Визначення розмірів посадових окладів керівних працівників центру первинної медико-санітарної допомоги

Із листа до редакції: «У центрі первинної медико-санітарної допомоги посадовий оклад головного лікаря вищої категорії нижчий, ніж посадовий оклад із підвищенням у завідувача амбулаторії загальної практики — сімейної медицини (лікаря вищої категорії). Як у такому разі встановити посадовий оклад головному лікарю, його заступнику та головному бухгалтеру?»

При встановленні посадового окладу керівним працівникам центру первинної медико­санітарної допомоги (далі — Центр) застосовують Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

На установлення розмірів посадових окладів керівним працівникам закладів охорони здоров’я впливають певні чинники, розглянемо їх разом.

Посадовий оклад із підвищенням головного лікаря

Щоб установити базовий оклад головному лікарю Центру, потрібно визначити групу з оплати праці керівних працівників, до якої віднесено цей заклад за показником прикріпленого населення. Для цього скористаємося пунктом 6 додатка 2 «Показники віднесення закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення до груп з оплатою праці керівних працівників» до Умов оплати праці. Якщо до Центру прикріплено, скажімо, 40 тисяч осіб, то робота головного лікаря такого закладу оплачуватиметься за V групою.

За таблицею, наведеною у пункті 2.2.1 Умов оплати праці, за V групою головному лікарю установлюється 14­й тарифний розряд за Єдиною тарифною сіткою. Розмір окладу, що відповідає 14­му тарифному розряду Єдиної тарифної сітки, з 1 січня 2015 року становить 2062 гривень.

За наявності вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» оклад головного лікаря підвищується на 44,9% тарифної ставки працівника 1­го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою, тобто на 382,55 гривень (п. 2.4.1 Умов оплати праці).

Отже, посадовий оклад головного лікаря становить 2444,55 гривень, цей показник і проставляють у графі 12 тарифікаційного списку (додаток 1 до Умов оплати праці).

Посадовий оклад із підвищенням завідувача амбулаторії

Як передбачено підпунктом 2.2.3 Умов оплати праці, керівникам структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) — лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), із урахуванням підвищення на 25% — при кількості посад лікарів, посад професіоналів із повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів­інтернів).

Отже, з урахуванням підвищення посадовий оклад завідувача амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, який має вищу кваліфікаційну категорію, становить 2577,5 гривень (2062 грн. + 515,5 грн.). Він також проставляється у графі 12 тарифікаційного списку.

Як бачимо, посадовий оклад головного лікаря (2444,55 грн.) менший за посадовий оклад завідувача амбулаторією загальної практики — сімейної медицини (2577 грн.).

Порівняння посадових окладів головного лікаря та завідувача амбулаторії

У разі якщо посадовий оклад головного лікаря менший за посадовий оклад керівника структурного підрозділу з відповідною кваліфікаційною категорією, для встановлення посадового окладу головному лікарю застосовують пункт 1.5 Умов оплати праці.

Ним передбачено, що посадові окла­ди керівників закладів охорони здоров’я, визначені за пунктами 2.1–2.2 із урахуванням підвищення за кваліфікацій­ну категорію, не можуть бути нижчими
від посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за пунктами 2.1–2.2 із урахуванням підвищення за оперативне втручання. Зауважимо, що цей порядок встановлення посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії.

У нашій ситуації посадові оклади керівників порівнюються, і визначається різниця (2577,5 грн. – 2444,55 грн. = 132,95 грн.).

Ураховуючи наведене, головному лікарю встановлюється посадовий оклад 2577,5 гривень, який проставляється у графі 5 тарифікаційного списку і потім підвищується за наявність кваліфікаційної категорії.

Посадові оклади головного бухгалтера та заступників головного лікаря

Відповідно до абзацу другого підпункту 2.2.1 Умов оплати праці заступникам керівників закладів і заступникам керівників структурних під­розділів посадові оклади встановлюють на 5–15% нижче
від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру — на 10–30% нижче.

Тож заступникам головного лікаря та головному бухгалтеру посадові оклади визначають з огляду на посадовий оклад керівника, проставлений у графі 5 тарифікаційного списку, шляхом зменшення його розміру на відповідний відсоток.

Визначені посадові оклади і проставляють у графі 5 тарифікаційного списку.

Зауважимо, що посадові оклади заступників керівника з числа лікарів у цьому випадку підвищуються за кваліфікаційну кате­горію. 

Посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я

Згідно з пунктом 1.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України
від 05.10.2005 № 308/519, посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені за пунктами 2.1–2.2 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за пунктами 2.1–2.2
з урахуванням підвищення за оперативне втручання

Додаткові умови оплати праці

Працівникам закладів охорони здоров’я, підпорядкованим окремим органам державної влади, можуть установлюватись додаткові умови оплати праці, передбачені відповідними нормативно­правовими актами:

Пункт 1.2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519

Нові вимоги до ліцензування медичної практики