Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації» від 04.11.2011 № 756

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2011                                                                                                           № 756

Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної
медичної (медико-­санітарної) допомоги та форм первинної
облікової документації

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за № 1477/20215

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 3 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» та з метою запровадження механізму вибору та зміни пацієнтом лікаря загальної практики — сімейного лікаря

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги, що додається.

1.2. Форму первинної облікової документації № 025-­09/о «Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги», що додається.

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-­09/о «Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги», що додається.

1.4. Форму первинної облікової документації № 025-­10/о «Журнал обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу», що додається.

1.5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-­10/о «Журнал обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу», що додається.

1.6. Форму первинної облікової документації № 025-­11/о «Талон про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу», що додається.

1.7. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-­11/о «Талон про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу», що додається.

2. Начальникам управлінь охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

2.1. Довести цей наказ до кожного закладу охорони здоров’я.

2.2. Забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту лікувально-­профілактичної допомоги (Хобзей М. К.), Департаменту нормативно-­правового забезпечення (Коблош В. В.) забезпечити подання наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

Міністр О. В. АНІЩЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національному рівні О. МІРОШНИЧЕНКО

Перший заступник керівника Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань Г. В. ОСОВИЙ

Президент Національної академії медичних наук України
академік А. М. СЕРДЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04.11.2011 № 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р.
за № 1477/20215

ПОРЯДОК
ВИБОРУ ТА ЗМІНИ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ
(МЕДИКО-­САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення права особи вільно вибрати та змінити лікаря, який надає первинну медичну (медико-­санітарну) допомогу (далі — ПМСД), — лікаря загальної практики — сімейного лікаря, терапевта дільничного, педіатра дільничного.

2. Цей Порядок є обов’язковим для застосування у центрах ПМСД (далі — ЦПМСД).

3. Кожна дієздатна особа, яка досягла віку 14 років, може самостійно здійснювати вільний вибір/зміну лікаря, відповідального за надання їй первинної медичної допомоги, з числа лікарів загальної практики — сімейних лікарів, терапевтів дільничних, педіатрів дільничних та лікарів загальної практики — сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці та перебувають з ЦПМСД у цивільно-­правових відносинах (далі — лікар).

4. Вибір/зміна лікаря для осіб, які не досягли віку 14 років, або осіб, визнаних недієздатними в порядку, встановленому законом, здійснюється їх законними представниками.

5. Вибір/зміна лікаря здійснюється особою один раз на рік.

Особа, яка бажає обрати/змінити лікаря, має звернутися до лікаря для заповнення реєстраційної форми пацієнта лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги (далі — Реєстраційна форма) за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку.

Перед заповненням Реєстраційної форми особа має ознайомитись з інформаційним листком для пацієнта, що наведений у Реєстраційній формі, та надати письмову згоду на збір і обробку персональних даних, оформлену відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

У випадку зміни постійного місця проживання особа може реалізувати власне право на вибір лікаря за новим місцем проживання (за межами території, що закріплена за даним ЦПМСД), представивши талон про відкріплення від лікаря первинної медико-­санітарної допомоги за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку.

6. Для заповнення Реєстраційної форми встановлюється реєстраційний період 1 місяць — з 1 вересня по 30 вересня кожного календарного року.

Реєстраційна форма може бути заповненою в інший час у таких випадках:

  • якщо необхідність вибору лікаря зумовлена зміною постійного місця проживання пацієнта;
  • якщо особа не могла звернутись до лікаря у реєстраційний період з об’єктивних причин (відпустка, відрядження тощо);
  • у разі звільнення/смерті лікаря або припинення цивільно-­правових відносин між ЦПМСД і лікарем;
  • у разі появи у ЦПМСД нового лікаря.

7. Особи, які не виявили бажання вибрати/змінити лікаря та заповнити Реєстраційну форму у період реєстрації, прикріплюються до лікаря через внесення у журнал поособового обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу (далі — Журнал), за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку, відповідно до обслуговування у минулий період.

8. При утворенні ЦПМСД прикріплення осіб до лікарів здійснюється шляхом внесення у Журнали лікарів, до яких вони були прикріплені за дільничним принципом на дату утворення ЦПМСД.

Персональні дані осіб, прикріплених до лікарів у такий спосіб, уточнюються при відвідуванні особою лікаря в амбулаторії, при обслуговуванні лікарем особи на дому, при візиті лікаря або іншого медичного працівника до особи з метою здійснення профілактичних заходів та заходів диспансеризації у встановленому законодавством порядку.

9. Лікар має право відмовитися від подальшого обслуговування особи, якщо остання не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, крім випадків потреби особи у наданні невідкладної або екстреної медичної допомоги.

10. Лікар зобов’язаний прикріпити особу, яку направлено до нього для прикріплення за рішенням керівництва ЦПМСД, шляхом заповнення Реєстраційної форми та внесення відповідного запису у Журнал.

11. Право вибору лікаря забезпечують ЦПМСД.

12. ЦПМСД має забезпечити вільний доступ пацієнтів до інформації про лікарів, необхідної пацієнту для прийняття рішення про вибір лікаря.

Керівництво ЦПМСД та/або його підрозділу поряд з іншими загальнодоступними інформаційними матеріалами щодо загальних питань режиму роботи ЦПМСД та його підрозділів забезпечує розміщення інформації щодо лікарів, до яких можна прикріпитися: прізвище, ім’я та по батькові, спеціальність, кількість прикріплених пацієнтів, стаж роботи, кваліфікаційна категорія, почесні звання, адреса амбулаторії, де лікар працює.

13. У випадку, якщо необхідність зміни/вибору лікаря, що надає ПМСД, зумовлена зміною місця проживання пацієнта, ЦПМСД зобов’язаний забезпечити пацієнту можливість отримання ПМСД з моменту заповнення Реєстраційної форми або без її заповнення у порядку надання невідкладної медичної допомоги.

14. Особа, якій відмовили у прикріпленні усі лікарі, до яких вона звернулась щодо прикріплення, може звернутись до ЦПМСД та бути прикріпленою до лікаря за рішенням керівництва ЦПМСД.

15. У випадку звільнення/смерті лікаря або припинення цивільно-­правових відносин між ЦПМСД і лікарем ЦПМСД інформує осіб, прикріплених до такого лікаря (через засоби масової інформації, інформаційні листівки, по телефону тощо), та організує прикріплення зазначених осіб до іншого/інших лікаря/лікарів.

16. На основі даних Журналів ЦПМСД здійснює загальний облік прикріплених осіб в межах ЦПМСД.

Директор Департаменту
лікувально-­профілактичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04.11.2011 № 756

 

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого/якої перебуває заклад охорони здоров’я

______________________________________

______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

______________________________________

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової
документації
№ 025-­09/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

1

1

2

0

1

1

7

5

6

 

 

                        

 

Реєстраційна форма пацієнта
лікаря первинної медичної
(медико-­санітарної) допомоги

Форма повинна заповнюватися акуратно, друкованими літерами

П. І. Б. лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги, якого обирає сім’я/особа

___________________________________________________________________________

I. Інформація про пацієнта

1. Прізвище _______________________________________________________________________________________________

2. Ім’я _____________________________________________________________________________________________________

3. По батькові _____________________________________________________________________________________________

4. Дата народження ______________________________________________________________________________________

5. Паспорт, серія та номер _______________________________________________________________________________

6. Стать ___________________________________________________________________________________________________

7. Громадянство __________________________________________________________________________________________

8. Місце роботи __________________________________________________________________________________________

9. Сімейний стан__________________________________________________________________________________________

II. Місце проживання

1. Район ___________________________________________________________________________________________________

2. Місто/село _____________________________________________________________________________________________

3. Вулиця _________________________________________________________________________________________________

4. Номер будинку_________________________________________________________________________________________

5. Номер квартири _______________________________________________________________________________________

6. Домашній телефон ____________________________________________________________________________________

7. Найменування закладу охорони здоров’я, де раніше надавалася медична допомога, та П. І. Б. сімейного лікаря       

_____________________________________________________________________________________________________________

III. Прикріплення дітей, що проживають у сім’ї

1. Ім’я                                                   Стать                                                Дата народження

2. Ім’я                                                   Стать                                                Дата народження

3. Ім’я                                                   Стать                                                Дата народження

4. Ім’я                                                   Стать                                                Дата народження

Я повідомлений про те, що моя сім’я (я) має (маю) право вибору лікаря, що надає первинну медичну (медико-­санітарну) допомогу, і право його змінити за своїм вибором у період реєс­трації.

Підпис зареєстрованої особи ___________________________________________________________________________

Дата заповнення (число, місяць, рік) ___________________________________________________________________

Найменування медичного закладу _____________________________________________________________________

Завідувач амбулаторії                 ___________________________                                                                                  ____________

                                                                    (П. І. Б.)                                                                            (підпис)                         М. П.

Інформаційний листок для пацієнта

1. Пацієнти повинні отримати повну інформацію про механізм реалізації права вибору лікаря, що надає первинну медичну (медико-­санітарну) допомогу (далі — лікар). Лікар детально інформує пацієнта щодо всіх аспектів вибору лікаря.

2. Ніхто не може примушувати пацієнта обирати того чи іншого лікаря. Обрання лікаря здійснюється пацієнтом свідомо та самостійно.

3. Усна або письмова інформація про вибір лікаря, надана пацієнтам, не повинна містити в собі висловлювань, що змушують пацієнта відмовитись від своїх прав або свідчать про недобросовісну конкуренцію чи неетичну поведінку медичних працівників.

Директор Департаменту
лікувально-­профілактичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04.11.2011 № 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р.
за № 1478/20216

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової
документації № 025-­09/о «Реєстраційна форма пацієнта
лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 025-­09/о «Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги» (далі — Реєстраційна форма).

2. Реєстраційна форма заповнюється лікарем або іншим медичним працівником у присутності лікаря загальної практики — сімейного лікаря, терапевта/педіатра дільничного (далі — лікар) разом з пацієнтом, який бажає прикріпитися до даного лікаря з метою подальшого отримання у нього первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги (далі — ПМСД).

3. Дані про пацієнта вносяться до Реєстраційної форми відповідно до паспортних даних та згідно з інформацією, наданою пацієнтом.

4. У Реєстраційній формі всі необхідні реквізити заповнюються повністю.

5. У розділі I «Інформація про пацієнта» у рядки 1–6 вносяться дані щодо пацієнта: прізвище (1), ім’я (2), по батькові (3), дата народження (4), паспорт, серія та номер (5), стать пацієнта (6). У пункті 7 зазначається громадянство пацієнта; у пункті 8 вписується місце роботи, у пункті 9 — сімейний стан.

6. У розділі II «Місце проживання» зазначається місце проживання пацієнта: район (1), місто/село (2), вулиця (3), номер будинку (4), номер квартири (5), домашній телефон (6). У пункті 7 вписуються найменування закладу охорони здоров’я та прізвище, ім’я, по батькові сімейного лікаря, де раніше надавалася медична допомога. Дані про заклад охорони здоров’я — центр ПМСД та амбулаторію, де раніше надавалася ПМСД, вносяться відповідно до «Талона про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу», що надається пацієнтом.

7. У розділі III «Прикріплення дітей, що проживають у сім’ї» вписуються дані щодо дітей пацієнта: ім’я, стать, дата народження. Дані про дітей вносяться лише одним із батьків або одним із інших їхніх законних представників.

8. При заповненні Реєстраційної форми пацієнт обов’язково знайомиться зі змістом інформаційного листка пацієнта, який є її невід’ємною частиною.

9. Реєстраційна форма засвідчується підписами зареєстрованих осіб; проставляється дата заповнення карти (число, місяць, рік) та зазначається найменування закладу охорони здоров’я.

10. Реєстраційна форма підписується завідувачем амбулаторії та завіряється печаткою центру ПМСД/амбулаторії.

11. Інформація, що міститься у Реєстраційній формі, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом. Відповідальність за розголошення такої інформації, що міститься у Реєстраційній формі, несуть лікарі, молодші працівники з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до лікаря населення, та завідувач амбулаторії.

12. Реєстраційна форма зберігається у закладі увесь період прикріплення пацієнта до центру ПМСД та підлягає збереженню в архіві 5 років у разі зміни прикріплення пацієнта. Реєстраційна форма зберігається та знищується у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
лікувально-­профілактичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04.11.2011 № 756

 

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого/якої перебуває заклад охорони здоров’я

______________________________________

______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

______________________________________

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової
документації
№ 025-­10/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

1

1

2

0

1

1

7

5

6

 

 

                        

 

Журнал
обліку осіб, які прикріплені до лікаря,
що надає первинну медичну допомогу

Найменування центру ПМСД __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Найменування амбулаторії центру ПМСД ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

П. І. Б. лікаря _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Почато «___» ____________ 20__ року.              Закінчено «___» ____________ 20__ року.

 


з/п

П. І. Б. особи

Дата народ­ження

Паспорт, серія та номер

Місце проживання

Прикріплення до лікаря

Припинення прикріплення до лікаря

населений пункт (для сільської місцевості)

вулиця

будинок

квартира

підпис медичного працівника

дата

причина:
1 — відкріплення;
2 — смерть

дата

підпис заві­дувача амбулаторії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
лікувально-­профілактичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04.11.2011 № 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р.
за № 1479/20217

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-­10/о «Журнал обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає
первинну медичну допомогу»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 025-­10/о «Журнал обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу» (далі — Журнал).

2. Журнал заповнюється лікарем загальної практики — сімейним лікарем, терапевтом/педіатром дільничним (далі — лікар) або іншим медичним працівником центру первинної медико-­санітарної допомоги (далі — ЦПМСД) на підставі заповненої форми № 025-­09/о «Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги».

3. У графах 2, 3, 4 вказуються дані пацієнта відповідно до паспортних даних та згідно з інформацією, наданою пацієнтом.

4. У графах 5, 6, 7, 8 вказуються дані щодо місця проживання пацієнта.

5. У графі 9 ставиться підпис медичного працівника або іншої особи медичного закладу, яка вносила дані пацієнта.

6. У графі 10 реєструється дата прикріплення до лікаря.

7. У випадку припинення прикріплення до лікаря вносяться відповідні дані у графи 11–13. Причина вибуття позначається цифрою 1 — відкріплення за бажанням пацієнта; 2 — вибуття з числа прикріплених через смерть пацієнта, дата вибуття (12), підпис завідувача амбулаторії (13).

8. Місце зберігання Журналу визначає керівник підрозділу ЦПМСД, у якому працює лікар. Журнал зберігається у закладі увесь термін його використання (до повного запов­нення). Список прикріплених пацієнтів оновлюється щороку після завершення періоду реєстрації до 15 жовтня. У разі повністю заповненого Журналу актуальні дані про прикріп­лених пацієнтів переносяться у новий журнал.

9. Інформація, що міститься у Журналі, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом. Відповідальність за розголошення такої інформації, що міститься у Журналі, несуть лікар, молодші працівники з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до лікаря населення, завідувач амбулаторії та інші працівники ЦПМСД, на яких покладено обов’язки щодо обліку пацієнтів у межах ЦПМСД.

10. Термін зберігання Журналу — 5 років. Журнал зберігається та знищується у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
лікувально-­профілактичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04.11.2011 № 756

 

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого/якої перебуває заклад охорони здоров’я

______________________________________

______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

______________________________________

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової
документації
№ 025-­11/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

1

1

2

0

1

1

7

5

6

 

 

                        

 

Талон
про відкріплення пацієнта від лікаря,
що надає первинну медичну допомогу
Інформація про пацієнта

1. Прізвище _______________________________________________________________________________________________

2. Ім’я _____________________________________________________________________________________________________

3. По батькові ____________________________________________________________________________________________

4. Дата народження _____________________________________________________________________________________

5. Паспорт, серія та номер ______________________________________________________________________________

6. Громадянство _________________________________________________________________________________________

7. Найменування закладу охорони здоров’я, де раніше надавалася первинна медична допомога, та П. І. Б. лікаря       

_____________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, що відкріплюється _______________________________________________________________________

Дата заповнення (число, місяць, рік) ___________________________________________________________________

Завідувач амбулаторії                                 ______________________                                                                       _______________

                                                                                           (П. І. Б.)                                                                   (підпис)                 М. П.

Директор Департаменту
лікувально-­профілактичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04.11.2011 № 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р.
за № 1480/20218

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-­11/о «Талон про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає
первинну медичну допомогу»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 025-­11/о «Талон про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу» (далі — Талон).

2. Талон заповнюється у 2-­х примірниках лікарем первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги: лікарем загальної практики — сімейним лікарем, терапевтом/педіатром дільничним (далі — лікар) або іншим медичним працівником у присутності лікаря разом з пацієнтом, що бажає змінити лікаря шляхом прикріплення до іншого лікаря.

3. Дані про пацієнта вносяться до Талона відповідно до паспортних даних пацієнта та згідно з інформацією, наданою пацієнтом: прізвище (рядок 1), ім’я (рядок 2), по батькові (рядок 3), дата народження (рядок 4), паспорт, серія та номер (рядок 5), громадянство (рядок 6).

4. У графу «Найменування закладу охорони здоров’я та П. І. Б. лікаря первинної медичної (медико-­санітарної) допомоги, де раніше надавалася первинна медична допомога» вносяться повне найменування закладу охорони здоров’я — центру первинної медико-­санітарної допомоги (далі — ЦПМСД) та амбулаторії (далі — заклад), де пацієнт отримував первинну медичну допомогу, та П. І. Б. лікаря.

5. Талон підписується особою, що відкріплюється, і на ньому проставляється дата заповнення (число, місяць, рік).

6. Талон підписується завідувачем амбулаторії або іншою уповноваженою особою та завіряється печаткою ЦПМСД/амбулаторії.

7. Один примірник Талона надається пацієнту, другий примірник залишається у зак­ладі.

8. Інформація, що міститься у Талоні, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом. Відповідальність за розголошення такої інформації, що міститься у Талоні, несуть лікар, молодші працівники з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до лікаря населення, завідувач амбулаторії та інші працівники ЦПМСД, на яких покладено обов’язки щодо обліку пацієнтів у межах ЦПМСД.

9. Термін зберігання — 5 років. Талон зберігається та знищується у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
лікувально-­профілактичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ

 зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді