Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботи

Успішне управління закладом охорони здоров’я залежить не лише від зусиль головного лікаря, а й від злагодженої роботи його заступників. Зокрема, заступник головного лікаря з організаційно-­методичної роботи визначає загальну методику надання медичної допомоги у закладі та виконує ще низку важливих функцій, про які йтиметься у цій статті

Випуском 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117, регламентовано діяльність головного лікаря та заступника головного лікаря закладу охорони здоров’я.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Медична доказова інформація: відбираємо джерела"

Керівництво закладом охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України та нормативно­правових актів щодо роботи підприємств, установ і організацій охорони здоров’я передбачає організацію керівником лікувально­профілактичної, адміністративно­господарчої та фінансової діяльності закладу, співпрацю з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами, забезпечення взаємодії підрозділів лікувально­профілактичного закладу та надання якісної медичної й фармацевтичної допомоги населенню; дотримання лікувально­оздоровчого режиму, раціонального харчування; забезпечення впровадження сучасних методів діагностики та лікування, створення належних виробничих умов; організацію роботи з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечення своєчасного підвищення їхньої кваліфікації; забезпечення додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту; аналіз показників роботи закладу, вживання заходів щодо їх оптимізації; регулювання використання ліжкового фонду; видачу відповідних директивних документів із цих питань; організацію проведення науково­практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров’я.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Банк крові у лікарні: організаційні та правові аспекти створення"

   

Діяльність заступників головного лікаря

Ефективний менеджмент керівника забезпечується делегуванням повноважень відповідно до посадових обов’язків його заступникам.

На заступника головного лікаря покладаються такі обов’язки:

1. Здійснення керівництва у підпорядкованих йому підрозділах лікувально­профілактичного закладу у порядку делегованих головним лікарем повноважень.

2. Виконання обов’язків головного лікаря у разі його відсутності та за його дорученням.

3. Забезпечення ефективного управління закріпленими за ним напрямами діяльності закладу.

4. Контроль виконання в межах делегованих йому повноважень і компетенції:

 • дотримання нормативно­правових актів з питань охорони здоров’я;
 • забезпечення надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
 • впровадження сучасних методів діагностики і лікування, лікувально­-оздоровчого режиму;
 • створення належних виробничих умов.

5. Забезпечення додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

6. Планування, регулювання та контроль співпраці з органами управління, суміжними закладами охорони здоров’я.

7. Забезпечення взаємодії підрозділів закладу.

8. Організація роботи з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечення своєчасного підвищення їхньої кваліфікації

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Вакцинація дітей – розвіюємо страхи батьків"

9. Аналіз показників роботи підпорядкованих підрозділів, вживання заходів щодо їх оптимізації.

Заступник головного лікаря повинен знати:

 • Конституцію України;
 • законодавчі акти, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
 • Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно­правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я;
 • основи медичного і трудового права;
 • концепцію розвитку охорони здоров’я населення України;
 • основи міжнародного та європейського законодавства у сфері охорони здоров’я;
 • основи державного управління;
 • основи організації роботи та технологію процесу управління;
 • економічні основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні;
 • специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я;
 • технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
 • правила ділового етикету;
 • сучасні засоби комунікацій та зв’язку.

Щоб забезпечити ефективну діяльність закладу охорони здоров’я головний лікар делегує заступникам свої посадові обов’язки для виконання всіх організаційних процесів з надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я різного рівня, особливо у високоспеціалізованому багатопрофільному стаціонарному закладі.

Злагоджена робота заступників головного лікаря з медичної частини, заступника головного лікаря з економічних питань, заступника головного лікаря з організаційної роботи сприяє ефективному виконанню завдань, покладених на керівника високоспеціалізованого та багатопрофільного лікувально­профілактичного закладу.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Форма 065/о: медична карта хворого на венеричне захворювання"

  

Специфіка роботи заступника головного лікаря з організаційно­методичної роботи

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні» від 29.08.2008 № 500 (далі — Наказ № 500) затверджено Примірне положення про заступника головного лікаря станції швидкої медичної допомоги з організаційно­методичної роботи, що регламентує обов’язки цього працівника щодо організаційно-­методичного керівництва інформаційно-аналітичним відділом медичної статистики. Заступник головного лікаря з організаційно­-методичної роботи повинен мати практичний досвід роботи лікаря, пройти підготовку з медичної статистики та здобути спеціалізацію за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», кваліфікаційну категорію за цією спеціальністю.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботи

На заступника головного лікаря з організаційно­-методичної роботи покладено функцію організації методики провадження медичної допомоги в закладі охорони здоров’я та видання нормативних директив з усіх питань, що стосуються забезпечення функціонування закладу:

 • надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
 • реалізація впровадження сучасних методів діагностики і лікування, лікувально-­оздоровчого режиму та раціонального харчування;
 • регулювання використання ліжкового фонду;
 • контроль своєчасного підвищення кваліфікації медичних працівників;
 • забезпечення належних виробничих умов та матеріально-­технічного оснащення діагностичних, лікувальних, допоміжних та господарських підрозділів закладу;
 • додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежного захисту;
 • аналіз показників роботи закладу, вжиття заходів щодо їх оптимізації;
 • організація проведення нарад, науково­-практичних конференцій та конгресів для медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров’я;
 • сприяння проведенню наукових досліджень та зростанню наукового потенціалу медичних кадрів;
 • організація щорічних та періодичних медичних оглядів для медичних працівників закладу.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Медична сестра кабінету щеплень: роль в проведенні вакцинації"

  

Завдання заступника головного лікаря з організаційно­методичної

 Відповідно до Наказу № 500 на заступника головного лікаря з організаційно­-методичної роботи покладено такі основні завдання:

 • розробка організаційно-­методичних заходів щодо підвищення ефективності роботи закладу, організаційно­-методичне керівництво інформаційно­-аналітичним відділом медичної статистики закладу охорони здоров’я;
 • підготовка інформаційно-­аналітичних матеріалів для керівництва закладу при прийнятті управлінських рішень;
 • планування перспективного розвитку закладу та здійснення контролю за проведенням заходів, спрямованих на роботу закладу охорони здоров’я в усіх напрямах діяльності;
 • аналіз діяльності закладу з надання всіх видів медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі та у стаціонарі;
 • підготовка матеріалів для проведення медичних рад;
 • виконання обов’язків щодо забезпечення роботи підпорядкованих йому підрозділів;
 • вивчення та аналіз даних про структуру закладу охорони здоров’я та його розвиток, про матеріально­технічну базу, радіотелефонний зв’язок, санітарний автотранспорт, діяльність закладу охорони здоров’я, кадри, а також про показники якості діяльності структурних підрозділів;
 • складання річних та періодичних статистичних звітів про роботу закладу у встановлені терміни, розробка пропозицій щодо удосконалення роботи закладу, представлення цих пропозицій головному лікарю;
 • підготовка довідкових матеріалів про діяльність закладу;
 • участь у перевірках діяльності структурних підрозділів закладу;
 • участь у розробці і реалізації перспективних комплексних планів закладу, планів впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду і наукової організації праці;
 • підготовка питань щодо роботи закладу охорони здоров’я для розгляду їх на медичних радах та оперативних нарадах;
 • контроль виконання перспективних і річних комплексних планів закладу, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду і наукової організації праці;
 • контроль роботи аналітично­інформаційного відділу медичної статистики закладу;
 • забезпечення обліку статистичних показників діяльності закладу, правильне ведення затверджених форм первинної медичної документації;
  • контроль за правильністю ведення медичної документації;
  • статистичний аналіз зі встановленням вірогідності статистичної інформації та визначенням закономірностей;
 • визначення та організація потоків різних видів медико­-статистичної та інших видів інформації;
 • видача в установленому порядку довідок за запитами юридичних осіб та населення;
 • підготовка проектів управлінських рішень щодо діяльності закладу охорони здоров’я;
 • планова та оперативна інформаційна підтримка управлінської діяльності апарату закладу;
 • розробка та внесення пропозицій щодо відпрацювання системи збору інформації для складання статистичної звітності та її подання до визначених юридичних осіб у встановлені строки.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Психологічна компетентність пацієнта: правові аспекти визначення"

Права заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботи

Заступник головного лікаря з організаційно­-методичної роботи має право:

 • подавати головному лікарю пропозиції щодо подальшого удосконалення і розвитку закладу;
 • організовувати і здійснювати перевірку діяльності структурних підрозділів закладу, виконання ними комплексних планів, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду і наукової організації праці, достовірності обліку та звітності, ведення затверджених облікових форм;
 • проводити наради, конференції, семінари в межах своєї компетенції відповідно до плану заходів закладу;
 • клопотати перед головним лікарем закладу про заохочення та притягнення до відповідальності медичних працівників підпорядкованих підрозділів;
 • вимагати від керівників служб, підрозділів і відділів закладу надавати інформацію та іншу документацію, що необхідна для виконання заступником своїх функцій;
 • використовувати у своїй роботі медичну статистичну інформацію республіканського центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України;
 • періодично підвищувати свою кваліфікацію з відривом від виробництва.


зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді