Самоврядування у сфері охорони здоров'я: чого чекати медичним працівникам

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Нині медичні працівники фактично не беруть участь у формуванні політики у сфері охорони здоров’я. Але у питанні самоврядування на них чекають зміни. Детальніше про це у статті

На сьогодні самоврядні медичні організації в Україні діють виключно у вигляді громадських об’єднань. Діюче законодавство, фактично, не передбачає участі медичних і фармацевтичних працівників у формуванні політики у сфері охорони здоров’я, перекладаючи таке право на державу. Медичні та фармацевтичні працівники позбавлені суб’єктності у сфері охорони здоров’я та є лише найманими працівниками.

У більшості країн ЄС діють закони, які делегували медичному самоврядуванню низку важливих регулятивних функцій системи охорони здоров’я, а також окреслили основні організаційні засади професійної діяльності лікарів. Зокрема мова йде про питання допуску до професійної діяльності, оцінки якості надання медичної допомоги, впливу на розвиток освіти та науки. Зміни у питанні самоврядування у сфері охорони здоров'я поступово відбуватимуться і в Україні.

У ВРУ зареєстровані два законопроєкти:

Обидва законопроекти передбачають модель самоврядування в сфері охорони здоров’я, побудовану з урахуванням міжнародного досвіду.

Алла Худякова шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я
За алгоритмом створіть сильну медичну команду та виведіть якість послуг ЗОЗ на новий рівень. Станьте лідером, до якого прислухається весь медичний персонал

Медичне самоврядування: що пропонують законопроєкти

Мета Законопроєкту № 10372 :

 • закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій, їх місця і ролі у системі управління медичними та фармацевтичними професіями та загалом сферою охорони здоров’я;
 • упровадити з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду моделі медичного та фармацевтичного самоврядування, яка надасть можливість суб’єктам господарської та професійної діяльності здійснювати саморегулювання медичної діяльності і створить законодавчі підстави для делегування лікарям, фармацевтам, сестрам медичним (братам медичним) та іншим медичним працівникам, об’єднаним у самоврядні організації, окремих функцій, які на сьогодні здійснюються органами державної влади;
 • урегулювати питання захисту прав та інтересів як представників медичних та фармацевтичних професій, так і пацієнтів.

Законопроєкт №10372-1 більше спрямований на особливості атестації медичних працівників та проведення заходів безперервного професійного розвитку. А також на розроблення механізмів, які дозволять вже існуючим організаціям медичних працівників отримати спеціальний статус самоврядної медичної організації і діяти поряд із іншими академічними закладами та закладами освіти та юридичними особами, здійснювати заходи щодо безперервного професійного розвитку медичних працівників, оцінювання отриманих здобутків.

Законопроєкт №10372 охоплює ширше коло питань, тож на ньому зупинимося більш детально.

Сім правил, як гарантовано отримати бали БПР

Організації професійного самоврядування медичних та фармацевтичних професій

Законопроєкт № 10372 передбачає, що організаціям професійного самоврядування медичних та фармацевтичних професій є палати:

 1. лікарів сімейної медицини;
 2. лікарів-спеціалістів;
 3. стоматологів;
 4. сестер медичних/братів медичних;
 5. фармацевтів.

Палати будуть неприбутковим юрособами, які організовують свою діяльність на принципах самоврядування.

Рішення про створення палат буде приймаєтися на Установчих зборах представників відповідних медичних та фармацевтичних професій.

Палати утворюються з представників відповідних медичних та фармацевтичних професій.

Палата

Представники

Лікарів сімейної медицини

Лікарі з терапія, педіатрії, загальної практики сімейної медицини

Лікарів-спеціалістів

Лікарі та професіонали з вищою немедичною освітою, які мають право на провадження медичної діяльності, фахівці з реабілітації, крім первинної та стоматологічної допомоги

Лікарів-стоматологів

Лікарі, які мають право на провадження медичної діяльності зі стоматології

Сестер медичних/братів медичних

Молодші спеціалісти, фахові молодші бакалаври, молодші бакалаври, бакалаври з медичною освітою, магістри за спеціальністю «Медсестринство».

Фармацевтів

Особи з фармацевтичною освітою будь якого рівня та ступеня (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр) та прирівняні до них.

Представник медичної та фармацевтичної професії, який має більше, ніж одну спеціальність в сфері охорони здоров’я, самостійно обирає палату до якої входить та може бути членом декількох палат.

Палати організовують свою діяльність відповідно до статутів. Для реалізації завдань палати, проведення організаційної та іншої роботи в структурі палати утворюються органи, комісії, відділення, тимчасові спеціальні комісії та інші органи, які передбачені Законом, статутами та іншими актами палат.

Функції палат медичних та фармацевтичних професій

Палати медичних та фармацевтичних професій будуть наділені досить широким спектром повноважень:

 • прийматимуть рішення щодо видачі свідоцтва про право на провадження діяльності в сфері охорони здоров’я представникам медичних та фармацевтичних професій;
 • братимуть участь у встановленні критеріїв якості, своєчасності та повноти надання медичної допомоги представниками медичних та фармацевтичних професій;
 • розроблятимуть та затверджують Кодекс етики представників медичних та фармацевтичних професій палати;
 • розроблятимуть методичні та рекомендаційні матеріали щодо відповідної медичної та фармацевтичної діяльності;
 • проводитимуть освітні заходи;
 • погоджуватимуть галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я перед їх затвердженням;
 • забезпечуватимуть збір та узагальнення інформації щодо кількісного складу представників медичних та фармацевтичних професій, їх освітнього, професійного рівня, наукових досягнень з метою обґрунтованого планування державного замовлення на підготовку фахівців у сфері охорони здоров’я;
 • представлятимуть професійну медичну та фармацевтичну спільноту у міжнародних професійних відносинах;
 • вноситимуть пропозиції та погоджують проекти нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я:
  • щодо галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
  • щодо акредитації закладів охорони здоров’я;
  • щодо змін та доповнень до єдиних кваліфікаційних вимог до представників медичних та фармацевтичних професій;
  • щодо провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я;
  • щодо санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог до закладів охорони здоров’я, фізичних осіб-підприємців, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • надаватимуть рекомендації закладам освіти щодо наповнення освітніх програм з підготовки представників медичної та фармацевтичної професії;
 • співпрацюватимуть з відповідними установами й організаціями з питань професійного розвитку представників медичних та фармацевтичних професій;
 • співпрацюватимуть з місцевими державними адміністраціями, політичними партіями, професійними спілками, а також іншими об’єднаннями громадян з питань, які стосуються охорони здоров’я населення й умов виконання представниками медичних та фармацевтичних професій своїх професійних обов’язків;
 • співпрацюватимуть з іншими організаціями та інституціями в Україні і за кордоном;
 • здійснюватимуть інші функції та повноваження, які передбачені чинним законодавством, статутами палат та іншими актами палат.

Нормативні акти палат, прийняті в межах їх компетенції, будуть обов’язковими до виконання.

Реєстр людських ресурсів сфери охорони здоров’я

Законопроєкт №10372 передбачає створення нового інформаційного ресурсу —  реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я.

Це буде інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, обліку та використання даних та іншої інформації щодо освіти, персонального складу, кваліфікації представників медичних та фармацевтичних професій.

Держателем Реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я буде МОЗ, а порядок функціонування Реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я затвердить Кабінет Міністрів України.

Власником Реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я, у тому числі його програмно-технічних засобів та виключних майнових прав на його програмне забезпечення, буде держава в особі держателя Реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я.

Реєстр людських ресурсів сфери охорони здоров’я буде містити, зокрема, такі відомості про представника медичних та фармацевтичних професій:

 1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження;
 2. відомості та реквізити документів, що підтверджують освіту та кваліфікацію;
 3. найменування та адреса основного місця провадження медичної та фармацевтичної діяльності (за наявності);
 4. інформація про тимчасове зупинення або припинення дії свідоцтва про право на провадження діяльності в сфері охорони здоров’я;
 5. інформація про оголошення попередження Етичною комісією палати, яка є публічною протягом року з дня притягнення до професійної дисциплінарної відповідальності;
 6. дата початку роботи за спеціальністю та інформація про періоди, протягом яких особа не працювала за спеціальністю;
 7. інформація про підвищення кваліфікації та перепідготовку;
 8. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 9. інші відомості, з урахуванням вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри».

Як вибрати надійного провайдера БПР

Безперервний професійний розвиток і самоврядування

Безперервний професійний розвиток (БПР) та самоосвіта є обов’язком кожного представника медичних та фармацевтичних професій.

До повноважень організацій професійного самоврядування медичних та фармацевтичних професій Законопроєкт № 10372 відносить:

 • визначити вимоги до обсягів щорічної участі представників медичних та фармацевтичних професій у заходах БПР;
 • визначити вимоги, стандарти та критерії визнання до провайдерів заходів БПР;
 • організаційна, інформаційна та методологічна підтримка з розробки та впровадження освітніх програм з підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я,
 • співпраця із закладами освіти, профільними науковими установами та іншими професійними об’єднаннями з метою комплексного аналізу та сприяння динамічному розвитку медичної освіти в Україні.

Роботодавець лише заохочує безперервний професійний розвиток представників медичних та фармацевтичних професій.

Форми провадження медичної та фармацевтичної діяльності

Законопроєкт № 10372 містить положення про те, що медичні та фармацевтичні працівники зможуть працювати не лише на підставі трудового договору, а й за цивільно-правовим договором або контрактом.

Самоврядування в ЗОЗ: внески

Законопроєкт № 10372 передбачає обов’язковий професійний збір. Його сплачуватиме сам медичний або фармацевтичний працівник чи їхній роботодавець, якщо це передбачає колективний договір або контракт.

Увага! Розмір щорічного професійного збору не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого станом на 1 січня відповідного календарного року.

Вперше професійний збір сплачується представником медичних та фармацевтичних професій (або роботодавцем) протягом 30 днів з дати набуття членства в палаті, надалі — відповідно до правил, встановлених статутом палати.

Кошти, отримані в результаті сплати професійного збору, використовуються виключно на виконання функцій палати та не можуть бути використані на будь-які інші цілі.

Палати можуть залучати кошти у вигляді добровільних цільових внесків, а також використовувати інші не заборонені законодавством України джерела фінансування.

Професійна відповідальності медичних та фармацевтичних працівників

Законопроєкт № 10372 детально прописує процедуру притягнення працівника до відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків. Раніше работодавці керувалися у цьому питанні лише Кодексом Законів про працю України.

Так, професійна відповідальність представника медичних та фармацевтичних професій — це вид юридичної відповідальності, що застосовується до представника медичних та фармацевтичних професій за результатами дисциплінарного провадження, яке здійснюється Етичною комісією палати за вчинення дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне провадження — це процедура розгляду письмової (електронної) скарги, яка містить відомості про наявність у діяннях (бездіяльності) представника медичних та фармацевтичних професій ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне провадження відкривається протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Увага! Накладення дисциплінарного стягнення згідно з цим Законом не звільняє від інших видів юридичної відповідальності, передбачених законодавством України.

Юридичний супровід роботи медзакладу: прораховуємо ризики

Інформація про накладені дисциплінарні стягнення та їх погашення заноситься до Реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я.

Підстави для притягнення до професійної відповідальності:

 1. порушення Кодексу етики представників медичних та фармацевтичних професій палати;
 2. розголошення лікарської таємниці або прийняття рішень, що призвели до її розголошення, якщо такі діяння не спричинили тяжкі наслідки;
 3. невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
 4. невиконання або неналежне виконання положень галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 5. невиконання або неналежне виконання обов’язку щодо безперервного професійного розвитку.

Види дисциплінарних стягнень

До медичних та фармацевтичних професій може бути застосоване одне з таких дисциплінарних стягнень:

 1. попередження;
 2. тимчасове зупинення дії свідоцтва про право на провадження діяльності в сфері охорони здоров’я на строк до шести місяців;
 3. припинення дії свідоцтва про право на провадження діяльності в сфері охорони здоров’я.

У випадку притягнення представника медичних та фармацевтичних професій до професійної відповідальності може бути застосовано лише один вид дисциплінарного стягнення.

У випадку накладення дисциплінарного стягнення, на представника медичних та фармацевтичних професій може бути покладено обов’язок взяти участь у додаткових заходах безперервного професійного розвитку.

Порядок застосування дисциплінарних стягнень визначатиме Положенням про Етичну комісію палати.

Увага! Остаточний варіант Закону «Про самоврядування у сфері охорони здоров’я» медична спільнота України побачить і зможе ознайомитися з його нормами лише після опрацювання у комітетах та обговоренні у сесійній залі ВРУ. зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді