Оформлення патентів у галузі охорони здоров’я

Які розробки та досягнення медичних працівників можуть стати об’єктами винаходу (корисної моделі), що охороняються законом, та як оформити на них патент?

Інтелектуальною діяльністю є цілеспрямована розумова діяльність людини, яка в результаті сприяє одержанню чогось якісно нового, оригінального, унікального.

Протягом останніх десятиріч медична галузь демонструвала інтенсивний розвиток нових концепцій як в напрямі створення нових лікарських засобів, так і в розробці нових підходів та способів лікування, запобігання та профілактики захворювань у населення. Розробки лікарів, фармацевтів та вчених є цінним надбанням для суспільства і в багатьох випадках можуть бути захищені патентом.

Патент (на винахід, корисну модель тощо) — це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). В свою чергу, винаходом (корисною моделлю) називають результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Якщо результатом діяльності лікаря є вдосконалення його професійних навичок у тій чи тій галузі медицини, то застосування ним власного досвіду на практиці, безперечно, також є результатом творчої діяльності, але відповідно до законодавства України не може бути захищене патентом. Патент є юридичним документом, виданим заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності та підтверджує авторство, пріоритет та право власності заявника на зазначені об’єкти.

Перед тим, як зробити висновок щодо того, чи варто захищати результат своєї творчої діяльності та як саме це зробити — заявляючи свою розробку як винахід чи як корисну модель, — фахівцю необхідно здійснити патентний пошук. Потрібно з’ясувати, чи не була описана така розробка у будь-якому джерелі інформації. Якщо розробка не є відомою, то варто дослідити, які розробки проводилися в цьому напрямі у світі та зробити висновок щодо переваг цієї розробки порівняно з вже наявними.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. При цьому рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, або, якщо заявлено пріоритет, — до дати її пріоритету. Отже, для того щоб зробити висновок щодо новизни вашої розробки, необхідно провести пошук наявних відомостей про об’єкт розробки, як в патентній літературі, так і в непатентних джерелах інформації (наукових журналах, книжках, збірках доповідей конференцій, симпозіумів тощо).

Існує низка відмінностей між оформленням патенту та винахіду та патенту на корисну модель, які обов’язково має знати винахідник, щоб правильно запатентувати свою розробку.

Якщо фахівець завдяки своєму досвіду та вмінням створює новий продукт (наприклад, пристрій, який фіксує кінцівку при пошкодженні) або розробляє новий спосіб лікування (запобігання, діагностування) певного захворювання, або в процесі своєї діяльності виявляє нове застосування вже відомого лікарського засобу, то такий результат творчої діяльності може бути визнаний винаходом та захищений патентом.

Об’єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якого (якої) надається згідно з законодавством, може бути:

  • продукт — пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо;
  • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Отже, якщо результатом діяльності лікаря є створення нового пристрою, який він застосовує у практиці, то об’єктом його винаходу (корисної моделі) є «продукт»; якщо спосіб лікування (діагностики чи запобігання) захворювання — то об’єктом винаходу (корисної моделі) є «процес»; якщо виявлення можливості застосування відомого лікарського засобу за призначенням, що не було раніше відомим, то об’єктом його винаходу (корисної моделі) є «застосування».

Відмінність між патентом на винахід та патентом на корисну модель відображена, зокрема, і в кількості об’єктів, що підлягають патентуванню, умовах патентоспроможності та процедурі проведення патентної експертизи. Перше, на що необхідно звернути увагу, — заявка на корисну модель не проходить кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті), а лише формальну. При проведенні формальної експертизи встановлюють дату подання заявки; визначають, чи належить об’єкт, що заявляється, до об’єктів, яким надається правова охорона; заявку перевіряють на відповідність формальним вимогам законів; перевіряють документ про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам.

При видачі патенту на корисну модель відповідальність за відповідність корисної моделі умовам патентоспроможності (промисловій придатності та новизні) покладається на його власника. Слід зазначити, що для визнання патенту на корисну модель недійсним будь-яка особа може подати до установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності.

Ще одна істотна особливість корисної моделі полягає в тому, що до неї не висувають вимоги щодо відповідності винахідницькому рівню. Тому у випадку, коли розробка є новою, але досить очевидною для фахівця, тобто явно випливає з рівня техніки, вона може бути захищеною шляхом оформлення заявки на корисну модель.

До того ж, коли треба зробити вибір щодо того, оформлювати розробку як винахід чи як корисну модель, варто також звернути увагу на те, що винахід може бути комплексним, поєднуючи одним задумом декілька об’єктів винаходу.

Наприклад, лікар-хірург розробив пристрій, який полегшує проведення певних операцій чи зменшує ушкодження тканин (які виникають при звичайних операціях), що в результаті сприяє зменшенню тривалості хірургічного втручання і/або періоду одужання пацієнта. В такому випадку, якщо лікар вирішив захистити своє творче надбання, він може подати заявку на винахід або заявку на корисну модель.

Більш спрощеним варіантом є заявка на корисну модель — один об’єкт, один незалежний пункт. Але в такому разі заявнику потрібно визначитися з об’єктом — чи це буде пристрій, який він розробив, чи спосіб лікування, який включає застосування розробленого пристрою; або ж заявник подає дві заявки на корисну модель, об’єктом однієї з яких є пристрій, а іншої — спосіб лікування. При цьому відповідальність за відповідність корисної моделі умовам патентоспроможності лежить на заявнику.

Процедура розгляду заявки на корисну модель є менш тривалою, ніж розгляд винаходу.

Якщо заявник подає заявку на винахід, то він може містити два (або більше) об’єктів винаходу. Тобто  об’єктами винаходу можуть бути:

1) пристрій;

2) спосіб лікування із застосуванням пристрою (який є першим об’єктом);

3) застосування пристрою у способі лікування, де всі об’єкти є взаємопов’язаними між собою.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики