Благодійні внески в медзакладах: як отримувати й звітувати

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
З початку війни медзаклади отримують багато благодійної допомоги. Утім, перш ніж використовувати таку допомогу, її важливо правильно прийняти й облікувати. Дізнайтеся зі статті, у якій формі отримувати благодійні внески та як про них звітувати, а також скачайте зразки наказу про призначення відповідальних осіб та порядку отримання та використання благодійних внесків

Благодійна діяльність — добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення цілей, які визначає Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара* (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI; далі — Закон про благодійну діяльність).

* Бенефіціар — набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом про благодійну діяльність.

Зразок договору про надання волонтерської допомоги

Сферу охорони здоров’я Закон про благодійну діяльність виокремлює як окрему сферу для благодійництва. Благодійники та представники благодійних організацій мають право входити до складу опікунських рад при закладах охорони здоров’я (ч. 6 ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Ознаки благодійної діяльності

Благодійництво та благодійна діяльність мають такі правові ознаки:

 • безкорисливість — надання допомоги на благо інших без будь-якої вигоди
 • добровільність — діяльність, яка здійснюється за власним волевиявленням та спонуканнями, що мають морально-етичне підгрунтя, без будь-якого примусу та втручання з боку інших осіб та суб’єктів владних повноважень
 • цільова спрямованість — наявність конкретної мети й надання допомоги тим, хто її потребує

Вимога сплачувати будь-які внески чи обіцянка надати щось натомість перетворює таку діяльність на злочинну. Залежно від конкретних обставин та особи «прохальника», його дії можна оцінювати як корупційне діяння або як вимагання.

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Види благодійної діяльності

Види благодійної діяльності установлює стаття 5 Закону про благодійну діяльність. Найпоширеніші щодо взаємодії благодійників із закладами охорони здоров’я такі:

 • безоплатна передача у власність коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення майнових прав
 • безоплатна передача права користування та інших речових прав на майно та майнові права
 • безоплатна передача доходів від майна та майнових прав
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність
 • публічний збір благодійних пожертв
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом

Безплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян Господарський кодекс Українизараховує до джерел формування майна суб’єктів господарювання (ст. 140).

▼▼▼ Скачайте зразок у журналі «Управління закладом охорони здоров’я»

Хто може бути благодійником

Благодійником може бути дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (зокрема й благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи кілька видів благодійної діяльності .

Залежно від суб’єктів надання благодійної допомоги можете отримати її в такі способи:

 • безпосередньо від фізичних чи юридичних осіб — благодійників
 • від благодійних організацій

Для закладу охорони здоров’я найзручніша форма отримання благодійних внесків — співпраця з благодійною організацією. Укладіть із нею договір про співробітництво, співпрацю, надання благодійної допомоги разового характеру тощо або ж про благодійництво на постійній основі.

Цей спосіб має одразу кілька переваг:

 • благодійна організація самостійно приймає кошти чи майно від фізичних та юридичних осіб, тож заклад охорони здоров’я уникає клопотів щодо належного документального оформлення таких операцій, а також пильної уваги з боку контролерів та правоохоронних органів
 • благодійна організація придбаває необхідне майно, роботи й послуги на комерційній основі й без контролю з боку органів казначейства
 • господарська операція з отримання майна (робіт, послуг) від благодійної організації не підпадає під дію Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, на відміну від господарських операцій із придбання такого майна (робіт, послуг) самим закладом охорони здоров’я

Отже, співпраця з благодійними організаціями дає закладам змогу уникнути клопотів, яких завдає робота безпосередньо з благодійниками.

Благодійні внески в КНП: як оформити

Керівник закладу охорони здоров’я, який вирішив співпрацювати з благодійниками, має підписати відповідні локальні акти, як-от:

 • положення (порядок) про організацію прийому, обліку та звітності щодо благодійних внесків
 • наказ про призначення відповідальних осіб за приймання благодійних внесків та осіб, які контролюють правильність їх приймання

Спосіб оформлення благодійного внеску залежить від того, у якому вигляді він надійшов до закладу — як кошти чи товари (роботи, послуги).

Наказ про призначення відповідальних осіб та порядку отримання та використання благодійних внесків — зразок

Благодійні внески в медзакладах: як отримувати й звітувати

Скачати

У вигляді коштів

Правила, яких мають дотримувати бюджетні установи під час отримання та використання благодійного внеску у вигляді коштів, визначає Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222 (далі — Порядок № 1222).

Благодійні внески благодійники можуть надавати набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, які визначив благодійник, а також як товари, роботи або послуги (п. 2 Порядку № 1222).

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, які їм надали юридичні та фізичні особи, якщо інше не встановлено законом.

Законодавство передбачає два способи збору коштів від благодійників:

 • у касу
 • безпосередньо на рахунок закладу

У касу. Касові операції оформляйте касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів та іншими касовими документами. Вони мають підтверджувати факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.

Пункт 6 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі — Положення № 148) встановлює готівкові обмеження у взаєморозрахунках суб’єктів господарювання — у розмірі до 10 000 грн у день включно, та із фізичними особами — у розмірі до 50 000 грн у день включно. Однак вони не поширюються на добровільні пожертвування та благодійну допомогу (пп. 2 п. 8 розд. ІІ Положення № 148).

Приймайте готівку в касу за прибутковим касовим ордером, який підписав головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником закладу. До прибуткових касових ордерів можна додавати документи, які є підставою для їх складання.

Видайте квитанцію про те, що прийняли готівку в касу за прибутковими касовими ордерами. Квитанція — відривна частина прибуткового касового ордера. Її має підписати головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником. Підпис можна засвідчити відбитком печатки закладу (п. 23, 25 розд. III Положення № 148).

На рахунок. Благодійні внески можуть надходити в заклад і через банківські установи, зокрема з використанням електронних платіжних засобів (лист Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві «Щодо отримання благодійних внесків за допомогою еквайрінгу» від 12.02.2016 № 2974/10/26-15-11-02-11).

Благодійні внески у грошовій формі зараховуйте на рахунок «Суми за дорученням». Як отримаєте благодійний внесок, унесіть зміни до спеціального фонду кошторису (п. 4 Порядку № 1222).

У вигляді товарів (робіт, послуг)

Якщо благодійник пропонує надати допомогу у вигляді безоплатно наданих товарів (робіт, послуг), дотримуйте такого порядку дій:

 • визначте з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, які отримають допомогу;
 • повідомте благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу (п. 4 Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою КМУ від 17.08.1998 № 1295; далі — Порядок № 1295).

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій звітності відображають:

 • у бухгалтерському балансі — окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна допомога;
 • у звіті про прибутки та збитки — окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги.

Інші особливості бухгалтерського обліку та звітності щодо таких благодійних внесків установлює пункт 8 Порядку № 1295.

Облік благодійної допомоги медзакладу на прикладах

На що витрачати благодійні внески в лікарні

Попросіть благодійника написати заяву про перерахунок коштів або скласти письмовий договір. У документі слід вказати мету благодійного внеску та цілі, на які ви можете його використати.

Спрямовувати кошти, отримані із благодійною метою, на виплату заробітної плати працівників відповідно до кошторисів закладів можна лише тоді, коли такий напрям видатків визначив благодійник.
Благодійник у заяві чи договорі також може зазначити, що не встановлює обмежень щодо напрямів використання внеску. Тоді їх визначає керівник відповідно до першочергових потреб, пов’язаних з основною діяльністю закладу.
Кошти, які заклади отримали як гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ), належать до доходів бюджету. Їх використовуйте на цілі, які визначає стаття 13 Бюджетного кодексу України (лист Державної фіскальної служби України «Про надання методологічної допомоги» від 02.02.2016 № 3325/7/99-99-15-02-02-17).

За нецільове використання бюджетних коштів службові особи медзакладу можуть понести кримінальну відповідальність за статтею 210 Кримінального кодексу України (КК).

Як виплатити зарплату за рахунок благодійних внесків

Як звітувати про отриману благодійну допомогу

Очільники органів контролю, зокрема прокуратури й Антимонопольного комітету України, та представники громадськості занепокоєні безконтрольним витрачанням благодійних внесків. З огляду на це МОЗ затвердило наказ «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» від 25.07.2017 № 848 (далі — Наказ № 848), а згодом нагадало про необхідність дотримувати його вимог у листі від 08.08.2018 № 09-06/588/21018.

Наказ № 848, зокрема, запровадив обов’язок керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, МОЗ АР Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 • забезпечити розміщення закладами охорони здоров’я, що належать до сфери їх управління, інформації про надходження й використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб на потреби таких закладів охорони здоров’я
 • звітувати про благодійні пожертви від фізичних та юридичних осіб за формою, наведеною в додатку до Наказу № 848 щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом
 • розміщувати звіт на території закладу в загальнодоступному місці, а також на офіційному веб-сайті закладу та/або офіційних веб-сайтах МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Отже, аби благодійні внески приносили закладу лише користь, а не клопоти з органами контролю та громадськістю, дотримуйте правил оформлення такої допомоги й використовуйте її за цільовим призначенням. І пам’ятайте, що вимога надати медичну допомогу в обмін на «благодійний внесок» — це порушення закону, що призводить до кримінальної відповідальності.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики