Статистик медичний: вимоги до працівника

Якраз після напруженого звітного періоду стають виразнішими недоліки в організації збору та аналізу статистичної інформації по медзакладу. Читайте, яким вимогам повинен відповідати медичний статистик аби відібрані ним дані були достовірними і цілісними.

Обіймати посаду статистика медичного має право особа, яка має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа» та пройшла спеціалізацію за фахом «Медична статистика». Вимог до стажу роботи немає.

Статистик медичний: вимоги до працівникаЧитайте: "Договір про надання медичних послуг: зразок та правила складання"

Кандидат на посаду статистика медичного має знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативнi документи, що регламентують дiяльнiсть закладiв охорони здоров’я, органiзацiю статистичного облiку;
 • права, обов’язки та вiдповiдальнiсть статистика медичного;
 • основи статистики, демографiї;
 • показники здоров’я та непрацездатностi населення;
 • методику розрахунку та аналiзу статистичних показникiв дiяльностi установ охорони здоров’я;
 • мiжнародну класифiкацiю хвороб;
 • основи iнформатики, використання електронно-обчислювальних машин для обробки статистичної iнформацiї;
 • правила оформлення медичної документацiї;
 • сучасну лiтературу за фахом.

Аби здобути кваліфікаційну категорію, особа має працювати на посаді статистика медичного не менше п’яти років.

Статистик медичний: вимоги до працівникаЧитайте: "Приватна медична практика: організаційно-правові аспекти

Підвищення кваліфікації статистика медичного

Кваліфікаційна категорія

Стаж роботи за фахом, років

Вища

10

Перша

7

Друга

5

Статистик медичний зобов’язаний (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117):

 • здійснювати систематизацiю та статистичне оброблення облiкової медичної документацiї та iнформацiї;
 • контролювати якiсть i достовiрнiсть облiкових даних i звiтностi;
 • володiти методикою розрахунку й аналiзу статистичних показникiв дiяльностi установ, медичного обслуговування та стану здоров’я населення;
 • дотримуватися принципiв медичної деонтологiї;
 • постiйно удосконалювати свiй професiйний рiвень.

Наказом МОЗ «Про затвердження Переліку вищих і середніх навчальних закладів, підготовка, перепідготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.1992 № 195 (далі — Перелік № 195) визначено, випускники яких навчальних закладів мають право обіймати посаду статистика медичного у закладах охорони здоров’я. Так, спеціалісти, які мають вищу лікарську спеціальність або навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Гігієна, санітарія, епідеміологія», «Економіка», зможуть обіймати посаду статистика медичного і працювати лікарем-статистиком, в тому числі лікарем — керівником підрозділу обліку і медичної статистики.

Статистик медичний: вимоги до працівникаЧитайте: "Очистительная клизма: алгоритм постановки"

У Переліку № 195 наведені кваліфікації молодших медичних спеціалістів, отримавши які, спеціаліст має право обіймати посаду статистика медичного, а саме: фельдшер, акушерка, медична сестра, зубний лікар, зубний технік, санітарний фельдшер, медичний лаборант, фармацевт, фахівець з економічною, економіко-статистичною, інженерно-економічною і статистичною освітою.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики