Наглядова рада закладу охорони здоров’я: порядок утворення і повноваження

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Що таке наглядова рада, коли вона повинна почати діяти у медзакладі відповідно до чинного законодавства і які є вимоги до її членів, читайте у статті

Державні і комунальні закладах охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу та укладають договори з НСЗУ, наглядові ради матимуть обов’язково. В інших ЗОЗ наглядові ради утворюватимуть за бажанням. Докладніше про це далі.

Що зміниться в ліцензуванні медичної практики

21.11.2023 Уряд ухвалив постанову «Про наглядову раду закладу охорони здоров’я» від № 1221 (далі Постанова № 1221), якою затвердив:

 • Порядок утворення наглядової ради закладу охорони здоров’я (далі — Порядок);
 • Типове положення про наглядову раду закладу охорони здоров’я.

Обов’язок і базові норми, які стосуються утворення та повноважень наглядових рад ЗОЗ, встановив Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 01.07.2022 № 2347-IX. Ці норми наведені в статті 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 2801-XII.

Що таке наглядова рада

Наглядова рада — це утворений відповідно до Порядку колегіальний орган управління закладу охорони здоров’я, який у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління закладом охорони здоров’я, а також контролює діяльність керівника закладу охорони здоров’я.

Наглядова рада ЗОЗ: порядок утворення

Наглядова рада утворюється за рішенням власника закладу та діє на засадах незалежності, професійності, компетентності, відкритості та прозорості.

Кількість членів наглядової ради визначається залежно від статусу закладу охорони здоров’я у спроможній мережі закладів охорони здоров’я відповідного госпітального округу:

 • загальний ЗОЗ — 5-7 осіб;
 • кастерний ЗОЗ — 7-11 осіб;
 • надкластерний ЗОЗ — 11-15 осіб.

Наглядова рада складається з представників власника — від 2 до 7 осіб, незалежних членів наглядової ради — від 3 до 8 осіб.

Увага! Наглядова рада, в якій кількість представників власника перевищує кількість незалежних членів наглядової ради, не є правоможною.

Незалежні члени наглядової ради обираються за конкурсом. Для проведення конкурсу власник закладу утворює конкурсну комісію та затверджує її склад.

Власник закладу розміщує рішення про утворення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу на своєму офіційному веб-сайті та письмово повідомляє про це керівникові ЗОЗ.

Вимоги до членів наглядової ради

Кандидат у члени наглядової ради повинен відповідати таким вимогам:

1. вища освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня

Перевага надається кандидатам із спеціальностями галузей знань «Охорона здоров’я»,  «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність «Економіка»)

2. досвід роботи не менш 5 років в одній або сукупно у кількох зазначених галузях

3. вільне володіння державною мовою.

Не може бути кандидатом у члени наглядової ради особа, яка має:

 • судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку,
 • протягом останніх п’яти років накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Антикорупційні декларації: хто з медиків має подавати

Для державного закладу охорони здоров’я, утвореного у формі державного некомерційного підприємства, до незалежних членів наглядової ради додатково застосовуються критерії, передбачені статтею 113 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

Наглядова рада: конкурс

Конкурс проводиться у два етапи.

На І етапі конкурсна комісія розглядає подані кандидатами заяви та документи i перевіряє їх на відповідність вимогам, передбаченим у п. 6 Порядку.

На ІІ етапі конкурсна комісія проводить відкриту співбесіду із кандидатами.

Конкурсна комісія подає власникові закладу узгоджену пропозицію щодо кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.

Власник закладу протягом 14 календарних днів після надходження пропозиції від конкурсної комісії приймає рішення про створення наглядової ради та затвердження її персонального складу з включенням  представників власника та незалежних членів наглядової ради.

Між незалежним членом наглядової ради та ЗОЗ укладається цивільно-правовий договір, який, зокрема, містить порядок здійснення повноважень, права та обов’язки члена наглядової ради, підстави дострокового припинення повноважень, наслідки розірвання договору та інші умови, щодо яких сторонами досягнуто згоди.

Мета діяльності наглядової ради у медзакладі

Строк повноважень члена наглядової ради (як представників власника, так i незалежних членів наглядової ради) становить п’ять років, але може бути меншим у зв’язку з плановою ротацією.

Метою діяльності наглядової ради є:

 • забезпечення ефективного управління закладом охорони здоров’я у спосіб, що збалансовує та задовольняє інтереси усіх заінтересованих сторін;
 • гарантування надання якісної та доступної медичної допомоги;
 • забезпечення реалізації прав пацієнтів та працівників закладу;
 • сприяння ефективній реалізації прав власника на управління закладом.

Повноваження наглядової ради ЗОЗ

Серед основних повноважень наглядової ради:

 1. погодження стратегічного, річного планів діяльності ЗОЗ, затвердження показників ефективності діяльності та створення системи контролю за їх досягненнями;
 2. надання пропозицій до проектів фінансового плану ЗОЗ;
 3. погодження принципів формування організаційної структури ЗОЗ, внесення пропозицій щодо оптимізації організаційної структури за напрямами діяльності;
 4. подання пропозицій власникові ЗОЗ щодо звільнення з посади керівника, умов контракту з ним, матеріальної винагороди за ефективне управління та матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду;
 5. утворення підрозділу внутрішнього аудиту ЗОЗ, до функцій якого входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю ЗОЗ, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та подання власникові закладу звітів за його результатами;
 6. погодження внутрішніх положень та порядків, що мають системний характер, зокрема:
  • положення про преміювання працівників за підсумками роботи ЗОЗ;
  • порядку надходження і використання коштів, отриманих як благодійні пожертви, гранти та дарунки;
  • порядку приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;
  • положення про забезпечення належного розгляду скарг пацієнтів та реагуванням закладом охорони здоров’я на такі скарги.

Вимога про наявність у спеціалізованому ЗОЗ наглядової ради для укладення договору з НСЗУ почне діяти через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану, але не раніше завершення формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я відповідних госпітальних округів (п. 4 Постанови № 1221).

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді