Перевірки з охорони праці в медзакладі: як пройти успішно?

Про стан охорони праці в закладі охорони здоров’я піклуйтеся постійно, а не лише напередодні перевірок. Законодавство України покладає на всіх роботодавців обов’язок забезпечувати безпечні й нешкідливі умови праці (ст. 153 Кодексу законів про працю України). Як же організувати охорону праці в закладі, щоб завжди бути готовим до перевірок?

Правильна організація охорони праці

У закладі, де працює 50 і більше осіб, створіть службу охорони праці. Якщо працівників від 21 до 49, функції служби охорони праці на умовах сумісництва покладіть на осіб, які мають відповідну підготовку. У закладі, де працює до 20 осіб включно, функції служби охорони праці за договором можуть виконувати сторонні спеціалісти, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці (чи особа, відповідальна за стан охорони праці) підпорядковується безпосередньо роботодавцю (абз. 1-3 ст. 15 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XIIдалі — Закон про охорону праці).

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці (абз. 1 ст. 13 Закону про охорону праці). Для цього:

 • розробіть і затвердьте положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу, у всіх приміщеннях, на кожному робочому місці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
 • забезпечте безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами закладу з охорони праці, засобами індивідуального захисту.

 Візьміть безплатний демо-доступ до е-журналу:

У Додатку подано примірний перелік необхідних документів з охорони праці. Скорегуйте його залежно від створеної системи управління охороною праці в закладі, наявності чи відсутності шкідливих та небезпечних умов праці на робочих місцях тощо.

 Істотні зобов’язання щодо охорони праці визначте також у колективному договорі. Сторони зазвичай домовляються, що роботодавець:

 • забезпечуватиме працівникам соціальні гарантії в галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством;
 • проводитиме комплексні заходи щодо —
  – досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
  – підвищення рівня охорони праці;
  – запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам;
 • визначатиме обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

Витрати на охорону праці в закладі мають становити не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік. На підприємствах, які утримують за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюють у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації (абз. 3-4 ст. 19 Закону про охорону праці).

Постановою від 28.02.2018 № 134 КМУ вніс зміни до Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат. Відтепер витрати на охорону праці формуйте з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності. Обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначте у колективному договорі або угоді.

Перевірки з охорони праці в медзакладіЧитайте: "Організаційні заходи для наставницької роботи: приклад оформлення

Повноваження  інспекторів праці

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 № 295 (далі — Порядок).

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють інспектори Держпраці та її територіальних органів. Вони за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

 • самостійно й у будь-яку робочу годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, у яких використовують найману працю, — під час інспекційних відвідувань щодо виявлення неоформлених трудових відносин;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачає законодавство про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, щоб перевірити їх відповідність нормам законодавства; отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю; отримувати усні та/або письмові пояснення щодо цих запитань;
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 • отримати робоче місце з можливістю вести конфіденційну розмову з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування щодо виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

При цьому інспектори праці не мають права вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів закладу, а також комп’ютерів і їх частин.

Перевірки з охорони праці в медзакладіЧитайте: "Допомога на оздоровлення медпрацівникам: приклади наказів"

Права та обов’язки керівництва медзакладу під час перевірок

Під час перевірки з питань охорони праці посадові особи об’єкта нагляду мають право:

 • перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
 • не допускати до проведення інспекційного відвідування, якщо —
  – немає службового посвідчення;
  – на офіційному веб-сайті Держпраці немає рішень Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
  – строк проведення інспекційного відвідування перевищує визначені Порядком строки;

 • подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;
 • вимагати від інспектора праці внести запис про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності);
 • перед тим, як підписати акт, бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 • вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
 • вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
 • оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;
 • отримувати консультативну допомогу від інспектора праці, щоб запобігти порушенням під час перевірки.

На вимогу інспектора обов’язково надавайте для ознайомлення документи та/або їх копії чи витяги з документів, пояснень. Забезпечте вільний доступ до приміщень і робочих місць.

Особливості охорони праці у стоматології

У статті наших експертів ви прочитаєте про особливості охорони праці у закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю. А також дізнаєтеся, як налагодити роботу служби охорони праці у вашому закладі

Якщо перешкоджатимете діяльності інспектора праці, він складе акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, де зазначить відповідні причини.

За потреби в інспекційних відвідуваннях можуть брати участь представники:

 • профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени яких працюють у закладі;
 • організацій роботодавців та їх об’єднань (п. 7 Порядку).

Участь цих осіб погоджує керівник об’єкта відвідування або інша уповноважена ним посадова особа.

Підготуйтеся за потреби оскаржити результати

За результатами перевірки інспектор складає висновок і акт у двох примірниках. Якщо ви не погодитеся з викладеною в акті інформацією, підпишіть його із зауваженнями. Зауваження — невід’ємна частина акта.

Якщо інспектор виявить порушення законодавства про працю, він видасть припис про їх усунення.

У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходів до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживають (п. 28 Порядку).зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики