Що таке культура керівників медзакладу за нових умов роботи

В умовах конкуренції медзакладів медпрацівники повинні більше дбати про саморозвиток і підвищення професійного рівня. Особливо це стосується керівників медичного закладу, від яких залежить ставлення до роботи підлеглих і рівень роботи усього закладу.

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Під загальною культурою розуміють найбільш просту форму «культурності», коли людина одержала певну освіту, засвоїла деякі правила етикету і досягла відповідного рівня у користуванні ними. Безумовно, для керівників сучасних закладів охорони здоров’я цього недостатньо. Вони мають бути носіями високої загальнолюдської культури, що визначається насамперед справжньою інтелектуальністю і високою духовністю.

Загальний культурний рівень керівників

Успішні керівники повинні мати широкий світогляд, глибоку ерудицію, достатній рівень самоконтролю. Безумовно, такі фахівці не можуть бути автократами, чистими адміністраторами; їм абсолютно не властиві диктат, спілкування на підвищених тонах, зарозумілість та інші риси, характерні для застарілої командно-бюрократичної системи. Тому на сьогодні постає потреба підвищення культурного рівня керівників закладів охорони здоров’я та заохочення їх до постійного самовдосконалення.

Що таке культура керівників медзакладу для роботи в новому форматіЧитайте: "Коли вас обирають: 12 свіжих статей до старту кампанії з вибору лікаря"

Культура спілкування

Результати найновіших соціологічних досліджень свідчать, що низька культура спілкування у трудовому колективі негативно позначається на працездатності працівників і значно знижує продуктивність їхньої праці.

Високий рівень культури мовлення керівників неможливий без бездоганного знання ними української мови. Добрі комунікативні навички допоможуть очільникам лікувальних закладів при формулюванні управлінських рішень, здійсненні письмового та усного ділового спілкування, проведенні різноманітних форм організації управління (нарад, медичних рад, зборів тощо) шляхом дискусій, «мозкових штурмів», ділових ігор тощо.

Естетична культура

Серед різноманіття рис і чинників, якими характеризується всебічно і гармонійно розвинені особистості, важливе значення, особливо для керівників, має естетична культура. Естетичне виховання, як і культуру загалом, не слід ототожнювати з одержаною освітою: можна бути освіченою, але не вихованою людиною, адже вихованість та освіченість — це абсолютно різні поняття. Вихованість проявляється у діях і вчинках людини, вона свідчить про її моральність, про те, що знання не тільки засвоєні, а й стали внутрішніми переконаннями, стали «другою натурою».

Культура управління —

це виконання адміністрацією сукупності вимог, які висуваються до процесу управління, зумовлених нормами моралі, етики, естетики, права, принципами організації і технології управління

Естетична культура є невід’ємною частиною загальної культури керівників, вираженням їхнього інтелекту, освіченості і вихованості. Підвищувати свій культурний рівень, постійно розвивати власний естетичний смак — не просто побажання, а обов’язкова вимога до сучасних керівників закладів охорони здоров’я.

Тільки такі керівники зможуть по-справжньому оцінити роль художніх основ у діяльності свого колективу, зокрема оформлення робочих місць із урахуванням вимог дизайну, інтер’єру, освітлення, кольору і навіть музичного супроводу. Адже всі ці умови значно підвищують продуктивність праці, зберігають працездатність і здоров’я працівників.

Що таке культура керівників медзакладу для роботи в новому форматіЧитайте: "Первинна медична допомога в 2018: новий порядок"

Правова культура

Дуже важливим аспектом професійної придатності будь-якого керівника, у тому числі й головного лікаря, є правова культура, знання ним юридичних основ управління. Насамперед це стосується трудового законодавства, відповідних нормативних документів, які регулюють роботу медичних працівників.

Правові норми охоплюють надзвичайно широке коло управлінських рішень керівника, від працевлаштування і до звільнення працівників із посади. І у кожному окремому випадку перш ніж прийняти відповідне рішення, слід глибоко проаналізувати ситуацію.

Політична культура

Не менш важливим аспектом управління є політична культура керівників закладів охорони здоров’я, яка передбачає глибоку всебічну підготовку, знання основ політики у галузі охорони здоров’я, уміння повсякденно керуватися ними у своїй діяльності. Важливу роль у цьому відіграють сучасна наука і засоби масової інформації. Але провідне значення, безумовно, мають самоосвіта і безперервне навчання керівників.

Завдання керівника — організувати діяльність медичного колективу у цьому напрямі, допомогти розібратися у складних і суперечних фактах сьогодення.

Що таке культура керівників медзакладу для роботи в новому форматіЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

Управлінська культура керівників

Окрім загального культурного розвитку, керівники закладів охорони здоров’я мають володіти основами управлінської культури. Високий рівень управлінської культури передбачає вміння правильно розмістити кадри, працювати творчо, завжди бачити кінцеву мету і обирати найбільш раціональні методи її досягнення.

Зазвичай управлінська культура передбачає чотири складові: культуру управлінського апарату, культуру процесу управління, культуру умов праці та культуру ведення документації. Із огляду на важливість кожної із них, розглянемо їх докладніше.

Культура управлінського апарату

На рівень культури управлінського апарату найбільше впливає відповідність ділових якостей керівних працівників посадам, які вони обіймають.

Особи, що обіймають керівні посади у закладі охорони здоров’я, мають бути обізнаними з технологією управління та вміти застосовувати ці знання на практиці. Крім того, висока управлінська культура передбачає орієнтованість на споживача, тобто на пацієнтів закладу охорони здоров’я, та вивчення їхніх потреб. Головний лікар і його заступники мають докласти максимум зусиль, аби атмосфера у закладі була доброзичливою для пацієнтів, а персонал — чемним та відкритим до взаємодії з відвідувачами.

Щоб досягти таких результатів, головний лікар має організовувати систематичне навчання керівних працівників та підвищення їхньої кваліфікації у сфері управління, а також заохочувати підлеглих до самоосвіти.

Що таке культура керівників медзакладу для роботи в новому форматіЧитайте: "Врачебная ошибка: виды, причины, наступление и освобождение врача от ответственности"

Культура процесу управління

Неостанню роль відіграє і раціональна організація управлінської праці. Адже ефективність працівників управлінського апарату закладу охорони здоров’я напряму залежить від організування управлінських процесів та створення умов для професійного розвитку працівників. Під раціональним організуванням розуміють застосування прогресивних інструментів та методик управління; розумне регламентування управлінської праці; управління кількістю, складом та правильну розстановку медичних кадрів; а також сучасний технічний супровід праці.

Однак вирішальне значення має правильне визначення обсягів і змісту управлінської роботи. Спростити ці процеси допоможе використання комп’ютерної техніки та новітнього програмного забезпечення.

Правова культура особи передбачає:

• знання законодавства;

• переконаність у необхідності та соціальній корисності нормативних актів;

• уміння користуватися нормативними актами у практичній діяльності.

Окремим показником ефективності роботи управлінського апарату є культура проведення нарад, зборів, консультування пацієнтів тощо. У закладі охорони здоров’я мають бути розроблені та затверджені правила поведінки персоналу із пацієнтами та правила проведення масових заходів. Це спростить організацію зборів за участі численного колективу та допоможе запобігти некоректній поведінці з пацієнтами.

Що таке культура керівників медзакладу для роботи в новому форматіЧитайте: "Санкції за підробку медичних документів: законодавство"

Культура умов праці

Для керівних працівників, як і для всього штату закладу охорони здоров’я, важливо мати зручне робоче місце. Саме тому складовою управлінської культури є організація комфортних робочих місць, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Це дасть змогу підвищити продуктивність праці управлінського апарату, а також культуру управління.

Культура ведення документації

Функціонування жодного закладу неможливе без ведення документації. Заклади охорони здоров’я не становлять виняток. Головним лікарям та іншим керівним працівникам доводиться заповнювати безліч документів, а тому вкрай важливо, аби документообіг у закладі був упорядкованим та злагодженим. Від того, наскільки зручно організовано внутрішній та зовнішній документообіг, залежить якість організації роботи закладу в цілому та трудова дисципліна його працівників.

Значення управлінської культури для очільників закладів охорони здоров’я складно переоцінити. Тому кожен головний лікар закладу охорони здоров’я має розробляти і впроваджувати заходи із підвищення культурного рівня персоналу і, звісно ж, не забувати про самоосвіту. Адже право керувати — це привілей, і його треба заслужити високим професіоналізмом, належним рівнем володіння всіма описаними навиками, чесною і самовідданою працею. А для цього варто навчитися поважати людей, бути стриманими, чуйними і доброзичливими до них, вміти слухати і чути підлеглих та пацієнтів, завжди відчувати «пульс» медичного колективу.


зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді