Порядок проходження курсів підвищення кваліфікації медичною сестрою школи

З листа до редакції: «В процесі реформування галузі охорони здоров’я у Дніпропетровській області посади молодших спеціалістів з медичною освітою для обслуговування учнів шкіл були внесені до системи освіти та з 1 січня 2013 року передані безпосередньо до навчальних закладів, які утримуються за кошти місцевих бюджетів. Однією з кваліфікаційних вимог до посади медичної сестри школи є проходження курсів підвищення кваліфікації та наявність кваліфікаційної категорії. Який порядок атестації медичної сестри школи, проходження нею курсів підвищення кваліфікації?»

У Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 (далі — ДКХП-78), визначено кваліфікаційні вимоги до медичної сестри без категорії, серед яких:

  • неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа»;
  • спеціалізація за профілем роботи;
  • без вимог до стажу роботи.

Порядок проходження курсів підвищення кваліфікації медичною сестрою школиЧитайте:  Мотивація медичного персоналу на практиці

ДКХП-78 розроблено з урахуванням державних стандартів щодо класифікації професій та номенклатури посад медичних працівників системи Міністерства охорони здоров’я України. Однак, оскільки у галузі «Освіта і наука» не існує розроблених та впроваджених кваліфікаційних характеристик до медичних працівників, які працюють у закладах цієї галузі, за аналогією можливо використовувати кваліфікаційні нормативи галузі «Охорона здоров’я».

Професійне навчання та  підвищення кваліфікації медичних працівників будь-яких закладів незалежно від форми власності та відомчої належності віднесено до обов’язків роботодавця, у тому числі і фінансування зазначених заходів. Це закріплено нормами статті 201 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971, якою визначено, що для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи.

Порядок проходження курсів підвищення кваліфікації медичною сестрою школиЧитайте: Циклограма роботи головної медсестри на другий квартал

Аналогічно нормами статті 4 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI визначено, що серед основ-них напрямів діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників є забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на 5 років. При цьому статтею 15 наведеного Закону встановлено, що фінансування професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.

Таким чином, у випадку дописувача, фінансування витрат на  професійне навчання; підвищення кваліфікації працівників має здійснюватися за кошти комунального закладу освіти, що утримується за рахунок місцевого бюджету.

Що ж стосується питання атестації медичних сестер, то вона проводиться на підставі Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 (далі — Положення № 742).

Атестація проводиться з метою підвищення кваліфікації, професійного рівня медичного працівника та спрямована на вдосконалення, поліпшення якості медичного обслуговування. Основним завданням атестації є визначення обсягу знань, навичок, застосування їх у професійній діяльності, своєчасного підвищення кваліфікації фахівців.

Порядок проходження курсів підвищення кваліфікації медичною сестрою школиЧитайте: "Індивідуальний план медсестри: зразок"

Положенням визначено 2 види атестації молодших спеціалістів з медичною освітою:

  • на присвоєння кваліфікаційної категорії;
  • на підтвердження кваліфікаційної категорії.

При цьому відповідно до Положення № 742 атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії підлягають:

  • молодші спеціалісти з медичною освітою всіх спеціальностей, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» або «бакалавр» у вищих навчальних закладах I−IV рівнів акредитації;
  • особи, що мають незакінчену вищу освіту та в установленому порядку допущені до медичної діяльності на посадах, які вони обіймають;
  • особи, що не мають відповідної освіти, але допущені Міністерством охорони здоров’я України або МОЗ СРСР до роботи на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою (середніх медичних працівників).

Зазначені категорії осіб можуть проходити атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії чи підтвердження її за умови, що вони мають стаж роботи за спеціальністю, за якою атестуються, не менше 5 років; закінчили курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів
з медичною освітою в закладі (підрозділі) післядипломної освіти протягом останніх 5 років та виявили бажання атестуватися на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.

Атестація проводиться за спеціальностями, передбаченими Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, визначеною Положенням № 742, один раз на 5 років.

Порядок проходження курсів підвищення кваліфікації медичною сестрою школиЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Атестація може проводитися за спеціальностями як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

За бажанням працівника та при наявності необхідного стажу роботи атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше ніж через рік з моменту попередньої атестації, при цьому у разі позачергової атестації термін наступної встановлюється лише через 5 років.               

НОРМАТИВНА БАЗА

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 (із змінами і доповненнями)

Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я» від 29.03.2002 № 117 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742, зареєстровано в Мін’юсті 12.12.2007 за № 1368/14635

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді