Навчальні посібники, порадники, підручники для середнього медичного персоналу

Перегляньте список

Видання

Опис

Барыкина Н. В. Сестринское дело в хирургии : учебное пособие / Н. В. Барыкина. — 13-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 447 с.

Навчальний посібник присвячено основним хірургічним захворюванням і травмам. Автор вказує на важливу роль медичної сестри у догляді за пацієнтом при різних патологічних станах у хірургії. У виданні узагальнено та систематизовано сучасні відомості про критерії сестринської оцінки стану пацієнта, сестринської діагностики, догляду за пацієнтом. Теоретичний матеріал доповнюють рисунки, схеми, графіки, приклади здійснення сестринського процесу

Догляд за хворими : підручник /
О. М. Ковальова [та ін.]. — К. : Медицина, 2010. — 487 с.

У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.

Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни «Догляд за хворими (практика)» для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, затвердженої ЦМК Міністерства охорони здоров’я України (2008). Підручник містить три розділи: «Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю», «Догляд за хірургічними хворими», «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару».

Видання затверджено Міністерством освіти і науки України та рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України

Кузнецов Н. А., Бронтвейн А. Т. Уход за хирургическими больными : учебник / Н. А. Кузнецов,
 А. Т. Бронтвейн. —
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 288 с.

Підручник містить 12 глав, присвячених усім аспектам курсу
«Догляд за хірургічними хворими», знання яких є необхідним для забезпечення потреб пацієнтів у догляді, а також для вивчення суміжних клінічних дисциплін. У підручнику наведено як перевірені клінічною практикою методи, так і інноваційні технології, які можна використовувати у догляді за пацієнтами. Логіка представлення матеріалу відповідає міжнародним вимогам сучасної медичної освіти. Текст чітко структуровано, ілюстровано таблицями, рисунками, що полегшують сприйняття. До кожної глави вміщено тестові запитання. У кінці підручника наведено словник основних хірургічних термінів

Медсестринство у внутрішній медицині : підручник /
О. С. Стасишин [та ін.] ;
за ред. В. В. Стасюка. —
К. : Медицина, 2010. —
536 с.

У виданні узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, її основні теоретичні положення на сучасному етапі. Наведено характеристику методів обстеження пацієнта медичною сестрою. Акцентовано увагу на функції медичної сестри відповідно до етапів медсестринського процесу.

Видання містить розділи, присвячені веденню пацієнтів із патологією органів дихання, професійними хворобами і отруєннями, із хворобами серцево-судинної системи, органів травлення, нирок і сечовивідних шляхів, системи крові, ендокринної

системи і порушенням обміну речовин, ревматичними і системними хворобами сполучної тканини, алергійними захворюваннями. У них описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей кожної системи, клінічні ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, диспансеризацію, профілактику.

Видання затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник

Полушкина Н. Н.
Справочник медсестры стоматологического кабинета /
Н. Н. Полушкина. — 3-е изд., стереотипное. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. —
349 с.

Довідник містить основні відомості з питань організації роботи стоматологічного кабінету, методів дослідження та знеболення, що застосовують у стоматології. У виданні наведено вимоги, що висуваються до кваліфікації стоматологічної медичної сестри

Психические болезни с курсом наркологии : учебник /
 В. Д. Менделевич,
С. Я. Казанцев,
Е. Г. Менделевич [и др.]. — 3-е изд., стереотипное. —
М. : Академия, 2012. — 240 с.

Підручник містить основні розділи психіатрії та наркології. У виданні детально описано психіатричну пропедевтику, що дає змогу медичній сестрі розпізнавати психічний стан пацієнта та точно його діагностувати. Розглянуто окремі питання психіатрії та наркології, описано деякі захворювання (шизофренія, біполярний афективний розлад, органічні, невротичні, соматоформні й особистісні розлади, алкоголізм, наркоманія та токсикоманія). Детально викладено основні принципи терапії, профілактики психічних і наркологічних захворювань

Сестринська справа : підручник /
За ред. В. І. Литвиненка,
Н. М. Касевич. —
2-ге вид. — К. : Медицина, 2011. — 816 с.

У підручнику розглянуто правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлено основи анатомії, фізіології, патанатомії та фармакотерапії, подано алгоритми практичних навичок з усіх клінічних дисциплін, описано методи надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами, проаналізовано особливості спостереження за пацієнтами різного профілю та догляду за ними.

Видання затверджено департаментом кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України як підручник

Уход за хирургическими больными. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие /
Н. А. Кузнецов,
А. Т. Бронтвейн,
И. В. Грицкова [и др.]. —
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 192 с.

Посібник є складовою навчально-методичного комплексу курсу «Догляд за хірургічними хворими» та створений для ефективного проведення практичних занять. Видання містить інформацію, необхідну при роботі у хірургічній клініці, та розкриває найважливіші проблеми догляду за пацієнтами. Процедури та технології догляду викладено у формі коротких і чітко сформульованих алгоритмів дій медичного персоналу та проілюстровано. У виданні наведено систематизований матеріал для проведення восьми практичних занять з догляду за хворими. Також вміщено перелік практичних вмінь, тестові завдання та ситуаційні задачі

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді