Благодійні внески в медичних закладах

Через труднощі у фінансуванні перед закладами охорони здоров’я постає питання щодо пошуку його додаткових джерел. Одним з таких джерел є кошти, що надходять у вигляді благодійної допомоги від фізичних і юридичних осіб. Про деякі особливості отримання та використання благодійної допомоги в закладах охорони здоров’я йтиметься у цій статті

Порядок здійснення благодійної діяльності в Україні регламентується Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073­VI, відповідно до статті 3 якого до сфер благодійної діяльності належить і охорона здоров’я.

Стаття 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801­XII передбачає, що фінансування охорони здоров’я може здійснюватися за рахунок благодійних фондів та будь­яких інших джерел, не заборонених законодавством. Право закладів охорони здоров’я отримувати благодійні внески передбачене Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (далі — Порядок № 1222). Таким чином, Порядок № 1222 надає право закладам охорони здоров’я державної і комунальної форми власності отримувати благодійні внески одразу на свою користь, минаючи співпрацю в цьому напрямі з благодійними фондами і організаціями.

Так, благодійні внески закладам охорони здоров’я можуть надаватись як пацієнтами, так і іншими фізичними особами. Також благодійні внески можуть робити юридичні особи. Тут слід наголосити, що благодійні внески в грошовій формі надають виключно на добровільних засадах, їх обов’язково документально оформлюють і відображають у бухгалтерському обліку та звітності.

Благодійні внески в медичних закладахЧитайте: "Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»: загальна характеристика документа"

Документальне оформлення отримання благодійних внесків для медичних закладів

Останнім часом трапляються непоодинокі випадки проведення представниками правоохоронних органів перевірок закладів охорони здоров’я щодо законності отримання останніми благодійних внесків від пацієнтів та інших осіб. При неналежному документальному оформленні отримання благодійних внесків або ж виявленні зловживань з боку медичних працівників, винні особи можуть бути притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Тому особливу увагу при оформленні благодійних внесків в закладах охорони здоров’я слід приділити внутрішнім документам та документам, що безпосередньо стосуються взаємовідносин з благодійниками (платниками благодійних внесків).

Керівнику закладу охорони здоров’я слід затвердити низку внутрішніх локальних документів, які чітко регламентують отримання закладом благодійної допомоги. Серед таких документів має бути наказ про порядок прийому благодійних внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, в якому передбачено порядок прийому та використання внесків, перелік матеріально відповідальних осіб, котрі мають право приймати благодійні внески, порядок контролю за отриманням, надходженням та використанням благодійної допомоги.

Благодійні внески в медичних закладахЧитайте: "Медицинская карта стационарного больного: форма № 003/о"

  

Благодійні кошти зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, призначений для таких надходжень. Згідно з пунктом 4 Порядку № 1222 благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням». Відповідно до листа Національного банку України від 26.07.2010 № 11­113/3824­12809 щодо надання роз’яснення стосовно документального оформлення внесення благодійних внесків готівкою благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням» шляхом здійснення певної касової операції. Тобто всі благодійні внески готівкою приймаються виключно через каси закладу охорони здоров’я.

Відповідно до пункту 3.1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (далі — Положення № 637), касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

Згідно з пунктом 3.3 Положення № 637 приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання закладом охорони здоров’я готівки в касу за прибутковими касовими ордерами пацієнту або іншій фізичній особі видається засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я квитанція (що є відривною
частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника лікарні, уповноваженого на це керівником. Таким чином, платнику благодійного внеску необхідно обов’язково видати квитанцію із вказівкою прізвища отримувача і зазначенням обсягу внесеної суми. Отримані благодійні внески обов’язково мають обліковуватися в касі бухгалтерії і вже потім розподілятися відповідно до потреб закладу.

Благодійні внески в медичних закладахЧитайте: "Информированное добровольное согласие пациента: принципы, документация, юридические аспекты"

  

Використання благодійних внесків

Відповідно до пункту 2 Порядку № 1222 благодійні внески можуть надаватися благодійниками закладам охорони здоров’я у грошовій формі для потреб фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

Якщо благодійник зазначив напрям, на який він бажає пожертвувати кошти, то такий внесок оформлюється заявою або листом про бажання його надання із зазначенням конкретної цілі використання.

Якщо ж благодійник не визначив спрямування благодійного внеску, то його визначає головний лікар відповідно до першочергових потреб, пов’язаних з основною діяльністю закладу охорони здоров’я (закупівля медичного обладнання, інструментарію, ремонт тощо).

Зверніть увагу, що до Порядку № 1222 було внесено зміни, згідно з якими благодійні внески можна спрямовувати на виплату зарплати працівникам установ і закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання. Однак за рішенням Конституційного Суду України від 28.12.2009 № 28­рп/2009 ці корективи визнано неконституційними.

Так, коли благодійник не визначив напрями витрачання благодійних коштів, керівник закладу мусить спрямувати їх на першочергові потреби. На виплату зарплати працівникам закладу охорони здоров’я (набувача) благодійні внески направляти не можна, винятком є випадки, за яких такий напрям використання благодійного внеску визначено безпосередньо благодійником у письмовій заяві.

Благодійні внески в медичних закладахЧитайте: "Епікриз: оформлення, види"

Відповідальність за використання благодійних внесків

Найпоширеніший випадок порушень у цій сфері — це спрямування благодійних внесків не за напрямами, визначеними благодійником (нецільове використання), а також із порушенням Порядку № 1222 (не на першочергові потреби).

За порушення, пов’язані із нецільовим використанням благодійних внесків або ж із процедурою їх отримання, передбачено адміністративну відповідальність. Також медичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я не слід забувати про статтю 184 Кримінального кодексу України, частиною першої якої за незаконну вимогу оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я передбачено накладення штрафу та навіть арешт на строк до шести місяців. І нині в Україні є прецеденти внесення в реєстр досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді