Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України» від 14.05.2013 № 372

Наказ МОЗ України від 14.05.2013 № 372

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ

14 травня 2013 року                               № 372

Про систему офтальмологічної допомоги населенню України

Відповідно до статей 8, 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я та з метою розвитку і вдосконалення організації офтальмологічної допомоги населенню, попередження сліпоти та інвалідності, забезпечення функціонування мережі офтальмологічних стаціонарних та амбулаторних підрозділів як єдиної системи, що поєднана інформаційним, методичним, лікувально-­діагностичним забезпеченням у наданні спеціалізованої медичної допомоги населенню України при захворюваннях та травмах органа зору,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про систему офтальмологічної допомоги в Україні, що додається (далі — Положення).

1.2. Положення про амбулаторне консультативне офтальмологічне відділення, що додається.

1.3. Порядок організації очнопротезної медичної допомоги, що додається.

2. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Хобзею М. К. у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 1992 року № 196 «Про організацію і удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України».

4. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1. Забезпечити неухильне виконання наказу.

4.2. Виділити за необхідності додаткові посади лікарів­-офтальмологів та молодших спеціалістів з медичною освітою для організації кабінетів, відділень, центрів лазерних методів лікування в міських, обласних лікарнях, ендокринологічних диспансерах.

4.3. Забезпечити організацію кабінетів оптометрії у відділеннях районних, міських, обласних закладів охорони здоров’я з розрахунку один кабінет на 25 тисяч населення та організувати їх роботу відповідно до Положення.

4.4. Забезпечити необхідний сучасний рівень надання офтальмологічної допомоги у спеціалізованих закладах охорони здоров’я, що надають допомогу офтальмологічним хворим.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр                                                                                                                 Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:
Президент Національної академії медичних наук України                                          А. М. Сердюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.05.2013 № 372

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25.06.2013 за № 1051/23583

ПОЛОЖЕННЯ
про систему офтальмологічної допомоги в Україні

I. Загальні положення

1.1. Система офтальмологічної допомоги (далі — система) передбачає регламентацію механізму взаємодії рівнів надання офтальмологічної допомоги населенню України (далі — допомога).

1.2. Система діє з метою реалізації державної політики щодо забезпечення закладами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, своєчасної та якісної допомоги хворим із захворюваннями, травмами, опіками ока чи орбіти, порушеннями рефракції ока.

1.3. Діяльність системи передбачає використання новітніх стандартизованих медичних технологій, оптимізацію структури підрозділів закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності на підставі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів надання допомоги з відповідним кадровим, матеріально-­технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників з питань її надання.

1.4. У цьому Положенні термін вживається в такому значенні:

офтальмологічна допомога — це комплекс заходів для забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги кожній особі, яка має захворювання, травму, опік ока чи орбіти, порушення зору, загрозу втрати зору внаслідок загальних захворювань судинного, ендокринного, неврологічного ґенезу, з використанням новітніх стандартизованих медичних технологій для лікування цих порушень, що застосовуються в мережі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, які утворені на основі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів надання офтальмологічної допомоги з відповідним матеріально­-технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-­правових актах Міністерства охорони здоров’я України.

II. Завдання та принципи системи

2.1. Система офтальмологічної допомоги за обсягом та напрямком діяльності поділяється на дві ланки:

офтальмологічна допомога (види медичної допомоги з профілактики, діагностики та лікування захворювань органа зору, невідкладної допомоги, лікування і медичної реабілітації при травмах та опіках ока і орбіти. Медичну допомогу надає лікар-­офтальмолог з вищою медичною освітою та відповідною фаховою підготовкою);

оптометрична допомога (види медичної допомоги із забезпечення повноцінної корекції аномалій рефракції ока окулярами та контактними лінзами. Медичну допомогу надає фахівець­оптометрист).

2.2. Завданнями системи офтальмологічної допомоги є:

1) надання медичної допомоги хворим із захворюваннями та травмами органа зору в амбулаторних умовах та в стаціонарі в обсязі, передбаченому клінічними протоколами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 березня 2007 року № 117 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія», та клінічним протоколом первинної медичної допомоги «Глаукома первинна відкритокутова», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2011 року № 816;

2) оптимальне використання матеріальних та кадрових ресурсів системи;

3) забезпечення ефективного використання діагностичного та лікувального обладнання;

4) ефективне використання офтальмологічних стаціонарів, забезпечення їх діяльності з відповідною хірургічною активністю:

понад 25% у стаціонарах районних лікарень;

понад 45% у стаціонарах міських лікарень;

понад 55% у стаціонарах обласних та спеціалізованих офтальмологічних лікарень;

понад 65% у стаціонарах регіональних центрів мікрохірургії ока;

5) забезпечення високої якості та високого технологічного рівня хірургічних втручань з використанням сучасних медичних технологій з метою зниження показників інвалідності та сліпоти;

6) запровадження та використання сучасних методик внутрішньоочного вітреоретинального медикаментозного лікування з дотриманням вимог, наведених у додатку 1 до цього Положення;

7) забезпечення функціонування амбулаторних офтальмологічних підрозділів всіх рівнів надання медичної допомоги в обсязі, наведеному в додатку 2 до цього Положення;

8) завершення організації та забезпечення функціонування консультативних офтальмологічних відділень відповідно до Положення про амбулаторне консультативне офтальмологічне відділення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 травня 2013 року № 372;

9) створення мережі кабінетів та центрів надання офтальмологічної допомоги з використанням лазерного обладнання та забезпечення їх діяльності відповідно до обсягу роботи та навантаження персоналу офтальмологічних кабінетів лазерних методів лікування, наведених у додатку 3 до цього Положення;

10) забезпечення пацієнтів очними протезами відповідно до Указу Президента України від 02 березня 2009 року № 113 «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей­-інвалідів технічними та іншими засобами», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 лютого 2013 року № 109 «Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-­інвалідів технічними та іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого Міністерством юстиції України 18 квітня 2013 року за № 642/23174, та Порядку організації очнопротезної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 травня 2013 року № 372;

11) забезпечення відповідного рівня первинної медичної допомоги хворим із захворюваннями очей та порушеннями зору шляхом запровадження долікарського офтальмологічного скринінгу в обсязі, наведеному у додатку 4 до цього Положення;

12) забезпечення цілодобової невідкладної допомоги при травмах, опіках ока та гострих проявах окремих захворювань на всіх рівнях медичної допомоги за обсягом, наведеним у додатку 5 до цього Положення;

13) розробка та проведення заходів з питань профілактики, діагностики та лікування хворих на всіх рівнях медичної допомоги;

14) виявлення, діагностика порушень зору та забезпечення повноцінної корекції з метою збереження працездатності та високої якості життя пацієнтів;

15) запровадження та використання сучасних методів діагностики і корекції зору;

16) своєчасне забезпечення пацієнтів сучасними, сертифікованими якісними засобами корекції зору та предметами догляду за ними;

17) постійний контроль ефективності та безпечності використання засобів корекції зору, своєчасне виявлення ускладнень та направлення хворих за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я відповідного рівня медичної допомоги;

18) розробка пріоритетних напрямів розвитку системи, що передбачають проведення заходів з попередження і виявлення офтальмологічної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та сліпоти, визначення проблемних питань надання допомоги та шляхів їх вирішення;

19) організація проведення наукових досліджень з актуальних питань профілактики, діагностики та лікування захворювань ока та порушень зору;

20) моніторинг, узагальнення та аналіз інформації щодо надання медичної офтальмологічної допомоги;

21) участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів­-офтальмологів та лікарів суміжних спеціальностей з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань ока;

22) участь в організації та удосконаленні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних фахівців­-оптометристів;

23) розробка та впровадження новітніх форм та методів профілактики, діагностики та лікування захворювань ока;

24) організаційно-­методичне керівництво та координація діяльності закладів охорони здоров’я державної і комунальної форм власності та наукових установ з питань надання офтальмологічної допомоги;

25) розробка та контроль за реалізацією заходів, спрямованих на зниження захворюваності, інвалідності та сліпоти населення внаслідок хвороб органа зору;

26) забезпечення інформованості населення щодо заходів профілактики захворювань ока та порушень зору, попередження офтальмологічних ускладнень загальносоматичних захворювань.

2.3. Принципами системи є:

доступність допомоги;

безоплатність допомоги;

своєчасність допомоги;

забезпечення первинної та вторинної профілактики інвалідності по зору;

єдність методологічних підходів освіти та практики при наданні допомоги;

динамічність розвитку системи і удосконалення надання допомоги.

III. Складові компоненти системи

3.1. Для виконання функціональних завдань система складається з таких компонентів:

1) на третьому рівні медичної допомоги офтальмологічні заклади:

висококваліфікованого рівня — Державна установа Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. акад. В. П. Філатова НАМН України, клініки медичних вищих навчальних закладів, спеціалізовані офтальмологічні лікарні (м. Київ, м. Харків, м. Дніпропетровськ, м. Одеса, м. Миколаїв), їх амбулаторні та стаціонарні підрозділи;

кваліфікованого рівня — регіональні центри мікрохірургії ока, офтальмологічні стаціонари обласних лікарень, регіональні цілодобові центри невідкладної офтальмологічної допомоги, консультативні офтальмологічні відділення обласних консультативних поліклінік, центри лазерних методів лікування, кабінети лікування хворих на глаукому;

2) на другому рівні медичної допомоги:

стаціонари та амбулаторні підрозділи міських, районних лікарень;

3) на рівні первинної медико­-санітарної допомоги:

долікарські кабінети міських, районних лікарень, амбулаторії сімейної медицини, фельдшерсько-­акушерські пункти, де запроваджується долікарський офтальмологічний скринінг.

3.2. Контроль за діяльністю системи здійснює центральний орган виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

3.3. Управління системою полягає в підпорядкуванні та підзвітності нижчого компонента системи вищому, а також створенні наскрізного контролю за виконанням відповідних клінічних протоколів, настанов та стандартів надання допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                             М. Хобзей

Додаток 1
до Положення про систему
офтальмологічної допомоги в Україні
(пункт 2.2)

Вимоги до внутрішньоочного вітреоретинального
медикаментозного лікування

1. Інтравітреальні ін’єкції медикаментозних препаратів виконуються в очних відділеннях установ III та IV рівнів акредитації.

2. Втручання проводиться в умовах стерильної операційної.

3. Перед виконанням потрібно розширити зіницю ока, в яке виконується інтравітреальна ін’єкція, та провести місцеву анестезію. Після проведення обробки операційного поля розчином антисептика накладається повікорозширювач. Ін’єкція виконується через плоску частину циліарного тіла за 3,5–4,0 мм від лімба в нижньозовнішньому або верхньозовнішньому квадранті. Після ін’єкції за нижню повіку закладається антисептична мазь та накладається асептична монокулярна пов’язка, місцево призначаються антибактеріальні та протизапальні препарати.

4. Контроль якості виконання ін’єкції проводиться на операційному столі за допомогою налобного офтальмоскопа або після оперативного втручання в оглядовій кімнаті в той самий день та на наступний день після операції.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                         М. Хобзей

Додаток 2
до Положення про систему
офтальмологічної допомоги в Україні
(пункт 2.2)

Обсяг діагностичної і лікувальної допомоги
в офтальмологічному кабінеті поліклініки


з/п

Діагностичні і лікувальні методики

Районні поліклініки

Міські поліклініки

Обласні консультативні поліклініки

I. Діагностичні методики

1

Дослідження гостроти зору для дальності
і для близькості

+

+

+

2

Дослідження периферичного зору, кампіметрія

+

+

+

3

Огляд при боковому освітленні повік, кон’юнктиви, переднього відділу ока

+

+

+

4

Визначення рефракції

+

+

+

5

Тонометрія, еластотонометрія, тонографія

+

+

+

6

Визначення чутливості рогівки і дефектів рогівки

+

+

+

7

Огляд і функціональні проби слізних органів

+

+

+

8

Визначення стану окорухових м’язів кута косоокості

+

+

+

9

Офтальмоскопія пряма і зворотня офтальмохромоскопія

+

+

+

10

Гоніоскопія

+

+

+

11

Діафаноскопія

+

+

12

Екзофтальмометрія

+

+

13

Визначення кольоровідчуття

+

+

+

14

Рентгенолокація сторонніх тіл

+

+

15

Доплерографія, електрофізіологічні дослідження

+

16

Комп’ютерна тонографія

+

17

Біомікроскопія

+

+

+

18

Ультразвукове дослідження ока

+

II. Диспансеризація хворих

1

Диспансеризація хворих на глаукому

+

+

+

2

Диспансеризація з наслідками травм

+

+

3

Диспансеризація з ускладненою і прогресуючою короткозорістю

+

+

4

Диспансеризація із судинними порушеннями

+

+

5

Диспансеризація з анофтальмом

+

+

6

Диспансеризація з ДРП

+

+

III. Маніпуляції

1

Зондування і промивання слізних шляхів у дорослих

+

+

+

2

Видалення поверхневих сторонніх тіл шкіри повік, кон’юнктиви, рогівки

+

+

+

3

Проведення підкон’юнктивальних і парабульбарних ін’єкцій

+

+

+

4

Аналіз оглядових рентгенограм орбіти

+

+

+

5

Аналіз комп’ютерних томографій, сонографій, електрофізіологічних досліджень

+

+

6

Масаж повік

+

+

+

IV. Амбулаторні операції

1

Видалення халязіону

+

+

+

2

Видалення контагіозного молюска, ксантелазми

+

3

Усунення трихіазу

+

+

+

4

Розтин абсцесу шкіри повік

+

+

+

5

Знімання швів рогівки, кон’юнктиви

+

+

+

6

Видалення птеригіуму

+

+

+

7

Реваскуляризація

+

8

Видалення атероми

+

+

+

9

Видалення папіломи

+

+

+

10

Видалення грануляцій

+

+

+

11

Видалення шкірного рогу

+

+

+

12

Діатермокоагуляція повік при трихіазі

+

+

+

 

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                              М. Хобзей

Додаток 3
до Положення про систему
офтальмологічної допомоги в Україні
(пункт 2.2)

Обсяг роботи та навантаження персоналу офтальмологічних кабінетів лазерних методів лікування

Обсяг роботи лікаря-­офтальмолога в кабінеті лазерних методів лікування визначається в одиницях, кількість яких відповідно в кожній процедурі (операції) відповідає її складності, тривалості, необхідності попередньої підготовки та наступного контролю стану пацієнта. Середнє навантаження однієї лікарської посади складає 8–9 тисяч одиниць за рік.

Найменування процедури

Лазерний кабінет

Лазерний центр

Кількість одиниць

Діагностичне обстеження

+

+

3,0

Флуоресцентна ангіографія

+

6,0

Лазерні хірургічні втручання:

При діабетичній ретинопатії

+

+

5,0

При віковій макулодистрофії

+

3,5

При тромбозі ЦВС та її гілок

+

+

5,0

При макулярному набряку різної етіології

+

3,0

При периферійній дистрофії сітківки

+

+

7,5

При розривах та відшаруваннях сітківки

+

+

7,5

При глаукомі вторинній

+

8,0

При глаукомі первинній

+

+

4,0

При вторинній катаракті

+

+

4,0

Лазерне лікування пухлини ока

+

15,0

Лазерна стимуляція

+

+

4,0

Рекомендована кількість процедур — одна лікувальна процедура хворому за один день (на одному оці). Допустимо проведення за один день флуоресцентної ангіографії та лазерного лікування. Попереднє офтальмологічне обстеження (візометрія, периметрія, рефрактометрія, вимірювання внутрішньоочного тиску) проводиться в офтальмологічному кабінеті до направлення в кабінет лазерних методів лікування.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                            М. Хобзей

 

Додаток 4
до Положення про систему
офтальмологічної допомоги в Україні
(пункт 2.2)

Обсяг та порядок проведення долікарського офтальмологічного скринінгу

1. Офтальмологічний скринінг проводиться в долікарському кабінеті міської, районної поліклінік усім пацієнтам, котрі вперше в поточному році звернулись у поліклініку, за винятком пацієнтів з інфекційними захворюваннями та медичними станами, які потребують невідкладної допомоги.

2. Обсяг (контингенти) первинного офтальмологічного скринінгу:

2.1. Визначення гостроти зору (візометрія) для всіх пацієнтів.

2.2. Вимірювання внутрішньоочного тиску (тонометрія) пацієнтам, старшим 40 років, не рідше 1 разу на 3 роки та особам з групи ризику щодо глаукоми з 35-­річного віку щорічно.

3. Запис результатів скринінгу:

3.1. Результати візометрії записуються у форму первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №           », затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі — форма № 025/о), із зазначенням дати та результату дослідження.

3.2. Дані тонометрії заносяться у форму № 025/о із зазначенням дати та результату вимірювання. При підозрі на підвищення очного тиску хворий направляється до лікаря-­офтальмолога.

4. Групу ризику виникнення глаукоми визначає лікар-­офтальмолог закладу охорони здоров’я, лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар­-терапевт. Запис про групу ризику зазначається на титульній сторінці форми № 025/о відміткою: «Ризик глаукоми».

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                           М. Хобзей

 

Додаток 5
до Положення про систему
офтальмологічної допомоги в Україні
(пункт 2.2) 

Невідкладна медична допомога при травмах та хворобах ока


з/п

Вид пошкодження

Районна поліклініка, районний очний відділ

Міська
поліклініка, міський очний відділ

Обласний травматологічний
центр

Український офтальмотравматологічний центр

1

Поверхневі сторонні тіла

+

+

+

2

Поранення повік, слизової оболонки

+

+

+

3

Проникаючі поранення рогівки, склери

+

+

4

Проникаючі поранення з внутрішньоочними сторонніми тілами

+

+

5

Тупа травма повік, слизової оболонки

+

+

+

6

Контузії очного яблука I ступеня

+

7

Контузії очного яблука
II–IV ступенів

+

+

+

8

Електрофтальмія

+

+

+

+

9

Опіки очного яблука і повік легкого ступеня

+

+

+

10

Опіки очного яблука і повік середнього і важкого ступенів

+

+

11

Комбінована травма

+

+

12

Травма слізних шляхів

+

+

13

Захворювання та стани, які потребують невідкладної допомоги, у тому числі:

гострий напад глаукоми;

гостре судинне ураження (тромбоз, емболія, центральних судин сітківки та їх гілок)

+

+

+

+

Примітки:

                 
1. Медична допомога хворим надається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 березня 2007 року № 117 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія».

                 
2. Основними завданнями догоспітального етапу невідкладної допомоги, яку забезпечують медичні працівники лікарських сімейних амбулаторій та районних закладів охорони здоров’я, є надання першої медичної допомоги, правильне визначення ступеня важкості ураження і направлення хворого безпосередньо до відповідного закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.

                 
3. Кваліфіковану медичну допомогу забезпечують обласні (міські в містах з населенням понад 500 тис. осіб) офтальмологічні центри цілодобового функціонування, куди терміново направляються всі хворі з проникаючою травмою ока, важкою контузією, опіком.

                 
4. Висококваліфікована медична допомога надається в клініці Українського офтальмотравматологічного центру в структурі державної установи — Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. акад. В. П. Філатова НАМН України.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                                М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
14.05.2013 № 372

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25.06.2013 за № 1052/23584

Положення про амбулаторне консультативне офтальмологічне відділення

1. Офтальмологічне консультативне відділення (поліклініка) організовується в складі поліклінічного відділення обласної (міської) лікарні.

2. Штат офтальмологічного консультативного відділення (поліклініки) встановлюється за чинними штатними нормативами.

3. До складу офтальмологічного консультативного відділення (поліклініки) входять такі підрозділи:

кабінет консультативного прийому;

операційний блок для амбулаторних операцій;

глаукомний кабінет;

кабінет очного протезування;

кабінет функціональної діагностики;

кабінет медичної реабілітації (доліковування післяопераційних хворих і хворих з наслідками травм органа зору);

кабінет контактної корекції;

кабінет (центр) лазерних методів лікування.

4. Безпосереднє керівництво офтальмологічним консультативним відділенням (поліклінікою) здійснює завідувач, який призначається і звільняється головним лікарем обласної (міської) лікарні.

5. У своїй роботі офтальмологічне консультативне відділення (поліклініка) керується цим Положенням та іншими нормативно-­правовими актами у сфері охорони здоров’я.

6. Основними завданнями офтальмологічної консультативної поліклініки є:

надання висококваліфікованої амбулаторної допомоги хворим із захворюваннями очей;

надання консультативної допомоги хворим за направленнями лікувально-­профілактичних установ;

відбір хворих для госпіталізації в офтальмологічне відділення обласної (міської) лікарні;

проведення обстеження хворих з використанням сучасних методів і апаратури для уточнення діагнозу захворювання;

здійснення очного протезування стандартними очними протезами і вирішення питання про направлення пацієнтів на індивідуальне протезування;

проведення корекції зору за допомогою контактних лінз;

розробка і здійснення заходів з профілактики захворювань та травм очей, їх ускладнень і наслідків;

проведення щорічного обстеження хворих на глаукому, які перебувають на диспансерному обліку в регіоні, визначення режиму та плану їхнього лікування, створення та оновлення єдиного реєстру хворих на глаукому;

здійснення методичного керівництва офтальмологічними кабінетами амбулаторно-­поліклінічних установ області;

впровадження в практику офтальмологічних кабінетів нових методів діагностики і лікування;

участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації лікарів­-офтальмологів закладів охорони здоров’я.

7. Для здійснення вказаних завдань офтальмологічна консультативна поліклініка (відділення) повинно мати необхідні приміщення і сучасну апаратуру для діагностики і лікування офтальмологічних хворих в амбулаторних умовах. Для створення та оновлення інформації про хворих на глаукому глаукомний кабінет повинен мати комп’ютерне обладнання.

До складу консультативної поліклініки можуть включатися лабораторії індивідуального очного протезування і лабораторії контактної корекції.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги                               М. Хобзей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.05.2013 № 372

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25.06.2013 за № 1053/23585 

Порядок організації очнопротезної медичної допомоги

1. Цей Порядок визначає механізм медичної допомоги громадянам, котрі потребують очного протезування, і стосується організації роботи спеціалізованих кабінетів очного протезування обласних консультативних поліклінік та лабораторій (кабінетів) індивідуального очного протезування.

2. Очнопротезний кабінет обласної консультативної поліклініки забезпечує:

консультування хворих з питань очного протезування;

протезування пацієнтів стандартними очними протезами;

облік усіх хворих адміністративно-­територіальної одиниці з питань охорони здоров’я, котрі потребують очного протезування;

облік обігу очних протезів, придбаних та виданих пацієнтам за бюджетні кошти та з інших джерел фінансування (в окремих журналах);

направлення пацієнтів на індивідуальне очне протезування;

щорічну заявку необхідної кількості очних протезів.

3. Лабораторії (кабінети) індивідуального очного протезування забезпечують:

консультування хворих з питань очного протезування;

підбір та виготовлення очних протезів для первинного протезування хворих після операції енуклеації;

протезування хворих стандартними очними протезами;

виготовлення індивідуальних очних протезів;

облік пацієнтів, котрі потребують повторного протезування в лабораторії;

облік обігу очних протезів (придбаних, виготовлених, виданих);

виготовлення комплектів стандартних очних протезів для обласних очнопротезних кабінетів за заявницьким принципом.

4. Етапи очнопротезної медичної допомоги:

4.1. I етап:

протягом 8–10 днів з моменту видалення очного яблука хворому проводиться первинне протезування.

Первинний протез має відповідати медичним вимогам щодо формування кон’юнктивальної порожнини, нормального заживання рани та зміцнення опорного елемента, сформованого під час операції.

4.2. II етап:

залежно від процесу загоєння остаточне очне протезування проводиться через один місяць стандартним очним протезом.

Стан готовності кон’юнктивальної порожнини до остаточного протезування визначають лікуючий лікар та лікар обласного очнопротезного кабінету. Остаточне протезування має бути з медичної та косметичної точки зору.

4.3. III етап:

повторне протезування проводиться за потреби, але не рідше ніж один раз на 3 роки для дорослих та один раз на рік для дітей стандартними або індивідуальними очними протезами.

4.4. IV етап:

індивідуальне очне протезування вперше може проводитись не раніше ніж через 3–4 місяці після операції енуклеації за умови повного заживання рани та надійного формування опорного елемента.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                                     М. Хобзейзміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді