Примірний статут закладу охорони здоров’я — комунального некомерційного підприємства, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 № 734

Примірний статут закладу охорони здоров’я — КНП

 

Примірний статут
закладу охорони здоров’я — комунального некомерційного підприємства

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «(вказати назву та орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство)» (далі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню (вказати адміністративно-територіальні одиниці, які входять до сфери обслуговування Підприємства), далі — населення.

1.2. Підприємство створене (вказати вид розпорядчого акта, яким створене Підприємство, вказати орган, який його видав, дату видання і номер).

1.3. Підприємство є правонаступником (вказати назву юридичної особи, яку було реорганізовано, вид розпорядчого акта, орган, який прийняв рішення, дату видання і номер).

1.4. Підприємство засноване на базі відокремленої частини комунальної власності (вказати територіальну громаду, у власності якої перебуває частка майна, переданого Підприємству), далі — власник. Представником власника є (вказати назву органу, до сфери управління якого належить Підприємство), далі — Уповноважений орган управління.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальне підприємство

____________________________________________________________________;

скорочене українською мовою КП «________________________________________».

У разі необхідності може вказуватись найменування російською та англійською мовами.

2.2. Місцезнаходження:___________________________________________________.

3. Мета і предмет діяльності

3.1. Метою діяльності Підприємства є надання медичних послуг населенню для досягнення соціальних та інших результатів за рахунок коштів (вказати можливі джерела фінансування), отриманих від (вказати назви юридичних осіб, що здійснюють оплату медичних послуг) відповідно до укладених договорів (без отримання прибутку).

3.2. Предметом діяльності Підприємства є здійснення таких видів медичної практики:

(вказати види медичної практики відповідно до рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії на медичну практику та державної акредитації закладу).

У статуті Підприємства можуть вказуватись інші види некомерційної господарської діяльності, дозволені Уповноваженим органом управління.

4. Юридичний статус

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.

4.2. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління.

4.3. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням.

4.8. Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків, передбачених законодавством.

4.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.10. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.

4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

4.12. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. Права та обов’язки

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

5.1.3. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України. 5.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

5.2. Підприємство:

5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

5.2.3. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства.

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.5. Здійснює заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.

5.4 Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і бухгалтерської звітності.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав власника, Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Уповноважений орган управління затверджує статут Підприємства, призначає його керівника, на умовах контракту дає дозвіл на здійснення Підприємством господарської некомерційної діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.

6.3. Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням належного Підприємству майна і має право вилучити у Підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

6.4. Поточне керівництво діяльності Підприємства здійснює директор

6.5. Директор Підприємства:

6.5.1. Безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.5.2. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях.

6.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.5.4. Укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків та органах Державного казначейства рахунки тощо.

6.5.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.5.6. Подає на затвердження до Уповноваженого органу управління проект фінансового плану Підприємства та проект змін до Статуту Підприємства.

6.5.7. Призначає заступників директора Підприємства та розподіляє обов’язки між ними.

6.5.8. Визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати праці.

6.5.9. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.5.10. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.11. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

6.5.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.

6.5.13. Вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України.

6.6. Директор Підприємства, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства у державних органах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.

6.7. Директор Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Підприємством та його підрозділами.

7. Господарська діяльність

7.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення Уповноваженого органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план (річний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний рік.

7.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством.

7.3. Фінансовий план підприємства затверджується Уповноваженим органом управління.

7.4. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Уповноваженого органу управління.

7.5. Вартість робіт та послуг, що здійснюються Підприємством, встановлюються відповідно до законодавства.

8. Компетенція уповноваженого органу управління

8.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав власника майна, переданого Підприємству, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб.

8.2. Уповноважений орган управління:

8.2.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та форми звітів про їх виконання.

8.2.2. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

8.2.3. Затверджує Статут та зміни до Статуту Підприємства, здійснює контроль за його дотриманням.

8.2.4. Затверджує фінансовий план та контролює його виконання.

8.2.5. Укладає і розриває контракт з директором підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

8.2.6. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.

8.2.7. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства.

8.2.8. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства.

8.2.9. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

8.2.10. Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.

8.2.11. Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна.

8.2.12. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.

8.2.13. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (далі — Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Уповноваженим органом управління та затвердженого наказом директора Підприємства.

8.2.14. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.

8.3. Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

9. Майно та порядок утворення статутного фонд у

9.1. Майно підприємства є комунальною власністю Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Уповноваженого органу управління.

9.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

9.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

– комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

– кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства;

– цільові кошти;

– кредити банків;

– інші джерела, не заборонені законом.

Статутний фонд підприємства становить: (вказати розмір статутного фонду).

9.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Уповноваженого органу управління.

9.5. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів власник, в особі Уповноваженого органу управління, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Підприємства в установленому законодавством порядку.

9.6. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від здійснення господарської некомерційної діяльності, визначається фінансовим планом, який затверджується до 1 вересня року, що передує плановому.

10. Повноваження трудового колективу

10.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності — вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

10.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

10.5. Право укладення колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу — Уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

10.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

11. Припинення Підприємства

11.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у встановлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

11.8. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

11.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.10. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

11.11. Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики