Розробляємо статут медичного закладу

Читайте, з яких розділів має складатися статут медичного закладу та які нюанси його діяльності потрібно передбачити у цьому документі. Також дізнайтеся, які вимоги висуваються до назви закладу та що робити у разі її зміни.

В установчих документах суб’єкта господарювання вказують:

 • найменування;
 • мета господарської діяльності;
 • предмет господарювання;
 • розмір статутного капіталу (а також й інших фондів) та порядок його формування;
 • порядок, за яким буде відбуватись розподіл прибутків та збитків;
 • характеристики органів управління та контролю;
 • умови, за яких можлива його реорганізація та ліквідація.

В документі можуть зазначатись й інші дані, які не будуть суперечити законодавству. Це може бути, наприклад, інформація, що напряму пов'язана з особливостями форми організації суб’єкта господарювання. Після написання, статут закладу охорони здоров’я затверджує власник майна чи засновник суб’єкта господарювання (уповноважена особа, орган чи інший суб’єкт).

Розробляємо статут медичного закладуЧитайте: "Утилізація та знищення лікарських засобів - загальні правила та форми"

З яких розділів має складатись статут закладу охорони здоров’я

Перегляньте орієнтовну структуру документа, проте зауважте, що вона не є остаточною. В межах певної адміністративно – територіальної одиниці органи управління комунальним майном можуть розробляти свої рекомендації з питань підготовки, затвердження та зміни статутів тих організацій, які входять до сфери їх управління. В цих випадках документ має розроблятись із урахуванням вимог цих нормативно-правових актів.

Структура статуту закладу охорони здоров’я включає такі розділи:

 1. Загальні положення.
 2. Найменування суб’єкта господарювання.
 3. Розташування юридичної особи.
 4. Мета, предмет та основні завдання діяльності.
 5. Правовий статус.
 6. Майно та фінансування.
 7. Права та обов’язки.
 8. Управління.
 9. Уповноважений орган управління.
 10. Господарська діяльність.
 11. Трудовий колектив та соціальна діяльність.
 12. Припинення діяльності.

Спробуємо детальніше зупинитись на кожному з цих пунктів та навести законодавчі акти, що стали базисом, на якому ґрунтуються положення документа.

Розробляємо статут медичного закладуЧитайте: "Відділення переливання крові: організація діяльності"

Загальні положення

В першому розділі Статуту вкажіть основний напрямок діяльності юридичної особи (в нашому випадку – медичного закладу), відомості про орган, під управлінням якого перебуває медичний заклад, інформацію про розпорядчий акт, який ліг в основу створення юридичної особи.

Найменування

Одним із ключових пунктів статуту медичного закладу є відомості про назву юридичної особи. Власне з вибору назви й починається процес заснування закладу. Законодавство України висуває певні вимоги до вибору найменування.

Цивільний кодекс (його 90 стаття) передбачає наявність в найменуванні інформації про організаційно-правову форму та характер діяльності закладу. Найменування комунальних закладів (установ) можуть доповнюватись інформацією про їх засновника. Не перечить законодавству наявність двох найменувань в одного закладу одночасно:

 • одного – повного;
 • другого - скороченого.

Відомості про найменування юридичної особи вносяться до її установчих документів та прописуються в єдиному державному реєстрі. Наводиться воно державною мовою, додатково може вказуватись і англійська назва (за наявності такої). При написанні його враховуються вимоги Закону України «Про засади державної мовної політики», затвердженого 03.07.2012 за № 5029­VI. Прописувати найменування іншої юридичної особи в статуті медичного закладу є неприпустимо.

Назва медичного закладу може включати найменування лише одного з видів закладів охорони здоров’я, що відповідає Наказу МОЗ України № 385 затвердженому 28 жовтня 2002 року.

Розробляємо статут медичного закладуЧитайте: "Диспансеризація: організація заходів, відповідальність та порядок проведення"

Щоб змінити найменування, юридична особа розміщує оголошення про зміну назви в друкованих засобах масової інформації, що на своїх шпальтах розміщують дані про державну реєстрацію. Крім того, така ж інформація має надаватися і всім особам, з якими заклад перебуває у договірних відносинах.

Міністерство юстиції України 05.03.2012 Наказом № 368/5 затвердило вимоги стосовно написання найменування юридичної особи чи її відокремленого підрозділу. Згідно з цими вимогами найменування повинне включати відомості про її інформаційно-правову форму за винятком органів державної влади, місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ.

Найменування може містити власну назву юридичної особи та іншу інформацію, що не суперечить законодавству, а саме - мету діяльності, спосіб утворення, підпорядкування.

Розташування юридичної особи

В цьому розділі вказують відомості про місце розташування закладу. Необхідність його передбачена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», що затверджений 15 травня 2003 № 755­IV. Зазначена в статуті закладу охорони здоров’я адреса є місцем знаходження органу, чи особи яка, згідно з установчими документами (чи законом) виступає від її імені.

Мета, предмет діяльності та завдання

Вказують мету створення та предмет діяльності юридичної особи. Сюди також вносять відомості про всі види діяльності закладу.

Розробляємо статут медичного закладуЧитайте: "Вимоги до зберігання лікарських засобів у закладі охорони здоров’я"

Правовий статус

В цій частині має зазначатись інформація про порядок набуття статусу юридичної особи, віднесення її до певного сектору економіки, а також її статус у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. В цьому ж розділі може бути викладена інформація про неприбутковий характер діяльності та дані про реєстрацію юридичної особи як неприбуткової організації.

Майно та фінансування

Відомості щодо правового режиму майна юридичної особи прописуються в цьому розділі статуту медичного закладу. Крім іншого, сюди ж необхідно внести інформацію про:

 • право власності на майно;
 • право господарського відання;
 • право оперативного управління;
 • порядок державної реєстрації прав на майно;
 • склад і порядок використання майна;
 • джерела формування майна;
 • джерела фінансування юридичної особи;
 • порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Права та обов’язки

В цій частині документа вказують перелік прав та обов’язків юридичної особи, що пов’язані з її діяльністю. Так статут закладу охорони здоров’я наповнюється інформацією про обов’язки, зазначені в Ліцензійних умовах. 

Розробляємо статут медичного закладуЧитайте: "Документи для атестації лікарів"

Управління

Цей розділ містить інформацію про:

 • повноваження керівника закладу;
 • порядок та умови, за яких можливе його призначення;
 • порядок та умови його звільнення;
 • інформацію про органи, що уповноважені здійснювати контроль та компетенцію.

Стаття 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я зазначає, що на посаду керівника медичного закладу може претендувати особа, що відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Керівник комунального закладу вступає на посаду після підписання відповідного контракту.

Уповноважений орган управління

В розділі зазначають повноваження органу управління стосовно реалізації прав власника майна. Розділ відповідає вимогам Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», положенням Цивільного кодексу України.

Розробляємо статут медичного закладуЧитайте: "Атестаційна справа медичної сестри"

Господарська діяльність

Сюди вносять дані про особливості здійснення господарської діяльності. Статут медичного закладу може містити цифри вартості послуг та робіт.

Трудовий колектив та соціальна діяльність

В цей розділ вносять інформацію, передбачену вимогами Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України та Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 № 3356­XII, а саме:

 • процедуру укладання колективного договору;
 • умови участі трудового колективу в управлінні закладом.

Статут закладу охорони здоров’я в своєму останньому розділі повинен містити інформацію про умови та порядок реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) чи ліквідації закладу, що передбачено вимогами Господарського кодексу та Законом № 755- IV.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді