Як оформити ліцензію на медичну практику

Автор
редактор медичних видань
З'ясуйте, як отримати ліцензію на медичну практику, у які строки орган ліцензування прийматиме рішення про надання ліцензії й чи законно провадити медичну діяльність без ліцензії під час воєнного стану

Від 30.03.2024, коли готуватимете документи для отримання чи змін до ліцензії, ураховуйте нові вимоги Ліцензійних умов. Зокрема вони стосуються:

 • правил оформлення, подання та зберігання документів;
 • умов переоформлення, зупинення та відновлення ліцензії;
 • забезпечення інклюзивності приміщень;
 • заборони прямо чи опосередковано перебувати під контролем резидентів держав, які здійснюють збройну агресію проти України чи сприяють їй.

Підстава — постанова КМУ від 27.12.2023 № 1393.

З'ясуйте, як отримати, переоформити чи відновити ліцензію на медичну практику, а ще — завантажте оновлені бланки документів.

Ліцензування медичної практики регулюють:

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі — Закон про ліцензування)
 • постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285 (далі — Ліцензійні умови)

Законодавство забороняє провадити медичну практику під прямим чи опосередкованим контролем резидентів держав, які здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Примітка: термін «контроль» тут вживається в значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III.

Контроль — можливість однієї чи кількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:

 • праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною;
 • праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання;
 • укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання;
 • заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання;
 • обійманню понад половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Як підтвердити, що здобувач ліцензії, ліцензіат чи спадкоємець не перебуває під таким контролем? Оновлені форми Відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та заяви про переоформлення ліцензії містять пункти, у яких маєте зазначити про відсутність такої співпраці.

П’ять змін у ліцензуванні медичної практики

Ліцензія на медичну практику: які документи подавати

Щоб отримати ліцензію, подайте до МОЗ заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Форма заяви на отримання ліцензії на медичну практику, яку має подати здобувач до органу ліцензування, визначена в Ліцензійних умовах.

Заяву має підписати здобувач ліцензії на медичну практику або уповноважена особа.

До заяви додайте:

 • відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
 • опис документів, що додаються до заяви, у двох примірниках

Форми цих документів визначені в Ліцензійних умовах.

Якщо юридична особа створили кілька ЗОЗ, то відомості про стан матеріально-технічної бази та наявність персоналу подавайте для кожного відокремленого підрозділу, філії.

Зауважимо: якщо фізична особа — підприємець через свої релігійні переконання відмовляється від реєстраційного номера облікової картки платника податків і це донесено до відома податкової служби, то до заяви на отримання ліцензії на медичну практику потрібно додати ще копію паспорта такого підприємця.

Якщо здобуваєте ліцензію на приватну медичну практику, маєте укласти трудові договори з медпрацівниками, заявленими в документах, на зазначені посади не пізніше одного місяця з моменту, коли отримали повідомлення від органу ліцензування про прийняття рішення про ліцензування медичної практики.

Приватна медична практика: як убезпечити свій бізнес

Ліцензіат надає послуги з реабілітації: вимоги

Фахівці з реабілітації також належать до ліцензіатів, які провадять медичну практику. Їх перелік затверджений МОЗ (п. 9 Ліцензійних умов). Тож зазначайте у Відомостях інформацію про спеціальності та кваліфікацію фахівців з реабілітації, за якими провадите господарську діяльність з медичної практики, (п. 1, 9 Відомостей). Стежте, щоб фахівці з реабілітації відповідали єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ (п. 26-1 Ліцензійних умов).

Ліцензіат, який надає реабілітаційну допомогу, зобов’язаний:

 • затвердити індивідуальний реабілітаційний план;
 • моніторити й оцінювати результати виконання плану, за необхідності — корегувати його;
 • забезпечити доступність реабілітаційної допомоги;
 • забезпечити послідовність і своєчасність залучення до процесу реабілітації необхідних фахівців у достатній кількості;
 • розпочинати реабілітацію з реабілітаційного обстеження пацієнта, визначення наявності або ризику виникнення обмеження повсякденного функціонування, кількісної оцінки;
 • застосовувати методи доказовості в реабілітації.

Основа надання реабілітаційної допомоги — затверджений реабілітаційний план. У ньому зазначайте:

 • результати обстеження;
 • реабілітаційний період і прогноз;
 • місце проведення реабілітації;
 • найменування ліцензіата, який проводитиме реабілітацію;
 • власні імена та прізвища фахівців, залучених до реабілітації;
 • мету й завдання реабілітації.

Окрім того, реабілітаційний заклад має дотримувати загальних вимог до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику.

До надання психологічної допомоги в роботі мультидисциплінарної реабілітаційної команди залучають фахівців, які:

 • здобули вищу освіту за спеціальностями «Психологія» та/або «Медична психологія»;
 • мають досвід практичної роботи в закладах охорони здоров’я та/або реабілітаційних закладах не менш ніж один рік;
 • відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.

Окрім того, психолог повинен мати обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) за одним із методів психотерапії у разі здійснення психотерапії депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок:

 • хвороби / травми;
 • участі у бойових діях або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • полону, перебування в місцях позбавлення волі;
 • інших станів здоров’я, що можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування (п. 26-2 Ліцензійних умов).

Зверніть увагу, що обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) слід здобути за одним із методів психотерапії з доведеною ефективністю, що мають відповідну доказову базу міжнародних досліджень та рекомендовані міжнародними протоколами.

Ліцензійні умови вимагають, аби ЗОЗ мав документ, що підтверджує право користуватися приміщенням: право власності, оренди або інше право користування.

Увага! Ліцензіат не зобов’язаний надавати акт санітарно-епідеміологічного обстеження, якщо змінює функціональне призначення приміщень у ЗОЗ, переплановує, розширює площу приміщень, змінює перелік лікарських спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадить діяльність.

Відповідно, у Відомості не треба вписувати реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження.

Із 30.03.2014 за кожним місцем (адресою) провадження медичної практики забезпечте необхідні умови для вільного доступу маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм та правил. Якщо за однією адресою розташовані кілька корпусів, відомості про їх доступність зазначайте за кожним корпусом окремо.

Як підтвердити доступність приміщень? Відповідний документ видає фахівець із питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або установа, уповноважена проводити таке обстеження. Реквізити документа, що підтверджує інклюзивність приміщень, упишіть у Відомості. Оновлена форма містить відповідний пункт.

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

П’ять типових помилок під час оформлення відомостей

 1. Перелік заявлених лікарських спеціальностей в ліцензії не відповідає наявним лікарям у ЗОЗ за спеціальностями (таблиця 9 відомостей)
 2. Перелік лікарських спеціальностей у таблиці 9 не відповідає номенклатурі лікарських спеціальностей (наказ МОЗ від 22.02.2019 № 446)
 3. Перелік спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою не відповідає номенклатурі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою
 4. Декларується інформація щодо медичних працівників, кваліфікація яких не відповідає вимогам, затвердженим МОЗ
 5. Немає мінімального переліку медичного обладнання та медичних виробів, які необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої клінічними протоколами

Посадові особи органу ліцензування не мають права вимагати:

 • зазначати в документах дані, яких не передбачають ліцензійні умови;
 • подавати документи, яких не передбачають ліцензійні умови;
 • проставляти на документі чи на його копії печатку здобувача ліцензії;
 • нотаріально засвідчувати копії документів, якщо цього не вимагає закон.

Щоб правильно підготувати всі документи, які необхідно подати для отримання ліцензії, ознайомтеся з переліком та порядком подачі документів, визначених МОЗ.

Ліцензування медпрактики: як подавати документи 

Документи подавайте одним зі способів:

 • поштою з описом вкладення
 • нарочно з описом у двох примірниках через Центр адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно»
 • в електронній формі за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (порядок подання затверджений постановою КМУ від 24.05.2017 № 363)

Увага! Оформлюйте документи державною мовою. Також вони обов’язково повинні мати підпис здобувача ліцензії, ліцензіата, спадкоємця або іншої уповноваженої на це особи.

Якщо подаватимете документи нарочно, не забудьте взяти документ, що посвідчує особу. Документи подаватиме ваш представник? Нехай візьме оригінал (засвідчену копію) документа, у якому ви надали йому такі повноваження.

Якщо подаєте документи на паперовому носії, складайте їх за допомогою:

 • друкувальних засобів — шрифт розміром 12 друкарських пунктів;
 • АБО рукописним способом — друкованими буквами та цифрами.

Сторінки відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня нумеруйте.

Крок за кроком МОЗ наближається до того, щоб розглядати й видавати ліцензійні документи в електронній формі. Документи, які подаєте в електронній формі, оформлюйте згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу. Після 30.03.2014 опису документів за такого способу подачі не додавайте.

Увага! Після 30.03.2014 зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавали до органу ліцензування, та документи (копії), що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, що подавали органу ліцензування, законодавство не зобов’язує.

Бланки документів для ліцензування медичної практики 

Чому орган ліцензування може залишити заяву без розгляду

Протягом п’яти робочих днів, відколи отримав від вас заяву, орган ліцензування встановлює наявність або відсутність підстав залишити її без розгляду. І якщо такі підстави є, ухвалює відповідне рішення.

Рішення залишити заяву про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття. Орган ліцензування обов’язково оприлюднює його на своєму офіційному сайті та вносить інформацію про таке рішення до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після його прийняття.

П’ять причин, через які орган ліцензування може відмовитися розглядати заяву

 1. Cуб’єкт господарювання подав документи не в повному обсязі
 2. На заяві або хоча б на одному з документів стоїть підпис особи, яка не має на це повноважень
 3. Заява або хоча б один із документів не відповідає встановленій формі
 4. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців немає відомостей про здобувача ліцензії або є відомості про припинення його діяльності
 5. Є інформація про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»

У своєму рішенні залишити заяву про отримання ліцензії без розгляду орган ліцензування має в чіткій та однозначній формі викласти:

 • обґрунтовані підстави такого рішення;
 • пропозиції щодо порядку їх усунення.

Якщо немає підстав залишити заяву без розгляду, орган ліцензування розглядає заяву з підтвердними документами на наявність чи відсутність підстав для відмови у ліцензуванні медичної практики.

Чи можливо отримати ліцензію на медичну практику після відмови

Можете повторно подати заяву про отримання ліцензії після того, як усунете причини, що стали підставою для рішення залишити заяви без розгляду.

Якщо подаєте заяву повторно, додайте до неї лише ті підтвердні документи, що стали підставою для рішення залишити заяву без розгляду. Це якщо на момент повторної подачі заяви попередньо подані документи, що є в ліцензійній справі, залишаються актуальними.

А як діяти, якщо орган ліцензування відмовив у видачі ліцензії? З’ясуймо далі.

Що робити, якщо орган ліцензування відмовив у видачі ліцензії

Причина

Дії

Здобувач не відповідає ліцензійним умовам, установленим для виду діяльності, вказаного в його заяві

Подайте до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після того, як усунете причини, що стали підставою для такого рішення

У документах здобувача орган ліцензування виявив недостовірні дані

Недостовірними в цьому разі вважають дані, зазначені в документах здобувача ліцензії, які не відповідають реальному стану цього суб’єкта господарювання. Наприклад, у державному реєстрі зазначені дані про директора, а документи здобувача підписала інша особа

Подайте до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову

Орган ліцензування отримав інформацію про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

     —

 

А якщо вам відмовили двічі? Насамперед зверніть увагу на те, що за повторного розгляду документів орган ліцензування не має права відмовити в ліцензії з причин, про які раніше не зазначив у рішенні про відмову. Виняток: ви не усунули чи усунули не в повному обсязі причини першої відмови або ж змінили документи до заяви, які подавали першого разу.

Орган ліцензування ухвалив рішення: коли воно набуває чинності

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі становить десять робочих днів із дня, коли орган ліцензування одержав заяву про отримання ліцензії.

Рішення набирає чинності та оприлюднюється на офіційному сайті органу ліцензування. Інформацію про таке рішення орган ліцензування вносить до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після того, як його ухвалив.

У рішенні про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає реквізити рахунку для внесення плати за видачу ліцензії.

Ліцензію на медичну практику отримаєте в електронному вигляді. Орган ліцензування оформлює ліцензію: робить запис про своє рішення щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Ліцензія:

 • відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, яку видають ліцензіату безплатно
 • оприлюднюється на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Мінюстом в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  — підприємців та громадських формувань
 • видається на необмежений строк

За які заходи можна отримати бали БПР

Як оплатити ліцензію на медичну практику

За видачу ліцензії суб’єкт господарювання вносить разову плату в розмірі одного прожиткового мінімуму, якщо закон не встановлює іншого розміру плати.

Плата за видачу ліцензії, яку видає Рада міністрів Автономної Республіки Крим або місцевий орган виконавчої влади, становить 10 % від розміру прожиткового мінімуму.

Плату маєте внести протягом десяти робочих днів із дня, коли отримали від органу ліцензування повідомлення про його рішення видати ліцензію.

Аби уникнути непорозумінь після оплати, бажано супровідним листом повідомити органу ліцензування про те, що ви здійснили оплату. До листа додайте документ, що підтверджує оплату: копію квитанції, яку видав банк, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) із поштового відділення.

Яку інформацію містить реєстр ліцензій на медичну практику

Заклад зможе провадити медичну практику із дня, коли орган ліцензування внесе рішення, що видав ліцензію, до ліцензійного реєстру.

Ліцензійний реєстр — автоматизована система, у якій орган ліцензування зберігатиме дані про суб’єктів господарювання.

У системі відповідальні особи публікують інформацію про заклади:

 • які подали заяву, щоб отримати ліцензію
 • мають ліцензію
 • дію ліцензії яких зупинили
 • ліцензію яких анулювали

Реєстр відкритий.

Чи маєте право провадити діяльність без ліцензії під час воєнного стану

Із початку воєнного стану КМУ дозволяв провадити медичну практику без ліцензії. Підставою слугували норми постанови КМУ «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314 (далі — Постанова № 314).

Проте 13.07.2022 набула чинності постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314» від 07.07.2022 № 778. Цим документом Уряд скасував спрощені умови ліцензування медичної практики під час воєнного стану. КМУ додав медичну практику до Переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану. Тож отримати право на провадження господарської діяльність з медичної практики можливо виключно на підставі ліцензії

Переоформлення ліцензії на медичну практику: оновлені вимоги

Право провадити вид господарської діяльності, на який суб’єкт господарювання має ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був ФОПом, до іншої фізичної особи — спадкоємця.

Переоформити ліцензію ФОП-спадкоємець зобов’язаний упродовж місяця з дати, коли здобув таке право. Як це зробити? Подайте до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії. В оновленій формі такої заяви маєте засвідчити, що відповідаєте Ліцензійним умовам та зобов’язуєтеся їх виконувати. Ця умова чинна від 30.04.2024.

До заяви про переоформлення ліцензії додайте:

 • засвідчені спадкоємцем копії (фотокопії) документів, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;
 • документ, визначений абзацом першим пункту 6 Ліцензійних умов, з метою встановити відповідність спадкоємця вимогам Ліцензійних умов.

Переоформлення ліцензії — безплатне.

Якщо не переоформите ліцензію у встановлений строк, МОЗ її анулює.

Як зупиняти й відновлювати ліцензію на медичну практику

Щоб зупинити повністю дію ліцензії, але не довше ніж на шість місяців з дня прийняття рішення про зупинення її дії, подайте до органу ліцензування заяву про зупинення повністю дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Її форму знайдете в Ліцензійних умовах.

Якщо суб’єкт господарювання хоче відновити дію ліцензії, має подати до органу ліцензування відповідну заяву — про відновлення повністю дії ліцензії.

До заяви додайте:

 • відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення повністю їх дії,;
 • інформацію про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення (якщо дію ліцензії зупинили через її анулювання чи скасування; п. 2 ч. 2 ст. 16 Закону про ліцензування).

Від 30.03.2024 подавайте заяви на зупинення або відновлення дії ліцензії за оновленими формами.

Рішення про відновлення дії ліцензії орган ліцензування ухвалює протягом п’яти робочих днів із дня, коли отримав відповідну заяву ліцензіата.

Суб’єкт господарювання, дія ліцензії якого зупинена повністю, не  має права провадити медичну практику до відновлення її дії.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді