Як організувати персонал медичного закладу?

Читайте, чому корпоративна культура в медичному закладі не лише допоможе налагодити співпрацю між медпрацівниками всередині закладу, а й сприятиме підвищенню якості надання медичної допомоги.

Кожна організація, у тому числі і лікувальний заклад, створює власні культурні зразки, що здобули назву корпоративної чи організаційної культури.

Корпоративна культура — це сукупність матеріальних, духовних і соціальних цінностей, які створюють працівники закладу у процесі трудової діяльності. Ці цінності відображають неповторність та індивідуальність кожної установи. Іншими словами, під організаційною культурою розуміють сукупність принципів, цінностей і правил діяльності закладу, які поділяє більшість його працівників і які передаються від одних працівників іншим.

Як організувати персонал медичного закладу?Читайте: "Диспансерний нагляд - організація роботи лікаря"

Корпоративна культура об’єднує цінності і норми, властиві закладу, стиль управління, визначає межі, в яких можливе впевнене прийняття рішень на кожному з рівнів управління та використання ресурсів закладу в цілому, визначає напрями розвитку, регламентує управлінську діяльність, сприяє ідентифікуванню працівників із закладом. На основі визнаних цінностей і визначених норм поведінки у конкретному закладі формується його власна корпоративна культура, а під її впливом — поведінка членів колективу.

Кожен колектив унікальний: статево­-віковий склад, професійно-­кваліфікаційна структура кадрів, галузева, географічна специфіка — все це накладає свій відбиток на корпоративну культуру. Велике значення має історія становлення закладу, формування колективу та традиції, що склалися.

Як організувати персонал медичного закладу?Читайте: "Медична рада - організація роботи"

Місія та фірмовий стиль закладу

Кожен заклад виконує певну місію, має власний фірмовий стиль. Місія — це основна мета існування закладу, загальна мета, на виконання якої спрямовані зусилля персоналу.

Фірмовий стиль є сукупністю заходів і прийомів, які дають змогу впізнати заклад та його послуги, а також відрізняють цей заклад та послуги, що він надає, від інших організацій.

Фірмовий стиль закладу визначають:

  • символ (логотип) — графічний або текстовий символ, що представляє заклад;
  • легенда — розповідь про заклад, заснована на реальних подіях, яку часто повторюють і розповідають працівники;
  • герої — персоніфіковані цінності, які пропонують працівникам закладу як зразки для наслідування;
  • девіз — фраза, в якій стисло виражені ключові цінності закладу;
  • ритуали — професійно­культурні процедури, органічно уведені до робочого процесу (наприклад, проведення ділових зустрічей, нарад);
  • церемонії — екстраординарні події, що за своєю формою є видовищами (презентації, конкурси, демонстрації тощо);
  • традиції — вони найчастіше пов’язані з колективними святами, днем народження закладу, пам’ятними датами і мають ігровий характер.

Організаційна культура в одних випадках сприяє утриманню закладу на плаву, в інших — досягненню найліпших результатів, хоча інколи може й призводити до занепаду. Це найчастіше залежить від того, як відбувається формування елементів організаційної культури, — спонтанно, стихійно чи цілеспрямовано та послідовно. У цьому провідна роль належить керівництву закладу.

Як організувати персонал медичного закладу?Читайте: "Спілкування медсестер з важкохворими пацієнтами"

Основні елементи корпоративної культури

Впровадження прогресивної кадрової політики передбачає відбір до штату закладу тих працівників, які поділяють корпоративні принципи і цінності або які зможуть легко стати лояльними до них. Також важливо призначати на ключові посади осіб, що є носіями позитивних цінностей і здатні передавати їх іншим працівникам. Розумна кадрова політика заснована також на переміщенні досвідчених працівників на позиції експертів із різноманітних напрямів діяльності закладу.

Не менш важливо вдосконалювати стиль керівництва. Це реалізується насамперед у делегуванні працівникам важливих повноважень і відповідальності, залученні їх до прийняття управлінських рішень і чіткому контролю кінцевих результатів роботи.

У контексті розвитку та впровадження корпоративної культури важливо, щоб працівники чітко усвідомлювали своє місце і роль у роботі організації, тому вже у перший день роботи новачка ознайомлюють із принципами і методами роботи закладу. Новоприбулим працівникам демонструють їхню приналежність до колективу та його цінностей.

До цінностей і норм закладу належить його історія, традиції, ритуали, легенди і символіка. Також необхідно створити системи інформування працівників на всіх рівнях: загальні збори, інформаційні дошки, комп’ютерні розсилки, корпоративну газету.

Як організувати персонал медичного закладу?Читайте: "Медичні інформаційні системи – впроваджуємо у вашому медичному закладі"

Керівництво закладу має приділяти достатню увагу і зовнішньому вигляду, одягу та самопрезентуванню працівників. Доброю практикою буде різноманітність уніформ і спецодягу, визначений дрес­код, дотримання ділового стилю; встановлені норми щодо макіяжу, зачіски тощо.

Елементом корпоративної культури є і якісне облаштування робочих місць — їх переобладнання за потреби, ремонт побутових приміщень, що створить умови для ефективної роботи персоналу, а також організація харчування працівників: наявність обладнаного приміщення для харчування, можливість відвідувати кафетерій у закладі або поза ним; дотація харчування; регламентування періодичності і тривалості харчування тощо.

Обов’язкова складова корпоративної культури — усвідомлення робочого часу, ставлення до нього і його використання― це дотримання правил трудового розпорядку та заохочення персоналу за це.

Успіх закладу базується насамперед на його персоналі. Тому частиною корпоративної культури, якій необхідно приділяти максимум уваги, є взаємовідносини між персоналом: за віком і статтю, статусом і посадами, мудрістю та інтелектом, досвідом і знаннями, рангом і протоколом, релігією і громадянством тощо. Аспектами таких взаємовідносин можна вважати ступінь формалізації відносин, отриманої підтримки, шляхи розв’язання конфліктів.

Комунікаційна система та мова спілкування — дотримання ділового і мовного етикету (зокрема, форма звертання один до одного); використання усної, письмової, невербальної комунікації, жаргону, абревіатур, жестів тощо.

Потрібно виховувати у працівників віру у цінності закладу. Віра у щось чи прихильність до чогось — це віра у керівництво, успіх, власні сили, взаємодопомогу, етичну поведінку, справедливість тощо.

Розвиток працівників, підвищення кваліфікації, оптимізування навчання втілюються у проведенні тренінгів, семінарів, програм адаптації і навчання на робочому місці, за допомогою яких впроваджують нові цінності і стандарти поведінки.

Останньою у переліку, однак не останньою за значенням, є трудова етика і мотивування: ставлення до роботи, відповідальність, якість роботи, оцінювання роботи, кар’єрне зростання; введення системи винагородження, яка б сприяла підвищенню продуктивності праці, — винагороди, заснованої на особистих досягненнях і результатах роботи; перехід від фіксованих окладів до преміальної системи.

Сукупність описаних складових корпоративної культури закладу відображає і надає сенс концепції організаційної культури. Тому необхідно використовувати їх при побудові корпоративної культури у кожному конкретному закладі.

Як організувати персонал медичного закладу?Читайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Значення розвитку корпоративної культури для лікувальних закладів

Навіщо впроваджувати та розвивати корпоративну культуру у закладах охорони здоров’я? Здавалося б, робота таких установ і так суворо регламентується професійними нормами та численними інструкціями. Чи потрібно на додаток формувати кодекс корпоративних правил поведінки і взаємодії працівників між собою, з керівництвом та пацієнтами?

Кожен заклад охорони здоров’я має власний, властивий тільки йому стиль, філософію, принципи, методи прийняття рішень, ділову практику, кодекс цінностей, а також особливу систему внутрішніх взаємин. Основні принципи культури, відчуття духовної єдності членів колективу часто мають набагато більший вплив на результати діяльності, ніж технологічні чи економічні ресурси, організаційна структура, інновації або нормування часу. Безумовно, всі ці компоненти необхідні для успіху. Але й прихильність працівників до основних принципів організаційної культури є важливим чинником успіху закладу.

Працівники мають розуміти, що принципи і норми корпоративної культури покликані створювати особливу атмосферу, комфортну для персоналу, пацієнтів та відвідувачів.

Розглянемо для прикладу, на яких принципах базується корпоративна культура Криворізького училища підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних фахівців (далі — училище).

Головним завданням училища є організація та забезпечення післядипломного навчання молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. Саме цілеспрямована і послідовна позиція керівництва, націлена на досягнення якісно нових результатів роботи, визначила нинішній статус училища. Зусилля колективу спрямовані на те, щоб училище було затребуване у професійному середовищі медиків і фармацевтів.

Місія закладу полягає у наданні якісних освітніх послуг слухачам, а також у створенні комфортних умов для навчання і роботи як для споживачів послуг, так і для працівників.

Мета — зробити училище впізнаваним із­поміж багатьох інших освітніх установ шляхом створення його позитивного іміджу, активного використання його історії, традицій, символіки. Девізом закладу є «Заплановане — зробити!». Про кожний, маленький і великий успіх, про кожне досягнення тут говорять, підкреслюючи реальність планів і значимість роботи кожного працівника, орієнтуючись на ліпше і ліпших.

Як організувати персонал медичного закладу?Читайте: "Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції у медичних працівників"

Формування корпоративної культури в училищі відбувається з урахуванням всіх зазначених вище її елементів. Попри певні кадрові проблеми, на роботу до училища приймають лише тих, хто має і бажання працювати, і потенціал для цього; на керівні посади призначають працівників, які досягають високих результатів роботи. Дуже важливо, аби кожен працівник із першого дня роботи в установі усвідомлював значення його праці у загальних результатах роботи. Кожного новачка обов’язково представляють всьому колективу, усі працівники отримують іменні вітання з нагоди дня народження та інших приємних подій у їхньому житті: присвоєння кваліфікаційної категорії, публікування статті, одруження, народження дітей, онуків тощо.

Відчуття спільності цілей колективу формується клопіткою і наполегливою працею. Зокрема, в училищі заведено колективно обговорювати робочі проблеми та розв’язувати поставлені завдання, коли кожен бере на себе частину відповідальності за прийняті рішення, усвідомлює свою причетність до спільної справи. Працівники знають, що без уваги керівника не залишаться і їхні показники праці.

Кожен перший понеділок місяця проводять наради за участю адміністрації та викладацького складу. Із одного боку, — це можливість обговорити поточні проблеми та спільно визначити шляхи їх подолання, підвести підсумки минулого місяця. Із іншого — добра традиція, оскільки на таких нарадах, крім робочих питань, у адміністрації є можливість зачитати відгуки слухачів, публічно подякувати тим, про чию працю залишені позитивні відгуки, і розібратися у причинах отриманих зауважень.

Корпоративна культура училища допомагає його працівникам постійно відчувати себе потрібними. Особисті проблеми, стан здоров’я кожного працівника не залишаються поза увагою. Керівництво не залишається осторонь проблем працівників і, по змозі, сприяє їх розв’язанню.

Як відомо, корпоративні свята — це один із дуже важливих способів побудови внутрішньої культури закладу, доброзичливої атмосфери і теплих відносин всередині колективу. Є багато приводів для святкування: це День медичного працівника, День працівників освіти, Новий рік, Різдво, 8 Березня, 9 Травня, День захисника України та інші, а також дні народження працівників і день народження закладу. Кожне із цих свят, звісно ж, відзначають на різних рівнях по­різному: від привітання з днем народження кожного працівника у колективі до урочистої церемонії святкування ювілею училища. Також вже стали доброю традицією колективні екскурсійні поїдки історичними та мальовничим куточками України.

Як організувати персонал медичного закладу?Читайте: "Діловодство у медичному закладі: організовуємо роботу Служби"

У закладі практикують такий спосіб розвитку організаційної культури, як створення внутрішніх легенд. При цьому орієнтуються на тих працівників, які своєю працею і в минулому, і нині допомагають формуванню позитивного іміджу училища.

Слухачі, які приїжджають на навчання, також успішно адаптуються до корпоративних цінностей училища, прагнучи до нових знань, професійного вдосконалення. Вони беруть активну участь у роботі науково­практичних конференцій, разом із викладачами — у просвітницьких та волонтерських заходах, проявляють свої творчі таланти, присвячуючи вірші, малюнки улюбленій професії, рідному краю, Україні.

Розвинута корпоративна культура, що підтримує стратегію закладу, перетворює роботу у спосіб життя, виховуючи і мотивуючи працівників. Завдяки їй формується система цінностей, структура і норми, що забезпечують прихильність персоналу до ідей установи. Як результат, — працівники ліпше розуміють, що вони мають і чого не повинні робити для досягнення успіху закладу.

Прагнення до досконалості не має меж у часі та обсягові і розглядається як постійний стимул до розвитку.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді