Акушерське післяпологове відділення: організація роботи

У своїй діяльності працівники акушерського післяпологового відділення спільного перебування матері і новонародженого керуються законодавством України, нормативними документами МОЗ, наказами головного лікаря, вимогами міжнародних стандартів. Про те, як організовують роботу такого відділення, читайте далі.

Акушерське післяпологове відділення спільного перебування матері та новонародженого (далі — акушерське післяпологове відділення) підпорядковане заступнику головного лікаря з медичного забезпечення та заступнику головного лікаря з медичної частини. Очолює його завідувач відділення, якого призначають та звільняють згідно з наказами головного лікаря.

У своїй діяльності працівники акушерського післяпологового відділення керуються:

 • законодавством України;
 • нормативними документами МОЗ;
 • наказами головного лікаря;
 • вимогами міжнародних стандартів ISO 9000:2005 «Основні положення та словник термінів», ISO 9001:2008 «Система управління якістю. Вимоги», ISO 19011:2011 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління»;
 • політикою якості і настановою з якості;
 • внутрішніми процедурами системи управління якістю.

Штатний розпис акушерського післяпологового відділення затверджує головний лікар, а склад фахівців визначають з урахуванням специфіки його діяльності.

Перелік приміщень акушерського післяпологового відділення визначають будівельними (БНіП) та санітарними правилами і нормами проектування лікувально-профілактичних установ (СанПіН), зокрема наказом МОЗ «Про затвердження санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів» від 26.01.2012 № 55.

Акушерське післяпологове відділення комплектують обладнанням, необхідним для якісного виконання покладених на нього завдань згідно з:

 • Табелем оснащення обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення, затвердженим головним лікарем;
 • наказом МОЗ «Про затвердження Примірних табелів оснащення перинатальних центрів» від 14.11.2011 № 783.

Мета роботи відділення — здійснення лікувально-профілактичної роботи відповідно до законодавства, нормативних документів МОЗ, наказів Департаменту охорони здоров’я м. Києва, наказів головного лікаря, вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Система управління якістю. Вимоги», політики якості, настанов з якості, внутрішніх процедур системи управління якістю.

Відділення забезпечує функціонування системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Система управління якістю. Вимоги», політики якості, настанов з якості, внутрішніх процедур системи управління якістю та надання якісної медичної допомоги населенню, зокрема, керуючись комплексним планом — цільовою програмою надання якісної медичної допомоги матерям та новонародженим.

На акушерське післяпологове відділення покладено функції:

 • надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги породіллям згідно з клінічними протоколами МОЗ, наказами Головного управління охорони здоров’я та локальними протоколами;
 • забезпечення цілодобової лікувально-консультативної допомоги породіллям;
 • організація спільного перебування матері та новонародженого відповідно до вимог наказів МОЗ, наказів Головного управління охорони здоров’я, локальних протоколів;
 • організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам відділення, що передбачає надання;
 • надання рекомендацій щодо реабілітаційних заходів після патологічних пологів;
 • надання рекомендацій щодо переліку обстежень у післяпологовому періоді у пацієнток з передчасними пологами, передчасним розривом навколоплідних оболонок, гестозами, анеміями та у разі наявності запальних ускладнень;
 • надання інформації породіллям щодо використання після пологів сучасних методів контрацепції;
 • підтримки та навчання породіль процесу грудного вигодовування новонароджених згідно з принципами програми «Лікарня, доброзичлива до дитини»;
 • забезпечення своєчасного отримання та зберігання лікарських засобів, медичного оснащення та засобів з догляду за хворими;
 • проведення інтенсивної терапії при патологічних станах, що виникли внаслідок захворювань, оперативних втручань, інших причин із залученням у разі необхідності консультантів інших спеціальностей для визначення тактики, корекції лікування основного чи супутнього захворювання, диференційної діагностики;
 • дистанційного консультування зі спеціалістами вищого рівня (за потреби);
 • ведення документації, забезпечення обліку та звітності згідно з формами у строки, затверджені наказами МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110 та «Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення» від 21.01.2016 № 29;
 • детальне документування наданої допомоги.

Працівники Акушерського післяпологового відділення мають право ознайомлюватися з проектами рішень головного лікаря стосовно діяльності відділення; брати участь в обговоренні питань стосовно покладених на відділення обов’язків; вносити на розгляд головного лікаря пропозиції щодо поліпшення роботи, пов’язаної з їх обов’язками, зокрема вносити пропозиції щодо поліпшення процесів системи управління якістю; повідомляти у межах своєї компетенції головного лікаря про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення; брати участь у внутрішніх аудитах системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Система управління якістю. Вимоги»; залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на відділення завдань.

У разі виникнення ситуації, небезпечної для життя чи здоров’я людей або для середовища, працівники відділення зобов’язані вжити необхідних заходів для усунення небезпеки та негайно повідомити про це головного лікаря.

Акушерське післяпологове відділення спільного входить до акушерського блоку. Керівництво акушерського післяпологового відділення покладається на завідувача, який підпорядковується заступнику головного лікаря з медичного забезпечення та заступнику головного лікаря з медичної частини. Завідувача призначають і звільняють згідно з законодавством, наказами головного лікаря.

Працівники акушерського післяпологового відділення мають посадові інструкції, де зазначені їхні функціональні обов’язки, права та відповідальність, а також вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи. Кваліфікацію вони підвищують на курсах передатестаційного циклу та на курсах тематичного удосконалення згідно з річним планом роботи відділення і беруть участь у конференціях та симпозіумах акушер-гінекологів.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді