Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я» від 23.05.2011 № 315

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

23.05.2011                                                                                                            № 315

 

Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг
з охорони здоров’я

 

З метою реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні», схвалених постановою Верхов­ної Ради України від 21.10.09 №1651-­VI (пункт 3.6),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я (додається).

2. Директору Департаменту фінансово-­ресурсного забезпечення та бухгалтерського обліку Дєєвій І. І. забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Копитова С. М.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра О. В. АНІЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров’я України

23.05.2011 № 315

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ
ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

І. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості послуг з охорони здоров’я з урахуванням всіх складових та не встановлює порядок надання медичної допомоги.

1.2. Поняття, що використовуються у цій Методиці, має таке значення:

послуги з охорони здоров’я — це консультативні, діагностичні, лікувальні та профілактичні послуги.

1.3. Методика є обов’язковою для державних та комунальних закладів охорони здоров’я та є рекомендованою для інших закладів охорони здоров’я.

1.4. При розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я визначаються:

1.4.1. Перелік послуг з охорони здоров’я, які розраховуються за зразком, наведеним у додатку 1 до цієї Методики.

1.4.2. Довідка про основні витрати закладу охорони здоров’я на поточний рік за зразком, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.

При неможливості обчислити фактичні витрати обґрунтовуються планові витрати, виходячи з потреб закладу, і при розрахунку вартості послуг користуються затвердженими плановими витратами на наступний (майбутній) період. Після розрахунку прямих витрат ці планові витрати переносяться у тому самому співвідношенні до заробітної плати медичного персоналу, яка планується в наступному періоді.

1.4.3. Норми витрат часу, потрібного для здійснення послуг з охорони здоров’я, визначаються за зразком, наведеним у додатку 3 до цієї Методики.

Норми витрат часу, потрібного для виконання послуг з охорони здоров’я кожному з основних виконавців (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), визначаються відповідно до чинного законодавства. При відсутності нормативних документів, що регламентують витрати часу медперсоналу, норми витрат часу затверджуються на підставі актів хронометражу, які складаються комісією на підставі узагальнення даних щодо часу виконання даної послуги за зразком, наведеним у додатку 4 до цієї Методики або згідно з технологічною картою щодо проведення послуг з охорони здоров’я за зразком, наведеним у додатку 5 до цієї Методики.

1.4.4. Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення на послуги з охорони здоров’я включають найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення, одиницю виміру та кількість цих засобів для кожної послуги за зразком, наведеним у додатку 6 до цієї Методики.

На підставі затверджених норм витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення складається інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення, у якій зазначаються найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення, одиниця виміру та вартість одиниці виміру за зразком, наведеним у додатку 7 до цієї Методики.

ІI. Порядок розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я

2.1. Розрахунки здійснюються витратним методом, який заснований на розрахунку виробничої собівартості з урахуванням витрат, які необхідні для надання послуг з охорони здоров’я.

Витратний метод дає конкретний механізм розрахунку вартості послуги з охорони здоров’я, економічне обґрунтування кожної статті витрат за такою формулою:

Vm = Sm + Nm + Zm + Pm,

де:        Vm — вартість послуги з охорони здоров’я;

Sm — виробнича собівартість послуги з охорони здоров’я;

Nm — адміністративні витрати для виконання послуги з охорони здоров’я;

Zm — витрати на створення та розміщення рекламної продукції;

Pm — прибуток.

2.2. При визначенні виробничої собівартості визначається сума всіх витрат закладу охорони здоров’я для формування та надання послуги з урахуванням вимог чинного законодавства.

Виробнича собівартість послуги складається з прямих та загальновиробничих витрат.

2.2.1. До прямих належать такі витрати, пов’язані з виконанням послуг одного типу, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

1) фонд оплати праці медичного персоналу — розраховується як сума оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги, премії за час виконання послуги та резерву відпусток медичного персоналу. Премія за час виконання послуги розраховується шляхом множення відсотку премії на розмір оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги. Відсоток премії визначається закладом охорони здоров’я відносно до рівня якості роботи медичного персоналу. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на суму оплати праці медичного персоналу та премії за час виконання послуги. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

2) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення враховують матеріальне забезпечення даної послуги матеріалами, медикаментами, разовим інструментарієм, кількісну та вартісну оцінку. Для кількісної оцінки матеріалів використовуються норми видатку матеріалів, затверджені закладом охорони здоров’я;

4) інші прямі витрати розраховуються шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. Інші прямі витрати включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар, інструментарій та інструменти, бланки.

2.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги з охорони здоров’я:

1) фонд оплати праці загальновиробничого персоналу — розраховується як сума оплати праці загальновиробничого персоналу та резерву відпусток. Оплата праці загальновиробничого персоналу розраховується шляхом множення суми оплати праці медичного персоналу та премії за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на оплату праці загальновиробничого персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

2) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення фонду оплати праці загальновиробничого персоналу на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) експлуатаційні витрати — розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат, які розподіляються пропорційно площам приміщень для надання послуг з охорони здоров’я та площам орендованих приміщень. Розрахунки проводяться шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства;

4) амортизаційні відрахування — розраховуються відповідно до бухгалтерського обліку (якщо ця стаття видатків враховується в закладі охорони здоров’я). Розрахунки проводяться шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт.;

5) інші загальновиробничі витрати розраховуються шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. До інших загальновиробничих витрат входять канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчастини, технічне обслуговування медтехніки, витрати на послуги санстанції.

2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров’я.

2.3.1. Фонд оплати праці адміністративного персоналу розраховується як сума оплати праці адміністративного персоналу та резерву відпусток. Оплата праці адміністративного персоналу розраховується шляхом множення суми оплати праці медичного персоналу та премії за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на оплату праці адміністративного персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці.

2.3.2. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення фонду оплати праці адміністративного персоналу на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Інші адміністративні витрати розраховуються шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. До інших адміністративних витрат входять витрати на програмне забезпечення, пожежну і сторожову охорону.

Витрати на створення та розміщення рекламної продукції розраховуються виходячи із планових витрат за рік шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт.

Після визначення прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на створення та розміщення рекламної продукції закладається прибуток на підставі заданого рівня рентабельності від суми усіх витрат. Рівень рентабельності визначається відповідно до чинного законодавства.

2.4. Для розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я визначаються розрахункові коефіцієнти (К):

2.4.1 коефіцієнт інших прямих витрат К1:

КA,

де:       B — інші прямі витрати;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.2  коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого персоналу К2 :

К2 C / A,

де:      C — фонд оплати праці загальновиробничого персоналу;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.3 коефіцієнт експлуатаційних витрат К3:

К3 = (D – D Ч M / L) / A,

де:      D — експлуатаційні витрати;

M — площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

L — сумарна площа приміщень;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.4 коефіцієнт амортизаційних відрахувань К4:

К4  = E / A,

де:     E — амортизаційні відрахування;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.5 коефіцієнт інших загальновиробничих витрат К5:

К5  = F / A,

де:      F — інші загальновиробничі витрати;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.6 коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного персоналу К6 :

К6  = G / A,

де:      G — фонд оплати праці адміністративного персоналу;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.7 коефіцієнт інших адміністративних витрат К7:

К7 = H / A,

де:      H — інші адміністративні витрати;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.8 коефіцієнт витрат на створення та розміщення рекламної продукції К8:

К8 = I / A,

де:       I — витрати на створення та розміщення рекламної продукції;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.5. Розрахунок оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги з охорони здоров’я проводиться за формулою:

ОП = ЗПЛІК Ч t ЛІК / (21 Ч tРДЛІК х 60) +

+ ЗПСМП Ч tСМП / (21 Ч tРДСМП Ч 60) + ЗПММП Ч t ММП) / (21 Ч tРДММП Ч 60),

де:     ЗПЛІК — заробітна плата лікаря, що надає послугу з охорони здоров’я (за місяць);

tЛІК — час надання лікарем послуги з охорони здоров’я в хвилинах;


ЗПСМП — заробітна плата середнього медичного персоналу, який бере участь у наданні послуги з охорони здоров’я (за місяць);

tСМП — час надання середнім медичним персоналом послуги з охорони здоров’я в хвилинах;

ЗПММП — заробітна плата молодшого медичного персоналу (за місяць);

tММП — час, який витрачає молодший медичний персонал, в хвилинах;

21 — середня кількість робочих днів у місяці;

tРДЛІК — тривалість робочого дня лікаря в годинах;

tРДСМП — тривалість робочого дня середнього медичного персоналу в годинах;

tРДММП — тривалість робочого дня молодшого медичного персоналу в годинах;

60 — кількість хвилин у годині.

Розрахунок витрат «Оплата праці медичного персоналу» оформляється за зразком, наведеним у додатку 8 до цієї Методики.

Розрахунок вартості послуг з охорони здоров’я оформляється за зразком, наведеним у додатку 9 до цієї Методики.

Вартість послуг з охорони здоров’я оформляється за зразком, наведеним у додатку 10 до цієї Методики.

Директор Департаменту фінансово-­ресурсного

забезпечення та бухгалтерської звітності І. І. ДЄЄВА

Додаток 1

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Перелік послуг з охорони здоров’я

___________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

Код послуги

Найменування послуги

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров’я                                                                         ___________________

                        (підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 2

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________

   (керівник закладу охорони здоров’я)

____________________

«____» _______ 201_ року

Довідка про основні витрати
на ________ рік

__________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

№ з/п

Найменування витратних статей

Фактичні
витрати
за поточний
період (грн.)

1

ПРЯМІ ВИТРАТИ

 

1.1

Фонд оплати праці медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) (без нарахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

 

1.2

Інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар, інструментарій та інструменти, бланки)

 

2

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

 

2.1

Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу (завідувачі відділень, старші медсестри, медреєстратори) (без нарахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

 

2.2

Експлуатаційні витрати (витрати на опалення, освітлення, водопостачання, газ, вивіз сміття, дезінфекцію, технічне обслуговування лічильників)

 

2.3

Амортизаційні відрахування

 

2.4

Інші загальновиробничі витрати (канцелярські витрати, витрати на електротовари, прання білизни, бланки, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчастини, технічне обслуговування медтехніки, ліфтів, холодильників, касових апаратів, витрати на послуги санстанції)

 

3

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

 

3.1

Фонд оплати праці адміністративного персоналу (адмінуправління, бухгалтерія, планово-­економічний відділ, господарчий персонал, юрист)
(без нарахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

 

3.2

Інші адміністративні витрати (витрати на зв’язок, програмне забезпечення, пожежну і сторожеву охорону, відомчу передплату, банковські послуги, аудиторські та бухгалтерські послуги, видатки на відрядження апарата управління, оплата за курси підвищення кваліфікації, юридичні послуги, представницькі витрати)

 

4

Створення та розміщення рекламної продукції (планові)

 

5

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПО МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДУ

 

5.1

Сумарна площа (кв. м.), в тому числі:

 

5.2

площа, що орендується сторонніми організаціями

 

5.3

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (%)

 

5.4

Відсоток рентабельності (%)

 

5.5

Фактична сума на оплату відпусток

 

 

Відповідальний виконавець                                                                      ___________________________

         (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 3

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Норми витрат часу на послуги
з охорони здоров’я

Код
послуги

Найменування послуги

Одиниця
виміру

Лікар (хв.)

Середній
медичний
персонал (хв.)

Молодший
медичний
персонал (хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________

(посада керівника закладу охорони здоров’я)

_____________________

(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)

_____________________

                               (підпис)

«___» _________ 20__ року

Акт хронометражу

Комісія у складі:

1. ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

2. ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

3. ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

провела хронометраж витрат часу на послуги з охорони здоров’я, що надаються

________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

Код
послуги

Найменування послуги

Лікар
(хв.)

Середній
медичний
персонал
(хв.)

Молодший
медичний
персонал
(хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(підпис члена комісії)

_____________________

(підпис члена комісії)

_____________________

(підпис члена комісії)

Додаток 5

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Технологічна карта
щодо проведення послуг з охорони здоров’я для

___________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

№ з/п

Найменування медичної послуги

Відомості про основних
виконавців процедури

Час
проведення процедури (хв.)

Лікарські засоби та вироби медичного призначення

Примітка

Кваліфікація

Категорія

Науковий
ступінь

Найменування лікарських засобів та виробів
медичного призначення

Одиниця
виміру

Витрати
матеріалу
на одну послугу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров’я                                                                                                                                   _______________________

         (підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 6

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного
призначення на послуги з охорони здоров’я

Код
послуги

Найменування послуги

Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення

Одиниця виміру

Витрати на одну послугу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров’я                                                                    _____________________

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 7

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби
та вироби медичного призначення

________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення

Одиниця виміру

Вартість за одиницю виміру, грн. (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров’я                                                                    _____________________

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 8

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Розрахунок витрат
«Оплата праці медичного персоналу»

Код послуги

Найменування послуги

Кваліфікація

Категорія

Науковий ступінь

Заробітна плата (грн./міс.)

Час виконання послуги, хв.

Заробітна плата за час
виконання послуги, грн.

Резерв на оплату відпусток
медичного персоналу, грн.

Фонд оплати праці медичного персоналу, грн.

1

2

 5

 6

 7

 8

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Розрахунок вартості послуг з охорони здоров’я

Код послуги

Прямі витрати

Загальновиробничі витрати

Виробнича собівартість

Адміністративні витрати

Створення та розміщення рекламної продукції

Разом витрати

Прибуток

Вартість без пдв, грн.

Оплата праці медичного персоналу за час виконання послуги

Премія за час виконання послуги

Резерв на оплату відпусток

Фонд оплати праці медичного персоналу

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

Інші прямі витрати

Прямі витрати, всього

Оплата праці загальновиробничого персоналу

Резерв на оплату відпусток

Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Експлуатаційні витрати

Амортизаційні відрахування

Інші загальновиробничі витрати

Загальновиробничі витрати, всього

Оплата праці адміністративного персоналу за час виконання послуги

Резерв на оплату відпусток

Фонд оплати праці адміністративного персоналу

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Інші адміністративні витрати

Адміністративні витрати, всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

Зразок

Вартість послуг з охорони здоров’я

Код послуги

Найменування послуги

Одиниця виміру

Вартість без ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді