Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розробки статутів державних організацій (установ, закладів) та державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ» від 02.03.2011 № 118

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

02.03.2011                 № 118

 

Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розробки статутів державних організацій (установ, закладів) та державних підприємств,
що належать до сфери управління МОЗ

 

Відповідно до законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу», «Про оплату праці» та Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2000 року № 918/2000

наказую:

1. Унести до Методичних рекомендацій щодо розробки статутів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, затверджених наказом МОЗ України від 26.11.2009 № 312-­О, такі зміни:

1.1. Пункт 5.2.5 викласти в такій редакції:

«5.2.5. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства та забезпечує виплату працівникам заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.»;

1.2. У пункті 9.5 слова «статутний фонд» замінити словами «статутний капітал».

2. Доповнити пункт 5.2 Методичних рекомендацій щодо розробки статутів державних організацій (установ, закладів), що належать до сфери управління МОЗ, затверджених наказом МОЗ України від 14.10.2010 № 196-­О, підпунктом 5.2.6 такого змісту:

«5.2.6. Здійснює виплату працівникам заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.»

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Копитова С. М.

Міністр І. М. ЄМЕЦЬ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
26.11.2009 № 312-­О

Методичні рекомендації щодо розробки статутів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 2 березня 2011 року № 118

I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), Господарського кодексу України (далі — ГК України), Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та інших законів та нормативно­-правових актів.

2. Під час розробки статутів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, слід використовувати ці Методичні рекомендації та враховувати специфіку кожного окремого державного підприємства в залежності від предмету його діяльності.

3. У розробці статуту державного підприємства беруть участь працівники державного підприємства, визначені його керівником.

II. Складання тексту статутів

4. Статути державних підприємств, що належить до сфери управління МОЗ можуть містити такі розділи:

 • Загальні положення
 • Найменування та місцезнаходження підприємства
 • Мета і предмет діяльності підприємства
 • Правовий статус підприємства
 • Права та обов’язки підприємства
 • Управління підприємством
 • Господарська діяльність підприємства
 • Компетенція уповноваженого органу управління
 • Майно підприємства
 • Повноваження трудового колективу
 • Припинення діяльності підприємства

В залежності від мети діяльності державного підприємства статут також може містити розділи: зовнішньоекономічна діяльність та конфіденційність.

5. У розділі «Загальні положення» потрібно вказувати основний напрям діяльності державного підприємства, орган до сфери управління якого воно належить, чим керується, а також відомості про розпорядчий акт, яким воно створене, або правонаступництво. Наприклад:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державне підприємство «___________________________________________»

                                                                                              (вказати назву державного підприємства)

(далі — Підприємство) є ____________________________________________________

                                                                       (вказати основний вид діяльності державного підприємства,

                                                                       наприклад: науковою установою, закладом охорони здоров’я,

                                                                       експертною установою тощо)

Міністерства охорони здоров’я України, яке здійснює  _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати основні функції державного підприємства)

1.2. Уповноваженим органом управління Підприємством є Міністерство охорони здоров’я України (далі — Уповноважений орган управління).

1.3. Підприємство створене _________________________________________

                                                                                      (вказати вид розпорядчого акта, яким створене державне підприємство)

__________________________________________________________________

(вказати орган, який його видав)

від ______________ № _____.

(у разі правонаступництва слід вказувати такі відомості:

Підприємство є правонаступником ______________________________________

                                                                                                                                             (вказати юридичну особу, що ліквідувалась)

__________________________________________________________________

(вказати вид розпорядчого акта)

__________________________________________________________________

(вказати орган, який його видав від ____________ № ___.).

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно­-правовими актами, а також наказами Уповноваженого органу управління і цим Статутом.

6. У розділі «Найменування та місцезнаходження підприємства» вказується найменування державного підприємства яке повинно відповідати частині четвертій ст. 73 ГК України та Вимогам щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 р. № 65, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2004 р. за № 792/9391 (із змінами), а також місцезнаходження державного підприємства — адресу органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (адреса органу управління підприємства (керівника, адміністрації));

Наприклад:

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Державне підприємство «_________________________»;

скорочене українською мовою: ДП «_____________________________________»;

у разі необхідності:

повне російською мовою: Государственное предприятие «_____________________»;

скорочене російською мовою: ГП «______________________________________»;

повне англійською мовою: State enterprise «________________________________»;

скорочене англійською мовою: SE «_______».

2.2. Місцезнаходження: ___________________________________________

5. У розділі «Мета і предмет діяльності підприємства» вказується мета і предмет діяльності державного підприємства, які визначені уповноваженим органом управління, а також функції, які необхідно виконувати підприємству для досягнення його мети. Під час складання цього розділу необхідно враховувати пункт 3 ст. 62 ГК України, в якому зазначено, що Підприємство, якщо законодавством не встановлено інше, діє на основі статуту.

6. У розділі «Правовий статус підприємства» вказується порядок набуття статусу юридичної особи державним підприємством, віднесення його до суб’єктів господарювання державного сектору економіки, його статус у відносинах з юридичними та фізичними особами, правовий статус його майна, а також особливості правового статусу державного підприємства (комерційне чи казенне).

Розділ має відповідати ст. 81 ЦК України, ст. ст. 22, 55, 62, 74 (для комерційних підприємств), 76 (для казенних підприємств) ГК України. Наприклад:

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство є суб’єктом господарювання державного сектору економіки.

4.3. Підприємство є комерційним та користується закріпленим за ним державним майном на праві господарського відання.

4.4. Підприємство здійснює підприємницьку діяльність, формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт та послуг, встановлює ціни відповідно до законодавства.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення підприємницької діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-­технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням. Підприємство у разі потреби може мати кутовий та інші штампи, бланки, які реєструються у встановленому законодавством порядку.

4.8. Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’я­зан­нями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків передбачених законодавством.

4.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.10. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

7. У розділі «Права та обов’язки підприємства» вказуються права та обов’язки державного підприємства, які виникають внаслідок діяльності державного підприємства відповідно до його мети та предмету діяльності та які передбачені законодавством для суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність. Наприклад:

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів;

5.1.5. Залучати підприємства установи організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку визначеному законодавством України.

5.1.6. Створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів Підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку

5.1.7. Здійснювати інші права, що не суперечать діючому законодавству України.

5.2. Підприємство:

5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-­технічному забезпеченню своєї роботи;

5.2.3. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.5. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства та забезпечує виплату працівникам заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

(підпункт 5.2.5 пункту 5.2 у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 р. № 118)

5.2.6. Здійснює соціальну діяльність відповідно до чинного законодавства.

5.2.7. Забезпечує виконання соціально-­комунальних зобов’язань.

5.2.8. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

8. У розділі «Управління підприємством» вказуються повноваження керівника державного підприємства, умови його призначення та звільнення, відомості про органи контролю та їх компетенцію. Розділ має відповідати ст. 65 ГК України. Повноваження керівника державного підприємства мають відповідати пункту 1 розділу 1 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого наказом Мін­праці від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників». Наприклад:

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Уповноваженого органу управління щодо господарського використання державного майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Керівництво господарською діяльністю Підприємства здійснює директор, який призначається на посаду наказом Уповноваженого органу управління шляхом укладання контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директора підприємства може бути звільнено достроково на підставах, передбачених контрактом відповідно до закону.

6.4. Директор Підприємства:

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

6.4.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, встановленому статутом та законодавством;

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

6.4.4. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки тощо;

6.4.5. В межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до Уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту;

6.4.7. Призначає заступників Директора Підприємства та розподіляє обов’язки між ними;

6.4.8. Визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис;

6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів;

6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників;

6.4.11. Встановлює працівникам розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором;

6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління;

6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Підприємства у відповідності із законодавством України.

6.5. Директор Підприємства, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства в органах державної влади, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, в тому числі іноземними.

6.6. Директор Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Підприємством та його підрозділами.

6.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

9. У розділі «Господарська діяльність підприємства» зазначаються особливості господарської діяльності підприємства в залежності від його правового статусу (комерційне чи казенне), встановлені законодавством, порядок розподілу прибутків і збитків державного підприємства. Розділ має відповідати ст. 75 або 77 ГК України. Наприклад:

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік.

7.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством.

7.3. Фінансовий план підприємства затверджується Уповноваженим органом управління.

7.4. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

7.5. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Уповноваженого органу управління.

7.6. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю:

 • амортизаційний фонд;
 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд споживання (оплати праці);
 • резервний фонд;
 • інші фонди (визначити, які саме).

Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.

7.7. Розподіл прибутку (доходу) Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог законодавства.

7.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

7.9. Вартість робіт та послуг, що здійснюються Підприємством, встановлюються на договірній основі, крім випадків передбачених законодавством.

10. У розділі «Компетенція уповноваженого органу управління» зазначаються повноваження уповноваженого органу управління щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого державному підприємству, пов’язаних з володінням, користуванням ним у межах визначених законодавством України. Розділ має відповідати ст. 135, частині другій ст. 136 ГК України, ст. 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності». Наприклад:

8. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

8.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

8.2. Уповноважений орган управління:

8.2.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3–5 років) та форми звітів про їх виконання.

8.2.2. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

8.2.3. Затверджує Статут та зміни до Статуту Підприємства, здійснює контроль за його дотриманням.

8.2.4. Організовує і проводить конкурси з визначення керівника Підприємства, укладає і розриває контракт з директором підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

8.2.5. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства, забезпечує проведення ревізії фінансово-­господарської діяльності у разі зміни директора та аудиторських перевірок у порядку, встановленому законодавством.

8.2.6. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства.

8.2.7. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна ікоштів Підприємства, забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємства відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку, виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання.

8.2.8. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, кредитні договори та договори застави за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його господарському віданні.

8.2.9. Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.

8.2.10. Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна.

8.2.11. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.

8.2.12. Вирішує питання про участь Підприємства як засновника (учасника, акціонера) іншого підприємства, товариства, асоціації, концерну в установленому законодавством порядку;

8.2.13. Забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.

8.2.14. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.

8.3. Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-­господарську діяльність Підприємства.

11. У розділі «Майно підприємства» вказуються види майна державного підприємства, джерела його формування, розмір статутного фонду та порядок утворення статутного фонду. Розділ має відповідати ст. 191 ЦК України, ст. 66, частині третій ст. 73, ст. 74 ГК України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМ України від 06.06.2007 № 803, Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМ України від 08.11.2007 № 1314. Наприклад:

9. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Майно Підприємства, є державною власністю та закріплено за ним на праві господарського відання.

9.2. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується та розпоряджається вказаним майном у порядку визначеному законодавством.

9.3. Підприємство розпоряджається доходами від господарської діяльності та майном, придбаним за рахунок цих доходів, в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

9.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески Уповноваженого органу управління;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 • доходи від цінних паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

9.5. Розмір статутного капіталу становить: ___________________.

(пункт 9.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 р. № 118)

9.6. Відчуження та списання майна Підприємства здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

9.7. Володіння і користування природними ресурсами підприємство здійснює в установленому законодавством порядку.

12. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» зазначається про здійснення державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності. Розділ має відповідати ст. 68 ГК України, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Наприклад:

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно­-правовими актами.

10.2. До зовнішньоекономічної діяльності, що здійснює Підприємство відповідно до законодавства, відносяться:

10.2.1. Експорт та імпорт науково-­технічної продукції, обладнання, техніки тощо;

10.2.2. Надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, у тому числі: науково-­дослідних, консультаційних та інших;

10.2.3. Наукова, науково-­технічна, учбова та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців на комерційних засадах за погодженням з Уповноваженим органом управління;

10.2.4. Кредитні (за згодою уповноваженого органу управління) та розрахункові операції між Підприємством та іноземними суб’єктами господарської діяльності в порядку встановленому законодавством;

10.2.5. Організація і здійснення за погодженням з Уповноваженим органом управління діяльності в галузі проведення виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційних засадах за участю Підприємства;

10.3. Інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законодавством.

13. У розділі «Конфіденційність» вказуються відомості про порядок захисту конфіденційної інформації у державному підприємстві. Розділ має відповідати ст. ст. 862, 895 ЦК України, Закону України «Про інформацію» Наприклад:

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Перелік матеріалів, документів, що містять комерційну таємницю, затверджується директором Підприємства.

11.2. Кожен працівник Підприємства надає письмове зобов’язання про дотримання режиму конфіденційності та несе відповідальність згідно чинного законодавства за розголошення інформації, що містить конфіденційні комерційні, наукові відомості тощо.

14. У розділі «Повноваження трудового колективу» вказується умови участі трудового колективу в управлінні державним підприємством, порядок укладання колективного договору. Розділ має відповідати ст. 69 ГК України, главі II КЗпП України, Закону України «Про колективні договори і угоди». Наприклад:

12. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-­культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності — вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

12.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

12.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

12.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

12.5. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

12.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’яз­кового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

12.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

12.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

12.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

15. У розділі «Припинення діяльності підприємства» вказується порядок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного підприємства. Розділ має відповідати ст. 104 ЦК України, ст. 59 ГК України, частині першій ст. 4, частині першій і другій ст. 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб — підприємців». Наприклад:

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, — за рішенням суду.

13.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

13.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.

13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі в установлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

13.7. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.8. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

13.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

13.10. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

13.11. Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

III. Затвердження статутів

16. Статути державних підприємств викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються, підписується їх керівниками та подаються на затвердження до МОЗ.

17. Статути державних підприємств затверджуються наказами МОЗ.

18. Титульна сторінка статуту державних підприємств повинна містити гриф «ЗАТВЕРДЖЕНО», назву підприємства та ідентифікаційний код (Додаток1).

Начальник
Юридичного управління
В. М. БРОНОВА

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо
розробки статутів державних підприємств,
що належать до сфери управління МОЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від «___» ____________ 200__ р. № ___

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«                                                                                          »

(назва підприємства)

Ідентифікаційний код: _____________________

м. Київ — 200_ рік

____________

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді