Відомча експертиза якості роботи медсестер: приклад локального положення

Первинна медична допомога є базовим рівнем надання медичної допомоги в усьому світі, тому її кардинальне реформування в Україні потребує істотних змін в організаційних моделях функціонування закладів. Це неможливо реалізувати без адекватної відомчої експертизи якості роботи медсестер.

Щоб підвищити ефективність і якість надання медичної допомоги населенню молодшими спеціалістами з медичною освітою у закладах первинної ланки, керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги варто розробити та затвердити внутрішнім наказом по закладу:

 • Положення про відомчу експертизу якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • Схему організації проведення відомчої експертизи якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • Критерії оцінювання якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • Критерії оцінювання якості роботи старших медичних сестер;
 • Картку експертного оцінювання якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • Картку експертного оцінювання якості роботи старшої медичної сестри;
 • Індикатори якості виконаної роботи для оцінювання молодших спеціалістів з медичною освітою тощо.

Відомча експертиза якості роботи медсестер: приклад локального положенняЧитайте: "Форма №063-2/о: скачайте бланк!" 

ПРИКЛАД СХЕМИ

організації проведення відомчої експертизи якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦПМСД

Етапи експертизи

Виконавець

Вид експертизи

Періодичність проведення експертиз та кількість фахівців, що їй підлягають

Ведення документації

Перший ступінь

Старша медична сестра відділення

Планова та цільова експертиза персоналу відділення

Не менше однієї і не більше двох експертиз на місяць, у поточному режимі

Карта експертного оцінювання Індикатори якості виконаної роботи

Другий ступінь

Головна медична сестра

Експертиза старших медичних сестер

Не менше однієї і не більше двох експертиз на місяць на кожну старшу медичну сестру відділення, у поточному режимі

Карта експертного оцінювання

Вибіркова експертиза медсестринського персоналу закладу

Від двох до шести спеціалістів на квартал

Карта експертного оцінювання

Третій ступінь

Рада медичних сестер

Розгляд розбіжностей, що виникли при проведенні експертизи першого і другого ступенів. Проведення повторної планової або цільової експертизи

За потреби

Протокол засідання

Відомча експертиза якості роботи медсестер: приклад локального положенняЧитайте: "Медицинская документация приемного отделения" 

Приклад локального Положення про відомчу експертизу якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою

ПОЛОЖЕННЯ про відомчу експертизу якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦПМСД

І. Загальні положення

1.1 Одним з основних індикаторів розвитку системи охорони здоров’я є ступінь задоволеності населення якістю медичної допомоги. У цьому питанні молодші спеціалісти з медичною освітою відіграють важливу роль, оскільки від виконання стандартів проведення діагностичних і лікувальних процедур, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, принципів медичної етики та деонтології залежать як результати лікувально-діагностичного процесу, так і загальне ставлення пацієнтів до системи охорони здоров’я.

1.2. Якість медичної допомоги оцінюють експертним шляхом.

1.3. Положення про відомчу експертизу якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦПМСД (далі — Положення) встановлює єдині організаційні та методичні засади проведення відомчої експертизи якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦПМСД.

1.4. Відомча експертиза якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою є масовим, персональним видом контролю, наближеним безпосередньо до факту і місця надання медичних послуг, аналіз результатів якого дає змогу оцінити як якість роботи кожного конкретного медичного працівника, так і служби медсестринського персоналу установи в цілому.

II. Організація проведення

2. Схема організації проведення відомчої експертизи якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦПМСД

2.1. Відомча експертиза якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦПМСД (далі — Експертиза) складається з першого, другого та третього ступенів контролю.

2.1.1. Перший ступінь Експертизи проводять старші медичні сестри амбулаторій загальної практики — сімейної медицини.

2.1.2. Другий ступінь Експертизи проводить головна медична сестра ЦПМСД.

2.1.3. Третій ступінь Експертизи проводить Рада медичних сестер ЦПМСД.

Відомча експертиза якості роботи медсестер: приклад локального положенняЧитайте: "Медицинская документация приемного отделения"

ІІІ. Порядок проведення експертизи

Експертиза першого ступеня

3.1. Старша медична сестра кожної амбулаторії щомісяця проводить Експертизу якості роботи кожного молодшого спеціаліста з медичною освітою амбулаторії.

3.2. Експертизу проводять у поточному режимі, до неї належить проведення планових і цільових експертиз. Співвідношення планових і цільових Експертиз визначає старша медична сестра амбулаторії за потребою.

3.3. Для оцінювання якості роботи кожного працівника амбулаторії протягом місяця потрібно проводити не менше однієї та не більше двох Експертиз.

3.4. Для оцінювання якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою використовують критерії, затверджені внутрішнім наказом по закладу.

3.5. Проведення однієї Експертизи передбачає оцінювання за семи напрямами роботи:

 • виконавча та трудова дисципліна;
 • робота з медичною документацією;
 • виконання лікарських призначень;
 • дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;
 • організація обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • підвищення кваліфікації;
 • професійна етика і деонтологія.

3.6. При проведенні Експертизи на кожного медичного працівника заповнюють Карту експертного оцінювання якості роботи молодшого спеціаліста з медичною освітою (далі — Карта).

3.7. При заповненні Карти потрібно дотримуватися таких правил:

3.7.1. У карті потрібно зазначити:

 • назву установи;
 • амбулаторію;
 • посаду, яку обіймає молодший спеціаліст з медичною освітою;
 • прізвище, ім’я, по батькові молодшого спеціаліста з медичною освітою;
 • кваліфікаційну категорію молодшого спеціаліста з медичною освітою;
 • дату проведення Експертизи.

Експерт має поставити свій підпис.

3.7.2. Експертиза передбачає обов’язкове оцінювання за семи напрямами роботи.

При оцінюванні кожного з показників цих напрямів роботи може бути виставлено тільки одну із запропонованих оцінок:

 • 2 бали — повна відповідність стандарту;
 • 1 бал — часткова відповідність стандарту;
 • 0 балів — грубі порушення.

За результатами оцінювання усіх показників виставляють загальний бал, який розраховують як суму балів, та визначають якість роботи сестер медичних:

 • 54-38 балів — висока;
 • 37-26 балів — середня;
 • 25 балів — низька.

3.8. Карти підшивають і зберігають у кабінеті старшої медичної сестри відділення протягом одного календарного року. Отримані дані та висновок за результатами проведення Експертизи надають завідувачу амбулаторії і головній медичній сестрі закладу раз на місяць, раз на квартал, раз у рік для аналізу та розроблення організаційних і управлінських рішень.

На підставі отриманих даних старша медична сестра амбулаторії визначає можливі причини дефектів, розробляє заходи, спрямовані на усунення виявлених дефектів та запобігання їм, поліпшення якості роботи медсестринського персоналу. Старша медична сестра обговорює із завідувачем амбулаторії, молодшими спеціалістами з медичною освітою амбулаторії показники якості та виявлені дефекти при наданні медичної допомоги для їх оптимальної корекції.

3.9. Старша медична сестра амбулаторії щомісяця перевіряє Індикатори якості виконаної роботи кожного конкретного молодшого спеціаліста з медичною освітою амбулаторії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2013 № 977. При оцінюванні кожного показника цього напряму виставляють відсоток виконання плану, за результатами оцінювання всіх показників виставляють середній відсоток виконання планових показників та визначають надбавку за якість виконаної роботи.

3.10. Щокварталу сестра медична амбулаторії під керівництвом лікаря заповнює звіт та надає завідувачу і старшій медичній сестрі амбулаторії. Після чого звіт обробляють у статистичному відділі та надають тарифікаційній комісії. Згідно з протоколом засідання тарифікаційної комісії медична сестра отримує надбавку за якість виконаної роботи.

Відомча експертиза якості роботи медсестер: приклад локального положенняЧитайте: "Локальні накази в медзакладі: принципи та приклад розробки"

Експертиза другого ступеня

3.11. Головна медична сестра установи оцінює роботу старших медичних сестер амбулаторій. Ця робота передбачає виконання двох аспектів: Експертизу якості роботи старших медичних сестер та вибіркову експертизу роботи молодших спеціалістів з медичною освітою амбулаторій.

3.12. Експертиза якості роботи старших медичних сестер

3.12.1. Для оцінювання якості роботи кожної старшої медичної сестри протягом місяця потрібно проводити не менше однієї Експертизи.

3.12.2. Для оцінювання якості роботи старшої медичної сестри потрібно використовувати критерії. затверджені внутрішнім наказом по закладу.

3.12.3. Проведення однієї експертизи передбачає оцінювання якості роботи старшої медичної сестри за чотирма напрямами роботи:

 • організація роботи з кадрового планування, раціональна розстановка кадрів;
 • контроль за виконанням вимог нормативних документів, що регламентують дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в амбулаторії;
 • організація роботи з підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • організація виробничого процесу.

3.12.4. При проведенні Експертизи на кожну старшу медичну сестру заповнюють Карту експертного оцінювання якості роботи старшої медичної сестри (далі — Карта старшої медсестри).

3.12.5. При заповненні Карти старшої медсестри потрібно дотримуватися таких правил.

У Карті старшої медсестри потрібно зазначити:

 • назву установи;
 • амбулаторію;
 • прізвище, ім’я, по батькові старшої медичної сестри;
 • кваліфікаційну категорію старшої медичної сестри;
 • дату проведення Експертизи.

Експерт має поставити свій підпис.

При оцінюванні кожного напряму роботи може бути виставлено тільки одну із запропонованих оцінок:

 • 2 бали — повна відповідність стандарту;
 • 1 бал — часткова відповідність стандарту;
 • 0 балів — серйозні порушення.

За результатами оцінювання усіх напрямів роботи виставляють загальний бал, який розраховують як суму балів, та визначають якість роботи:

 • 8 балів — висока;
 • 7-5 балів — середня;
 • менше 4 балів — низька.

На підставі отриманих даних головна медична сестра ЦПМСД визначає можливі причини дефектів, розробляє заходи, спрямовані на усунення виявлених дефектів та запобігання їм, поліпшення якості роботи старших медичних сестер.

3.13. Вибіркова експертиза роботи молодших спеціалістів з медичною освітою амбулаторій

3.13.1. Вибіркову експертизу роботи молодших спеціалістів з медичною освітою амбулаторій проводять для оцінювання роботи старшої медичної сестри амбулаторії.

3.13.2. Кількість проведених головною медичною сестрою вибіркових експертиз роботи молодших спеціалістів з медичною освітою на квартал залежить від їх кількості в амбулаторіях:

 • 10-15 фахівців — 4-6 експертиз;
 • 5-9 фахівців — 2-3 експертизи.

3.13.3. При проведенні вибіркової експертизи якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою на кожного фахівця заповнюють Карту експертного оцінювання якості роботи молодшого спеціаліста з медичною освітою.

3.13.4. Правила заповнення Карти аналогічні заповненню картки при експертизі першого ступеня.

3.13.5. Отримані дані порівнюють із даними, наданими старшою медичною сестрою амбулаторії.

3.13.6. Карти підшивають і зберігають у кабінеті головної медичної сестри протягом одного календарного року.

3.13.7. Отримані дані і висновки доповідають на зборах Ради медичних сестер закладу, де розглядають розбіжності, що виникли при проведенні експертизи якості роботи.

Відомча експертиза якості роботи медсестер: приклад локального положенняЧитайте: "Як розвиватиметься сільська медицина: законодавство"

Експертиза третього ступеня

3.14. Експертизу третього ступеня проводить Рада медичних сестер ЦПМСД.

3.15. До функцій Ради медичних сестер належить розгляд розбіжностей, які виникли при проведенні Експертизи першого та другого ступеня, проведення повторних планових та цільових Експертиз, аналіз експертного оцінювання якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та старших сестер медичних, виявлених дефектів у структурних підрозділах та в закладі в цілому, розроблення пропозицій щодо поліпшення якості роботи медичних працівників.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді