Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про диспансеризацію населення» від 27.08.2010 № 728

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2010  № 728 

Про диспансеризацію населення

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за № 1396/18691

Відповідно до підпункту 1.8 пункту 1 додатка 2 до Загальнодержавної програми розвитку первинної медико­санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року, затвердженої Законом України від 22.01.2010 № 1841­VI, підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1542,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок диспансеризації населення, що додається.

1.2. Анамнестичну анкету, що додається.*

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Довести цей наказ до кожного закладу охорони здоров’я.

2.2. Забезпечити:

2.2.1. Організацію проведення диспансеризації населення відповідно до цього наказу та вимог чинного законодавства.

2.2.2. Кадрове та матеріально­технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, що проводять диспансеризацію населення, насамперед закладів первинного рівня надання медичної допомоги.

2.2.3. Проведення комплексу лікувально­оздоровчих заходів для хворих, виявлених при диспансеризації, у разі потреби — в умовах стаціонару.

2.2.4. Послідовність та уникнення повторного проведення диспансеризації у різних закладах охорони здоров’я.

2.2.5. Залучення висококваліфікованих спеціалістів закладів охорони здоров’я до проведення диспансеризації населення, у тому числі профпатологів, онкологів, фтизіатрів.

2.2.6. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо мети, завдань та необхідності проведення диспансеризації.

2.2.7. Широке впровадження заходів з пропаганди та формування здорового способу життя.

3. Вищим медичним навчальним закладам III–IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти, науковим установам МОЗ:

3.1. Активізувати роботу щодо проведення наукових досліджень з питань диспансеризації населення.

3.2. Брати участь у проведенні диспансеризації населення.

4. Національній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, державній установі «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»:

4.1. Забезпечити проведення спільно із профільними науковими установами наукових досліджень щодо наукового обґрунтування медико­соціальної профілактики на первинному рівні надання медичної допомоги.

4.2. Вивчати та щороку узагальнювати передовий досвід закладів охорони здоров’я щодо диспансеризації різних категорій населення.

4.3. Забезпечити науково­методичне керівництво, консультативну допомогу та контроль за проведенням роботи, узагальнення та аналіз матеріалів щодо диспансеризації населення.

4.4. Вивчити та опрацювати питання щодо диспансеризації здорових осіб та осіб із факторами ризику.

5. Першому заступнику Міністра, головному державному санітарному лікарю України (Риженко С. А.) забезпечити:

5.1. Участь санітарно­епідеміологічних закладів у проведенні диспансеризації населення відповідно до цього наказу.

5.2. Контроль за виконанням комплексних планів оздоровлення середовища життєдіяльності людини та протиепідемічних заходів.

6. Заступникам Міністра (Бідний В. Г., Мостовенко Р. В.), Департаменту розвитку медичної допомоги, Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення:

6.1. Забезпечити контроль і надання практичної допомоги установам та закладам охорони здоров’я з питань організації проведення диспансеризації населення.

6.2. Продовжити вивчення передових форм та методів організації та проведення диспансеризації населення.

7. Центру медичної статистики (Голубчиков М. В.) забезпечити проведення обліку звітності щодо диспансеризації населення.

8. Департаменту розвитку медичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Риженка С. А., заступників Міністра Бідного В. Г., Мостовенко Р. В.

В. о. Міністра С. А. РИЖЕНКО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
27.08.2010 № 728

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за № 1396/18691 

ПОРЯДОК
диспансеризації населення

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Основною метою диспансеризації населення є:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров’я населення;
 • попередження розвитку захворювань;
 • зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення;
 • збільшення активного довголіття.

2. Цим Порядком регулюється проведення диспансеризації населення, яка включає:

 • медичний огляд населення з проведенням визначеного обсягу обстежень;
 • додаткове обстеження осіб, які цього потребують;
 • виявлення осіб з факторами ризику, що спричиняють виникнення та розвиток захворювань;
 • своєчасне виявлення захворювань;
 • розробку та проведення комплексу необхідних медичних та соціальних заходів, динамічного спостереження за станом здоров’я населення.

Медичний огляд проводиться лише за згодою громадян.

3. Диспансеризація проводиться закладами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності (далі — заклади охорони здоров’я). У диспансеризації беруть участь вищі медичні навчальні заклади усіх рівнів акредитації, заклади післядипломної освіти, наукові установи державної та комунальної форм власності.

4. Під час проведення диспансеризації населення необхідно передбачити:

 • постійне підвищення рівня та якості медичних оглядів та диспансерного спостереження за станом здоров’я населення з проведенням необхідного обсягу обстежень;
 • удосконалення технічного забезпечення медичних оглядів та диспансерного спостереження;
 • забезпечення обліку проведених обстежень та оздоровчих заходів на кожного пацієнта.

II. УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

1. Управління та планування диспансеризації населення здійснюють уповноважені структурні підрозділи у галузі охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади та заклади охорони здоров’я.

Організаційний супровід та облік диспансеризації здійснюють уповноважені структурні підрозділи у галузі охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади та заклади охорони здоров’я, які визначені відповідальними за стан надання медичної допомоги населенню на відповідній території.

Планування заходів з організації диспансеризації здійснюється дільничними лікарями або лікарями загальної практики — сімейної медицини.

З цією метою здійснюється облік населення, яке обслуговує дільничний лікар або лікар загальної практики — сімейної медицини.

Після проведення обліку населення, яке підлягає диспансеризації, здійснюється розподіл контингентів за групами:

 • діти першого та другого років життя;
 • діти дошкільного віку від 3 до 6–7 років та діти, які не відвідують дошкільні заклади;
 • школярі віком до 15 років;
 • діти від 15 до 18 років;
 • дорослі.

З урахуванням запланованих контингентів населення, які підлягають диспансеризації у поточному році, складаються графіки оглядів.

2. Проведення диспансеризації дітей віком до 18 років.

Дільничний педіатр або лікар загальної практики — сімейної медицини оглядає дітей.

Лікар­стоматолог проводить дітям санацію після попереднього огляду зубів та ротової порожнини.

Молодший спеціаліст з вищою медичною освітою проводить:

 • скринінг тести;
 • антропометричні вимірювання;
 • попередню оцінку фізичного та нервово­психічного розвитку дитини;
 • вимірювання гостроти слуху;
 • вимірювання гостроти зору;
 • туберкулінові проби.

3. Проведення диспансеризації дорослого населення.

При медичних оглядах проводяться:

 • збір анамнестичних даних відповідно до Анамнестичної анкети, затвердженої цим наказом;
 • антропометричні вимірювання;
 • вимірювання артеріального тиску;
 • пальпація молочних залоз, гінекологічний огляд жінок (за відсутності патології — один раз на три роки);
 • вимірювання гостроти слуху;
 • вимірювання гостроти зору;
 • аналіз крові (вимірювання швидкості зсідання еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, цукру, холестерину);
 • аналіз сечі на білок;
 • електрокардіографія (щороку);
 • вимірювання внутріочного тиску (після 40 років);
 • рентгенологічне обстеження органів грудної клітини — один раз на два роки;
 • маммографія жінкам (з 40 років — один раз на два роки);
 • ультразвукове дослідження простати чоловікам (з 40 років — один раз на два роки);
 • пальцьове обстеження прямої кишки (з 30 років);
 • пневмотахометрія;
 • огляд дільничним лікарем (лікарем загальної практики — сімейної медицини);
 • огляд лікарями інших спеціальностей за показами.

Цей обсяг обстежень при диспансеризації населення є обов’язковим.

Анамнестична анкета зберігається разом із медичною картою амбулаторного хворого (форма 025/о). При роботі з Анамнестичною анкетою необхідно дотримуватись вимог законодавства, що врегульовує питання дотримання таємниці про стан здоров’я.

III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ
ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

1. У закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико­санітарну допомогу:

 • заповнюється Анамнестична анкета;
 • здійснюється рівномірний розподіл осіб, які проходять диспансеризацію відповідно до цього Порядку;
 • здійснюється направлення, у разі потреби, на консультацію та обстеження до інших закладів охорони здоров’я.

Дільничні лікарі або лікарі загальної практики — сімейної медицини здійснюють медичний огляд, визначають, у разі потреби, необхідні додаткові обсяги обстежень та консультації лікарів інших спеціальностей, групу диспансерного нагляду.

Після закінчення обстеження молодші спеціалісти з вищою медичною освітою закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико­санітарну допомогу, отримують від діагностичних служб та лікарів інших спеціальностей висновки обстежень і передають їх дільничному терапевту або лікарю загальної практики — сімейної медицини.

2. За результатами диспансеризації визначають такі контингенти:

1) здорові (Д I) — особи, які не пред’являють жодних скарг, в анамнезі та огляді яких не виявлено хронічних захворювань або порушень функції окремих органів та тканин. Серед них виділяють категорію осіб, які потребують спостереження (виявлені незначні відхилення від визначених меж норми у величинах артеріального тиску та інших фізіологічних характеристик, що не впливають на функціональну діяльність організму);

2) практично здорові (Д II) — особи, які мають в анамнезі гостре або хронічне захворювання, але не мають загострень протягом декількох років;

3) хворі, які потребують лікування (Д III):

 • особи із компенсованим перебігом захворювання, рідкими загостреннями, нетривалою втратою працездатності;
 • особи з субкомпенсованим перебігом захворювання, частою та тривалою втратою працездатності;
 • особи з декомпенсованим перебігом захворювання, стійкими патологічними порушеннями, що призводять до стійкої втрати працездатності.

У кожній групі слід ураховувати осіб з факторами ризику виникнення захворювань (виробничого, побутового, генетичного характеру).

Здорові та практично здорові особи ставляться на облік та спостереження у закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико­санітарну допомогу (один раз на рік). Хворі підлягають спільному динамічному спостереженню у дільничних лікарів або лікарів загальної практики — сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей відповідного профілю (спостереження за схемою відповідного захворювання).

3. У разі якщо особа пройшла медичне обстеження або окремі огляди, лабораторно­діагностичні дослідження в іншому закладі охорони здоров’я, їх результати мають бути використані при диспансеризації, якщо їх давність не перевищує 6 місяців з дати обстеження
у минулому році або протягом календарного року.

 

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
27.08.2010 № 728

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за № 1396/18

АНАМНЕСТИЧНА АНКЕТА

1. Загальна інформація

        1.1.  Дата проведення анкетування                                                                                                              

                                                                                                              (рік, місяць, число)

        1.2. 
Прізвище, ім’я, по батькові                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         (повністю)

        1.3. 
Номер медичної документації у закладі (підрозділі закладу) первинного рівня надання медичної допомоги                                                                                                                         

        1.4.  Дата народження                                                                                                                                                 

                                                                                                              (повністю)

        1.5.  Місце проживання                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

        1.6.  Контактний телефон                                                                                                                           

 

2. Перенесені захворювання

        2.1.  Туберкульоз (так ­ 1, ні ­ 2)

        2.2.  Хвороби органів кровообігу:

 • гострий інфаркт міокарда (так ­ 1, ні ­ 2),
 • гіпертонічна хвороба (так ­ 3, ні ­ 4),
 • хронічна ішемічна хвороба серця (так ­ 5, ні ­ 6),
 • тромбофлебіт (так ­ 7, ні ­ 8),
 • варикозне розширення вен (так ­ 9, ні ­ 10),
 • інші (так ­ 11, ні ­ 12)

        2.3.  Ревматизм (так ­ 1, ні ­ 2)

        2.4.  Цукровий діабет (так ­ 1, ні ­ 2)

        2.5.  Захворювання шлунково­кишкового тракту:

 • виразка шлунка та 12­палої кишки (так ­ 1, ні ­ 2),
 • гастрит (так ­ 3, ні ­ 4),
 • хронічний холецистит (так ­ 5, ні ­ 6),
 • інші (так ­ 7, ні ­ 8)

        2.6.  Хронічні захворювання легень:

 • бронхіт (так ­ 1, ні ­ 2),
 • пневмонія (так ­ 3, ні ­ 4),
 • емфізема легень (так ­ 5, ні ­ 6),
 • бронхіальна астма (так ­ 7, ні ­ 8),
 • інші (так ­ 9, ні ­ 10)

        2.7.  Захворювання нервової системи (так ­ 1, ні ­ 2)

        2.8.  Хвороби нирок (так ­ 1, ні ­ 2)

        2.9.  Порушення слуху (так ­ 1, ні ­ 2)

      2.10.  Порушення зору (так ­ 1, ні ­ 2), глаукома (так ­ 3, ні ­ 4)

      2.11.  Операції:

 • на щитоподібній залозі (так ­ 1, ні ­ 2),
 • на органах грудної клітки (так ­ 3, ні ­ 4),
 • черевної порожнини (так ­ 5, ні ­ 6),
 • на придаткових пазухах носу (так ­ 7, ні ­ 8),
 • на очах (так ­ 9, ні ­ 10),
 • видалення мигдалин (так ­ 11, ні ­ 12),
 • інші операції (так ­ 13, ні ­ 14)

      2.12.  Травми (так ­ 1, ні ­ 2), хребта (так ­ 3, ні ­ 4), кінцівок (так ­ 5, ні ­ 6), інші травми (так ­ 7, ні ­ 8)

      2.13.  Новоутворення (так ­ 1, ні ­ 2)

3. Основні скарги:

        3.1.  Головний біль (1), запаморочення (2), шум в голові (3), порушення пам’яті (4), слабкість або параліч м’язів кінцівок, обличчя (5), часткове порушення мовлення (6), нетривале порушення зору на один або обидва ока (7), короткотривала втрата свідомості (8), тремтіння кінцівок, голови, нестійкість (9)

        3.2.  Зниження зору (1), біль в очах (2), виділення з очей (3), швидка втомлюваність очей (4), райдужні круги перед очима (5).

        3.3.  Частий нежить (1), ангіни (2), бронхіти (3), запалення легень (4), тривала та періодична охриплість (5), порушення нюху (6), наявність виділень з вух (7), зниження та тривале зниження слуху (8), наявність шуму у вухах або відчуття закладеності (9)

        3.4.  Кашель постійний (1), виділення харкотиння при кашлі (2), задишка при підйомі (3), напади задухи або відчуття нестачі повітря (4), кровохаркання (5), підвищення температури ввечері (6)

        3.5.  Неприємні відчуття у грудній порожнині (1), відчуття важкості, болі в області серця (2), грудини (3), лівої руки (4), під лівою лопаткою при ходьбі (5), у спокої (6), серцебиття (7), перебої (8), задишка (9)

        3.6.  Загальна слабкість (1), погіршення апетиту (2), нудота (3), блювота (4), відрижка (5), печія (6), гіркота у роті (7), схуднення (8), жовтяниця (11), свербіж шкіри (12)

        3.7.  Біль у животі (так ­ 1, ні ­ 2)

        3.8.  Біль у попереку (так ­ 1, ні ­ 2)

        3.9.  Біль в області задньопрохідного отвору (1), наявність кров’яних виділень (2)

      3.10.  Виділення із статевих органів: слизові (1), гнійні (2), пінисті (3), кров’яні (4), свербіж зовнішніх статевих органів (5)

      3.11.  Порушення сечовиділення: часте (1), рясне хворобливе (2), набряк нижніх кінцівок (3), обличчя (4), зміна кольору сечі (5)

      3.12.  Біль у хребті (1), верхніх кінцівках (2), нижніх кінцівках (3), суглобах (4)

      3.13.  Безпричинна спрага (1), зміна ваги (2), порушення статевої функції у чоловіків (3)

      3.14.  Висипання на шкірі або слизових оболонках (1), сухість шкіри (2)

4. Наявність у найближчих родичів (батьків, сестер, братів, бабусь, дідусів) таких захворювань:

        4.1.  Крововилив у мозок (інсульт) (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.2.  Бронхіальна астма (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.3.  Алкоголізм, зловживання алкоголем (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.4.  Цукровий діабет (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.5.  Гіпертонія (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.6.  Інфаркт міокарда (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.7.  Стенокардія (серцевий напад) (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.8.  Підвищена вага тіла (ожиріння) (так ­ 1, ні ­ 2)

        4.9.  Глаукома (так ­ 1, ні ­ 2)

      4.10.  Камені у жовчному міхурі (так ­ 1, ні ­ 2)

      4.11.  Виразкова хвороба шлунка та 12­палої кишки (так ­ 1, ні ­ 2)

      4.12.  Хвороби щитоподібної залози (зоб, тиреотоксикоз) (так ­ 1, ні ­ 2)

      4.13.  Алергологічні захворювання (так ­ 1, ні ­ 2)

      4.14.  Батьки померли до 60 років від крововиливу у мозок або інфаркту (так ­ 1, ні ­ 2)

      4.15.  Психічні захворювання (так ­ 1, ні ­ 2), суїциди (так ­ 3, ні ­ 4)

5. Спосіб життя

        5.1.  Стреси та нервові перевантаження (так ­ 1, ні ­ 2)

        5.2.  Куріння (так ­ 1, ні ­ 2)

        5.3.  Зловживання алкоголем (так ­ 1, ні ­ 2)

        5.4.  Малорухливий спосіб життя (так ­ 1, ні ­ 2)

        5.5.  Заняття фізичною культурою (так ­ 1, ні ­ 2)

        5.6.  Наявність сім’ї (так ­ 1, ні ­ 2)

*
УВАГА! Анамнестичну анкету в електронному вигляді (формат PDF) розміщено на сторінці журналу «Управління закладом охорони здоров’я» на сайті Видавничого дому Експертус (www.Експертус.com.ua). — Прим. ред.

 



зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики