Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якість

За якими критеріями оцінюють якість медсестринської допомоги? Яких заходів ужити, щоб її поліпшити? Читайте докладні відповіді у статті.

Одним з індикаторів розвитку системи охорони здоров’я є ступінь задоволеності населення якістю надання медичної допомоги. Величезну роль при цьому відіграє і якість медсестринської допомоги. Адже від того, чи було при наданні медичної допомоги дотримано стандартів проведення діагностичних і лікувальних процедур, принципів медичної етики та деонтології, належним чином організовано санітарно-протиепідемічний режим, залежить оцінювання пацієнтами рівня медичного обслуговування в медзакладі. 

Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якістьЧитайте: "Визначення групи крові: нові протоколи"

Якість медсестринської допомоги

Медичні сестри постійно перебувають поряд із пацієнтами, і тому саме від них часто залежить швидкість одужання хворих. Якщо розцінювати медичну допомогу як специфічну послугу, то споживачами медсестринської допомоги є пацієнти. 

Загальні обов’язки медичних сестер:

 • організація та проведення заходів щодо збереження здоров’я пацієнтів;
 • профілактика захворювань;
 • догляд за пацієнтами (включно з виконанням процедур і маніпуляцій);
 • забезпечення інфекційної безпеки; підготовка до досліджень;
 • вжиття реабілітаційних заходів;
 • створення сприятливих умов для ефективного лікування;
 • гуманне ставлення до пацієнтів; полегшення страждань пацієнтів тощо.

Таким чином, під якістю медсестринської допомоги розуміють відповідність між очікуваннями пацієнтів і сприйняттям ними процесу і результату надання допомоги.

Поняття якості медичної допомоги нерозривно пов’язане з лікувально-діагностичним процесом, який організовується медсестринським персоналом. Тому підвищення якості медсестринської діяльності залежить від освоєння медичними сестрами нової маніпуляційної техніки, ознайомлення з нормативно-правовими актами, підвищення рівня їхньої обізнаності з питань сучасної охорони здоров’я.

З точки зору пацієнтів, якість медсестринської допомоги характеризується тим, чи залишилися вони задоволеними наданням медичної допомоги в цілому, як результатом, так і процесом її надання. А це означає, що умови, в яких проводилося медичне втручання, професіоналізм медичних сестер, їхні особистісні якості, професійне спілкування і результат допомоги відповідали очікуванням пацієнтів.

З іншого боку, керівництво закладу охорони здоров’я оцінює якість медсестринської допомоги як виконання функціональних обов’язків відповідно до нормативно-правової документації. Також велике значення мають професійна компетентність медичних сестер, вміння працювати в команді, створювати і підтримувати позитивну робочу атмосферу і забезпечувати інфекційну безпеку. Головна медична сестра оцінює насамперед наявність професійних знань і навичок, необхідних для надання медсестринської допомоги, вміння їх застосувати в конкретній ситуації, у тому числі при використанні в роботі протоколів і стандартів медсестринської діяльності, алгоритмів виконання маніпуляцій. Не можна залишати поза увагою і такі професійно значущі особистісні якості, як чесність, відповідальність, дисциплінованість, акуратність, вміння керувати і підкорятися залежно від ситуації.

Важливим аспектом, що сприяє поліпшенню якості роботи середнього медичного персоналу, є розроблення стандартів медсестринської допомоги, критеріїв її оцінювання та методів управління нею.

Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якістьЧитайте: "Диспансеризація: організація заходів, відповідальність та порядок проведення"

Стандартизація медсестринської допомоги

Підвищенню якості догляду за пацієнтами сприяє стандартизація медсестринських послуг. Саме стандарти як покрокові алгоритми дій медичного персоналу при виконанні  маніпуляцій регламентують нормативні вимоги до роботи медичних сестер і є еталоном для оцінювання якості їх виконання.

Управляти якістю медсестринської допомоги можна лише тоді, коли діяльність медичних сестер вивчена, структурована, унормована, а значить, може бути оцінена відповідно до стандарту. Застосування на практиці норм цих документів є необхідною умовою відповідальності медичних сестер за свої дії. Стандарти дають змогу організовувати медсестринську допомогу, підтримувати її високий рівень та ефективно управляти її якістю.

Отже, стандартизація медсестринської діяльності — це спроба на основі доказової медицини використовувати світовий досвід і, враховуючи особливості охорони здоров’я України, правильно оцінювати та контролювати якість сестринської допомоги.

Оцінювання якості медсестринської допомоги

Діяльності молодшого спеціаліста з медичною освітою оцінюють за професіоналізм, прагнення до підвищення кваліфікації, відсутність обгрунтованих скарг з боку пацієнтів, дотримання правил медичної етики та деонтології.

Основні напрями медсестринського догляду:

 • дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • медсестринський догляд за хворими;
 • виконання лікарських призначень;
 • дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;
 • дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;
 • дотримання правил деонтології та медичної етики;
 • підвищення кваліфікації;
 • якість ведення медичної документації.

За основу критеріїв оцінювання діяльності медичних сестер беруть їхні функціональні обов’язки. Звичайно, кожен представник середнього медичного персоналу має намагатися самостійно оцінювати якість своєї роботи та працювати над усуненням проблем (прогалини у знаннях з окремих тем, відсутність певних навичок, конфлікти з пацієнтами тощо). Проте основне оцінювання має систематично проводити представник керівництва, тобто головна або старша медична сестра.

Щодо критеріїв оцінювання якості медсестринської допомоги, то вони можуть бути як спільними для всіх медичних сестер, так і специфічними. Наприклад, сестринський догляд за хворими для палатних медсестер означає гігієнічний туалет, годування, супровід важкохворих на процедури тощо; для медичних сестер — анестезистів полягатиме у вкладанні хворих на операційний стіл, заспокійливих бесід з ними, інформування їх про свої дії. Якщо для операційних медсестер важливо стежити за станом медичного обладнання, операційним інструментарієм, то для медичних сестер — анестезистів має значення готовність наркозної та дихальної апаратури, систем для трансфузійної терапії тощо.

Основною метою введення критеріїв оцінювання професійної діяльності медичних сестер є аналіз діагностичної, лікувально-профілактичної та організаційної роботи для поліпшення якості надання медичної допомоги.

Важливо враховувати не лише ті критерії якості роботи медичних сестер, які оцінюють правильність виконання процедур, своєчасність виконання лікарських призначень, дотримання санітарних норм, ведення медичної документації, порядок у відділенні в цілому, а й ті, що контролюють дотримання медичними сестрами етичних норм, доброзичливого ставлення до пацієнтів та їхніх родичів.

На сьогодні оцінювання якості медсестринської допомоги проводиться експертним шляхом. Адміністрація закладу охорони здоров’я використовує єдині організаційні та методичні засади проведення експертизи якості роботи медичних сестер, розроблені і впроваджені в їхньому закладі критерії, враховуючи їхні особливості і пріоритетність  завдань.

Управління якістю медсестринської допомоги

Щоб ефективно управляти якістю медсестринської допомоги у закладі охорони здоров’я, необхідно систематично проводити моніторинг та реєстрацію відхилень від стандартів у роботі середнього медичного персоналу у відділеннях та параклінічних службах. Ця функція зазвичай покладається на старших медичних сестер.

Регулярне обговорення результатів експертизи якості медсестринської допомоги в колективі дає змогу вживати конкретних заходів щодо усунення дефектів у роботі. При цьому слід використовувати систему управління якістю медсестринської допомоги в практичній діяльності не як інструмент пошуку і покарання винних, а як чинник вдосконалення лікувально-діагностичного процесу на основі залучення до цієї роботи максимальної кількості працівників. Важливим моментом у системі контролю є облік виявлених помилок, їх причинно-наслідковий аналіз, організація роботи з їх усунення та оцінювання кінцевого результату.

Щоб зафіксувати випадки відхилень від стандартів у роботі середнього медичного персоналу, а також ситуації, де було порушено принципи медичної етики та деонтології, старші медичні сестри можуть вести спеціальний журнал за формою, затвердженою керівництвом закладу охорони здоров’я. У журналі фіксуються дата, прізвище та посада медичного працівника та випадок неякісного виконання посадових обов’язків. Реєстрації підлягають відхилення, виявлені старшими медичними сестрами, завідувачами структурних підрозділів, Радою медичних сестер, адміністрацією закладу під час адміністративних перевірок.

Старші медичні сестри відділень не рідше одного разу на тиждень перевіряють виконання медичними сестрами посадових обов’язків. Визначення випадків, що підлягають експертизі, здійснюється шляхом випадкового відбору тих робочих ситуацій, коли дії медичних сестер можуть бути об’єктивно оцінені. Експертизі може підлягати один день роботи або одне чергування, кілька видів діяльності медсестер.

Старші медичі сестри використовують такі методи перевірки:

 • Вивчення медичної документації (карти, журнали, листки призначень);
 • Особисте спостереження за діяльністю медсестер у повсякденній роботі;
 • Опитування хворих; оцінювання результатів бактеріологічного контролю стерильності інструментарію.

Результати перевірки заносяться до Експертної карти оцінювання якості молодшого спеціаліста з медичною освітою. Форма карти розробляється безпосередньо у закладі охорони здоров’я, що дає змогу організувати професійний, якісний, системний контроль за діяльністю медсестринського персоналу.

Оцінювання якості проводиться за єдиними критеріями, тобто є об’єктивним. Всі помилки в роботі враховуються, проводиться аналіз, організовується робота щодо їх усунення. Така методика контролю дає можливість домогтися зміцнення трудової дисципліни, зростання професійного рівня, поліпшення медсестринського догляду за пацієнтами та підвищення престижу професії медичної сестри.

Щомісячно старші медичні сестри і завідувачі відділень мають проводити аналіз виявлених дефектів у роботі середнього медичного персоналу, для чого вираховується рівень якості медсестринського догляду кожного працівника. Для ефективного управління якістю медсестринського догляду протягом року щомісячні результати дотримання стандартів варто оформлювати у звіт щодо якості медичної допомоги, наданої середнім медичним персоналом. При цьому розгляд грубих порушень стандартів сестринського догляду здійснюється безпосередньо після їх виявлення керівниками структурних підрозділів.

Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якістьЧитайте: "Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій"

Оцінювання рівня якості медсестринського догляду, визначення проблем, розроблення шляхів їх розв’язання та контроль їх виконання у відділеннях здійснюється на оперативних нарадах відділення або на нарадах у головної медичної сестри. Це спрощує процес управління якістю надання медичної допомоги, адже забезпечує оперативне реагування на будь-які помилки в роботі медичних сестер.

Контрольна діяльність головної медичної сестри у вигляді комплексних і цільових перевірок проводиться згідно з регламентом роботи і графіка відвідувань відділень, який забезпечує періодичність і виключає дублювання перевірок.

Анкетування пацієнтів

На практиці для оцінювання якості наданих медичних послуг, дотримання медичної етики та деонтології у закладах охорони здоров’я проводять анкетування пацієнтів.

 • Розробляються анкети, що містять перелік запитань, адаптованих до умов певного закладу (поліклініка, стаціонар), підрозділу тощо.
 • Проводять опитування не менше 40−50 пацієнтів, які отримали медичну допомогу, у кожному з лікувальних підрозділів.
 • Анкетування медичного персоналу проводять регулярно.
 • Для отримання більш повної і об’єктивної інформації слід дотримуватися принципу анонімності.

Результати анкетування допомагають керівництву закладу усувати наявні в роботі недоліки та своєчасно приймати управлінські рішення.

Варто пам’ятати, що управління якістю медсестринської допомоги повністю залежить від безперервного контролю, оцінювання та аналізу отриманих даних Радою медичних сестер та керівництвом закладу охорони здоров’я.

Якість медсестринської допомоги є одним з показників, за якими визначають якість надання медичної допомоги. Ця якість безпосередньо залежить від ступеня розвитку медсестринської справи, професійної компетентності медсестринського персоналу, мотивації до праці, вміння планувати свою діяльність і відповідати за прийняті рішення. Культура спілкування, етичні норми поведінки, повага до прав пацієнта також мають бути основою професійної діяльності сестринського персоналу в усіх її організаційних формах.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді