Внутрішній розпорядок в медичному закладі: як розробити правила

UA RU
Читайте в статті, як розробити та оформити правила внутрішнього трудового розпорядку в закладах охорони здоров’я. З’ясуйте, як головна медична сестра має послуговуватися цими правила в роботі

Під час прийняття на роботу до закладу охорони здоров’я кожного працівника в обов’язково під підпис ознайомлюють із внутрішнім трудовим розпорядком. Середнім та молодшим медичним персоналом керує головна медична сестра. Тому їй потрібно не тільки знати всі пункти правил внутрішнього трудового розпорядку, а й розуміти його функції, орієнтуватися, на основі яких нормативних актів його розроблено, а іноді — брати участь у його складанні.

Пільги та компенсації медиків

Внутрішній трудовий розпорядок: законодавство України

Внутрішній трудовий розпорядок необхідний для кожної окремої установи, підприємства тощо, зокрема й для закладів охорони здоров’я. Розпорядок розроблюють для чіткої організації роботи медичних працівників, поліпшення дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу та якості виконання посадових обов’язків. На вимогу статті 142 КзпП трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджує трудовий колектив за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

✅✅✅ Методи ефективної організації документування в медичних закладах: ПАМ’ЯТКА

Правила внутрішнього трудового розпорядку у закладах охорони здоров’я формуються з урахуванням:

 • статті 142 КзпП від 10.12.1971 № 322-VIII
 • статті 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР
 • статті 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII
 • Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, затверджених наказом МОЗ від 18.12.2000 № 204-о
 • наказу МОЗ «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів охорони здоров’я» від 25.05.2006 № 319
 • колективного договору (укладеного між керівництвом закладу та відповідним профспілковим комітетом)

      Згідно з Галузевими правилами врегулювання діяльності працівників закладів охорони здоров’я визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, що сприяє вихованню працівників (лікарів, провізорів, інженерно-технічних працівників, середнього і молодшого медичного і фармацевтичного персоналу та інших), зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, забезпеченню охорони здоров’я населення, зокрема при наданні населенню медико-санітарної допомоги.

      Хто і як розробляє Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників лікарні

      На підставі Галузевих правил вища установа разом з профспілковим органом розробляє Правила внутрішнього трудового розпорядку, а трудовий колектив адаптує їх до умов праці свого закладу охорони здоров’я, зумовлених спеціалізацією відділень, особливостями режиму роботи, кількістю медичних працівників тощо.

      Потім трудовий колектив затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, а будь-які питання, пов’язані з цим документом, розв’язують головний лікар та головна медична сестра в межах наданих їм прав.

      Головна медична сестра має звернути увагу, що Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я як унормований документ має свою більш-менш сталу структуру і має містити такі розділи:

      • загальні положення
      • порядок прийняття та звільнення працівників
      • основні обов’язки працівників
      • основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу
      • робочий час і його використання
      • заохочення за успіхи у роботі
      • відповідальність за порушення трудової дисципліни

            Правила внутрішнього трудового розпорядку переглядають, коли змінюється нормативно-законодавча база, затверджуються нові накази чи поправки до них тощо. Питання внесення змін до документа обговорюють на зборах трудового колективу з ініціативи керівника закладу та комітету профспілки.

            Правила внутрішнього трудового розпорядку є обов’язковими для всіх працівників, їх дотримання істотно впливає на хід акредитації закладу охорони здоров’я.

            Отже, головна медична сестра як керівник також має брати безпосередню участь у складанні Правил внутрішнього трудового розпорядку та надалі контролювати, щоб підлеглі дотримувалися їх.

            Уніфікована форма Правил внутрішнього трудового розпорядку

            Правила внутрішнього трудового розпорядку в медзакладі

            Правила внутрішнього розпорядку у роботі головної медичної сестри

            Головна медична сестра належить до другої категорії працівників керівного складу, які виконують допоміжні управлінські процеси:

              Саме головна медична сестра під час прийняття на роботу середнього та молодшого медичного персоналу проводить відбір кадрів на основі співбесіди і знайомить кандидатів з усіма пунктами Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я.

              Головна медична сестра має звернути увагу підлеглих не лише на структурні розділи документа (права, обов’язки працівників тощо), а й на морально-етичні пункти документа — дбайливе ставлення до хворих та відвідувачів закладу.

              Важливо ще на співбесіді попередити про особливості умов праці, небезпечні виробничі чинники, показати робоче місце та на початку першого робочого дня забезпечити засобами індивідуального захисту (рукавичками, масками тощо).

              Також, згідно з внутрішнім трудовим розпорядком, при прийнятті на роботу працівників середнього та молодшого медперсоналу необхідно ознайомити з правилами протипожежної безпеки, техніки безпеки, виробничої санітарії. Потрібно зробити акцент на дбайливому ставленні до обладнання, раціональному використанні лікарських засобів та виробів медичного призначення.

              У внутрішньому трудовому розпорядку не завжди зазначають вимоги до кваліфікації, компетентності та загальної культури майбутнього працівника, тож головна медична сестра має оцінити претендента на посаду з цих аспектів, покладаючись на власний досвід та посадові інструкції.

              Відповідно до своїх посадових обов’язків головна медична сестра має постійно контролювати дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку підлеглими. У разі їх невиконання або порушення, працівник несе дисциплінарну відповідальність (догана, звільнення).

              ✅✅✅ Iнфекційна безпека медичного персоналу: розробляємо план заходів

              У таких випадках необхідно організувати роботу за алгоритмом:

              1. Порушник трудової дисципліни надає письмове пояснення
              2. Складають відповідний акт
              3. Створюють робочу групу, яка визначає подальшу долю працівника

              Отже, внутрішній трудовий розпорядок — це збірник обов’язків та прав працівників, що допоможе головній медичній сестрі ознайомити середній та молодший медичний персонал з особливостями роботи у конкретному закладі охорони здоров’я, а надалі дасть змогу обґрунтувати висунуті вимоги.

              Які додатки має містити адвокатський запит? Коли можна не надавати відповідь? Яку інформацію надавати заборонено? Упродовж якого строку відповідати?              зміст

              Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

              Останні новини

              Усі новини

              Гарячі запитання

              Усі питання і відповіді