Практика студентів у медичних закладах: організаційні питання

Досить часто до закладів охорони здоров’я звертаються представники вищих медичних навчальних закладів щодо проходження виробничої практики їхніми студентами­медиками. Читайте, чим керуватися головному лікарю закладу охорони здоров’я при укладанні договору на проведення практики та як організувати роботу керівників практики від закладу

Згідно з пунктом 1 статті 51 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556­VII (далі — Закон про вищу освіту) практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними закладами договорами або у їхніх структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Практика студентів у медичних закладах: організаційні питанняЧитайте: "Відділення переливання крові: організація діяльності"

Організація проходження виробничої практики студентів у медичному закладі медичних і фармацевтичних внз регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (далі — Положення № 93), та Інструкцією про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико­профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.10.1995 № 179 (далі — Інструкція № 179).

Виробнича практика студентів медичних навчальних закладів є важливою ланкою у підготовці лікарів (провізорів) і невід’ємною частиною навчального процесу. Головне завдання виробничої практики у медичному закладі полягає у закріпленні знань, одержаних у процесі навчання, засвоєнні та вдосконаленні практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах закладів охорони здоров’я.

Практика студентів у медичних закладах: організаційні питанняЧитайте: "Приміщення лікарні: вимоги до архітектури й облаштування"

Практика студентів медичних навчальних закладів проводиться на базах закладів охорони здоров’я, які відповідають вимогам програм із практики. Ці програми розробляє і затверджує Міністерство охорони здоров’я України, а потім їх адаптують медичні навчальні заклади. Навчальні заклади зобов’язані за два місяці до початку практики надати закладу охорони здоров’я для погодження програму практики.

Для проходження виробничої практики студентів медичний навчальний заклад укладає із закладом охорони здоров’я договір. Тривалість дії такого договору погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або на строк до п’яти років.

Відповідно до пункту 2 статті 51 Закону про вищу освіту керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити створення належних умов для проходження студентами практики у цьому закладі, а також дотримання ними правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

Практика студентів у медичних закладах: організаційні питанняЧитайте: "Карта профілактичних щеплень: бланк та правила оформлення"

Керівництво виробничою практикою

Керівництво виробничою практикою студентів на базі закладу охорони здоров’я здійснюють:

 • керівник від навчального закладу;
 • загальний керівник від закладу охорони здоров’я;
 • безпосередній керівник від закладу охорони здоров’я.

Загального та безпосереднього керівників практики від закладу охорони здоров’я призначає наказом керівник цього закладу. Керівників виробничої практики від навчального закладу призначає наказом ректор навчального закладу з­поміж досвідчених професорів, доцентів, асистентів кафедр, які безпосередньо брали участь у навчальному процесі з дисциплін, за якими проводиться практика.

Практика студентів у медичних закладах: організаційні питанняЧитайте: "Внутрішньолікарняні інфекції: катетер-асоційовані зараження кровотоку"

Обов’язки керівників виробничої практики студентів у закладі охорони здоров’я

Керівник від навчального закладу

Загальний керівник від закладу охорони здоров’я

Безпосередній керівник від закладу охорони здоров’я

- контроль підготованості закладу охорони здоров’я перед початком практики;

- забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед приходом студентів на практику;

- інформування студентів про систему звітності з практики;

- підбір досвідчених фахівців, які безпосередньо керуватимуть практикою студентів;

- доведення до відома студентів програми практики;

- організація і контроль за відповідністю практики її програмі та затвердженим графікам її проведення;

- безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих місцях;

- забезпечення необхідних умов на кожному робочому місці для оволодіння студентами навичками, уміннями, знаннями відповідно до програми практики;

- забезпечення високої якості проходження практики у тісному контакті з керівником практики від закладу охорони здоров’я;

- контроль за забезпеченням нормальних умов праці і побуту студентів;

- проведення зі студентами інструктажів із охорони праці і техніки безпеки;

- контроль за дотриманням студентами правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;

- організація ведення табеля відвідування студентами закладу;

- прийом заліків із практики;

- надання письмових звітів про проведення практики до медичного навчального закладу

- інструктаж студентів із правил охорони праці і техніки безпеки, контроль за їх дотриманням;

- організація читання провідними спеціалістами закладу охорони здоров’я лекцій і доповідей студентам, проведення семінарів і консультацій;

- організація екскурсій студентам у межах закладу охорони здоров’я;

- організація переміщення студентів на робочих місцях;

- звітування перед керівником закладу охорони здоров’я про хід і підсумки проходження студентами практики

- організація роботи студентів на робочих місцях;

- контроль дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, виконання програми практики;

- повідомлення інших керівників практики про всі порушення студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, невиконання програми;

- ведення обліку присутності студентів на робочих місцях під час практики;

- написання об’єктивних характеристик виробничої діяльності кожного студента під час практики

За підсумками проходження студентами виробничої практики безпосередні керівники практики від закладу охорони здоров’я мають підготувати письмові об’єктивні характеристики виробничої діяльності кожного студента. 

Практика студентів у медичних закладах: організаційні питанняЧитайте: "Відпустки медичних працівників – складаємо графік"

Оплата праці керівників практики

Витрати на оплату праці загальних і безпосередніх керівників практики від закладу охорони здоров’я здійснюються за рахунок коштів закладу.

Оплата праці безпосередніх керівників практики здійснюється на умовах погодинної оплати із розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень. Згідно з чинним законодавством України встановлені такі коефіцієнти погодинної оплати від мінімальної заробітної плати:

 • професору, доктору наук — 0,25;
 • доценту, кандидату наук — 0,15;
 • особам, які не мають вченого ступеня і звання, — 0,09.

Практика студентів у медичних закладах: організаційні питанняЧитайте: "Стерилізаційне відділення: вимоги до облаштування"

Загальному керівнику практики від закладу охорони здоров’я виплачують кошти на відповідну групу студентів за весь період практики за такими нормами (у відсотках до посадового окладу за основним місцем роботи):

 • до 10 осіб — 10%;
 • від 11 до 20 осіб — 15%;
 • від 21 до 30 осіб — 20%;
 • від 31 до 40 осіб — 25%;
 • від 41 до 50 осіб — 30%.

Якщо кількість студентів перевищує 50 осіб, загальному керівникові практики від закладу охорони здоров’я наказом по закладу може зменшуватися обсяг навантаження за основними посадовими обов’язками. При цьому за ним зберігається заробітна плата за основною роботою.      зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді