Конференція «Правові та організаційні засади паліативної допомоги в Україні»

Запрошуємо медичних працівників відвідати науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Правові та організаційні засади паліативної допомоги в Україні», що відбудеться 11 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України.

Початок: о 10:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, Конференц-зала.

Організатор: Національна академія державного управління при Президентові України

Співорганізатори:

ВГО «Асоціація адвокатів України»
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
ВГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Навчально-науковий центр медичного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Інформаційні партнери:

Міжнародний медичний форум
Міжнародний журнал «Реабілітація та паліативна медицина»
Журнали «Управління закладом охорони здоров’я», «Довідник головної медичної сестри»

Наукова тематика конференції:

1. Організаційно-функціональна модель системи надання паліативної допомоги в Україні та її нормативно-правове забезпечення.

2. Моделі фінансування надання паліативної допомоги: світовий досвід для України.

3. Нормативно-правове забезпечення надання паліативної допомоги на первинному рівні.

4. Клінічні і нормативно-правові критерії визначення статусу паліативного пацієнта.

5. Міжнародний досвід надання паліативної допомоги.

6. Надання паліативної допомоги у психіатрії.

Форми участі у конференції:

 • виступ із доповіддю;
 • публікація статті або тез доповіді;
 • участь без доповіді.

Під час роботи конференції відбудуться:

 • пленарне засідання;
 • секційні засідання.

Тривалість доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв., на секційних засіданнях — до 10 хв.

Виступи в обговоренні — до 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 24 жовтня 2016 р. надіслати на адресу оргкомітету електронною поштою ([email protected]) заявку (у додатку), статтю або тези для публікації в міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина» відповідно до вимог публікації наукових матеріалів у журналі (у додатку).

Оргкомітет розподіляє та відбирає заявочні матеріали учасників для доповідей на пленарному та секційних засіданнях і залишає за собою право наукового та літературного редагування статей та тез доповідей. Оргкомітет відбере найкращі статті та тези для наступної публікації у міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина».

З питань, пов'язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися: кафедра управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ, вул. С. Перовської, 5, кім. 400 (ГГТ № 1); тел.: 0 44 455 62 92; e-mail: [email protected].

Склад організаційного комітету конференції:

 1. Князевич Василь Михайлович голова оргкомітету — завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, доктор медичних наук;
 2. Вороненко Юрій Васильович — співголова оргкомітету — ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України;
 3. Рачук Олег Олександрович — співголова оргкомітетупрезидент ВГО «Асоціація адвокатів України»;
 4. Царенко Анатолій Володимировичсекретар оргкомітету — заступник Голови правління ВГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», доцент кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, канд. медичних наук, доцент;
 5.  Юнгер Віталій Івановичсекретар оргкомітету — доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, канд. медичних наук.

Члени організаційного комітету:

1. Бронова Владислава Михайлівна — радник Голови Правління  ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»;

2. Гревцова Радміла Юріївна — адвокат, канд. юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового центру медичного права юридичного факультету;

3. Матюха Лариса Федорівна — завідувач кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, професор, доктор медичних наук;

4. Моісеєнко Раїса Олександрівна — співголова оргкомітету — проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор;

5. Пінчук Ірина Яківна — директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України;

6. Радиш Ярослав Федорович — професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор;

7. Шекера Олег Григорович — директор Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор;

8. Децик Орина Зенонівна — завідувач кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор;

9. Чайковська Віра Володимирівна — керівник лабораторії соціальної геронтології ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», доктор медичних наук;

10. Чайківська Дзвенислава Романівна — МБФ «Карітас України»;

11. Яковенко Ігор Валентинович — директор Інституту суспільства Київського університету ім. Бориса Грінченка, канд. економічних наук, доцент.

Додаток 1
до інформаційного листа № 2

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника науково-практичної конференції «Правові та організаційні засади паліативної допомоги в Україні»

11 листопада 2016 року, м. Київ

Національна академія державного управління при Президентові України

Прізвище, ім`я, по-батькові доповідача/учасника

Форма участі в роботі конференції

   1. Усна доповідь і публікація тез у збірнику матеріалів         Конференції.

    2. Участь в роботі конференції без публікації в збірнику     матеріалів Конференції

Країна, місто

Місце роботи, посада

Вчений ступінь, наукове та почесне звання

Назва доповіді

Поштова адреса,

е-mail, мобільний телефон

Додаток 2
до інформаційного листа № 2

Правила подання матеріалу для публікації у Міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина»

Структура матеріалу:

 • вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини);
 • мета, основні завдання та методи дослідження;
 • основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження);
 • висновки;
 • перспективи подальшого розвитку в даному напрямку;
 • список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, прізвища, ім’я та по батькові (повністю), поштова адреса установи, номери телефонів (службовий), ступінь, звання, посада. Обов’язково вказується контактний телефон автора/ів, з яким/и редакція може спілкуватися з питань, що виникли.

Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох примірників українською, англійською або російською мовами:

— тексту (обсяг оригінальних статей, у т. ч. рисунків, літератури, рефератів, не більше 8 сторінок, оглядів літератури, лекцій, проблемних статей — не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій — не більше 7 сторінок);

— списку літератури (якщо у статті є посилання, не більше 20 літературних джерел, в оглядах — не більше 50),

— таблиць;

— рисунків (не більше 4) та підписів до них.

До статті надаються реферати українською, російською та англійською мовами з обов’язковим зазначенням прізвищ та ініціалів авторів, а також назви установи на цих мовах.

Обсяг резюме не повинен перевищувати 200-250 слів. Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме є коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними розділами та повинно відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів у статті з наведенням конкретних даних.

Резюме до оригінальної статті повинно бути структурованим:

а) мета дослідження;
б) матеріал і методи;
в) результати;
г) висновки.

Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються роздрукованими та на електронному носії. Текст реферату слід набирати шрифтом 12 пунктів з міжрядковим інтервалом — 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє і нижнє — 20 мм, ліве — 25 мм, праве — 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel і у вигляді окремих файлів разом з текстовим файлом подаються на електронному носії.

На першій сторінці зазначають: індекс УДК зліва, ініціали та прізвища авторів, місто у дужках, назву статті, назву установи, де працюють автори.

Список літератури подається одразу за текстом. Джерела літератури розташовуються за алфавітом за вимогами ВАК до наукових робіт. Усі джерела повинні бути пронумерованими та мати не більше 5-7-річну давність.

Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються та не повертаються авторам.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Статті за темою

Усі статті за темою

Вимірювання артеріального тиску: алгоритм

Скачайте алгоритм вимірювання артеріального тиску. Документ стане у пригоді медсестрі в щоденній роботі з пацієнтами й під час підготовки локальних документів
51219

Радіаційна загроза: як підготуватися й уберегтися

26 квітня — річниця техногенної екологічно-гуманітарної катастрофи на Чорнобильській АЕС. З'ясуйте, як підготуватися до можливої радіаційної аварії, які існують ризики й протипоказання йодної профілактики?
3480

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді