Звіт лікаря — рекомендації щодо складання

Атестаційний звіт лікаря — обов'язковий документ для проходження атестації. Вимоги до його складання в законодавстві визначені досить лаконічно. Тому щоб під час підготовки до атестації не пропустити жодної деталі, перегляньте розроблену експертом орієнтовну структуру звіту.
Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів № 359 лікар готує звіт у довільній формі обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту, в якому викладає основні функції та особливості своєї професійної діяльності, показники роботи, передбачені статистичними формами, їх аналіз тощо.

Як набрати бали до атестації 2020

Атестаційний звіт лікаря — це науково-­практична праця, в якій лікар підводить підсумки своєї професійної діяльності за останні три роки за всіма напрямами своєї спеціальності і необхідна під час атестації лікарів.

Орієнтовна структура звіту лікаря

Розділ, пункт

Елемент звіту

Орієнтовний зміст звіту за розділами, пунктами

1.

Вступ

Вступ, як правило, має містити відомості про лікаря та його досягнення в галузі медицини; місце закладу охорони здоров’я в загальній системі охорони здоров’я та його характеристику, в тому числі й структурного підрозділу, в якому працює лікар

1.1.

Короткі дані про автора

Бажано викласти інформацію на одній сторінці. Нобхідно висвітлити свій трудовий шлях, зупинившись на основних етапах професійного зростання, підкресливши досягнення в роботі, згадати про отримані дипломи, сертифікати та посвідчення про підвищення кваліфікації, але ця частина не має нагадувати автобіографію

1.2.

Дані про заклад охорони здоров’я

Коротко навести дані про заклад охорони здоров’я: структура закладу,

кабінетів лікарів та їхнє технічне оснащення,

програмне забезпечення,

види діагностичних та лікувальних процедур тощо.

Можна акцентувати увагу на особливостях закладу чи району

1.3.

Характеристика структурного підрозділу (наприклад, відділення)

Надати стислу характеристику відділення:

основні завдання та принципи організаційної роботи,

оснащеність відділення (для функціональних,

лабораторних, фізіотерапевтичних тощо),

штатна структура та місце лікаря в ній.

Наприклад: «Амбулаторія надає первинну медико­санітарну допомогу закріпленому населенню, а точніше — цілодобову кваліфіковану багатопрофільну лікарську допомогу в обсязі лікаря загальної практики — сімейної медицини. В основу діяльності амбулаторії покладений територіально-­дільничний принцип, тобто надання медичної допомоги населенню, що мешкає на закріпленій території…»

2.

Основна частина звіту — особиста робота лікаря за останні три роки

Основна частина має аналітичний характер. Для неї необхідні цифри і факти, їх ліпше взяти зі звітних даних закладу за потрібний період. На підставі фактичного матеріалу необхідно порівняти нинішню діяльність із діяльністю за попередній звітний період та зробити відповідні висновки.

В основній частині необхідно порівняти роботу закладу з іншими закладами по району, області. Потрібні статистичні дані можна взяти з офіційних сайтів цих організацій

2.1.

Характеристика закріпленого контингенту

Структура пролікованих хворих за віком, статтю, за групами з виділенням більш частих нозологічних форм, важких випадків. Особливості клініки, вікова патологія. Аналіз контингенту (порівняно із минулими роками)

2.2.

Діагностика

Відобразити етапність діагностики (таблиці, алгоритми та висновки) при нозологічних формах. Продемонструвати свої знання у виборі сучасних методів діагностики: можливості, обмеження, показання, інтерпретація. Навести приклади найбільш важких діагностичних випадків із практики

2.3.

Лікувальна, консультативна робота

Відобразити лікувальну роботу (таблиці, алгоритми та висновки) при найбільш поширених нозологічних формах у дорослих та дітей. Аналіз результатів лікування з оцінюванням світового та особистого досвіду застосування тих чи тих методів. Надати опис клінічно цікавих випадків із практики.

Можна надати інформацію про виконання галузевих та державних програм

2.4.

Летальність

Аналіз летальності за нозологічними формами

2.5.

Нововведення

Раціоналізаторська робота або освоєння і впровадження нових методів діагностики і лікування, профілактики і реабілітації. Особливо важливо описати лікувально­діагностичний ефект, досягнутий у результаті впровадження нових методів

2.6.

Організаційно­методична робота

Цей пункт, як правило, призначений для завідувачів відділень. Розробка методичних вказівок, інструкцій, впровадження системи контролю і аналізу якості роботи тощо

3.

Висновки та пропозиції

Підвести підсумки виконаної роботи за 3 роки, узагальнити результати, окреслити проблеми і запланувати шляхи їх розв’язання та перспективи подальшого вдосконалення своєї роботи

Список літератури

1) Власна творчість (індивідуальна або колективна). Надати ксерокопію своїх публікації у друкованих виданнях або надати список власних монографій, назви доповідей, з якими виступали на симпозіумах, засіданнях наукових товариств і конференціях різного рівня за останні 5 років.

2) Навести перелік літератури за фахом, вивченої за останні 5 років, в тому числі і використаної при написанні звітузміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді