Телемедицина в Україні: як надавати послуги віддалено

Автор

Абанкіна Анжела

провідний консультант з питань охорони здоров'я
Телемедицина дає змогу наблизити якісні медичні послуги до хворих навіть у найвіддаленіших населених пунктах. З'ясуйте, як організувати телемедичні послуги в медзакладі

Телемедицина — це комплекс дій, технологій і заходів, що застосовують під час надання медичної допомоги з використанням дистанційного зв’язку у формі обміну електронними повідомленнями (п. 2 Порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2015 № 681далі — Порядок № 681; Наказ № 681).

 

Як надавати платні послуги в медзакладі

Телемедицина у світі

Неофіційним початком впровадження телемедицини у світі вважають початок минулого століття, коли була передана перша електрокардіограма через телефон. В Монголії на початку двотисячних постала гостра потреба налагодити надання медичної допомоги новонародженим та їхнім матерям і знизити рівень  смертності. Ситуацію ускладнював той факт, що монгольські поселення малонаселені та розташовані на досить великих відстанях одне від одного.  Проте поступово, в країні зафіксували значне зниження материнської смертності. Звичайно, для впровадження телемедичної мережі було організоване навчання медпрацівників усіх рівнів. 

Надалі телемедицина продовжила просуватися Мексикою. Запровадили її з метою покращення діагностики раку молочної залози у жінок — захворювання, яке посіло перше місце в країні як причина смертності жінок віком від 50 до 69 років. Не залишився осторонь і Китай – країна з найбільшою чисельністю населення у світі. Тут пішли далі та розробили спеціальний пристрій, здатний допомогти пацієнту отримати консультацію у лікаря за будь-якого погіршення стану їхнього здоров’я. Пристрій має датчики, які під’єднані до звичайного планшету. За їх допомогою  пацієнт фіксує фізіологічні параметри свого організму та може передати їх своєму лікареві, щоб отримати якісне консультування на відстані. За таких умов вдасться поліпшити надання медичних послуг населенню.

Практично половина всього ринку телемедицини (46%) нині зосереджена у США. Далі йдуть Канада, Китай, країни Скандинавії.

У США телемедицину практикують ще з кінця 60-х років, коли була відкрита перша спеціалізована клініка в Массачусетсі. В Америці можливо частково відшкодувати витрати на послуги телемедицини зі страхування. Також там існують суворі норми із захисту даних пацієнта. Популярністю користуються послуги віддаленої психотерапії, моніторинг здоров'я людей, які проживають у сільській місцевості

Цікаво, що однією з причин, що слугувала драйвером розвитку телемедицини в країнах Скандинавії, є географічний чинник. Так, Норвегія —  країна з великою територією. Вона має 32 важкодоступні регіони на півночі, в яких існує брак медичної допомоги. У таких випадках і потрібна телемедицина.

Канада має приблизно такі самі характеристики, що сприяють розвитку телемедичних технологій. Те саме стосується і Китаю з величезною територією і кількістю населення.

Серед країн Європи найвищий попит на телемедицину спостерігається у Великобританії. Тут, як і в Японії, причиною для розвитку цієї галузі є старіння населення, тож телемедичні рішення і консультації допомагають лікарям і пацієнтам поліпшувати медичну допомогу.

Телемедицина в Україні: історія

Початок розвитку телемедицини в Україні пов’язують з 1940-ми роками, а саме з дослідженнями, які проводилися в рамках космічних проектів. Після цього практикували здебільшого передавання ЕКГ по різних каналах зв’язку та відеоконсультування.

У 1994 році відбулися переговори з міжнародними фахівцями щодо впровадження телемедицини в Україні та здійснили перші телеконсультації.

З кінця 1990-х років розвивалася національна мережа теле-ЕКГ.

У 2000 році створили перший в Україні телемедичний центр у Донецькому НДІ травматології та ортопедії. Пізніше телемедицину почали впроваджувати в клінічну роботу в низці областей країни, зокрема телетравматологію і телеортопедію, теледерматологію, телерадіологію.

Обласні телемедичні мережі функціонують з 2002 року.

У 2006 році створили національну громадську організацію — Асоціація розвитку української телемедицини та електронної охорони здоров'я.

У 2007 році створено Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ України — спеціалізований заклад охорони здоров'я, створений для впровадження та розвитку телемедицини в Україні. Згідно зі Статутом він забезпечує надання висококваліфікованої комплексної консультативної медичної допомоги населенню із застосуванням телемедичних технологій.

Із 2009 року Державний центр телемедицини реалізує проект створення телемедичної мережі України, завдяки якій започатковано телемедичне консультування та обмін досвідом лікарів.   

Наявна модель розвитку телемедицини в Україні не відповідає потребам та викликам сьогодення через відсутність стратегічного бачення розвитку телемедичних технологій в Україні як невід’ємної складової електронної охорони здоров’я. Це зумовлює низку проблем, зокрема обмежений доступ до медичних послуг та медичних даних, зниження рівня захисту прав та інтересів пацієнта при отриманні медичної допомоги, недостатнє технічне, організаційне, ресурсне та кадрове забезпечення телемедицини, відсутні стандарти якості надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

При цьому суттєвим впливом на виникнення необхідності надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини стала пандемія коронавірусної хвороби, а також повномасштабна війна, руйнування медичної та транспортної інфраструктури, мільйони біженців, які вимушені змінити місця отримання медичної допомоги. 

Зараз телемедицина в Україні набуває поступового розвитку: до закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, поставлено близько чотирьох тисяч мобільних телемедичних апаратно-діагностичних комплексів, в областях розпочали роботу регіональні центри телемедицини, організовано телеконсультування за окремими напрямами і в рамках надання екстреної медичної допомоги, тощо.

Розв’язати наявні проблеми і сформувати стратегічний підхід до розвитку телемедицини в Україні — завдання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини» від 09.08.2023 № № 3301-IX.

Документ передбачає внесення змін до Законів України:

Тепер на законодавчому рівні закріплені визначення та застосування телемедицини:

 • «електронна охорона здоров’я» (е-здоров’я, e-Health) — система взаємоприйнятних інформаційних відносин усіх суб’єктів сфери охорони здоров’я, які базуються на використанні методів, заходів та технологій із застосуванням цифрового середовища, у тому числі інформаційнокомунікаційних технологій, спрямованих на підтримку сфери охорони здоров’я, включаючи:
  • медичні послуги
  • профілактичний нагляд за здоров’ям населення та його зміцненням
  • покращення якості та збільшення тривалості життя населення
  • медичну літературу та освіту у сфері охорони здоров’я
  • знання та дослідження
  • використання цифрових сервісів з метою отримання необхідної інформації
  • знання і навички для надання медичної та/або реабілітаційної допомоги
  • виконання оперативних функцій системи громадського здоров’я»
  • «метод телемедицини (телемедичний метод) — порядок дій з використанням технічних і програмних засобів та/або інших компонентів інформаційної (автоматизованої) системи, які в комплексній взаємодії забезпечують надання пацієнтам медичної та/або реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини»;
 • «теледіагностика — проведення діагностичних процедур із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій для обміну медичною інформацією, що включає, в тому числі, передачу зображень, результатів аналізів, інших обстежень, даних з медичного обладнання та будь-яких документів, що стосуються здоров’я»
 • «телеконсультування (телевідеоконсультування) — комунікація (взаємодія) двох або більше учасників (медичних (фармацевтичних) працівників та/або фахівців з реабілітації та пацієнтів) з використанням інформаційнокомунікаційних технологій з метою надання пацієнтам медичної та/або реабілітаційної допомоги та профілактики»
 • «телемедична мережа — складоваелектронної охорони здоров’я, що становить сукупність телемедичних засобів і методів, надавачів медичних послуг та організаційно-технічних заходів для ефективної взаємодії між медичними працівниками, фахівцями з реабілітації та пацієнтами» «телеметрія - сукупність технологій та засобів, що дають змогу проводити дистанційне вимірювання показників стану здоров’я пацієнта, а також обробку та передачу інформації/даних про такі показники»
 • «цифрова компетентність працівників сфери охорони здоров'я — здатність упевнено, фахово, відповідально використовувати цифрові технології у професійній діяльності, а також для безперервного професійного розвитку з метою досягнення цілей охорони здоров'я, організації та надання медичної та/або реабілітаційної допомоги населенню, що охоплює, зокрема, цифрову та інформаційну грамотність, цифрову комунікацію та співпрацю, використання цифрових технологій, кібергігієну та кібербезпеку
Як розрахувати вартість та облікувати надання телемедичних послуг?

Телемедицина: завдання та можливості

Основними завданнями телемедицини є:

 • забезпечити надання медичної допомоги пацієнту, коли відстань є критичним чинником її надання
 • зберегти медичну таємницю та конфіденційність, цілісність медичної інформації про стан здоров’я пацієнта
 • створити єдиний медичний простір
 • сприяти підвищенню якості допомоги та оптимізації процесів організації та управління охороною здоров’я
 • формувати системні підходи до впровадження та розвитку телемедицини в системі охорони здоров’я

Із поняттям телемедицини тісно пов’язана телемедична мережа, тобто форма організації надання медичної допомоги населенню із застосуванням телемедицини.

Телемедична мережа дає змогу:

 • упорядкувати та систематизувати процес надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини
 • забезпечити
  • сумісність інформації та даних при наданні медичної допомоги із застосуванням телемедицини
  • використання медичних інформаційних стандартів у процесі надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини
 •  здійснювати контроль якості надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини

Сукупність усіх технологій, що дають змогу проводити дистанційне вимірювання, збір і передачу інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, називають телеметрією.

Вісім помилок в електронних медичних записах: як виправляти

Застосування телемедицини в медзакладі

Надавачами телемедичних послуг є:

 • лікарі ЗОЗ
 • працівники кафедр вищих медичних закладів освіти та наукових установ
 • ФОП, які здійснюють діяльність із медпрактики

Медичну допомогу із застосуванням телемедицини здійснюють у кабінетах телемедицини, що функціонують у складі закладів охорони здоров’я та забезпечують надання пацієнтам якісної, своєчасної медичної допомоги із використанням телемедицини.

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Показання до проведення телемедичного консультування

Загальні показання для проведення клінічного телеконсультування:

 • визначення (підтвердження)
  • діагнозу
  • тактики лікування
 • необхідність діагностики й визначення тактики лікування рідких, важких або захворювань з атиповим перебігом
 • визначення методів профілактики ускладнень
 • необхідність виконання нового й/або рідкого виду оперативного (лікувального або діагностичного) втручання, процедури тощо
 • відсутність безпосереднього фахівця в даній або суміжній медичній галузі або відсутність достатнього клінічного досвіду для діагностики або лікування захворювання
 • сумніви пацієнта у вірності поставленого або не поставленого діагнозу, рекомендованого або не рекомендованого лікування і його результатів, розбір скарг
 • можливість зниження економіко-фінансових  витрат на діагностику і лікування пацієнта без шкоди для їхньої якості та ефективності
 • пошук і визначення найкращої медичної установи для невідкладного чи  планового лікування пацієнта, узгодження умов і термінів госпіталізації
 • великі відстані від закладів охорони здоров’я або в складних умовах, як-от авіапереліт, мореплавання, гірські райони, воєнні дії тощо
 • знайти альтернативні шляхи рішення клінічного завдання

Реабілітація із застосуванням телемедицини

Надання медичної та/або реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини здійснюють заклади охорони здоров’я або фізичні особи — підприємці, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Медична допомога із застосуванням телемедицини, реабілітаційна допомога із застосуванням телереабілітації надаються безпосередньо лікарем (медичним працівником) відповідно до його кваліфікації.

Медичні послуги з використанням телемедичних платформ (систем) можуть надаватися іншими медичними працівниками самостійно, спільно або під керівництвом або за призначенням лікаря відповідно до рівня кваліфікації в формі медичних консиліумів або групою лікарів

Верховна Рада доповнила Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» від 03.12.2020 № 1053-IX новим визначенням:

 • «телереабілітація — складова телемедицини, що забезпечує надання пацієнтам реабілітаційної допомоги фахівцями з реабілітації шляхом телеконсультування (телевідеоконсультування) разом з обстеженням, телеметрії та в інших формах, що не суперечать законодавству, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій»

Медична та/або реабілітаційна допомога із застосуванням телемедицини буде надаватися з метою:

 • забезпечення пацієнту своєчасного доступу до медичної та/або реабілітаційної допомоги
 • профілактики захворювань
 • діагностики
 • спостереження
 • контролю стану здоров'я пацієнта
 •  лікування

Надавати медичну та реабілітаційну допомогу із застосуванням телемедицини будуть шляхом:

 • проведення телеконсультування (телевідеоконсультування)
 • теледіагностики разом з обстеженням
 • телереабілітації
 • із застосуванням інших методів, що не суперечать законодавству

Медична допомога із застосуванням телемедицини, реабілітаційна допомога із застосуванням телереабілітації здійснюють заклади охорони здоров’я шляхом обміну медичною інформацією з використанням засобів дистанційного зв’язку в електронній формі:

 • у режимі реального часу (синхронного) консультування, яке вимагає одночасної присутності обох сторін і зв’язку між ними, що дозволяє взаємодіяти двостороннім аудіовізуальним зв’язком між пацієнтом-лікарем(ями), лікарем-лікарем(ями)
 • у режимі відкладеного (асинхронного) консультування, яке передбачає передачу медичних, діагностичних даних лікарю або медичному працівнику, в зручний для нього час, для оцінки в автономному режимі, та подальшого надання рекомендацій щодо лікування/реабілітації
 • у режимі віддаленого моніторингу — для спостереження (з використанням додаткових пристроїв, датчиків, тощо) за хворими із хронічними захворюваннями, яким вже встановлено діагноз і призначено лікування, а саме отримання інформації про стан здоров’я пацієнта, а також контролю фізіологічних параметрів організму людини шляхом дистанційного вимірювання, збору і передачі інформації про показники діяльності та фізіологічні параметри організму пацієнта за допомогою програмно-апаратних комплексів (з використанням спеціалізованих пристроїв, датчиків, тощо), які забезпечують надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації заклади охорони здоров’я

Після проведення телемедичних (телереабілітаційних) консультацій лікар надає рекомендації щодо лікування/реабілітації та/або призначає додаткове обстеження за потребою.

У разі виникнення невідкладного стану при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, внаслідок якого пацієнт потребує екстреної або спеціалізованої медичної допомоги, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем в момент надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації, лікар повинен викликати за можливості бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Про кожен випадок надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації лікар або інший медичний працівник робить медичний запис про медичний огляд, надання консультації або лікування відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.02.2020 № 587

Ще одне доповнення до функціонування темедицини — в період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення чи скасування до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини та телереабілітації можуть залучатися медичні працівники, фахівці з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь).

Умова — іноземців для надання такої допомоги не можуть застосовуватися інформаційнокомунікаційні системи, права на які зареєстровані у Російській Федерації або Республіці Білорусь.

Увага! Екстрена медична допомога — медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, може бути, у тому числі із використанням методів та засобів  телемедицини, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я.

Підстава: зміни до ст. 1 Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI

Документація щодо телемедицини

Наказ № 681 закріплює форми первинної звітної документації для медпрацівників, які застосовують телемедицину, і відповідні інструкції щодо їх заповнення:

 • форма № 001/тм «Запит на телемедичне консультування»
 • форма № 002/тм «Висновок консультанта»
 • форма № 003/тм «Журнал обліку телемедичних консультацій»

Телемедичне консультування проводять на підставі запиту за формою № 001/тм, який оформляє лікар і надсилає до лікаря-консультанта. До запиту додають всю інформацію, необхідну для надання консультації, зокрема скановані копії діагностичних та лабораторних досліджень, МРТ, УЗД тощо.

Після отримання запиту лікар-консультант реєструє його в Журналі обліку телемедичних консультацій за формою № 003/тм), який зберігається в кабінеті телемедицини. У цей же день лікар готує консультаційний висновок за формою № 002/тм.

Якщо запит носить статус «Ургентний», лікар-консультант повинен підготувати висновок у максимально короткий термін.

Оснащення кабінету телемедицини та персонал

Наказ МОЗ від 03.02.2022 № 218 оновив табель оснащення кабінету телемедицини (табл.). 

Обладнання кабінету телемедицини

Назва 

Кількість одиниць

Комп'ютер персональний з мультимедіа, монітор

1

Веб-камера

1

Блок безперебійного живлення

1

Фотокамера цифрова

1

Сканер планшетний

1

Принтер лазерний

1

Засоби телеметрії

1

Телефон

1

Стіл комп’ютерний

1

Стілець офісний

2

ПЗ/Операційна система

1

ПЗ/Офіс

1

ПЗ/Прикладне для телемедицини

1

ПЗ/Антивірус

1

Підключення до мережі Інтернет шляхом застосування доступних технічних засобів електронних комунікацій, які використовують новітні електронні комунікаційні технології (не менше 10 Мбіт/c, синхронний)

 

Телефонне з'єднання (стаціонарне)

1

 

Персонал Кабінету телемедицини складається з:

 • лікарів, які при присвоєнні (підтвердженні) професійної кваліфікаційної категорії пройшли підготовку з питань надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини на факультетах підвищення кваліфікації лікарів під час післядипломного навчання
 • сестер медичних, які здійснюють ведення медичної та статистичної документації в електронній формі та у формі документа на папері
 • інженерів, які забезпечують функціонування технічних та програмних засобів Кабінету

✅✅✅Як показати в обліку оплату за онлайн-консультації лікарів

Платні послуги із застосуванням телемедицини

26 вересня 2016 року КМУ вніс зміни до Переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти, затвердженого постановою КМУ від 22.09.2016 № 648.

Згідно з рішенням уряду, закладам охорони здоров’я дозволяється надавати медичну допомогу із застосуванням телемедицини, що «забезпечить конституційне право громадян на якісну медичну допомогу і дозволить розширити доступ до таких послуг, а також буде сприяти ефективній організації надання медичної допомоги в умовах, коли відстань є критичним фактором»

Закладам охорони здоров’я дозволили надавати медичну допомогу із застосуванням телемедицини, що «забезпечить конституційне право громадян на якісну медичну допомогу і дозволить розширити доступ до таких послуг, а також буде сприяти ефективній організації надання медичної допомоги в умовах, коли відстань є критичним фактором».

Кабмін включив у перелік платних низку послуг, що надаються із застосуванням телемедицини:

 • лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, які надаються без направлення лікаря, у тому числі із застосуванням телемедицини
 • медична допомога хворим удома, у тому числі із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультації, догляд)
 • медичне обслуговування, у тому числі із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
 • медичне обслуговування, у тому числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян

Увага! Дія Наказу № 681 не поширюється на надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини в умовах воєнного стану при ушкодженнях, пораненнях та інших станах, визначених Переліком ушкоджень, поранень та інших станів, надання медичної допомоги при яких, потребує застосування телемедицини в умовах воєнного стану, затвердженим наказом МОЗ від 20.06.2022 № 1062, а також на Порядок надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, затверджений наказом МОЗ від 17.09.2022 № 1695.  зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики