Оформлення угоди про співпрацю громадського об’єднання із закладом охорони здоров’я

З огляду на нинішні реалії існування державних закладів охорони здоров’я — недофінансування та обмежені можливості для оновлення матеріально­технічної бази, — а також з метою обміну досвідом та взаємодопомоги виникає необхідність у співпраці з неурядовими організаціями, як вітчизняними, так і міжнародними.

Загалом громадські об’єднання створюються для задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Оскільки одним із принципів створення громадських об’єднань є відсутність майнового інтересу їхніх членів, то співпраця таких об’єднань із державними та приватними закладами не має на меті збагачення.

Оформлення угоди про співпрацю громадського об’єднання із закладом охорони здоров’яЧитайте: "Дезінфекція білизни у закладах охорони здоров’я"

Досить часто громадські об’єднання вдаються до співпраці із закладами охорони здоров’я. Наприклад, приватні заклади охорони здоров’я офтальмологічного профілю співпрацюють із громадськими об’єднаннями для надання безкоштовної допомоги особам із вадами зору або ж громадські об’єднання правозахисного профілю взаємодіють із закладами охорони здоров’я для захисту прав лікарів при виконанні ними професійних обов’язків тощо. На практиці ж виникає запитання щодо того, як юридично оформити такий вид співпраці.

Угода про співпрацю з громадськими об’єднаннями відрізняється від інших видів цивільно­правових угод та договорів, оскільки невиконання умов в більшості випадків не передбачає високої міри відповідальності. Таку угоду укладають на безоплатній основі для реалізації певних програм, планів, завдань, і вона не передбачає отримання прибутку. Главою 77 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435­IV визначено загальні положення про спільну діяльність, зокрема те, що договір про спільну діяльність зобов’язує сторони діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону.

Оформлення угоди про співпрацю громадського об’єднання із закладом охорони здоров’яЧитайте: "Центральна лікарсько-консультативна комісія: організація роботи та документація"

Угода про співпрацю є одним із найпоширеніших видів правового оформлення спільної діяльності громадських об’єднань та закладів охорони здоров’я (див. Додаток). Щодо змісту цієї угоди, то законодавством не визначено загальної форми договору про спільну діяльність. Проте при укладенні такої угоди слід чітко прописувати усі нюанси співпраці, це дасть змогу уникнути непорозумінь в майбутньому.

Насамперед варто чітко визначити предмет угоди, тобто необхідно прописати, про що йтиметься в угоді, а також мету співпраці. Слід детально прописати права кожної зі сторін, а також їхні зобов’язання, оскільки якщо не врахувати всі нюанси на етапі складання угоди, то у майбутньому сторони не матимуть права вимагати виконання не прописаних в угоді положень.

Строк дії угоди є однією з істотних умов та визначає, протягом якого періоду сторони будуть співпрацювати і, відповідно, мають належним чином виконувати покладені на них обов’язки. Важливою є і можливість дострокового розірвання угоди, про що теж слід зазначити у тексті угоди. Для виконання своїх обов’язків належним чином сторони мають домовитися про взаємну відповідальність, а також визначити, в яких випадках вони будуть звільнені від цієї відповідальності (наприклад, стихійне лихо, військові дії, страйки та інші форс­мажорні обставини) та який порядок вирішення спорів. Насамкінець необхідно зазначити юридичні адреси сторін, банківські реквізити тощо.

Читайте: "Як організувати опитування пацієнтів медичного закладу правильно?"

Додаток

Зразок оформлення угоди про співпрацю громадського
об’єднання та закладу охорони здоров’я

УГОДА № 444

про співпрацю

«25»   лютого    2014 р. м. Зразкове

Медичний цент «Орлиний зір» (далі — Медичний центр) в особі головного лікаря Орленка Кирила Юрійовича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та громадська організація «Хороша» (далі — Громадська організація) в особі голови Старикової Катерини Петрівни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом — Сторони уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Медичний центр та Громадська організація домовились про співпрацю з метою проведення безкоштовних медичних оглядів дітям із малозабезпечених сімей перед початком навчального року.

1.2. Всі роботи в рамках цієї угоди виконуються Сторонами на безоплатній основі.

2. Права сторін

2.1. Медичний центр має право:


2.1.1 отримувати всю необхідну інформацію з питань, що виникатимуть в ході реалізації угоди;

2.1.2 проводити безоплатні медичні огляди дітей із малозабезпечених сімей;


2.1.3 сприяти залученню дітей із малозабезпечених сімей до проходження безоплатних медичних оглядів.

2.2. Громадська організація має право:

2.2.1 здійснювати набір дітей, які проходитимуть безоплатні медичні огляди;

2.2.2 отримувати інформацію про хід проведення безоплатних медичних оглядів.

3. Обв’язки сторін

3.1. Медичний центр зобов’язується:


3.1.1 надати всю необхідну фахову інформацію з питань, які виникатимуть в ході реалізації угоди;

3.1.2 якісно та своєчасно провести медичні огляди дітей із малозабезпечених сімей;


3.1.3 надавати необхідну інформацію про хід проведення медичних оглядів за запитом Громадської організації.

3.2. Громадська організація зобов’язується:


3.2.1 направити усіх дітей із малозабезпечених сімей, які звернулися до Громадської організації, на безоплатний медичний огляд до Медичного центру;


3.2.2 проводити із дітьми та їхніми батьками навчальні семінари, тренінги щодо того, як вести здоровий спосіб життя;


3.2.3 проводити опитування серед дітей із малозабезпечених сімей, які пройшли безоплатні огляди, та їхніх батьків щодо якості медичних оглядів.

4. Термін дії угоди

4.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до 25 серпня 2014 року.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього договору, якщо таке невиконання є наслідком форс­мажору, а саме стихійного лиха, громадських заворушень, військових дій, страйків за умови, що зазначені обставини прямо перешкоджають виконанню обов’язків однієї із Сторін.

5.2. Всі спори, які виникатимуть щодо застосування або тлумачення положень цієї угоди вирішуватимуться Сторонами шляхом проведення переговорів.

5.3. Якщо сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, то такий спір буде передано на розгляд суду відповідно до чинного законодавства.

6. Реквізити сторін

Медичний цент «Орлиний зір»

07898, м. Зразкове,

вул. І. Нечуя­Левицького, 1

(015) 7­43­39

Р/р 9876543210123456

АБ «УкрДитБанк», Київ

Код ЄДРПОУ 12123434

Головний лікар

     Орленко                                 К. Ю. Орленко

М.П.

Громадська організація «Хороша»                                      

07897, м. Зразкове, вул. О. Пчілки, 97                             

Р/р   98765432123456                                                             

Назва банку   АБ «УкрДитБанк», Київ                               

МФО   654321                                                                             

Код ЄДРПОУ   23234545                                                          

  Голова організації                                                                     

  Старикова                                  К. П. Старикова 

М.П.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді