Післядипломна освіта медсестер

Післядипломна освіта медсестер включає спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування. У чому полягає різниця між підвищенням кваліфікації та спеціалізацією

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Законодавством визначено, що «післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду».

Післядипломну освіту отримують в закладах післядипломної освіти або відповідних структурних підрозділах ВНЗ і наукових установ.

Молодші медичні працівники проходять підвищення кваліфікації та стажування у вищих медичних навчальних закладах не рідше одного разу на 5 років. При цьому за ними зберігається середня заробітна плата за місцем роботи.

Результати підвищення кваліфікації та стажування враховуються під час проведення атестації працівників, під час працевлаштування, під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з працівниками.

Післядипломна освіта включає спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування.

Спеціалізація — профільна спеціалізована підготовка, під час якої особа набуває здатності для виконання окремих завдань та обов’язків в межах своєї спеціальності. Спеціалізація визначається вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки слухачів післядипломної освіти.

Перепідготовка — професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку.

Підвищення кваліфікації — підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

Стажування — набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.

Однією з форм післядипломної освіти медсестер є професійне навчання. До професійного навчання включають первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Професійне навчання може проводитися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях. Професійне навчання керівників, професіоналів і фахівців може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах.

Вищий навчальний заклад, що готує медиків та фармацевтів, або здійснює їх післядипломну освіту, та академія, інститут післядипломної освіти спільно з центральними органами виконавчої влади, НАН України та національними галузевими академіями наук, органами місцевого самоврядування можуть утворювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров’я, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні.

Мета створення клінічної бази закладу медичної освіти, університетської клініки чи лікарні – це забезпечення освітнього процесу особам, які навчаються у вищому навчальному закладі, підвищення кваліфікації медичних працівників, проведення наукових досліджень, а також надання спеціалізованої медичної допомоги.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики