Закон України Верховної Ради України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо порядку видачі копії ліцензії» від 3.11.2011 № 3994-VI

Закон України ВРУ від 3.11.2011 № 3994-VI

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо порядку видачі копії ліцензії

Верховна Рада України

постановляє:

1. Внести до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2010 р., № 1, ст. 6, № 9, ст. 76; 2011 р., № 6, ст. 47; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VI) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, — територія, приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних умов та належать фізичній особі — підприємцю на праві власності та/або користування».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – шістнадцятим;

2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

«У разі наявності у заявника — юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника — фізичної особи — підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження»;

3) частини сьому, дев’яту і десяту статті 14 викласти в такій редакції:

  • «Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату — юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність, а ліцензіату — фізичній особі — підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному цією статтею та статтями 10 і 11 цього Закону»;
  • «У разі створення ліцензіатом — юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи — підприємця — нового місця провадження господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ

3 листопада 2011 року

№ 3994-VIзміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики