Фінансування БПР медичних працівників — 2024

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Як держава фінансуватиме безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров’я у 2024 році? Чи змінився розмір відшкодування з минулого року, і хто може на нього розраховувати? Читайте про це у статті

Сім правил, як гарантовано отримати бали БПР

БПР: нормативні документи

Основні документи, які унормовують безперервний професійний розвиток (далі — БПР) у сфері охорони здоров’я:

 • постанова КМУ «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» від 14.07.2021 №725

накази МОЗ:

 • «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446
 • «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742
 • «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» від 25.11.2022 № 2136
 • «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства» від 10.11.2022 № 2016

Які є заходи БПР

Медичні працівники здійснюють БПР через участь в заходах формальної, інформальної та неформальної освіти сфери охорони здоров’я.

БПР через формальну освіту означає, власне, здобуття вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівні вищої освіти. Тут бали БПР можна отримати за здобуття освітньо-наукового та наукового ступеня (доктор філософії, доктор наук).

БПР через неформальну освіту охоплює:

1) навчання на циклах тематичного удосконалення (далі — ТУ), які проводять у закладах післядипломної освіти, структурних підрозділах закладів вищої освіти і наукових установ. Тривалість таких циклів — один-два тижні. Вони передбачають виклад поглиблених теоретичних знань, нових підходів з окремих розділів відповідної спеціальності;

2) професійне медичне стажування за межами закладу, де працює такий працівник. Програма професійного медичного стажування полягає в набутті практичного досвіду через безпосереднє виконання завдань та обов’язків у рамках відповідної спеціальності під наглядом керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, в якому відбувається таке стажування;

3) навчання на заходах БПР, внесених у систему, а саме:

 • електронний навчальний курс;
 • майстер-клас;
 • симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними навичками;
 • семінар;
 • фахова (тематична) школа;
 • наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес, з’їзд, симпозіум);

4) дистанційне навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.

БПР через інформальну освіту передбачає самоорганізоване здобуття працівниками сфери охорони здоров’я професійних компетентностей під час провадження професійної, громадської або іншої діяльності. До такого підвищення кваліфікації належить:

 • написання та публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором;
 • участь працівників сфери охорони здоров’я, які є рівними за посадою (група рівних).

Фінансування післядипломної освіти та проходження заходів БПР

Фінансування БПР регулюють різні нормативні акти, зокрема:

 • постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я» від 10.03.2023 № 216 (далі — Порядок № 216);
 • наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів та фармацевтів (провізорів)» від 22.07.1993  № 166 ( далі — Наказ №116).

Фінансування післядипломної освіти та проходження заходів БПР здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету,
 • коштів фізичних та юридичних осіб,
 • інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Навчання на циклах спеціалізації та ТУ, стажування медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, здійснюється за кошти державного бюджету за направленням закладів охорони здоров’я.

Навчання на циклах спеціалізації та ТУ, стажування медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління інших органів державної влади, здійснюється за направленням та за кошти цих закладів.

Медичні та фармацевтичні працівники закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління органів державної влади, також мають право за власним бажанням проходити навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.

Навчання на циклах спеціалізації та циклах ТУ, стажування медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров’я приватної форми власності здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (розд. IX Наказу № 166).

Атестація медиків в умовах війни

Як отримати путівку на ТУ

Цикли ТУ за путівками за програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти» фінансують за рахунок держзамовлення.

Наказ № 116 визначає порядок проходження циклів спеціалізації та ТУ, згідно з яким:

 • заклади охорони здоров’я повинні інформувати заклади освіти про свої потреби в БПР і попередньо сформувати відповідні заявки; 
 • заклади фахової/ передфахової вищої освіти та післядипломної освіти щороку мають скласти й оприлюднити на власних вебресурсах календарно-тематичні плани, відповідно до яких вони направляють путівки у ЗОЗ;
 • після одержання путівки керівник ЗОЗ або ФОП, де працює фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження працівника;
 • путівки працівники отримують безоплатно;
 • медичний або фармацевтичний працівник, який прибув в заклад вищої (післядипломної) освіти, перед проходженням циклу спеціалізації та циклу тематичного вдосконалення пред’являє:
  • путівку на навчання;
  • посвідчення про відрядження;
  • паспорт (у тому числі у формі пластикової картки типу ID-1, е-паспорт);
  • диплом або завірену копію диплома про закінчення закладу вищої та/або фахової передвищої освіти;
  • посвідчення про присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії, сертифікат лікаря-спеціаліста або свідоцтво про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (за наявності).

Якщо заходи обирає сам працівник і це не обумовлено потребами роботодавця, останній не зобов’язаний їх оплачувати.

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Відшкодування БПР лікарям: розмір, як отримати

Порядок № 216 передбачає відшкодування витрат на БПР лікарів комунальних закладів охорони здоров’я за основним місцем роботи. Максимальна сума відшкодування — 2000 гривень на одного лікаря (пп. 1 п. 3 Порядку № 216).

На основі затвердженого плану навчання ЗОЗ у визначені МОЗ строки подає дані щодо кількості лікарів, які підвищуватимуть кваліфікацію, до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних (військових) адміністрацій (далі — структурний підрозділ). А структурний підрозділ, своєю чергою, передає цю інформацію МОЗ.

Для отримання коштів потрібно укласти договори про відшкодування витрат лікарів на оплату навчання на заходах безперервного професійного розвитку. Такі договори укладають між собою:

 • структурні підрозділи та комунальні ЗОЗ;
 • комунальні ЗОЗ і лікарі, які працюють у цих закладах за основним місцем роботи.

Лікар комунального закладу охорони здоров’я бере участь у заході БПР за власний кошт і, щоб отримати відшкодування, надає роботодавцеві:

 • розрахунковий документ в паперовій та/або електронній формі про оплату власної участі у цьому заході;
 • завірену в установленому порядку копію підтвердного документа про проходження навчання.

Заклад охорони здоров’я щомісяця подає структурному підрозділу:

 • звіт про кількість лікарів, які пройшли навчання на заходах БПР і потребують відшкодування витрат на здійснення БПР;
 • відомості про фактично понесені витрати кожним лікарем за навчання і суми, які підлягають відшкодуванню.

Далі МОЗ перераховує кошти структурним підрозділам, а ті розподіляють їх на рахунки закладів охорони здоров’я. Заклад зобов’язаний перерахувати кошти на рахунок лікаря протягом п’яти днів, як їх отримав.

Критерії та форми з питань відшкодування витрат на здійснення БПР лікарів комунальних ЗОЗ, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах, МОЗ затвердило наказом від 30.11.2023 № 2040.

Обсяг відшкодування має відповідати сумі, зазначеній у звіті та відомостях про понесені витрати, але не перевищувати 2000 гривень.

Якщо лікар витратив на навчання більше, вартість можна відшкодувати за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (п. 1 розд. ІХ Положення № 166; п. 24 Положення № 725).

Відшкодування не отримають лікарі:

 • які отримали путівку на проходження циклів ТУ в закладах вищої та післядипломної освіти за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті за програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти»;
 • проходили підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та державну оцінку компетентностей як працівники системи екстреної медичної допомоги та отримали відповідний документ (п. 4 Порядку № 216).

Лікарі-ФОП і лікарі приватних закладів охорони здоров’я підвищують кваліфікацію за власний кошт або за рахунок роботодавця, або за кошти з інших джерел, не заборонених законом.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді