Посадова інструкція сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Перегляньте та скачайте посадову інструкцію сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Перегляньте більше: "Посадові інструкції медперсоналу: роль в організації роботи"

                                                                                    
(назва закладу охорониздоровя)
                                                                                    

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

(код КП 3231)

                                                                          (реєстраційнийномердокумента)

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                    

(керівникзакладуохорониздоровя, іншапосадоваособа,

                                                                                    

уповноваженазатверджуватипосадовуінструкцію)

                                                                                    

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«       »                                  20            р.

_____________________________________________________________________________________________

(прізвищеімяпобатькові)

Стаж роботи загальний _______________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом _______________________________________________________________________

Стаж роботи на посаді ________________________________________________________

Кваліфікаційна категорія _______________________________________________________________________

Курси спеціалізації, підвищення кваліфікації___________________________________________________________

Призначений (-а) на посаду наказом керівника закладу
від «          »                                   20           р. №            

Посадова інструкція сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомогиЧитайте та завантажте: "Медична документація швидкої допомоги: форми та інструкції"

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Метою діяльності сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги є допомога лікарю у лікувально-діагностичному процесі при наданні швидкої та невідкладної медичної допомоги хворим та постраждалим.

1.2. Сестру медичну станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги призначає на посаду та звільняє з неї керівник закладу охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства.

1.3. У своїй роботі сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів охорони здоров’я загалом та організацію швидкої та невідкладної медичної допомоги зокрема.

1.4. Робочим місцем сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги є кабінет медичної сестри станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги закладу охорони здоров’я, шлях до пацієнта, місце перебування пацієнта та інші місця, пов’язані з виконанням службових обов’язків.

Посадова інструкція сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомогиЧитайте: "Кабінет головної медсестри – облаштовуємо робоче місце"

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання своїх функцій сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги зобов’язана:

2.1. Здійснювати свою діяльність під керівництвом лікаря.

2.2. Брати участь у лікувально-діагностичному процесі при наданні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

2.3. Проводити зовнішнє обстеження хворого або потерпілого, визначати показники пульсу, дихання, артеріального тиску.

2.4. Надавати першу медичну допомогу при внутрішній кровотечі, різного виду травмах, ушкодженнях та нещасних випадках, гострих захворюваннях із загрозою для життя.

2.5. Проводити первинне хірургічне оброблення ран.

2.6. Накладати пов’язку при пошкодженнях та переломах, проводити транспортну іммобілізацію стандартними або підручними засобами.

2.7. Володіти технікою зовнішнього масажу серця та штучного дихання і застосовувати її при критичних станах у пацієнтів.

2.8. Здійснювати підшкірні, внутрішньом’язові та внутрішньовенні ін’єкції.

2.9. Забезпечувати невідкладну допомогу у випадках непритомності, нападів стенокардії, бронхіальної астми, гіпертонічного кризу, асфіксії внаслідок блювання, отруєння, утоплення, механічної асфіксії, анафілактичного шоку, опіків, відмороження, алергічних станів тощо.

2.10. Звільнювати вуха, ніс, очі, дихальні шляхи хворого від сторонніх предметів.

2.11. Володіти методами асептики та антисептики.

2.12. Вести медичну документацію.

2.13. Брати участь у роботі з поширення серед населення медичних знань та проводити роботи з формування у широких верств населення здорового способу життя.

2.14. Забезпечувати конфіденційність інформації про пацієнтів.

2.15. Дотримуватись у своїй роботі принципів деонтології.

2.16. Дотримуватись інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, правил користування апаратурою та обладнанням, правил профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом.

2.17. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

2.18. Керувати роботою підпорядкованого молодшого медичного персоналу.

2.19. Звітувати про свою роботу в установлені строки відповідно до форм статистичної звітності.

2.20. Постійно удосконалювати свій професійний рівень. 

Посадова інструкція сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомогиЧитайте: "Локальні протоколи медичної сестри: накладання пов'язок на голову"

3. ПРАВА

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги має право:

3.1. Одержувати необхідну для виконання обов’язків інструктивну та методичну інформацію.

3.2. Брати участь у нарадах з питань оцінки своєї роботи.

3.3. Бути захищеною від професійних захворювань та заражень.

3.4. Раз на п’ять років підвищувати свою кваліфікацію в навчальних закладах післядипломної освіти.

3.5. Проходити атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.

3.6. Вимагати від адміністрації забезпечення робочого місця необхідним обладнанням, устаткуванням та канцтоварами для виконання службових обов’язків.

3.7. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, впровадження нових форм та методів обслуговування пацієнтів.

3.8. На правовий та соціальний захист.

3.9. Віддавати розпорядження підпорядкованому молодшому медичному персоналу та контролювати його роботу.

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

4.1. Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, та за організацію швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню.

4.2. Робота сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги оцінюється завідувачем станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги відповідно до стандартів технологій лікувально-діагностичного процесу та показників діяльності сестри медичної.

Посадова інструкція сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомогиЧитайте: "Локальний наказ про дотримання санітарних норм у медичному закладі"

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги повинна знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію швидкої та невідкладної допомоги населенню і реанімаційної служби.

5.2. Основи медичного права.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги.

5.4. Особливості організації швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню.

5.5. Нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини.

5.6. Основні методи реанімації при гострій зупинці кровообігу та гострій дихальній недостатності.

5.7. Особливості реанімації та інтенсивної терапії у дітей та новонароджених.

5.8. Основи акушерства, терапії, хірургії, педіатрії, травматології.

5.9. Основні фармакологічні групи, сумісність ліків.

5.10. Технології малих хірургічних операцій.

5.11. Основи десмургії.

5.12. Правила асептики та антисептики.

5.13. Методи іммобілізації.

5.14. Способи та види транспортування потерпілих залежно від локалізації та характеру ушкодження.

5.15. Правила безпечного користування медичною апаратурою, медичним інструментарієм, обладнанням.

5.16. Права пацієнтів закладу охорони здоров’я.

5.17. Правила оформлення медичної документації.

5.18. Сучасну літературу та періодику за спеціальністю, методи її аналізу та узагальнення.

5.19. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

5.20. Правила охорони праці та протипожежного захисту.

5.21. Організацію системи безпеки перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я.

5.22. Особливості профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійних захворювань.

5.23. Правила медичної деонтології.

5.24. Методи пропаганди здорового способу життя та профілактики хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань.

6. КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ

6.1. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальність «Лікувальна справа», «Сестринська справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Швидка та невідкладна допомога».

6.2. Стаж роботи за фахом має відповідати наявній кваліфікаційній категорії з цієї спеціальності.

Посадова інструкція сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомогиЧитайте: "Циклограма роботи головної медсестри на другий квартал"

7. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСIЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1. У своїй діяльності сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги безпосередньо підпорядковується лікарю станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги.

7.2. Сестрі медичній станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги підпорядкований молодший медичний персонал, який працює на станції (відділенні) швидкої та невідкладної медичної допомоги.

7.3. У межах станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги має зв’язки з адміністрацією, бухгалтерією, відділом кадрів, контрольно-експертною комісією, службою охорони праці, господарчою частиною, відділом медстатистики, профспілковим комітетом.

7.4. Професійні зв’язки за межами станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги має із СЕС, базами підвищення кваліфікації, обласною атестаційною комісією.

7.5. У разі короткотривалої відсутності функції сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги виконує медична сестра, з якою вона працює за принципом взаємозамінності.

Візи:

Юрисконсульт

                                                                                                           

              (підпис)                                                                 (ініціали, прізвище)

«               »                                       20           р.

З інструкцією ознайомлений (-а):

                                                                                                           

              (підпис)                                                                 (ініціали, прізвище)

«               »                                       20           р.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики