Порядок обліку, зберігання та використання бланків листків непрацездатності: зразок локальної інструкції

Локальна інструкція про порядок обліку зберігання та використання бланків листків непрацездатності стане у пригоді медичним працівникам, які відповідають за документування в медичному закладі.

Читайте: 

Листки непрацездатності у запитаннях та відповідях

Як правильно заповнити графу «Звільнення від роботи» у листку непрацездатності

Додаток

до наказу головного лікаря

Зразківської міської лікарні № 1

від 02.02.2016 № 55

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок обліку, зберігання та використання бланків
листків непрацездатності

у Зразківській міській лікарні № 1

1. Бланки листків непрацездатності є документами суворої звітності і мають зберігатися відповідно до встановлених вимог: у вогнетривкій шафі, що замикається, з дотриманням відповідних заходів охорони у спеціальному приміщенні Зразківської міської лікарні № 1, оснащеному охоронною сигналізацією. У неробочий час кабінет має опечатуватися.

2. Забезпечення закладу охорони здоров’я бланками листків непрацездатності здійснюється через Департамент охорони здоров’я районної державної адміністрації згідно зі щорічними звітами-­заявками про використання бланків та потребу на наступний період, за підписом головного лікаря та головного бухгалтера:

з/п

Назва закладу

Залишок бланків листків непрацездатності
до кінця ______ року

Уточнена потреба у бланках листків непрацездатності
до кінця ____ року

Прогнозована потреба
у бланках листків непрацездатності
на _____ рік

1

Всього:

3. Звіт складають на підставі записів у журналі обліку бланків листків непрацездатності; будь-­які розбіжності у звіті та цьому журналі неприпустимі.

Порядок обліку, зберігання та використання бланків листків непрацездатності: зразок локальної інструкціїЧитайте: "Декларація про відходи: як готувати медзакладу?"

4. Кількісний поточний облік наявності, надходження і витрат бланків листків непрацездатності відображається у журналі обліку бланків листків непрацездатності за наведеною нижче формою. Журнал обліку бланків має бути прошнурованим, пронумерованим, затвердженим підписом керівника закладу та скріпленим печаткою.

Дата одер-жання
чи вит-рати бланків листків
непраце­здатності

Найме-нування, номер
і дата документа
на надход­ження
і витрату

Від кого отримані
і кому
видані

Серія
та номер бланків листків непраце­здатності

Витрата бланків листків непраце­здатності

Залишок бланків листків непраце­здатності

Кількість бланків листків непраце­здатності

Найме-нування, номер
та дата документа, за яким отримано

Наяв-ність бланків листків непраце­здатності

При-мітки

вказують дату фактичного одержання чи витрати бланків

вказують наймену-вання, номер і дату документа, на підставі якого одержують бланки

вказують повне наймену-вання відправ-ника та одержу-вача бланків

вказують серію та номери отрима-них бланків

вказують кількість, серію
та номери витра-чених бланків

вказують кількість, серію та номери бланків,  що зали-шилися

вказують кількість отриманих чи витра-чених бланків

вказують
назву, номер
і дату документа, на підставі якого видають бланки

виводять залишок після кожної операції

5. За кожний місяць у журналі за графами 6 і 7 підводять загальні підсумки надходження і витрати бланків.

6. Головний лікар щороку наказом по Зразківській міській лікарні № 1 визначає осіб, відповідальних за отримання, зберігання, облік та витрати бланків листка непрацездатності.

7. Облік бланків листків непрацездатності як цінних документів веде бухгалтерія Зразківської міської лікарні № 1. При отриманні бланків складають акт оцінювання листків непрацездатності за формою встановленого зразка № СЗ­4.

Порядок обліку, зберігання та використання бланків листків непрацездатності: зразок локальної інструкціїЧитайте: "Епікриз: оформлення, види"

8. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок відображення в обліку операцій і централізованого постачання матеріальних цінностей» від 26.03.2003 № 136 щомісяця до 5­ числа наступного за звітним до міського наукового інформаційно-­аналітичного центру медичної статистики надаються на паперових носіях та в електронному вигляді на електронну адресу акти списання бланків листків непрацездатності за встановленою формою за підписами головного лікаря, головного бухгалтера та відповідальної особи:

з/п

Номер накла-дної

Дата
наклад-ної

Одиниця вимірю-вання

Серія

Кількість списа-них

Ціна
за одиницю, грн.

Сума, грн.

Залишок на початок звітного періоду

Отри-мано

Вико-ристано

Залишок
на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всього:

9. Лікарі, що здійснюють видачу документів про тимчасову непрацездатність, одержують листки непрацездатності під розписку від осіб, уповноважених головним лікарем наказом по лікувальному закладу.

10. Лікарі зобов’язані звітувати про витрату бланків листків непрацездатності шляхом здавання корінців відповідальній особі.

Порядок обліку, зберігання та використання бланків листків непрацездатності: зразок локальної інструкціїЧитайте: "Профілактика пролежнів: алгоритм для медсестер"

11. За зберігання отриманих бланків листків непрацездатності лікарі несуть особисту відповідальність згідно з чинним законодавством.

12. Використання бланків листків непрацездатності фіксується у журналі реєстрації розподілу бланків за формою:

Дата

Одержу-вач бланків

Кількість бланків

Бланки

Підпис одержу-вача

Дата повер-нення корінців банків

ПІБ,
посада того, хто повертає корінці бланків

Підпис того, хто повертає корінці

Посада відпо-відаль-ного за збереже-ння бланків

Підпис
відпо-відального
за збере-ження бла-нків при

Серія

Номер

ви-дачі

по-вер-ненні

вка-зують дату видачі блан-ків

вка-зують ПІБ  і посаду одержу-вача бланків

вка-зують кількість, одержу-ваних бланків

вка-зують серію одержу-ваних бланків

вка-зують номер одержу-ваних бланків

вка-зують підпис одержу-вача бланків

вка-зують дату повер-нення корін­-ців конкре-тної партії бланків

вка-зують прі­звище особи, що повертає корінці

вка-зують підпис особи, що повер-тає корінці

ПІБ, посада і підпис відповідальної особи
за збереження бланків листків непрацездатності,
при їх видачі
і поверненні —
корінців бланків

13. У разі псування бланка листка непрацездатності лікар має діяти так: перекреслити бланк навхрест і прописними літерами написати «ЗІПСОВАНИЙ» чи «ПОГАШЕНИЙ». Погашені так листки непрацездатності повертають за місцем видачі та зберігають у сейфі у спеціальному кабінеті в окремій папці протягом трьох років.

14. Знищення зіпсованих бланків листків непрацездатності здійснюється комісією згідно з наказом головного лікаря, про що складають відповідний акт.

15. Корінці зіпсованих і використаних бланків зберігають протягом трьох років, після чого їх ліквідують у зазначеному вище порядку.

Головний лікар

Зразківської міської лікарні № 1                          Мiщенко                   З. Ф. Міщенко

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді