога 
 13. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям
 14. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
 15. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
 16. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах
 17. Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 18. Екстрена медична допомога
 19. Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах
 20. Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах
 21. Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
 22. Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії
 23. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 24. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах
 25. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та-або хворими, протягом перших трьох років життя
 26. Медична допомога при пологах
 27. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
 28. Стоматологічна допомога дорослим та дітям
 29. Ведення вагітності в амбулаторних умовах
 30. Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги
 31. Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах
 32. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги
 33. Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)
 34. Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
 35. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
 36. Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
 37. Медична допомога при гострому мозковому інсульті
 38. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
 39. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
 40. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 41. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
 42. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів
 43. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин
 44. Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro)

Погоджені специфікації та умови закупівлі послуг, які ЗОЗ і лікарі-ФОП надаватимуть за Програмою медичних гарантій у 2024 році, можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі «Вимоги ПМГ 2024».

Програма медичних гарантій — 2024: тарифи

Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій (ст. 10 ЗаконуУкраїни «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від19.10.2017 № 2168-VIII).

Уряд ухвалив Порядок реалізації програми медичних гарантій на 2024 рік постановою КМУ «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» від 22.12.2023 № 1394 (далі — Порядок).

Запланований бюджет на ПМГ-2024 — близько 158,8 млрд грн,  у тому числі 5,2 млрд грн — реімбурсацію лікарських засобів.

Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, що пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності та нейтральності бюджету екстреної, первинної, спеціалізованої та паліативної медичної допомоги, реабілітації у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги дітям до 16 років, а також медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, які застосовуються шляхом множення, визначеними в Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, які подані надавачами медичних послуг та складені на підставі інформації, яка внесена до ЕСОЗ не пізніше десятого робочого дня після закінчення відповідного звітного періоду.

До тарифів на медичні послуги не включається вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які мають забезпечуватися в централізованому порядку за рахунок коштів інших програм державного бюджету.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які:

 • надаються за направленнями в паперовій формі, крім випадків направлення пацієнтів, які тримаються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби;
 • оплачені за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, та не передбачені договором. Інформація про такі медичні послуги вноситься їх надавачами до електронної системи охорони здоров'я.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, крім первинної медичної допомоги, які надані за адресами місць надання медичних послуг, що не визначені договором.

Первинна медична допомога

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги визначається як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію, та становить 786,65 гривні на рік.

До базової капітаційної ставки застосовуються коригувальні коефіцієнти:

 1. залежно від вікової групи пацієнта:
  • від 0 до 5 років — 2,465;
  • від 6 до 17 років — 1,250;
  • від 18 до 39 років — 0,616;
  • від 40 до 64 років — 0,86;
  • понад 65 років — 1,3;

2) гірський коефіцієнт, який становить 1,2.

До капітаційної ставки на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, які надані пацієнтам, що подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення ліміту

Коефіцієнт

Від 100 відсотків ліміту плюс одна декларація до 110 відсотків ліміту включно

0, 616

Від 110 відсотків ліміту плюс одна декларація до 120 відсотків ліміту включно

0, 493

Від 120 відсотків ліміту + одна декларація до 130 відсотків ліміту включно

0,37

Від 130 відсотків ліміту + одна декларація до 140 відсотків ліміту включно

0,246

Від 140 відсотків ліміту + одна декларація до 150 відсотків ліміту включно

0,123

Увага! Медичні послуги, надані за деклараціями, поданими після досягнення 150 відсотків ліміту плюс одна декларація, НСЗУ не оплачуються.

Один раз на три місяці НСЗУ проводить оцінку досягнення надавачами медичних послуг індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації. Розрахунок суми доплати за результатами проведеної оцінки досягнення індикаторів виконання умов договору здійснюється для рівня вакцинації дітей до шести років (включно) згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим МОЗ. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за два місяці, що передують періоду оцінки, і місяць, в якому проводиться така оцінка, та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,025 протягом строку дії договору.

Індикатором рівня вакцинації є досягнення цільового рівня охоплення імунізацією згідно з Календарем профілактичних щеплень, затвердженим МОЗ, 95 відсотків для кожного окремого захворювання, для категорії дітей до шести років (включно).

Індикатор вважається досягнутим, якщо станом на дату проведення оцінки частка дітей, які отримали всі необхідні щеплення проти кожного із захворювань відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого МОЗ, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я серед усіх дітей віком до шести років включно, від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, становить 95 відсотків і більше для кожного окремого захворювання.

Перша оцінка досягнення індикатора здійснюється станом на 1 червня.

А також, один раз на рік НСЗУ проводить оцінку досягнення надавачами медичних послуг індикаторів виконання умов договору в частині рівня охоплення оглядами осіб вікових груп 40—64 роки та 65 років і старше з такими захворваннями:

Для оцінювання оглядів пацієнтів вікової групи 40—64 роки НСЗУ враховує кількість осіб, які за останні 12 місяців (грудень 2023 року плюс 11 місяців 2024 року) мали хоча б один візит з причиною звернення «А98 Підтримання здоров’я/ профілактика», а також щонайменше одне вимірювання індексу маси тіла, окружності талії, артеріального тиску та визначення рівня глюкози і холестерину (код 14647-2 — холестерин (моль/об’єм) у сироватці або плазмі крові).

Норма про показник, який стосується вимірювання окружності талії, з’явилася в Порядку № 1394 лише 16 квітня і застосовується з 1 квітня 2024 року (п. 6 Змін № 428).

Також зверніть увагу, що з 1 жовтня 2024 року НСЗУ не платитиме за задекларованих пацієнтів, які не мають статусу «успішна верифікація» в Реєстрі пацієнтів в ЕСОЗ (абз. 3 п. 21 гл. 2 розд. II Порядку № 1394).

10 січня 2024 року НСЗУ опублікувала на своєму сайті роз’яснення, в якому підтвердила позицію, викладену в Порядку № 1394, стосовно застосування нульового коефіцієнта через відсутність взаємодій із задекларованими пацієнтами. Зауважимо, що перевіряти наявність взаємодій НСЗУ планує щомісяця до кінця року:

Якщо протягом 12 місяців, що передують звітному місяцю, до лікаря на заміну зверталися декларанти і зафіксовано взаємодії з пацієнтами, нульовий коефіцієнт змінюється на коефіцієнт 0,616. Перевірка по згаданих вище вимогах буде здійснюватися щомісяця до кінця року.

У разі внесення таким лікарем медичних записів щодо медичного обслуговування 10 відсотків і більше пацієнтів свого обсягу медичної практики (взаємодій з пацієнтами) протягом одного календарного місяця оплата в наступних звітних періодах за декларації такого лікаря здійснюється у загальному порядку.

Тобто, якщо в межах звітного періоду до обсягу практики лікаря було застосовано коригувальний коефіцієнт 0 або 0,616, коефіцієнт застосовується у всіх наступних звітних періодах, до моменту коли до лікаря звернуться щонайменше 10% обсягу декларантів протягом звітного періоду (календарного місяця).

Як НСЗУ оплачуватиме послуги ПМД у 2024 році: чотири нові правила

Екстрена медична допомога

НСЗУ укладає договори щодо надання екстреної медичної допомоги з одним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф комунальної форми власності в регіоні.

Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) визначається як глобальна ставка, яка розраховується на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом року, яка становить 289 гривень на рік.

Запланована вартість медичних послуг ЕМД розраховується як добуток 1/12 глобальної ставки, кількості місяців строку дії договору та чисельності населення, яке проживає на території відповідного регіону згідно з даними:

 • Держстату щодо чисельності наявного населення станом на 1 січня 2022 р.
 • Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідного регіону станом на 1 січня 2023 року, за виключенням населення тимчасово окупованих територій Російською Федерацією, згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції.

Запланована вартість медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Тариф на медичні послуги за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 8735 гривень.

Глобальна ставка на місяць встановлюється як сума добутків середньомісячної кількості унікальних пацієнтів за кожною діагностичноспорідненою групою та в розрізі дорослі та діти (при значенні менше 1застосовується 0) за квітень-вересень 2023 р., крім тих, оплата за які здійснюється за іншими пакетами медичних послуг.

До глобальної ставки на місяць застосовуються коригувальні коефіцієнти:

1) коефіцієнт частки застосування глобальної ставки, який становить:

  • протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2024 р. — 0,6
  • протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2024 р. — 0,55;
  • протягом періоду з 1 липня до 30 вересня 2024 р. — 0,5;
  • протягом періоду з 1 жовтня до 31 грудня 2024 р. — 0,45.

2) коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, який становить 1,3 (застосовується до пакетів медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»);

3) гірський коефіцієнт, який становить 1,2

4) коефіцієнт за надання пролонгованої стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям, який становить 0,1 глобальної ставки на місяць, включається до умов договору з надавачами медичних послуг, визначених переліком МОЗ, застосовується до пакета медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» (за всіма або окремими місцями надання послуг, визначеними у договорі).

Норма про місця надання послуг нова, але застосовується з 1 лютого 2024 року (пп. 4 п. 32 Порядку № 1394п. 7 Змін № 428).

За умови виконання двох або більше операцій (множинні або чисельні операції в рамках одного пролікованого випадку), що входять у відповідні діагностично-споріднені групи, застосовується підхід, що включає оплату кількох операцій (не більше трьох) із застосуванням відповідних вагових коефіцієнтів, визначених додатком 3 Програми медичних гарантій на 2024 рік.

Код

Група

Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп

W01+W02

Вентиляція, трахеотомія та черепно-мозкові операції при множинних значних травмах та операції на кульшовому суглобі, стегні та нижніх кінцівках

14,135

W01+W03

Вентиляція, трахеотомія та черепно-мозкові операції при множинних значних травмах та абдомінальні операції при множинних значних травмах 

13,708

W02+W03

Операції на кульшовому суглобі, стегні і нижніх кінцівках при множинних значних травмах та абдомінальні операції при множинних значних травмах

9,234

W01+W02+W03

Вентиляція, трахеотомія та черепно-мозкові операції при множинних значних травмах/Операції на кульшовому суглобі, стегні і нижніх кінцівках при множинних значних травмах/Абдомінальні операції при множинних значних травмах 

17,035

  Медична допомога при гострому мозковому інсульті

  Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить:

  • 131472 гривні за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті з застосуванням ендоваскулярних втручань,
  • 62565 гривень за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із застосуванням тромболітичної терапії,
  • 15643  гривні за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та ФОП, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2023 р. пролікували не менше 60 пацієнтів із діагнозами, визначеними в умовах закупівлі, за винятком тих, що:

  • розташовані на території регіону, у межах якого кількість надавачів медичних послуг, заокруглена до цілого числа, менша, ніж 1 на 150 тис. наявного населення на території відповідного регіону за виключенням населення тимчасово окупованих територій Російською Федерацією, згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції ,
  • або розташовані на територіях, на яких у період з 1 квітня до 31 грудня 2023 р. велися бойові дії або були тимчасово окуповані Російською Федерацією, згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції.

  Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

  Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда визначається як ставка на пролікований випадок, становить:

  • 43573 гривні за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда із проведенням стентування,
  • 25261 гривня за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування.

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2023 р. пролікували не менше 20 пацієнтів із діагнозами, визначеними в умовах закупівлі.

  Атестація медиків в умовах війни

  Медична допомога при пологах

  Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 15137 гривень.

  До ставки на пролікований випадок застосовується коригувальний коефіцієнт за надання комплексних медичних послуг матері та дитині, який становить 1,3. Коригувальний коефіцієнт застосовується до надавачів медичних послуг, які відповідають додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, а також одночасно надаватимуть медичні послуги за напрямами:

  • медична допомога при пологах,
  • медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з надання медичної допомоги при пологах, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2023 р. надали допомогу щонайменше 85 породіллям.

  На які додаткові вимоги до організації надання послуги слід звернути увагу:

  • Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча анестезіологія.
  • Наявність у структурі ЗОЗ відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування).
  • Наявність відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі.
  • Наявність пологової зали для проведення розродження у разі передчасних пологів та стабілізації немовлят з масою до 1500 грамів, обладнаної відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
  • Наявність пологової зали для розродження жінок з багатоплідною вагітністю, в якій є щонайменше 2 обладнаних місця, виділених для реанімації та стабілізації стану новонароджених.
  • Забезпечення транспортування хворих новонароджених у межах ЗОЗ в умовах транспортного кувезу.
  • Забезпечення проведення лабораторних досліджень у ЗОЗ, зокрема:
   • С-реактивний білок (CРБ, кількісне визначення);
   • лактатдегідрогеназа;
   • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;
   • лактат;
   • магній;
   • імуноферментні дослідження (або на умовах договору підряду);
   • бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження;
   • інші дослідження відповідно до потреб пацієнток.

  У разі невідповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі щодо надання зазначених медичних послуг, розрахунок фактичної вартості медичних послуг за період невідповідності додатковим умовам здійснюється без урахування коефіцієнта з надання комплексних медичних послуг матері та дитині.

  Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

  Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок та становить 8735 гривень.

  До ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності медичної послуги:

  Код

  Коефіцієнт

  Послуга

  Р01

  2,83

  Лікування новонароджених із суттєвими загальними втручаннями (коди згідно із таблицею співставлення) або вентиляцією ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення), смерть або переведення в інший заклад, тривалість лікування < 10 днів

  Р02

  29,38

  Кардіоторакальні і хірургічні операції на судинах для новонароджених (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р03

  22,28

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 1000—1499 грамів, із суттєвими загальними втручаннями (коди згідно з таблицею співставлення) або вентиляцією ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р04

  18,9

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 1500—1999 грамів, із суттєвими загальними втручаннями (коди згідно з таблицею співставлення) або вентиляцією ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р05

  17,52

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 2000—2499 грамів, із суттєвими загальними втручаннями (коди згідно з таблицею співставлення) або вентиляцією ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення);

  Р06

  13,6

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації ≥ 2500 грамів, із суттєвими загальними втручаннями (коди згідно з таблицею співставлення) або вентиляцією ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р07

  63,11

  Лікування новонароджених, вага при
  госпіталізації < 750 грамів, із суттєвими загальними втручаннями (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р08

  48,29

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 750—999 грамів, із суттєвими загальними втручаннями (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р09

  1,15

  Лікування новонароджених без суттєвих загальних втручань або вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення), смерть або переведення в інший заклад < 10 днів

  Р10

  43,79

  Лікування новонароджених без суттєвих загальних втручань або вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення), смерть або переведення в інший заклад < 10 днів

  Р11

  23,66

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 750—999 грамів, без суттєвих загальних втручань

  Р12

  8,96

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 1000—1249 грамів, без суттєвих загальних втручань або вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р13

  8,87

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 1250—1499 грамів, без суттєвих загальних втручань (коди згідно з таблицею співставлення) або вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р14

  5,97

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 1500—1999 грамів, без суттєвих загальних втручань (коди згідно з таблицею співставлення) або вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р15

  3,3

  Лікування новонароджених, вага при госпіталізації 2000—2499 грамів, без суттєвих загальних втручань (коди згідно з таблицею співставлення) або вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення)

  Р16

  2,79

  Лікування новонароджених, вага ≥ 2500 грамів, без суттєвих загальних втручань/вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення), вагітність < 37 повних тижнів

  Р17

  1,51

  Лікування новонароджених, вага ≥ 2500 грамів, без суттєвих загальних втручань/вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення), вагітність ≥ 37 повних тижнів, тривалість лікування > п’ять діб

  Р18

  0,9

  Лікування новонароджених, вага ≥ 2500 грамів, без суттєвих загальних втручань/вентиляції ≥ 96 годин (коди згідно з таблицею співставлення), вагітність ≥ 37 повних тижнів, тривалість лікування ≤ п’ять діб

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, які мають відповідні медичні записи за період з 1 квітня до 30 вересня 2023 р. та в яких менше 20 % відсотків пролікованих випадків немовлят закінчилися їх переведенням до інших надавачів медичних послуг, за винятком тих, що уклали договір з НСЗУ у 2023 році за відповідним пакетом медичних послуг та розташовані на територіях на яких велися бойові дії або були тимчасово окуповані Російською Федерацією, згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції.

  Запланована вартість медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, розраховується як сума добутків відповідної ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів із заокругленням до двох знаків після коми, запланованої середньомісячної кількості медичних послуг за відповідною послугою та кількості місяців строку дії договору та доплати за готовність надання медичної допомоги виїзною неонатальною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

  Додаткові вимоги до організації надання послуги:

  1. Наявність та робота виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.
  2. Забезпечення цілодобового транспортування хворих новонароджених із закладу, який скеровує, до інших закладів, як в межах області, так і поза її межами, згідно із затвердженим департаментом охорони здоров’я маршрутом пацієнта.
  3. Забезпечення проведення консультацій, зокрема телемедичними засобами (телеконсультування у режимі реального часу) з обов’язковим заповненням облікових форм № 001/тм та № 002тм та внесенням інформації в «Журнал обліку телемедичних консультацій» (форма №003/тм).

  Розмір доплати розраховується як добуток ставки на пролікований випадок, кількості послуг та коригувального коефіцієнта за готовність надавати медичну допомогу за допомогою виїзної неонатальної бригади, який становить 0,3.

  Коригувальний коефіцієнт застосовується до надавачів медичних послуг, які мають у своєму складі одну виїзну неонатальну бригаду або більше та відповідають додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі щодо надання зазначених медичних послуг.

  Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з профілактики, діагностики, спостереження та лікування в амбулаторних умовах визначається як глобальна ставка на місяць.

  Глобальна ставка на місяць розраховується як сума добутків кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 150 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, із заокругленням до двох знаків після коми:

  Коефіцієнти залежно від складності медичної послуги, які становлять:

  • 0,371 — за консультації;
  • 0,721 — за основні лабораторні дослідження;
  • 1,412 — за специфічні лабораторні дослідження;
  • 2,165 — за інші лабораторні дослідження;
  • 1,174 — за інструментальну діагностику з використанням рентгенологічних (скопічних), ультразвукових, ендоскопічних методів дослідження;
  • 3,935 — за інструментальну діагностику з використанням комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії та методів радіонуклідної діагностики;
  • 2,236 — за іншу інструментальну діагностику;
  • 3,379 — за хірургічні втручання;
  • 1,298 — за лікувально-профілактичні процедури;
  • 0,823 — за лікувально-діагностичні процедури;
  • 5,628 — за інші діагностичні процедури;
  • 1,2  — гірський коефіцієнт.

  Із 1 квітня 2024 року НСЗУ не укладає договори за цим пакетом із надавачами медпослуг, які не були законтрактовані за ним у 2023 році або у I кварталі 2024 року. Виняток — надавачі медпослуг, які у 2024 році мали договір за пакетом «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії».

  КМУ визначив, що амбулаторний епізод медичної допомоги — це період від першого звернення пацієнта до ЗОЗ по медичну допомогу щодо певної проблеми зі здоров’ям із внесенням відповідної інформації в ЕСОЗ до останньої взаємодії (включно) щодо тієї самої проблеми. Розрізняють три типи епізодів: діагностика, профілактика та лікування.

  Із 1 травня НСЗУ оплачує медичні послуги в рамках епізоду типу «профілактика» з метою профілактичних оглядів пацієнтів, що передбачені амбулаторним пакетом, не більше ніж один раз на рік для одного пацієнта. Медичні послуги при гострих захворюваннях, передбачених цим пакетом, у рамках епізоду типу «лікування» НСЗУ оплачує виключно у разі завершення такого епізоду.

  Стоматологічна допомога дорослим та дітям

  Тариф на медичні послуги із стоматологічної допомоги дорослим та дітям, пов’язаної із зняттям гострого болю та станами, що потребують невідкладної медичної допомоги, та планової стоматологічної допомоги дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування визначається як глобальна ставка на місяць.

  Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 130 гривень, та гірського коригувального коефіцієнта, який становить 1,2.

  Ведення вагітності в амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 786 гривень.

  Фактична вартість медичних послуг із ведення вагітності в амбулаторних умовах за місяць, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток капітаційної ставки та кількості вагітних, яким надано медичну допомогу протягом місяця.

  Мамографія

  Тариф на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 240 гривень.

  Анжела Абанкіна провідний консультант системи «Експертус Медзаклад»
  Чи повинні жінки з медичною та фармацевтичною освітою оновити дані і стати на військовий облік

  Гістероскопія

  Тариф на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 2311 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

  Езофагогастродуоденоскопія

  Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовахвизначається як ставка на медичну послугу, яка становить 881 гривню, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

  Колоноскопія

  Тариф на медичні послуги з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 1110 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

  Вісім помилок в електронних медичних записах: як виправляти

  Цистоскопія

  Тариф на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовахвизначається як ставка на медичну послугу, яка становить 943 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

  Бронхоскопія

  Тариф на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 1138 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7.

  Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовахвизначається як ставка за медичну послугу, яка становить 2473 гривні.

  Запланована вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої середньомісячної кількості медичних послуг та кількості місяців строку дії договору.

  Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовахвизначається як капітаційна ставка за одну особу на день становить:

  • 1129 гривень за проведення постійного перитонеального діалізу;
  • 1814 гривень за проведення апаратного перитонеального діалізу.

  Запланована вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах, що надаються за кожним договором, розраховується як сума добутків кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги (окремо з проведення постійного перитонеального діалізу та з проведення апаратного перитонеального діалізу), та відповідної капітаційної ставки, помножена на кількість днів строку дії договору.

  Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з хіміотерапевтичного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовахвизначається як глобальна ставка.

  Глобальна ставка на місяць розраховується як 1/12 суми добутків кількості унікальних пацієнтів, капітаційної ставки на рік, яка становить 36807 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта, із заокругленням до двох знаків після коми:

  • 3,555 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;
  • 0,97 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше в стаціонарних та амбулаторних умовах;
  • 0,7 — за готовність надавати медичні послуги пацієнтам від 18 років виключно в амбулаторних умовах

  Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

  Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з радіологічного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 51368 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,5 у разі наявності у надавача медичних послуг переліку обладнання, визначеного додатковими вимогами в умовах закупівлі.

  Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки —   проведення променевої терапії із застосуванням лінійного прискорювача та/або гамма-ножа, та/або кібер-ножа, використанням послуг 3D/IMRT/VMAT/SBRT/SRS. 

  Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовахвизначається як глобальна ставка.

  Глобальна ставка на місяць розраховується як 1/12 суми добутків кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, капітаційної ставки, яка становить 74429 гривень на рік, із застосуванням таких коригувальних коефіцієнтів залежно від віку пацієнтів із заокругленням до двох знаків після коми:

  • 3,008 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;
  • 0,824 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше в стаціонарних та амбулаторних умовах;
  •  0,7 — за готовність надавати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше виключно в амбулаторних умовах

  Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

  Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах

  Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги дорослим та дітям у стаціонарних умовах визначається як глобальна ставка на місяць.

  Розраховується глобальна ставка як сума добутків кількості послуг у розрізі складності пролікованого випадку, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на пролікований випадок, яка становить 13151 гривню.

  До глобальної ставки застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії із заокругленням до двох знаків після коми.

  До ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти, залежно від складності пролікованого випадку , згідно з класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я», затвердженим Мінекономіки:

  Коригувальний коефіцієнт

  Код згідно з класифікатором НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» із назвою

  1,317

  F00 — F09 Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади

  0,518

  F10 — F19 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

  1,672

  F20 — F29 Шизофренія, шизотипові стани, маревні розлади

  1,296

  F30 — F39 Розлади настрою (афективні розлади)

  0,751

  F40 — F48 Невротичні, пов’язані із стресом та соматоформні розлади

  0,474

  F50 — F59 Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами

  0,412

  F60 — F69 Розлади особистості та поведінки у дорослому віці

  0,900

  F70 — F79 Розумова відсталість

  0,951

  F80 — F83, F85 — F89 Розлади психічного розвитку

  1,672

  F84 Первазивні розлади психологічного розвитку

  0,924

  F90 — F98 Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та підлітковому віці

  0,318

  F99 Розлади психіки, неуточнені

  До глобальної ставки застосовуються такі коригувальні коефіцієнти за готовність надавати медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії:

  • 1,102 — за готовність надавати послуги в умовах інтенсивної терапії відповідно до додаткових умов закупівлі;
  • 0,982 — за готовність надавати послуги без інтенсивної терапії.

  Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з психіатричної допомоги дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами, які діють у порядку, затвердженому МОЗ, із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями із розрахунку одна мультидисциплінарна команда на 200 тис. розташованого на території регіону згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення станом на 1 січня 2022 року та Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на відповідній території станом на 1 жовтня 2023 року, за виключенням населення тимчасово окупованих територій Російською Федерацією, згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції .

  Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами визначається як глобальна ставка на місяць на одну команду, що становить 107156 гривень.

  Фактична вартість медичних послуг розраховується як добуток кількості мобільних мультидисциплінарних команд та глобальної ставки на місяць, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, які визначаються залежно від навантаження зазначених команд та розраховуються як співвідношення кількості пацієнтів, які отримали медичну допомогу протягом місяця за зазначеним пакетом медичних послуг, до кількості мобільних мультидисциплінарних команд, утворених надавачем медичних послуг, із заокругленням до цілого числа та становить:

  • 1 — за надання медичної допомоги 50 пацієнтам і більше протягом місяця;
  • 0,75 — за надання медичної допомоги 35—49 пацієнтам протягом місяця;
  • 0,5 — за надання медичної допомоги 20—34 пацієнтам протягом місяця;
  • 0,25 — за надання медичної допомоги 1—19 пацієнтам протягом місяця.

  У разі ненадання медичних послуг жодному пацієнту протягом звітного місяця оплата за такий період становить 0.

  Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги

  Тариф на медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 183 гривні.

  Запланована вартість медичних розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості пацієнтів з психічними розладами, які потребують супроводу та лікування, яким надавач медичних послуг готовий надавати медичні послуги та кількості місяців строку дії договору.

  Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги за місяць, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більш 18 на одного лікаря,  який надає первинну медичну допомогу, протягом місяця.

  Реорганізація медзакладу-КНП через приєднання

  Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з діагностики та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 49620 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

  • 1 — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу;
  • 1,4 — за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

  Фактична вартість медичних послуг розраховується як сума добутків кількості пацієнтів, які почали отримувати лікування туберкульозу в цьому місяці, капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнта та коефіцієнта початку лікування, який становить 0,5, та кількості пацієнтів, які закінчили лікування туберкульозу в цьому місяці, капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнта та коефіцієнта закінчення лікування, який становить 0,5.

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з діагностики та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах з одним надавачем медичних послуг у регіоні, який визначений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (відповідними військовими адміністраціями).

  Із 1 травня діятимуть нові правила оплати послуг за пакетом «Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах». Що саме зміниться, НСЗУ роз’яснила в листі від 09.04.2024 № 11477/6-15-24

  Відповідно до чинного законодавства, пацієнти мають отримувати лікування за чотри- або шестимісячною схемою для лікарсько-чутливого туберкульозу або шестимісячною схемою лікування для лікарсько-стійкого туберкульозу (Клінічна настанова, заснована на доказових даних, «Туберкульоз»; Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз», затверджені наказом МОЗ від 19.01.2023 № 102).

  Фактичну вартість медичних послуг за договором НСЗУ розраховує за формулою згідно з нормами  пункту 111 глави 25 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2024 № 1394

  Із 16 квітня 2024 року пункт 111 Порядок № 1394 містить також уточнення, що для пацієнтів, які почали отримувати лікування туберкульозу в 2023 році і початок лікування яких НСЗУ вже оплатила, коефіцієнт закінчення лікування становить 0,25. Підстава — підпункт 6 пункту 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  від 28 березня 2018 р. № 391 і від 22 грудня 2023 р. № 1394, затверджених постановою КМУ від 13.04.2024 № 1394.

  Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

  Тариф на медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 835 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, які встановлюються відповідно до результату лікування:

  • 2 — за місяць, в якому пацієнт досяг результату «вилікуваний» і «лікування завершено», за даними електронної системи охорони здоров’я;
  • 0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

  Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)

  Тариф на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ) визначається як капітаційна ставка, яка становить 4091,04 гривні на рік.

  Середньомісячна кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

  • середньомісячна кількість пацієнтів, яким надано відповідні медичні послуги за період з 1 квітня до 30 вересня 2023 р., за даними електронної системи охорони здоров'я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги, за даними електронної системи охорони здоров'я;
  • 15 — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги, за даними електронної системи охорони здоров'я за період з 1 квітня до 30 вересня 2023 р.

  Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

  Тариф на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії визначається як капітаційна ставка, яка становить 6874,2 гривні на рік.

  Фактична вартість медичних послуг з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії за місяць, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми та кількості пацієнтів, які отримали медичні послуги за відповідний місяць.

  Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям

  Тариф на медичні послуги із стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка за одну особу на день та становить 624,30 гривень за надання паліативної медичної допомоги дорослим і дітям.

  До базової капітаційної ставки застосовуються коригувальні коефіцієнти у випадку надання медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями, хворобами нервової системи, наслідками травматичного ушкодження головного або спинного мозку з порушенням функції, орфанними захворюваннями та апалічним синдромом:

  • 1,05 — для пацієнтів, які іммобільні, прикуті до ліжка, потребують постійного догляді, залежні від особи, що забезпечує догляд та допомогу;
  • 1,1 — для пацієнтів, які залежні від підтримуючих життєдіяльність спеціальних апаратів та пристроїв, аспіратора та респіратора

  Фактична вартість медичних послуг з стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям за місяць, що надаються за кожним договором, розраховується як сума добутків кількості пацієнтів, капітаційної ставки, фактичної кількості днів надання медичних послуг у звітному періоді та відповідного коефіцієнту.

  Із 1 травня НСЗУ оплачуватиме лише ті медичні послуги за пакетом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям», які ЗОЗ надавав:

  • не менше ніж п’ять календарних днів, крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених п’яти днів;
  • не більше 180 днів сукупно на рік одному пацієнту, крім дітей та пацієнтів з наслідками травматичного ушкодження головного або спинного мозку з порушенням функції та хронічним болем, апалічним синдромом.

  Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2024

  Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

  Тариф на медичні послуги з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка на рік, яка становить 69326,04 гривень.

  Запланована вартість медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми, кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, та кількості місяців строку дії договору.

  Фактична вартість медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям за місяць, що надаються за кожним договором, розраховується як сума добутків 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми та кількості унікальних пацієнтів, які отримували медичні послуги за відповідним пакетом протягом місяця та кількості померлих унікальних пацієнтів, які у звітному місяці отримували медичні послуги з мобільної паліативної допомоги та 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми, розділена на 4 та помножена на кількість тижнів, заокруглених до цілого числа.

  Із 1 травня НСЗУ оплачуватиме лише ті медичні послуги за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», які включали щонайменше один візит на тиждень. Кількість візитів, які здійснює одна бригада мобільної паліативної допомоги, не може перевищувати шести візитів на день на одного лікаря.

  До капітаційної ставки в мобільному паліативі НСЗУ застосовуватиме коригувальні коефіцієнти залежно від бригади, яка надає допомогу:

  • 1 — якщо це бригади спеціалізованої паліативної допомоги, які функціонують у складі надавачів, з якими укладено договір щодо надання медичних послуг, передбачених главами 38252931323339 розділу II Порядку № 1394;
  • 0,7 — якщо це бригади загальної паліативної допомоги.

  У разі смерті пацієнта, який отримував медичні послуги з мобільної паліативної допомоги у звітному місяці, оплата за такого пацієнта здійснюється за фактичну кількість тижнів, протягом яких здійснено не менше одного візиту на тиждень.

  Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя

  Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 10820 гривень.

  Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах

  Тариф на медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 19769 гривень за надання реабілітаційних послуг.

  До ставки на пролікований випадок (1 реабілітаційний цикл), застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності реабілітаційної допомоги та стану пацієнта, які становлять:

  • для послуги СР1 (найвища складність) застосовується коригуючий коефіцієнт 2,1 — для пацієнтів, які потребують реабілітаційної допомоги (у разі наявності помірних та значних за вираженістю обмежень повсякденного функціонування) протягом післягострого періоду відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану з приводу поєднаних травм;
  • для послуги СР2 (висока складність) застосовується  коригуючий коефіцієнт 1,6 — для пацієнтів, які потребують реабілітаційної допомоги (у разі наявності помірних та значних за вираженістю обмежень повсякденного функціонування) протягом післягострого періоду відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану;
  • для послуги СР3 (помірна складність) застосовується коригуючий коефіцієнт 1 — для пацієнтів, які потребують реабілітаційної допомоги (у разі наявності помірних за вираженістю обмежень повсякденного функціонування) протягом післягострого реабілітаційного періоду відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану;
  • для послуги СР4 (низька складність) застосовується коригуючий коефіцієнт 0,8 — для пацієнтів, які потребують реабілітаційної допомоги (у разі наявності помірних за вираженістю обмежень повсякденного функціонування) протягом післягострого або довготривалого реабілітаційного періоду відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану і послуг, які не належать до категорій послуг СР1, СР2 та СР3.

  Ставка за пролікований випадок при наданні послуг СР1 та СР2, включається до умов договору з надавачами медичних послуг, які відповідають додатковим умовам, визначеними в умовах закупівлі.

  До додаткових вимог організації надання реабілітаційної допомоги відноситься:

  1. Забезпечення (за потреби) догляду та/або лікування за післяопераційними ранами, куксами в закладі.
  2. Проведення інструментальних досліджень, визначених у додаткових вимогах специфікації, у закладі або на умовах договору підряду.
  3. Проведення лабораторних досліджень, визначених у додаткових вимогах специфікації, у закладі або на умовах договору підряду.
  4. Надання реабілітаційної допомоги високого обсягу (три та більше годин) пацієнтам, які потребують комплексної (2 чи більше напрямів (нейрореабілітація та/або ортопедична реабілітація, та/або психологічна реабілітація, та/або кардіо-респіраторна реабілітація та інші)) реабілітації (у разі наявності помірних та значних за вираженістю обмежень повсякденного функціонування), протягом післягострого періоду відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану.
  5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.

  Із 1 квітня НСЗУ не оплачує надлишок послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» у разі перевищення реабілітаційної спроможності закладу на понад 30%.

  Зауважимо, що реабілітаційна спроможність закладу (в стаціонарних умовах) визначається можливістю фахівців з реабілітації, які входять до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, кожен день надавати реабілітаційну допомогу високого обсягу всім пацієнтам протягом реабілітаційного циклу

  У разі допустимого перевищення реабілітаційної спроможності, НСЗУ включатиме до оплати реабілітаційні послуги, надані понад допустиму спроможність, із застосуванням до ставки на пролікований випадок коригувального коефіцієнта 0,9 з наступним застосуванням коригувальних коефіцієнтів залежно від складності реабілітаційної допомоги та стану пацієнта, зазначених у главі 32 розділу ІІ Порядку № 1394.

  Нагадаємо, що перевищення навантаження фахівців з реабілітації до 30% КМУ визначив як допустиме на період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) (абз. 6 п. 29 Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2021 № 1268).

  Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах

  Тариф на медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у амбулаторних умовах визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 10820 гривень.

  Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

  НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними/військовими адміністраціями, із розрахунку:

  • один надавач медичних послуг на 200 тис. населення станом на 1 січня 2022 р;
  • один надавач медичних послуг на 400 тис. наявного населення (для регіонів на територіях яких розташовані атомні електростанції) на території відповідного регіону згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення станом на 1 січня 2022 року

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні/військові адміністрації у кожному регіоні визначають надавача медичних послуг, який буде надавати медичні послуги дітям.

  Тариф на медичні послуги із забезпечення готовності до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить 1 053 510 гривень.

  Неонатальний скринінг

  Тариф на медичні послуги з неонатального скринінгу, що визначені специфікацією, визначається як ставка на медичну послугу за проведення одного дослідження та становить 1020 гривень.

   Запланована вартість медичних послуг з неонатального скринінгу, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, яка становить 4 160, та кількості місяців строку дії договору

  Запланована вартість медичних послуг з неонатального скринінгу, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, яка становить 5840, та кількості місяців строку дії договору.

  Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів

  НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів, визначеного МОЗ.

  Тариф за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» визначається як добуток мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» — січень-березень — 7100,00 грн, квітень-грудень — 8000,00 та коефіцієнта 1,22.

  Секційне дослідження

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг із секційного дослідження із закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними/військовими адміністраціями.

  Тариф на медичні послуги із секційного дослідження, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка за медичну послугу, яка становить 1592 гривень за одне секційне дослідження.

  Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)

  Тариф на медичні послуги з виконання запліднення іn vitro (повний цикл), що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 60324 гривні. До ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності медичної послуги, які становлять:

  64 1,1 – за проведення ДРТ з використанням методу інтрацитоплазматичної ін'єкції сперми (повний цикл);

   0,6 – за проведення неповного циклу ДРТ, що включає:

  а) огляд, консультування та оцінювання стану жінки, у разі потреби її чоловіка/партнера

  б) стимуляцію дозрівання яйцеклітин;

  в) отримання яйцеклітин з яєчників та спеціальну обробка сперми,

   г) запліднення яйцеклітин спермою та культивування отриманих ембріонів,

  д) заморожування ембріонів та проведення медико-генетичного обстеження за показаннями;

  0,7 – за проведення неповного циклу ДРТ, що включає:

  а) огляд, консультування та оцінювання стану жінки, у разі потреби її чоловіка/партнера;

   б) стимуляцію дозрівання декількох яйцеклітин;

  в) отримання яйцеклітин з яєчників та спеціальну обробка сперми,

   г) запліднення яйцеклітин з використанням методу інтрацитоплазматичної ін'єкції сперми та культивування отриманих ембріонів,

  д) заморожування ембріонів та проведення медико-генетичного обстеження за показаннями;

  0,4 – за проведення неповного циклу ДРТ, що включає

  а) кріоембріотрансфер,

  б) спостереження до настання вагітності та її підтвердження або не підтвердження.

  Вартість медичних послуг з проведення запліднення іn vitro, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої кількості медичних послуг та кількості місяців строку дії договору.

  Кількість медичних послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж 5.

  Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії

  Тариф за пакетом медичних послуг «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» визначається як глобальна ставка на місяць, яка дорівнює фактичній вартості медичних послуг за грудень за договором, який діяв до 31 грудня 2022 р. за пакетами медичних послуг:

  • «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та/або
  • «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», та/або
  •  «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», та/або
  • «Стаціонарна психіатрична допомога», та/або
  •  «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах», та/або
  • «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах» відповідного надавача

  НСЗУ укладатиме договори із ЗОЗ за пакетом «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» за поданням обласних військових адміністрацій.

  Якщо ЗОЗ виходять із пакета, то для розрахунку запланованої вартості договорів за іншими чотирма пакетами НСЗУ використовуватиме дані про кількість наданих медичних послуг протягом трьох місяців до дати подання пропозиції та які внесені в ЕСОЗ. Це стосується укладення договорів за пакетами:

  • «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
  • «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»;
  • «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;
  • «Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах.

  Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки

  НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» із закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (військовими адміністраціями).

  Тариф на медичні послуги з медичного огляду осіб, що визначені специфікаціями, визначається як ставка за медичну послугу, яка становить 883 гривні за один медичний огляд.

  Запланована вартість медичних що надаються розраховується як добуток ставки за медичну послугу, запланованої середньомісячної кількості медичних оглядів та кількості місяців строку дії договору.

  Запланована середньомісячна кількість медичних оглядів встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції закладу охорони здоров'я, але не більше ніж: середньомісячна фактична кількість медичних оглядів, здійснених надавачем медичних послуг за період з 1 липня до 30 вересня 2023 р., за даними електронної системи охорони здоров'я, заокруглена до цілого числа,

  • для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період, за даними електронної системи охорони здоров'я;
  • 50 - для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги, за даними електронної системи охорони здоров'я за період з 1 липня до 30 вересня 2023 року.

  Секційне дослідження

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг із секційного дослідження із закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, які визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними/військовими адміністраціями.

  Тариф на медичні послуги із секційного дослідження, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка за медичну послугу, яка становить 1592 гривень за одне секційне дослідження.

  Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії

  Тариф за пакетом медичних послуг «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» визначається як глобальна ставка на місяць, яка дорівнює фактичній вартості медичних послуг за грудень за договором, який діяв до 31 грудня 2022 р. за пакетами медичних послуг:

  • «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та/або
  • «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», та/або
  •  «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», та/або
  • «Стаціонарна психіатрична допомога», та/або
  •  «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах», та/або
  • «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах» відповідного надавача

  Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)

  Тариф на медичні послуги з виконання запліднення іn vitro (повний цикл), що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 60 324 гривні. До ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від складності медичної послуги, які становлять:

  1,1 – за проведення допоміжних репродуктивних технологій з використанням методу інтрацитоплазматичної ін'єкції сперми (повний цикл);

  0,6 – за проведення неповного циклу допоміжних репродуктивних технологій, що включає:

  а) огляд, консультування та оцінювання стану жінки, у разі потреби її чоловіка/партнера

  б) стимуляцію дозрівання яйцеклітин;

  в) отримання яйцеклітин з яєчників та спеціальну обробка сперми,

   г) запліднення яйцеклітин спермою та культивування отриманих ембріонів,

  д) заморожування ембріонів та проведення медико-генетичного обстеження за показаннями;

  0,7 – за проведення неповного циклу допоміжних репродуктивних технологій, що включає:

  а) огляд, консультування та оцінювання стану жінки, у разі потреби її чоловіка/партнера;

   б) стимуляцію дозрівання декількох яйцеклітин;

  в) отримання яйцеклітин з яєчників та спеціальну обробка сперми,

   г) запліднення яйцеклітин з використанням методу інтрацитоплазматичної ін'єкції сперми та культивування отриманих ембріонів,

  д) заморожування ембріонів та проведення медико-генетичного обстеження за показаннями;

  0,4 – за проведення неповного циклу допоміжних репродуктивних технологій, що включає

  а) кріоембріотрансфер,

  б) спостереження до настання вагітності та її підтвердження або не підтвердження.

  Вартість медичних послуг з проведення запліднення іn vitro, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої кількості медичних послуг та кількості місяців строку дії договору.

  Кількість медичних послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж 5.

  Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг дорослим та дітям методом трансплантації органів із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, які визначені МОЗ.

  Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги дорослим та дітям методом трансплантації органів, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить:

  • 18630 грн за тканинне типування потенційного донора або донора або реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР);
  • 722508 грн за надання медичних послуг з алотрансплантації нирки (від живого донора) пацієнту-реципієнту;
  • 773208 грн за надання медичних послуг з АВ0-несумісної алотрансплантації нирки;
  • 6806 грн за донорську нефректомію (живий донор);
  • 801071 грн за надання медичних послуг з алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап 78563 грн;
  • 2001059,72 грн за надання медичних послуг з трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап 78563 гривні;
  • 2678507,21 гривні за надання медичних послуг з трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап 78563 гривні;
  • 1350171 гривню за надання медичних послуг з пересадки частини печінки (від живого донора);
  • 228994 гривні за донорську резекцію печінки від живого донора;
  • 1428734 гривні за надання медичних послуг з пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап 78563 гривні;
  • за трансплантацію декількох органів — тариф складається із суми відповідних тарифів;
  • 193260 гривень за надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта після трансплантації нирки (з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції, крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 360 днів);
  • 190817 гривень за надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта після трансплантації серця (з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції, крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 360 днів);
  • 190817 гривень за надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта після трансплантації серця та легенів (з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції, крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 360 днів);
  • 189740 гривень за надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта після трансплантації легень (з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції, крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 360 днів);
  • 185224 гривні за надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта після трансплантації печінки (з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції, крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 360 днів).

  Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин

  НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг дорослим та дітям методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, які визначені МОЗ.

   Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги дорослим та дітям методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить:

  • 1874969,1 гривні за надання медичної допомоги із проведенням алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) та посттрансплантаційним супроводом до 180 дня;
  • 2484470 гривень за надання медичної допомоги із проведенням алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом та посттрансплантаційним супроводом до 180 дня;
  • 757767,4 гривні за надання медичної допомоги із проведенням аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом та посттрансплантаційним супроводом до 100 дня;
  • 22156,9 гривні за надання медичної допомоги із проведенням іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпорального фотоферезу);
  • 168448,3 гривні за надання медичної допомоги із забезпечення посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180 до 360 дня;
  • 18630 гривень за виконання тканинного типування потенційного донора або донора чи реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР).

  Вартість медичних послуг з надання медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, що надаються за кожним договором, розраховується як сума добутків відповідної ставки на медичну послугу та запланованої кількості медичних послуг з:

  • алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) з посттрансплантаційним супроводом до 180 дня;
  • алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом та посттрансплантаційним супроводом до 180 дня;
  • аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом та посттрансплантаційним супроводом до 100 дня;
  • проведення іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпорального фотоферезу), забезпечення посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180 до 360 дня;
  • тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) та кількості місяців строку дії договору.

  Визначення медичної послуги як такої, що підлягає оплаті за тарифом, встановленим для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами чи хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров'я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг із кодами національного класифікатора НК 025:2021 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я" та/або національного класифікатора НК 026:2021 "Класифікатор медичних інтервенцій", затверджених Мінекономіки, у разі відповідності специфікаціям та умовам закупівлі.

  Особливості ПМГ–2024

  1. У Програмі медичних гарантій – 2024 передбачено 44 пакети послуг.  Серед яких три нові:

  • «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)»;
  • «Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів»
  • «Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин».

  2. НСЗУ не оплачує надлишок послуг у разі, коли надавач медичних послуг допускає перевищення реабілітаційної спроможності закладу під час надання послуг за договором (договорами) про медичні послуги  за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» починаючи з 1 квітня 2024 року.

  Для визначення реабілітаційної спроможності реабілітаційного закладу використовується формула:

  RCстац = min (RCком, RCфрм),

  де RCстац — реабілітаційна спроможність закладу;

  RCком — реабілітаційна спроможність закладу з урахуванням кількості зайнятих посад «фізичний терапевт», «ерготерапевт», «асистент фізичного терапевта», «асистент ерготерапевта» та «логопед» («терапевт мови та мовлення»);

  RCфрм — реабілітаційна спроможність закладу з урахуванням кількості зайнятих посад «лікар фізичної та реабілітаційної медицини».

  Реабілітаційна спроможність закладу з урахуванням кількості зайнятих посад «фізичний терапевт», «ерготерапевт», «асистент фізичного терапевта», «асистент ерготерапевта» та «логопед» («терапевт мови та мовлення») розраховується за формулою:

  RCком = (Кф × 6 + Ка × 7 + Кт × 5)/3,

  де Кф — кількість зайнятих посад «фізичний терапевт» та «ерготерапевт»;

  Ка — кількість зайнятих посад «асистент фізичного терапевта» та «асистент ерготерапевта»;

  Кт — кількість зайнятих посад «логопед» («терапевт мови та мовлення»).

  Реабілітаційна спроможність закладу з урахуванням кількості зайнятих посад «лікар фізичної та реабілітаційної медицини» розраховується за формулою:

  RCфрм = Kфрм × 12,

  де Kфрм — кількість зайнятих посад «лікар фізичної та реабілітаційної медицини».

  Наявність перевищення реабілітаційної спроможності закладу визначається шляхом порівняння кількості пацієнтів, які перебувають в стаціонарі, з реабілітаційною спроможністю закладу.

  3. НСЗУ здійснює оплату за пакетами медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг:

  • Мамографія
  • Гістероскопія
  • Езофагогастродуоденоскопія
  • Колоноскопія
  • Цистоскопія
  • Бронхоскопія

  за договором із надавачем медичних послуг один раз для одного пацієнта протягом одного календарного року.

  Подальше надання тих самих послуг тому ж самому пацієнтові оплачується за пакетом медичних послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» за медичні послуги, що надані поза межами періоду стаціонарного лікування.

  4. НСЗУ оплачує медичні послуги, що включені до пакетів медичних послуг:

  • «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» у разі надання таких послуг за кожним видом послуг одним лікарем одному пацієнту кількістю, що не перевищує значення, яке встановлюється на рівні 95 перцентилю від кількості обрахованих відповідних послуг на одного пацієнта у одного лікаря за звітний період згідно з даними електронної системи охорони здоров’я;
  • «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», «Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах», «Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)», «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» надавачу медичних послуг, який останнім надав медичну послугу протягом звітного періоду пацієнту;
  • «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах» надавачу медичних послуг за даним пакетом медичних послуг не більше чотирьох циклів на рік;
  • «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям» — лише ті послуги, що надавалися не менше п’яти календарних днів, крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених п’яти днів;
  • «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» — лише ті послуги, що включали не менше ніж чотири візити на місяць, крім випадків смерті пацієнта;
  • «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» — лише ті послуги, що надавалися сукупно не менше 21 календарного дня (у тому числі не підряд) протягом року в амбулаторних та/або стаціонарних умовах (не менше п’яти календарних днів поспіль), крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначеного 21 дня;
  • «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» — лише ті послуги, загальна кількість реабілітаційних циклів яких під час надання послуг найвищої складності (СР1) або високої складності  (СР2) становить до восьми циклів протягом року, тривалість кожного з яких визначається досягненням реабілітаційних цілей, які внесено до електронної системи охорони здоров’я, відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану за визначеним діагнозом першопричини, але не менше 14 діб (крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 14 днів).

  Загальна кількість реабілітаційних циклів під час надання послуг з реабілітації помірної або низької складності (СР3 та СР4) обмежується двома циклами на рік, тривалість кожного з яких визначається досягненням реабілітаційних цілей, які внесено до електронної системи охорони здоров’я, відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану за визначеним діагнозом першопричини, але не менше 14 діб (крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 14 днів), за винятком надання реабілітаційних послуг під час реабілітації станів, спричинених ампутаціями, де загальна кількість реабілітаційних циклів становить не більше восьми циклів протягом року.

  Загальна кількість реабілітаційних циклів під час надання послуг з реабілітації помірної або низької складності (СР3 та СР4) у разі надання реабілітаційної допомоги дітям обмежується чотирма циклами на рік;

  • «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» , — лише ті послуги, що надавалися не менше однієї реабілітаційної сесії на день протягом не менше 14 календарних днів (крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 14 днів), у тому числі не підряд, але не більше двох послуг (реабілітаційних циклів, які завершені із заключним реабілітаційним обстеженням з оцінкою результативності наданої реабілітаційної допомоги, із наступним завершенням надання реабілітації або переходу на інший нижчий чи вищий обсяг реабілітації) протягом року для одного дорослого пацієнта.

  У разі надання реабілітаційної допомоги дітямне більше чотирьох послуг (реабілітаційних циклів, які завершені із заключним реабілітаційним обстеженням з оцінкою результативності наданої реабілітаційної допомоги) протягом року.

  • «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» , надавачам медичних послуг протягом періоду розташування їх на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, та протягом місяця, що настає за місяцем завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій).

  5. Надавачі медичних послуг мають надати підтвердження забезпечення перекладу з (на) жестову українську мову з 1 січня 2024 року.

  Підтвердженням забезпечення перекладу є лист за підписом керівника закладу щодо забезпечення надання послуг з перекладу з (на) українську жестову мову. За бажанням надавач медичних послуг може доєднати до пропозиції договір про надання послуг з перекладу або наказ про працевлаштування особи зі спеціалізацією перекладача жестової мови (сурдоперекладач).

  Переклад на жестову мову повинен бути забезпечений усіма надавачами, незалежно від форми власності та незалежно від наявності таких пацієнтів. 

  Тобто, якщо в межах звітного періоду до обсягу практики лікаря було застосовано коригувальний коефіцієнт 0 або 0,616, коефіцієнт застосовується у всіх наступних звітних періодах, до моменту коли до лікаря звернуться щонайменше 10% обсягу декларантів протягом звітного періоду (календарного місяця).

  Тобто, якщо в межах звітного періоду до обсягу практики лікаря було застосовано коригувальний коефіцієнт 0 або 0,616, коефіцієнт застосовується у всіх наступних звітних періодах, до моменту коли до лікаря звернуться щонайменше 10% обсягу декларантів протягом звітного періоду (календарного місяця).  зміст

  Статичний блок для статей

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді