Законодавство про паліативну допомогу в Україні: закони, постанови, накази

Система паліативної допомоги потребує належного правового регулювання. Це сприятиме її ефективному функціонуванню. Перегляньте основні нормативні документи з організації та надання паліативної допомоги

Е-направлення: відповіді на запитання

Паліативна допомога — це вид медичної допомоги, спрямований на поліпшення якості життя пацієнтів і членів їхніх родин (сімей), які стикаються з проблемами невиліковної хвороби.

NB! Нещодавно МОЗ затвердило новий Порядок надання паліативної допомоги (наказ від 04.06.2020 № 1308).

Законодавство про паліативну допомогу в Україні: закони, постанови, накази

Нормативно-правові акти з організації та надання паліативної допомоги в Україні

Нормативний документ

Що встановлює

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII

Визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах

«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2014—2018 роки» від 20.10.2014 № 1708-VII

У межах програми передбачаються заходи щодо забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ; організації надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; підготовки відповідних кадрів для надання такої допомоги

«Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017 № 2206-VIII

З метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості надавачі медичних послуг, застосовують телемедицину для залучення до надання медичної допомоги лікарів-консультантів із закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації (ст. 7)

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII

Надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, пов’язаних з паліативною медичною допомогою та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передбаченому законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається. (п. 5 ст. 9)

«Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує паліативної допомоги — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку (пп. 3 ст. 25)

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII

Допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, призначається незалежно від одержання інших видів державної допомоги, передбачених цим Законом

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII

Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров’я і забезпечує його захист.

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої, зокрема, належить паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я (ст. 8).

На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.

Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення.

Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (ст. 354)

ПОСТАНОВИ КМУ

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 № 641

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, забороняється проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умова (пп. 5 п. 14)

«Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» від 03.03.2020 № 177

Затверджує Типове положення про центр надання соціальних послуг

Центр надання соціальних послуг є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (п. 1 Типового положення).

Для надання соціальних послуг у центрі утворюються такий структурний підрозділ, як відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання (надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду, притулку громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які потребують паліативної допомоги, бездомним та іншим вразливим групам населення). У центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги в умовах цілодобового перебування/проживання (відділення стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду, притулок тощо) (п. 8 Типового положення)

«Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік» від 05.02.2020 № 65

Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності зокрема й паліативної медичної допомоги (п. 4).

Тариф на медичні послуги, пов’язані з паліативною медичною допомогою дорослим та дітям у стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 7865,64 гривні (п. 102 глави 22 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»).

Тариф за надання медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 9832,05 гривні (п. 105 глави 23 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»)

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення» від 24.12.2019 № 1086

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, оплату надання яких у повному обсязі пацієнтам держава гарантує за рахунок бюджетних коштів згідно з тарифом, а саме медичних послуг, пов’язаних з наданням паліативної медичної допомоги (пп.3 п. 4).

Оплата медичних послуг, пов’язаних з наданням паліативної медичної допомоги здійснюється згідно з тарифом відповідно до умов і строків, визначених у договорі. До тарифів можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти (п. 19).

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня на підставі договорів може здійснювати попередню оплату за медичні послуги, пов’язані з наданням паліативної медичної допомоги, відповідно до законодавства (п. 20)

«Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» від 10.07.2019 № 675

Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям є спеціалізованим закладом охорони здоров’я, що утворюється з метою задоволення потреб дітей у медичній реабілітації та паліативній допомозі.

Функціями відділення паліативної допомоги є:

 • складання плану спостереження для надання паліативної допомоги дитині за формою, встановленою МОЗ;
 • надання паліативної допомоги дитині відповідно до плану спостереження для надання паліативної допомоги;
 • надання консультацій, психологічної допомоги законним представникам дитини та особам, що беруть участь у догляді за дитиною.

Відділення паліативної допомоги складається з:

 • стаціонару для перебування дітей, які потребують паліативної допомоги, разом із законним представником дитини або особою, що бере участь у догляді за дитиною;
 • кімнат для надання соціальної та психологічної допомоги законним представникам дитини або особам, що беруть участь у догляді за дитиною, кімнати загального перебування.

У складі відділення паліативної допомоги можуть бути мобільні служби паліативної допомоги, служби респіраторної підтримки, консультативні служби, денний стаціонар (хоспіс), кабінет лікування хронічного болю та паліативної допомоги, ритуальні кімнати.

До складу мультидисциплінарної команди з паліативної допомоги можуть входити:

 • лікар-педіатр;
 • лікар-анестезіолог дитячий;
 • психолог;
 • фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник;
 • лікар фізичної та реабілітаційної медицини;
 • сестра медична;
 • законний представник дитини/працівник або особа, що бере участь у догляді за дитиною;
 • лікарі інших спеціальностей і спеціалісти освіти

«Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність» від 27.12.2018 № 1162

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність, містить стани, що потребують паліативної допомоги (розділ ХІ)

«Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг» від 27.12.2018 № 1161

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг містить стани, що потребують паліативної допомоги (розділ ХІ)

«Про внесення змін до Примірного положення про госпітальний округ» від 18.12.2017 № 1621

У разі відсутності на території обслуговування багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування (БЛІЛ) першого рівня закладів охорони здоров’я для надання паліативної та реабілітаційної допомоги чи у разі неможливості цих лікарень повністю забезпечити потреби населення зони обслуговування у такій допомозі, у БЛІЛ першого рівня можуть створюватися відповідні структурні підрозділи, призначені для забезпечення надання паліативної та реабілітаційної допомоги (п. 10 Положення)

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285

Медична практика ліцензіатом, зокрема, провадиться за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація) (п. 9).

За місцем проживання (перебування) пацієнта може надаватися паліативна допомога, зокрема психологічна допомога (п. 10)

«Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям» від 21.11.2013 № 917

Затверджує Положення про лікарсько-консультативну комісію.

Комісії надають батькам або законним представникам дитини довідку про те, що дитина потребує паліативної допомоги (п. 7 Положення)

«Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
від 13.05.2013 № 333

Порядок визначає механізм провадження закладами охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування та форми власності діяльності, пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770, і прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як лікарський засіб, а також особливості діяльності лікувально-профілактичних закладів під час провадження зазначеної діяльності

«Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від 25.03.2009 № 333

Затверджує Національний перелік основних лікарських засобів, що містить перелік:

 • Лікарських засобів для лікування болю та надання паліативної допомоги
 • Лікарських засобів для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі/Лікарських засобів для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі

НАКАЗИ МОЗ

«Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні» від 04.06.2020 № 1308

Затверджує Порядок надання паліативної допомоги. Порядок визначає основні завдання, складові та принципи паліативної допомоги, вимоги до її організації та особливостей надання.

Паліативна допомога надається закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Для надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є обов'язковою

«Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду» від 28.02.2020 № 586

Порядок регулює механізм взаємодії пацієнта, лікаря, який направляє пацієнтів, та медичних працівників, що здійснюють медичне обслуговування за направленням.

Поширюється на всі заклади охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців

«Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 07.08.2015 № 494

Регулює питання обліку наркотичних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я, забезпечення доступу до знеболення пацієнтів, виписування рецептів ф-3

«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі» від 25.04.2012 № 311

Затверджує Уніфікований клінічний протокол паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі, розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Контроль болю», як джерела доказової інформації про найліпшу медичну практику.

Метою протоколу є організація паліативної допомоги та забезпечення адекватного знеболення, оптимізація симптоматичного лікування та реабілітації пацієнтів з хронічним больовим синдромом незалежно від виду болю, поліпшення якості життя хворої людини та осіб, що за нею доглядають

«Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та штатного розпису закладу охорони здоров’я «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», паліативного відділення» від 07.11.2011 № 768

Затверджує:

 • Примірні штатні нормативи закладу охорони здоров’я «Хоспіс»;табель матеріально-технічного оснащення закладу охорони здоров’я «Хоспіс»;
 • Примірні штатні нормативи виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»;
 • Табель матеріально-технічного оснащення виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»;
 • Примірні штатні нормативи паліативного відділення;
 • Табель матеріально-технічного оснащення паліативного відділення

«Про організацію паліативної та хоспісної допомоги» від 31.10.2011 № 733

Затверджує:

 • Порядок надання паліативної допомоги
 • Перелік медичних показань та протипоказань для надання паліативної допомоги(додається)
 • Примірне Положення про заклад охорони здоров’я «Хоспіс»
 • Примірне Положення про виїзну бригаду з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»
 • Примірне Положення про паліативне відділення

«Про затвердження Примірного положення про лікарню «Хоспіс» (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз» від 11.06.2010 № 483

Затверджує Примірне положення про лікарню «Хоспіс» (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз

«Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД»
від 03.07.2007 № 368

Наказ втратить чинність 01.03.2021 на підставі наказу МОЗ від 28.02.2020 № 590

У Клінічному протоколі зазначено, що паліативна допомога є складовою частиною всесторонньої допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Доступ до неї не може бути штучно обмеженим через політичні, релігійні або соціальні обставини. Усі пацієнти, які потребують і виявляють бажання отримати такий вид допомоги, повинні отримати її. Полегшення страждань і симптомів проводять незалежно від стадії захворювання або інших чинників. Паліативну допомогу надають на кожній стадії ВІЛ-інфекції, а не лише у термінальній стадії хвороби, коли пацієнт помирає.

Також зазначено провідні принципи паліативної допомоги, її компоненти та підходи до надання

НАКАЗИ МОЗ ТА ІНШИХ МІНІСТЕРСТВ

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг» від 23.06.2020 № 429

Класифікатор містить систематизоване зведення назв соціальних послуг, їх короткий опис, строк надання, а також перелік категорій отримувачів цих послуг.

Класифікатор призначено для обов'язкового застосування суб'єктами системи надання соціальних послуг при плануванні надання соціальних послуг, проведенні їх обліку та фінансування, залученні недержавних надавачів соціальних послуг до їх безпосереднього надання та проведенні відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Перелік соціальних послуг містить послуги:

 • тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування — для забезпечення тимчасового догляду осіб, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, паліативного догляду, осіб з інвалідністю, на період відсутності осіб, що здійснюють догляд за ними
 • паліативний догляд — допомога у вирішенні питань отримання знеболювання (наркотичних речовин), налагодження контактів із релігійними установами;
  сприяння розміщення у хоспісах; створення умов для проживання/перебування; догляд; спостереження за станом здоров'я; сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання членів сім'ї догляду; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; психологічна підтримка особи та членів сім'ї; інформування та/або консультування; організація та підтримка груп самодопомоги

Наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження професійного стандарту «Фахівець із соціальної допомоги вдома» від 20.06.2020 № 1180

Основна мета професійної діяльності фахівця із соціальної допомоги вдома — організація, надання соціальних послуг та соціальної допомоги вдома особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці, які перебувають у складних життєвих обставинах, у подоланні складних життєвих обставин або мінімізації негативних наслідків таких обставин.

Серед професійнтх компетентностей — здатність організовувати та надавати соціальну послугу паліативного догляду та сприяти наданню медичної допомоги отримувачам соціальних послуг вдома, які не здатні до самообслуговування

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду» від 29.01.2016 № 58

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги з паліативного догляду, показники її якості.

Державний стандарт застосовується для:

 • організації надання соціальної послуги з паліативного догляду паліативним хворим (особам похилого віку, інвалідам, хворим (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці)), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;
 • моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги з паліативного догляду

Наказ Мінсоцполітики, МОЗ «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим» від 23.05.2014 № 317/353

Порядок визначає механізм взаємодії суб’єктів, що надають соціальну послугу паліативного догляду невиліковно хворим особам похилого віку, інвалідам, які досягли 18-річного віку, а також центральних та місцевих органів виконавчої влади під час організації надання соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим

Нові вимоги до ліцензування медичної практики