Навчальні посібники, порадники, підручники для середнього медичного персоналу

Перегляньте рекомендований фахівцем перелік літератури та підвищуйте свою кваліфікацію щодня.

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Видання

Опис

Белоусова А. К. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии : учебник / А. К. Белоусова. — 3-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 410 с.

У підручнику викладено матеріал про кишкові інфекції, інфекції дихальних шляхів, ВІЛ-інфекції, трансмісивні інфекції та інфекції зовнішніх покривів. Детально розглянуто питання етіології, епідеміології, наведено основні методи діагностування та лікування захворювань. Особливу увагу приділено загальній і специфічній профілактиці інфекційних захворювань. Розраховано на медичних працівників-практиків

Василенко В. А. Справочник операционной и перевязочной сестры / В. А. Василенко. — 3-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 312 с.

Довідник містить відомості з організації роботи медичних сестер операційного блоку та перев’язувального кабінету, зокрема щодо асептики й антисептики. Розглянуто необхідний інструментарій, шовний і перев’язувальний матеріал та їх підготовка. Окремий розділ присвячено порядку проведення найпоширеніших хірургічних втручань і ролі медичної сестри у ході операції. Розраховано на медичних сестер операційних блоків і перев’язувальних кабінетів

Грицко О. М. Довідник для головної та старшої медичної сестри / О. М. Грицко,
Р. Ю. Грицко. —
К. : Здоров’я, 2003. — 144 с.

У книзі наведено відомості та документи, потрібні головній медичній сестрі в роботі, викладено її права та обов’язки, висвітлено питання організації роботи середнього та молодшого медичного персоналу, а також участі в лікувально-діагностичному процесі (значення праці медсестри та встановлення сестринського діагнозу). Розглянуто правові аспекти діяльності, визначено критерії оцінки роботи. Довідник призначено для головних і старших медичних сестер лікувально-профілактичних закладів

Дзигуа М. В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни : учебник /
М. В. Дзигуа. —
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. —
360 с.

Підручник має на меті розширити знання акушерок, які допомагають жінкам з гінекологічними захворюваннями. Представлено два міждисциплінарних курси: гінекологія та охорона репродуктивного здоров’я і планування сім’ї. Підкреслено роль середнього медичного персоналу при огляді та лікуванні гінекологічних хворих з порушеннями менструальної функції, запальними та передпухлинними захворюваннями, добро- та злоякісними пухлинами жіночих статевих органів. Рекомендовано студентам і викладачам медичних училищ і коледжів, а також слухачам і викладацькому складу відділень підвищення кваліфікації при післядипломній підготовці за циклами «Сестринська допомога гінекологічним хворим», «Сучасні аспекти акушерської допомоги у пологодопоміжних закладах», «Охорона здоров’я жінок»

Запруднов А. М. Общий уход за детьми : учебное пособие / А. М. Запруднов,
К. И. Григорьев. —
4-е изд. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 416 с.

Четверте видання навчального посібника (вперше за участю члена-кореспондента Російської академії медичних наук А. В. Мазуріна) доповнено розділами «Імунопрофілактика», «Основи сестринської справи у педіатрії», «Техніка найпростіших фізіотерапевтичних процедур». Значно розширено зміст розділів про особливості догляду за дітьми з ендокринними захворюваннями, захворюваннями органів травлення, невідкладними станами. Поліпшено та доповнено ілюстративний матеріал. Враховуючи останні досягнення педіатрії, викладено питання догляду за немовлятами. Серед додатків — міжнародний Етичний кодекс медичних сестер

Мухина С. А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» :
учебное пособие /
С. А. Мухина, И. И. Тарновская. —
2-е изд. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 512 с.

Видання розкриває такі важливі проблеми практичної діяльності медичних сестер, як інфекційний контроль, безпечність середовища, практичні маніпуляції, догляд за пацієнтами. Усі процедури та технології викладено у формі коротких та чітко сформульованих алгоритмів дій медичної сестри відповідно до сучасних стандартів сестринської практики. Сучасний зміст посібника, його високий методичний рівень, літературна мова дають змогу рекомендувати його не тільки студентам медичних коледжів і медичних училищ базового рівня, а й слухачам факультетів вищої сестринської освіти

Обуховец Т. П. Основы сестринского дела : учебное пособие / Т. П. Обуховец. —
18-е изд., стереотипное. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 766 с.

У виданні розглянуто питання теорії та практики сестринської справи, наведено протоколи сестринських маніпуляцій (алгоритмів) з обгрунтуваннями дій медичної сестри, рекомендації для успішної роботи середніх медичних працівників у закладах охорони здоров’я. Особливу увагу приділено оволодінню технікою професійного спілкування та культурі обслуговування пацієнтів; підтриманню санітарно-протиепідемічного режиму закладу; етапам сестринського процесу; безпечному лікарняному середовищу для пацієнта і медичної сестри; навчанню пацієнта; оволодінню технікою сестринських маніпуляцій. Розраховано на студентів медичних коледжів, училищ, а також на медичних сестер — практиків

Осипова В. Л. Внутрибольничная инфекция : учебное пособие /
В. Л. Осипова,
З. М. Загретдинова,
Е. А. Игнатова [и др.]. —
2-е изд. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 240 с.

Навчальний посібник розкриває важливі аспекти профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у практичній діяльності середнього медичного персоналу. Технології викладені у вигляді коротких схем, зручних для практичного застосування

Сединкина Р. Г. Сестринская помощь при заболеваниях мочевыводящей системы + CD : учебное пособие /
Р. Г. Сединкина. —
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. —
288 с.

Навчальний посібник містить теоретичний курс з розділу «Хвороби сечовивідної системи» з додатками на компакт-диску, а також практичні рекомендації щодо діяльності медичної сестри. Теоретичний блок доповнено переліком основних понять та термінів, контрольними запитаннями для самоперевірки, тестовими завданнями для підсумкового контролю знань

Сестринское дело
в неврологии : учебник /
Под ред. С. В. Котова. —
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. —
248 с.

У книзі викладено основи анатомії та фізіології нервової системи, наведені неврологічні синдроми і методики огляду хворого, описані основні нозологічні форми хвороб нервової системи. Розглянуто роль медичної сестри під час організації догляду за пацієнтами

Соколова Н. Г. Сестринское дело в педиатрии : практикум / Н. Г. Соколова. —
10-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 381 с.

У практикумі представлено схему сестринської історії пацієнта, викладено алгоритми сестринського догляду. У розділі «Невідкладні стани у дітей» наведено алгоритми дій за найпоширеніших критичних станів, що дає вичерпне уявлення про обсяг медичного втручання та послідовність маніпуляцій з детальним обґрунтуванням. Ситуаційні задачі зі зразками відповідей допоможуть набути досвіду при встановленні діагнозу

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді